รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่  ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๕๖๙๐๐๒ - โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง
ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่

แสดง 1 ถึง 38 จาก 38 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายสิโรดมอินบัวโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
2มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายเสฎฐวุฒิชื่นมากโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
3มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภีรภัทรแก้วคลองน้อยโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
4มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนกฤตปานสีนุ่นโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
5มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายรัชชานนท์เพ็ชรน้ำแดงโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
6มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนวิชญ์หนูคงโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
7มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณัฐพงค์มุ่งกิจโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
8มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณัฐพลรัตนบุรีโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
9มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวรโชคยืนยงค์โรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
10มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอธิพันธ์เซ่งเวียงโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
11มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธีรภัทรเงินบำรุงโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
12มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณัชพลวงษ์วิลัยโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
13มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธีระศักดิ์ตระบันพฤกษ์โรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
14มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนกฤตเขียวดำโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
15มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพงษ์พัฒน์ไหมละเอียดโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
16มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธีรศักดิ์ชูคตโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
17มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายรัตนเดชเครือแก้วโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
18มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายรพีพัฒน์แก้วพิทักษ์โรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
19มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกิตติธัชเอียดศรีชายโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
20มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายยุทธภูมิลิ่มเครือโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
21มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายสรวิศก่อแก้วโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
22มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสุดารัตน์เงินพวงโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
23มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพิมพณิตาแสนสูงเนินโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
24มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสัญสุดาทั่งทองโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
25มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงศิริลักษณ์เส็นธนูโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
26มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอรจิราศรีจันทร์เพชรโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
27มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกัลยาวีร์ดวงทองโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
28มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงมีนาชุมแก้วโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
29มัธยมศึกษาม.๑นายพิริยะพิมพ์จันทร์โรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
30มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอดิเทพแซ่ฮ้อโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
31มัธยมศึกษาม.๑นายณัฐพนธ์ทองศรีโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
32มัธยมศึกษาม.๑นายปรินทร์นาคขวัญโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
33มัธยมศึกษาม.๑นายธนภัทร์ยืนยงค์โรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
34มัธยมศึกษาม.๑นายฉลองยศศรีดำวงศ์โรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
35มัธยมศึกษาม.๑นายอพิชัยน้อยสะอาดโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
36มัธยมศึกษาม.๑นายประสพชัยศรีดำวงศ์โรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
37มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายนนทพัทธ์เพ็งจำรัสโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่
38มัธยมศึกษาม.๑นายพงศธรแก้วภักดีโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงวัดกระบี่น้อยคณะจังหวัดกระบี่