รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่  ภาค ๑๗
นักธรรมชั้นตรี - ๕๑๖๙๐๐๗ - วัดพรุดินนา
ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม กระบี่

แสดง 1 ถึง 41 จาก 41 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอุดมทรัพย์เพ็งแจ่มอุตฺตมธโนวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
2พระนฤดลชนะกุลกิตฺติปาโลวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
3พระธีรยุทธเพ็ชรฉวางฐิตวชิโรวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
4พระยุทธพงษ์มากผลอินฺทธมฺโมวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
5พระกิตติชัยดีทองอ่อนอคฺคธมฺโมวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
6พระปัญญาพลนิระโสฐานสุทฺธิวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
7พระจีระศักดิ์เรืองมากโชติวโรวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
8พระสิทธิชัยบุญเกื้อปิยธมฺโมวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
9พระมานพจงกลมีฉนฺทธมฺโมวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
10พระพงษ์ขจรห้องล่องสุจิณฺณธมฺโมวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
11พระยุทธการแร่สุวรรณโชติธมฺโมวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
12พระประกิจแก้วทวีโชติธมฺโมวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
13พระทนงรัตน์เงิ่นลิ่มคมฺภีรธมฺโมวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
14พระพระอภิศักดิ์พัฒนศิลป์อุตฺตมธมฺโมวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
15พระศรายุทธ์ดวงจิตรกนฺตสีโลวัดเพหลาคณะจังหวัดกระบี่
16พระปฏิภัทรชำนาญกิจอติภทฺโทวัดเพหลาคณะจังหวัดกระบี่
17พระภาณุวิชญ์คงนิลกิตฺติโสภโณวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
18พระประสิทธิ์รัมนาจิตปญฺโญวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
19พระปฎิพลคงรอดมงฺคลิโกวัดมะขามแก้วคณะจังหวัดกระบี่
20พระสมชายยอดเถาว์สุจิตฺโตวัดมะขามแก้วคณะจังหวัดกระบี่
21พระรินยาหมู่หมื่นญาณสาโรวัดเจริญทรวงค์คณะจังหวัดกระบี่
22พระอนุเชษแก้วยอดอภิปญฺโญวัดเจริญทรวงค์คณะจังหวัดกระบี่
23พระพงศ์สิริแปลงขุนทดวิชฺชากโรวัดเจริญทรวงค์คณะจังหวัดกระบี่
24พระสิทธิพงษ์เกตุแก้วนิสโภวัดเจริญทรวงค์คณะจังหวัดกระบี่
25พระปฐมพงศ์พงศาปานพฺรหฺมสโรวัดเจริญทรวงค์คณะจังหวัดกระบี่
26สามเณรจิรยุทธ์ดวงน้ำแก้ววัดเจริญทรวงค์คณะจังหวัดกระบี่
27พระสิทธิพรทองเนื้อสามสิริธโรวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
28พระภานุวัฒน์บรรดาศักดิ์ปญฺญาธโรวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
29พระยงยุทธสุทธิเกิดญณโสวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
30พระชีพจันทร์ฝากปริมุตฺโตวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
31พระสุรัตน์ทองเหมาะจารุธมฺโมวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
32พระอัษฎาวุธเมืองสุขกนฺตสีโลวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
33พระธีรภัทรเทียนการธมฺปาโลวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
34พระประจวบหวานหูปวโรวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
35พระพัชรพลวิลวัฒน์กุสลจิตฺโตวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
36พระสุรเชษฐ์พุทธสวัสดีธนภาโลวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
37พระชัยกรจริตงามอคฺคปญฺโญวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
38พระสุรชัยหนูพินิจฉนฺทธมฺโมวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
39พระอดิศักดิ์สดุสะอาดจิตปุญฺโญวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
40พระสำราญหนูน้อยรกฺขิตธมฺโมวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่
41สามเณรจิรวัฒน์เดชรักษาวัดพรุดินนาคณะจังหวัดกระบี่