รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่  ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๕๖๙๐๑๖ - โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง
ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง กระบี่

แสดง 1 ถึง 50 จาก 76 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงศิริภัคร์พรหมทองโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
2มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจันทร์วลัยจันทร์แจ่มศรีโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
3มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภาณุพงศ์บัวบุญโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
4มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวรณัฐเลี้ยงเครือโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
5มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวริศราจีนพั่วโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
6มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงณัชชารีย์โคตรศรีวงศ์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
7มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงณัฐณิชาข้อตั้นโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
8มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงพัชรินทร์ดาเบ้าคำโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
9มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเลิศศักดิ์ลู่เด็นบุตรโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
10มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสลิลทิพย์แก้วโลกโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
11มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอินทิราปอนบุตรโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
12มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายศุภวิชญ์ทองปรุงโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
13มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงพุทธิพรไชยขาวโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
14มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงภาวิณีพูลเพิ่มโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
15มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายรพีภัทรทองช่วยโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
16มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภานุวัฒน์มากไข่โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
17มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวริสราชำนิบุตรโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
18มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวาสนาสังคำมีโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
19มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุชาดารักษาชลโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
20มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชัญญานุชมณีมัยโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
21มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัฏฐนันท์ทับทิมเมืองโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
22มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปุณยนุชคงพัฒโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
23มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอมรวิชช์ใจฉกาจโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
24มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอรอนงค์แซ่เอี๋ยวโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
25มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอลิสาคำชาทิพย์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
26มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงธนัญชนกณ ถลางโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
27มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงเพ็ญหทัยอุนทรีจันทร์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
28มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวาสนากมลโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
29มัธยมศึกษาม.๓นางสาวกฤษณายี่หลักโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
30มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวิมลวรรณสายนุ้ยโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
31มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงศศิวิมลใจแก้วโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
32มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายทวีพลถาวรโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
33มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงทิพนภาล่องลอยโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
34มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพอเพียงอรน้อมโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
35มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพัชทริตาทับทิมเมืองโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
36มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพัฒนศักดิ์นาคสวาสดิ์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
37มัธยมศึกษาม.๓นางสาววัลนารัตน์สีลารัตน์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
38มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอรอิสราสายป่านโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
39มัธยมศึกษาม.๔นางสาวขวัญชนกฟุ้งเฟื่องโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
40มัธยมศึกษาม.๔นายกิตติพศสิทธิฤกษ์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
41มัธยมศึกษาม.๔นายณัฐพงค์ศรีงามโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
42มัธยมศึกษาม.๔นางสาวมัชฌิมาจันทร์รุ่งเรืองโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
43มัธยมศึกษาม.๔นางสาวรวงข้าวทองช่วยโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
44มัธยมศึกษาม.๔นายอิทธิพัทธ์แก้วลูกโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
45มัธยมศึกษาม.๔นายภูมินทร์ทองทิพย์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
46มัธยมศึกษาม.๔นางสาวขวัญจิราบุญเรืองโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
47มัธยมศึกษาม.๔นางสาวจารุวรรณนิรภัยโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
48มัธยมศึกษาม.๔นางสาวพัฒน์นรีเขตต์รัตน์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
49มัธยมศึกษาม.๔นางสาวบุณยานุชชูนาคโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่
50มัธยมศึกษาม.๔นางสาวรุ่งทิวาปริวันตังโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงวัดธรรมาวุธสรณารามคณะจังหวัดกระบี่