รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่  ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๕๖๙๐๑๖ - โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง
ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง กระบี่

แสดง 51 ถึง 100 จาก 476 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
51มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกิตติกรหนูนอ่อนโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
52มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเก็จมณีเพ็ชรกุลโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
53มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณัฐณิชาพัฒน์จันทร์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
54มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณัฐพงค์อุ้ยเอี้ยนโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
55มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณัฐพงษ์แป้นสกุลโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
56มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณัฐพลทวีรัตน์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
57มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณัฐานันท์พุตโปร่งโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
58มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงดาวพม่าโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
59มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายเทวเทพเสืออยู่สายโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
60มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธรรมปพนส่งโสมโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
61มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนฤมลจันทร์พิบูลย์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
62มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายปกรณ์เกียรติบุตรเผียนโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
63มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปริยาภัทรเพชรทนันท์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
64มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายปัณณทัตศรีทองโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
65มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพรนภัสเกลาเกลี้ยงโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
66มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพัชรพลปราบสงครามโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
67มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพัชรีญาเกิดกลิ่นหอมโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
68มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพันธุ์ทิพาบุญช่วยรอดโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
69มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพิชชาภรณ์รอดบุญโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
70มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพิมพ์ชนกเพ็ชรเครือโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
71มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพิมพ์เพชรบูรณ์ธนชัยโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
72มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภูวเนตรทองทิพย์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
73มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายรัชชานนท์ทัดแก้วโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
74มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงรัตฐิกานต์ตุ้มคำโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
75มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวิชุตาไชยขาวโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
76มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงศิริวรรณบุตรกริมโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
77มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอภิสร์ญาฤทธิรงค์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
78มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกรรณญาวรรณนบนอบโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
79มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกฤศณัฎฐ์แก้วลูกโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
80มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกัญญาภัทรการะเกตุโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
81มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกัลยรัตน์ด่านจงเจริญกิจโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
82มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงซีนาศวงษ์ชาลีโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
83มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณัฐวุฒิคชสงครามโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
84มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงณิชารีย์อุดโหลโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
85มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายทินวุฒิพรหมอินทร์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
86มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงทิพย์เกสรจันทร์สุวรรณโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
87มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายธนพนธ์บุญชูศรีโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
88มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงธนภรณ์พัดทองโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
89มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงธัญญาลักษณ์คำฝอยโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
90มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายปัณณทัตแป้นปรุงโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
91มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายปิยวัชทองสัมฤทธิ์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
92มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเปมิกาทองทิพย์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
93มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายพิสิฐพงศ์รัตนคชโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
94มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายรัชชานนท์รอดเอียดโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
95มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงรุ่งชิมาปราศภัยโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
96มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงลลนาคงภักดีโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
97มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวรรณตรีรัตน์ท่าจีนโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
98มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวิภาวดีจุลลางกูรโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
99มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสิริกาญจน์สิงหบำรุงโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
100มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสุภัสสรเอ่งฉ้วนโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่