รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่  ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๕๖๙๐๐๘ - โรงเรียนเขาดินประชานุกูล
ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม กระบี่

แสดง 1 ถึง 35 จาก 35 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัฐนิชาหนูเกิดโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอาทิตย์ติยาก้อนแก้วโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัฐวดีนวลจุ้ยโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
4มัธยมศึกษาม.๓นายภานุวัฒน์สุดดวงโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
5มัธยมศึกษาม.๔นายชาญเดชคงดีโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
6มัธยมศึกษาม.๔นายณัฐกิตติ์กลับส่งโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
7มัธยมศึกษาม.๔นายณัฐพงษ์เกลี้ยงบุตรโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
8มัธยมศึกษาม.๔นายปฐมชัยศรีจันทร์เพ็ชรโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
9มัธยมศึกษาม.๔นายมังกรสวัสดิ์ภิรมย์โรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
10มัธยมศึกษาม.๔นายวิทวัชชูนวนโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
11มัธยมศึกษาม.๔นายวิทวัสทวีรัตน์โรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
12มัธยมศึกษาม.๔นายอภิวัชญ์สวัสดิ์ภิรมย์โรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
13มัธยมศึกษาม.๔นางสาวกนกวรรณบุญโสภาสโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
14มัธยมศึกษาม.๔นางสาวขวัญชนกวัฒเพ็งโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
15มัธยมศึกษาม.๔นางสาวเจนจิราแสนทวีสุขโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
16มัธยมศึกษาม.๔นางสาวจิราวรรณสกุลทองโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
17มัธยมศึกษาม.๔นางสาวณัฐชยายอดเลี่ยนโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
18มัธยมศึกษาม.๔นางสาวณัฐวดีแดงอนันต์โรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
19มัธยมศึกษาม.๔นางสาวเปมิกาณรินทร์โรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
20มัธยมศึกษาม.๔นางสาววราภรณ์วงค์ภาคำโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
21มัธยมศึกษาม.๔นางสาวสุชาดาแก้วโชติโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
22มัธยมศึกษาม.๔นางสาวสุดฤทัยหีดสองแพรกโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
23มัธยมศึกษาม.๔นางสาวสุนันทากลับส่งโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
24มัธยมศึกษาม.๔นางสาวอาทิตติยาอินทร์วิเชียรโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
25มัธยมศึกษาม.๔นางสาวอุษามณีก้องเกียรติพงศ์โรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
26มัธยมศึกษาม.๔นายณัฐภัทรทวีแก้วโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
27มัธยมศึกษาม.๔นายณัฐภัทรสกุลทองโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
28มัธยมศึกษาม.๔นายเนาวพลปานทองโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
29มัธยมศึกษาม.๔นายสุพัฒน์บุตรทองโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
30มัธยมศึกษาม.๕นายทรงธรรมศรีรอดโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
31มัธยมศึกษาม.๕นายรัฐภูมิสังขาพลโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
32มัธยมศึกษาม.๕นางสาวกัลยาบุญฤทธิ์โรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
33มัธยมศึกษาม.๕นางสาวจีรนันสาลีโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
34มัธยมศึกษาม.๕นางสาวปวันรัตน์เสนาพรมโรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่
35มัธยมศึกษาม.๖นางสาวนิติยาเขียวสวัสดิ์โรงเรียนเขาดินประชานุกูลวัดเฉลิมพนมเขตคณะจังหวัดกระบี่