รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่  ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๕๖๙๐๑๒ - โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม
ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา กระบี่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 534 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกิตติพัฒน์แก้วประกอบโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
2มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกริชแมนเมืองโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
3มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจักรกฤษณ์กลับบุตรโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
4มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจักรธรคุ้มครองโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
5มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจิรายุชูศรีโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
6มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายชาญณรงค์ทองเรืองโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
7มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณัฐนนท์คงพัฒน์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
8มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณัฐวุฒิณ พิชัยโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
9มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธีรภัทรยิ่งยงค์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
10มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายนพชัยเพ็งดำโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
11มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายปฏิภาณชูเส็งโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
12มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายปรเมศนิลรัตน์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
13มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพงษ์พิมเสนโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
14มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภาษิตรอดแก้วโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
15มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภูมิพิรมณ์ชูสำราญโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
16มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายเมฆาสิทธิศรีจันทร์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
17มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายรัชชานนท์นวนนุ่นโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
18มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวีรภัทรแป้นคงโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
19มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายศรัณย์ภัทรชูเดชโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
20มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายศักรินทร์ศรีเทพโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
21มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายศุภณัฐดำพลับโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
22มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกมลชนกแสนแก้วโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
23มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงธัญญพรชูสุวรรณโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
24มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงธันยชนกงามพร้อมโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
25มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนุชวราแสงเจริญโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
26มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปิยมาศกุมารน้อยโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
27มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพิมพิศากาญจนอุดมโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
28มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงมณฑาทิพย์จันทระโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
29มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงมาริสาคุ้มทรัพย์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
30มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวรรณวิษานกศรีแก้วโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
31มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวิรามรคชกุลโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
32มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงศิรารัตน์นุ่นสุวรรณโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
33มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงศิริกมลมุสิกรุณโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
34มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสิรีธรเอ่งฉ้วนโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
35มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอทิตยาสายสุวรรณ์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
36มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอธิชาสำอางสะอาดโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
37มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอภิญญาศิลาบุตรโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
38มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกันตวิชญ์ขาวแก้วโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
39มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจักรพงศ์ขวัญแก้วโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
40มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจักรพงษ์พลายเพ็ชร์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
41มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจักรภัทรขวัญแก้วโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
42มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจารุเดชคงประพันธ์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
43มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายชัยทวีไกรแก้วโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
44มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณัฐนนท์สิงห์บุตรโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
45มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณัฐนันท์หลงจิโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
46มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนกฤตวิสัยเวชโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
47มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนวัฒน์ยูงทองโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
48มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธีรภัทรพูลชูโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
49มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธีระพลกุลสุทธิ์โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่
50มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายปุญญพัฒน์ดวงแก้วโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมวัดมหาธาตุวชิรมงคลคณะจังหวัดกระบี่