รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่  ภาค ๑๗
นักธรรมชั้นโท - ๕๒๖๙๐๐๑ - วัดควนสบาย
ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 89 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระอภินันท์หมุกแก้วสารธมฺโมวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
2พระภรัณยูฟาร์มไพบูลย์ฐิตปญฺโญวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
3พระสุรพงษ์สุพเสนอภิวํโสวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
4สามเณรจักรพันธ์ยกบุตรวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
5สามเณรณัฐวุฒินะนวนวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
6สามเณรพิจักษณ์จินดาพงศ์วัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
7สามเณรวีระพลแก้วสามดวงวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
8สามเณรอภิรักษ์คงจันทร์วัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
9สามเณรเอกรินทร์ชนะเมืองวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
10สามเณรชาคริตสามเมืองวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
11สามเณรทวีชัยคงตำหนิวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
12สามเณรธวัชชัยสุขเจริญวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
13สามเณรพงศธวัชเล็กมากวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
14สามเณรพรวุฒิแนะแก้ววัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
15สามเณรวันชนะโพธิ์แก้ววัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
16สามเณรอิทธิพลนิลปัจวัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
17สามเณรอดิเทพพรหมสุวรรณ์วัดแก้วโกรวารามคณะจังหวัดกระบี่
18พระสุพจน์ขุนปราบสิริธมฺโมวัดปานุราชประชาสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
19พระชัญญพัชญ์รองวังธญฺญลาโภวัดปานุราชประชาสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
20พระทวีเลิศรักทวีสินฐิตสีโลวัดคลองสนคณะจังหวัดกระบี่
21พระสวาทนาคสวาสพลธมฺโมวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
22พระอรรถชาติมหานามอตฺถชาโตวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
23พระยสินทรไชยสวัสดิ์ยสินฺธโรวัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
24พระชาครช้อยชาญชัยกูลชาครธมฺโมวัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
25พระภูธเนศพุทธสงขนฺติจิตฺโตวัดโภคาจุฑามาตย์คณะจังหวัดกระบี่
26พระวันชัยแจ่มจำรัสฐิตชโยวัดควนสบายคณะจังหวัดกระบี่
27พระคุณัชเกิดวัดวังสุทฺธิคุโนวัดควนสบายคณะจังหวัดกระบี่
28พระวัชรพงษ์เอ่งฉ้วนคุณวํโสวัดควนสบายคณะจังหวัดกระบี่
29พระวิภูษิตสักหินจารธโรวัดควนสบายคณะจังหวัดกระบี่
30พระนฤเบศร์หอมทรัพย์ฐิตธโนวัดทับปริกคณะจังหวัดกระบี่
31พระนัฐพลเครือคงธโรธโกวัดคลองใหญ่คณะจังหวัดกระบี่
32พระสุขาติทองเทพธมฺมชาโตวัดในช่องคณะจังหวัดกระบี่
33พระธวัชชัยจันทรต้นชยกาโรวัดเขาพนมคณะจังหวัดกระบี่
34พระผลิตโชคอัศวะภูมิผลิตธมฺโมวัดบ้านน้ำขาวคณะจังหวัดกระบี่
35พระสุวรรณชัยบูรพาชยสุทฺโธวัดถ้ำโกบคณะจังหวัดกระบี่
36พระปรึกษาศรีไสยเพชรธมฺมปาโลวัดภูมิบรรพตคณะจังหวัดกระบี่
37พระสิทธิชัยปัจฉิมเกลี้ยงอธิวโรวัดภูมิบรรพตคณะจังหวัดกระบี่
38พระแคล่วทองสัมฤทธิ์ฐิติโกวัดทุ่งปรือคณะจังหวัดกระบี่
39พระพิพัฒน์คุ้มทรัพย์ฐิติโกวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
40พระศักดาวงษ์อ่อนธมฺมสกฺโกวัดเทพพนมคณะจังหวัดกระบี่
41พระธนัญชัยราชกิจจาธนญฺชโยวัดพรุเตียวคณะจังหวัดกระบี่
42พระสมยศบุญมีโชติปญฺโญวัดคลองพนคณะจังหวัดกระบี่
43พระกมลชัยรัตนประทีปกมโลวัดคลองแรดคณะจังหวัดกระบี่
44พระใบฎีกากันธรากรปานชูนิราสโยวัดคลองท่อมใต้คณะจังหวัดกระบี่
45พระอนุชาติปานชูอติธมฺโมวัดคลองท่อมใต้คณะจังหวัดกระบี่
46พระเลิศชายทองเถาว์กตทีโปวัดคลองท่อมใต้คณะจังหวัดกระบี่
47พระวรรณ์วิเศรษฐ์มารพงศ์ผาสุโกวัดคลองท่อมใต้คณะจังหวัดกระบี่
48พระทรงพลลือคำหาญเขมานนฺโทวัดเกาะลันตาคณะจังหวัดกระบี่
49พระสุดเปรียบบุญธีระเลิศอุทาโนวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
50พระปางนิตย์สุวรรณเพ็ชรขนฺติโสภโณวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่