รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่  ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๕๖๙๐๑๓ - โรงเรียนคลองหินพิทยาคม
ตำบลคลองหิน อำเภออ่าวลึก กระบี่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 75 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๖นายนราธิปอนุกูลศักดิ์โรงเรียนคลองหินพิทยาคมวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
2อุดมศึกษาป.ตรีนางมาลีพลศรโรงเรียนคลองหินพิทยาคมวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
3มัธยมศึกษาม.๖นายกิตติศักด์ปาละกุลโรงเรียนคลองหินพิทยาคมวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
4มัธยมศึกษาม.๕นางสาวกฤตภรคงทองโรงเรียนคลองหินพิทยาคมวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
5มัธยมศึกษาม.๕นายชัยวิทย์ถาวรโรงเรียนคลองหินพิทยาคมวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
6มัธยมศึกษาม.๕นางสาวชนาพรต้อนโสกีโรงเรียนคลองหินพิทยาคมวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
7มัธยมศึกษาม.๔นายไชยา-โรงเรียนคลองหินพิทยาคมวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
8มัธยมศึกษาม.๔นางสาวเสาวลักษณ์จันทร์ขาวโรงเรียนคลองหินพิทยาคมวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
9มัธยมศึกษาม.๔นางสาวศศิธรแสงนาโรงเรียนคลองหินพิทยาคมวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
10มัธยมศึกษาม.๔นางสาวภัสสรบำรุงศักดิ์โรงเรียนคลองหินพิทยาคมวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
11มัธยมศึกษาม.๔นางสาวจรัชญาจินดาพลโรงเรียนคลองหินพิทยาคมวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
12มัธยมศึกษาม.๔นางสาวภัครจิราพรหมขวัญโรงเรียนคลองหินพิทยาคมวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
13มัธยมศึกษาม.๔นางสาวอรนิชาแก้วเมืองโรงเรียนคลองหินพิทยาคมวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
14มัธยมศึกษาม.๔นายปรเมษฐ์มาตตุวงศ์โรงเรียนคลองหินพิทยาคมวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
15มัธยมศึกษาม.๔นายเมธพนธ์ส่งแสงโรงเรียนคลองหินพิทยาคมวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
16มัธยมศึกษาม.๔นายอภิชาตบุตรบุญทองใหม่โรงเรียนคลองหินพิทยาคมวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
17มัธยมศึกษาม.๔นายนภัสรพีปรางทองโรงเรียนคลองหินพิทยาคมวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
18มัธยมศึกษาม.๔นายชัชนันท์วัฒนะโรงเรียนคลองหินพิทยาคมวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
19มัธยมศึกษาม.๔นางสาวพิริษาเพ็ชรพันธ์โรงเรียนคลองหินพิทยาคมวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
20มัธยมศึกษาม.๓นางสาวสุวรรณาหนูเนียมโรงเรียนคลองหินพิทยาคมวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
21มัธยมศึกษาม.๓นายพีรพลบุตรกริมโรงเรียนคลองหินพิทยาคมวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
22มัธยมศึกษาม.๓นายคณาธิปท่าจีนโรงเรียนคลองหินพิทยาคมวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
23มัธยมศึกษาม.๓นายศิริชัยปัญญางามโรงเรียนคลองหินพิทยาคมวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
24มัธยมศึกษาม.๓นายธนวัฒน์ชูเพ็ชรโรงเรียนคลองหินพิทยาคมวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
25มัธยมศึกษาม.๓นายทวีศักดิ์แดงภัยโรงเรียนคลองหินพิทยาคมวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
26มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายปัญจพลนุ่นเภาโรงเรียนคลองหินพิทยาคมวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
27มัธยมศึกษาม.๓นายเจตนิพัทธ์ทองเจิมโรงเรียนคลองหินพิทยาคมวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
28มัธยมศึกษาม.๓นางสาวกิ่งฟ้าพ่านชมพูโรงเรียนคลองหินพิทยาคมวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
29มัธยมศึกษาม.๓นางสาวเพชรนภาทองคำโรงเรียนคลองหินพิทยาคมวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
30มัธยมศึกษาม.๓นายพงศกรเจริญผลโรงเรียนคลองหินพิทยาคมวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
31มัธยมศึกษาม.๓นางสาวนุสอัยย์นีทองคำโรงเรียนคลองหินพิทยาคมวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
32มัธยมศึกษาม.๓นายอติราชรอดหนูโรงเรียนคลองหินพิทยาคมวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
33มัธยมศึกษาม.๓นายธนกรกุมภาโรงเรียนคลองหินพิทยาคมวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
34มัธยมศึกษาม.๓นายสมพงษ์ยอดพิจิตรโรงเรียนคลองหินพิทยาคมวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
35มัธยมศึกษาม.๓นางสาวพิมลดาขวัญจินดาโรงเรียนคลองหินพิทยาคมวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
36มัธยมศึกษาม.๓นางสาวอธิชาเนื้อกลี้ยงโรงเรียนคลองหินพิทยาคมวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
37มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐพลจันทระโรงเรียนคลองหินพิทยาคมวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
38มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนวัฒน์สุดเดชโรงเรียนคลองหินพิทยาคมวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
39มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายศุภวุฒิแซ่ลิ่มโรงเรียนคลองหินพิทยาคมวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
40มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงเปิ้ล-โรงเรียนคลองหินพิทยาคมวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
41มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงณัฐกานต์แก้วเฆมโรงเรียนคลองหินพิทยาคมวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
42มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงรวิรรณศรีวิบูลย์โรงเรียนคลองหินพิทยาคมวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
43มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายนนทกรกองแก้วโรงเรียนคลองหินพิทยาคมวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
44มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงแพรวาห้วยลึกโรงเรียนคลองหินพิทยาคมวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
45มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปัทมาเต็งชูโรงเรียนคลองหินพิทยาคมวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
46มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกมลลักษ์อมรเวชโรงเรียนคลองหินพิทยาคมวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
47มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายต้นตะวันโพนทีโรงเรียนคลองหินพิทยาคมวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
48มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงศุภาวิดีศรีบริรักษ์โรงเรียนคลองหินพิทยาคมวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
49มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอภิพัฒน์สุขวัลลิโรงเรียนคลองหินพิทยาคมวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่
50มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนาวุฒิชุมหล่อโรงเรียนคลองหินพิทยาคมวัดราษฎร์รังสรรค์คณะจังหวัดกระบี่