รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกระบี่  ภาค ๑๗
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๕๖๙๐๑๙ - โรงเรียนบ้านพรุเตย
ตำบลเพหลา อำเภอคลองท่อม กระบี่

แสดง 1 ถึง 23 จาก 23 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓นายณัฐนนท์เจริญณรงค์โรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
2มัธยมศึกษาม.๓นายกฤษณพงศ์คงภักดีโรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
3มัธยมศึกษาม.๓นายวีรพงค์ผลชื่นโรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
4มัธยมศึกษาม.๓นางสาวกัญญาณัฐแก้วหล้าโรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงเพชราภรณ์จันทร์ขาวโรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
6มัธยมศึกษาม.๓นางสาวศิริกันยาณรงกิจโรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
7มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนวัฒน์วิรุณรัตน์โรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
8มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายนนทวัฒน์อินทองโรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
9มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธวัชชัยอินทร์แดงโรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
10มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธีรพัฒน์รักษาชลโรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
11มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเทพทัตคงภักดีโรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
12มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอมรเทพฤทธิ์กูลดีโรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
13มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวรวุฒิพรุเตยโรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
14มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายมนัสสันต์คงเกิดโรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
15มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอภินันท์หลักตาโรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
16มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงณัฐธยาน์คงศรีลังก์โรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
17มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวรรณวิศาสุคลธรสโรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
18มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงเกศราชูเกื้อโรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
19มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอมรรัตน์ศรีทองโรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
20มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงชลธิชาทองเพชรโรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
21มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวิภาจันทร์แห่วโรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
22มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงณัฐธิชาทิพย์สุราษฎร์โรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่
23มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายเข็น-โรงเรียนบ้านพรุเตยวัดพรุเตยคณะจังหวัดกระบี่