ดาวน์โหลดรายชื่อผู้สอบได้ (ศ.๔ / ศ.๘)
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖

ภาคสำนักเรียน / คณะจังหวัดนธ.ตรีนธ.โทนธ.เอกธศ.ตรี ป.ธศ.ตรี ม.ธศ.ตรี อุ.ธศ.โท ป.ธศ.โท ม.ธศ.โท อุ.ธศ.เอก ป.ธศ.เอก ม.ธศ.เอก อุ.
ส่วนกลางวัดมหาธาตุ๙  ๙  ๕  ๔๘๙  ๔๖  ๕๕  ๑๔๙  ๓๐  ๔๕  ๒๒  ๘  ๓๙  
ส่วนกลางวัดชนะสงคราม๑  ๗  ๑  ๑๖๕  -๑๑  ๘๑  -๑๘  ๖๑  -๑๐  
ส่วนกลางวัดเทพธิดาราม๑  ๔  ๑  ---------
ส่วนกลางวัดราชบุรณะ--๓  ๒๓  ๕๙๖  -๐  ๓๙๗  -๔  ๒๐๕  -
ส่วนกลางวัดมหรรณพาราม๑  ๓  ๑  ๑๐  -๑  ๘  --๑๐  --
ส่วนกลางวัดพระเชตุพน๑๑  ๑๑  ๔  ๘๖  ๒๒๘  ๔  ๔๒  ๔๘  ๔  -๑๓  ๑๒  
ส่วนกลางวัดสุทัศนเทพวราราม๑  ๑  ๖  ๘  ๒๕๕  ๓  ๖  ๒  ๓  -๙  ๒  
ส่วนกลางวัดสามพระยา๒  ๗  ๗  ๕๔  ๖๓  ๗  ๓๗  ๒๐  ๑  ๒๒  ๑๖  ๒๓  
ส่วนกลางวัดพระพิเรนทร์๕๖  ๔๗  ๓๖  ๓๒๑  ๒๒  ๓  ๓๐๔  ๑๐  ๓  ๑๖๙  ๓๕  ๒  
ส่วนกลางวัดสระเกศ๑  ๑  ๓  ๒๙  ๓๑  -๒๕  ๔  ๒  ๑  ๒๐  -
ส่วนกลางวัดไตรมิตรวิทยาราม๑๐  ๘  ๐  ๒๕  ๑๙  ๑  ๑  ๒๙  -๑  ๑๓  ๐  
ส่วนกลางวัดจักรวรรดิราชาวาส๘  ๑๐  ๕  ๖  --๒  --๔  -๒  
ส่วนกลางวัดปทุมคงคา--๑  ๒๐  ๑๕๕  ๖  ๑๐  ๑๖๓  ๑๐  ๑  ๑๕๒  ๔  
ส่วนกลางวัดบพิตรพิมุข-๔  ๒  ---------
ส่วนกลางคณะเขตสัมพันธวงศ์------------
ส่วนกลางวัดเบญจมบพิตร๒๔  ๑๓  ๔  ๕๐๔  ๑๙  ๒  ๓๓๖  ๒๑  ๖  ๑๒๘  ๓๕  ๒  
ส่วนกลางวัดสร้อยทอง๕  ๓  ๕  ๓๐๐  ๒๖๗  ๔๗  ๑๖๔  ๕๐  ๑๐  ๒๑  ๖๒  ๑๖  
ส่วนกลางวัดพรหมวงศาราม๑๔  ๑๐  ๑  ๘๑๔  ๙๑  ๑๐  ๓๒๙  ๔๑  ๒๐  ๑๓๓  ๒๗  ๕๐  
ส่วนกลางคณะเขตห้วยขวาง-พญาไท------------
ส่วนกลางวัดมหาพฤฒาราม๒  ๑  ๐  ๒๓  ๔๐๒  ๒  ๑๗  ๘๓  -๑๓  ๓๕  -
ส่วนกลางวัดหัวลำโพง๒  ๐  ๐  ๙๘  ๑๘  -๓๕  ๐  -๓  ๒  -
ส่วนกลางวัดยานนาวา๓๙  ๒๔  ๓๕  ๙๖๕  ๔๔๑  ๑๒๒  ๖๘๖  ๓๔๔  ๒๑  ๓๒๗  ๒๐๑  ๑๐  
ส่วนกลางคณะเขตยานนาวา------------
ส่วนกลางวัดราชสิงขร๑๔  ๗  ๑๐  ๒๐๔  ๒๖  ๔  ๑๐๙  ๒๒  ๓  ๒๙  ๑๒  ๗  
ส่วนกลางคณะเขตบางคอแหลม------------
ส่วนกลางคณะเขตคลองเตย-วัฒนา๒๓  ๘  ๑๗  ๔๕๒  ๑๘  ๑๖  ๓๓๙  ๖๑  ๓๖  ๔๕  ๑๖  ๓๑  
ส่วนกลางวัดคลองเตยใน------------
ส่วนกลางคณะเขตพระโขนง-บางนา๑๓  ๒๖  ๒๐  ๘๒๒  ๓๑๗  ๑๑  ๕๒๘  ๑๓๔  ๖  ๓๕๑  ๒๓๑  ๑  
ส่วนกลางวัดบางนาใน-๑  ๒  ๑๙๗  ๙๒  -๑๘๑  ๔๐  -๒๗  ๓๙  -
ส่วนกลางวัดศรีเอี่ยม๗  ๘  ๑๒  ---------
ส่วนกลางคณะเขตประเวศ๑๗  ๑๓  ๑๖  ๔๔  -๕  ๕๔  -๓  ๔๘  --
ส่วนกลางคณะเขตสวนหลวง๑๕  ๑๕  ๙  ๕๙๔  ๑๕๐  ๓๔  ๓๔๘  ๑๐๗  ๑๑  ๖๒  ๗๐  ๓๒  
ส่วนกลางวัดเทพลีลา๖  ๒  ๖  ๗๘๓  ๑,๒๔๕  ๒๙  ๔๑๒  ๗๘๐  ๖  ๑๐๙  ๒๐๑  ๑๘  
ส่วนกลางคณะเขตบางกะปิ๔๕  ๓๐  ๒๗  ๖๕  --๓๓  --๑๔  -๑  
ส่วนกลางคณะเขตลาดพร้าว๓๙  ๒๑  ๑๙  ๑,๖๘๙  ๓๒๔  ๘  ๙๖๕  ๒๑๑  ๑๑  ๕๑๓  ๑๖๔  ๑๓  
ส่วนกลางวัดเสมียนนารี-๕  ๔  ๕๑๓  ๘๔๕  ๑,๖๐๐  ๓๖๗  ๖๑๗  ๑,๐๑๐  ๑๙๔  ๒๙๒  ๗๖๘  
ส่วนกลางคณะเขตบางเขน-จตุจักร๖  ๑๔  ๗  ๑๑๒  ๖๑  -๑๑๕  ๑๘  -๔๗  ๑๖  -
ส่วนกลางคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่๙  ๒  ๘  ๑,๔๑๒  ๒๔๕  ๑๖  ๗๔๔  ๒๑๗  ๑๐  ๑๙๕  ๑๒๙  ๓๙  
ส่วนกลางคณะเขตสายไหม๘  ๖  ๑๕  ๑,๘๗๕  ๔๕๐  ๑๖  ๑,๔๐๕  ๕๐๑  ๘  ๓๓๑  ๑๕๗  ๑๘  
ส่วนกลางคณะเขตมีนบุรี๑๔  ๑๕  ๔  ๑,๓๔๙  ๓,๑๔๓  ๖๐๙  ๑,๑๐๕  ๑,๓๐๙  ๙๖  ๘๘๑  ๘๗๕  ๑๐๐  
ส่วนกลางวัดแสนสุข๑๐  ๘  ๒  ---------
ส่วนกลางคณะเขตคลองสามวา๓๔  ๔  ๑  ๑,๑๔๗  ๓๒๓  ๒  ๖๗๘  ๑๖  ๒  ๓๐๔  ๗๐  ๕  
ส่วนกลางคณะเขตลาดกระบัง๓๗  ๑๙  ๗  ๑,๖๗๒  ๖๔๐  ๓๕  ๕๗๖  ๓๑๓  ๓๓  ๔๒๙  ๓๔๓  ๑๘  
ส่วนกลางคณะเขตหนองจอก๒๒  ๑๐  ๗  ๓๙๖  ๑๔๖  -๒๖๙  ๙๙  -๗๖  ๖๑  -
ส่วนกลางคณะเขตธนบุรี๘  ๑๒  ๔  ๓๒๗  ๑๑๑  ๔  ๒๕๗  ๖๐  ๑  ๑๓๒  ๔๖  -
ส่วนกลางวัดหิรัญรูจี๐  ๐  ๐  ---------
ส่วนกลางวัดโพธินิมิตร๑  ๒  -๒๔  --๑๙  --๓  --
ส่วนกลางวัดใหญ่ศรีสุพรรณ๔  ๑  ๐  ---------
ส่วนกลางวัดประยุรวงศาวาส๙  ๒  ๘  ๔๑๑  ๑,๓๕๖  ๕๒  ๒๓๔  ๖๓๓  ๓๓  ๘๒  ๓๑๔  ๓๙  
ส่วนกลางวัดกัลยาณมิตร-๑๔  ๑๗  ---------
ส่วนกลางวัดอินทาราม๑  ๗  ๑  ๒๓  ๗๘  ๕  ๐  ๑๕  ๓  ๘  ๒๑  ๔  
ส่วนกลางวัดอนงคาราม-๑  ๒  ---------
ส่วนกลางวัดพิชยญาติการาม๖  ๑  ๐  ---------
ส่วนกลางวัดทองนพคุณ๑  ๐  ๑  ---------
ส่วนกลางวัดทองธรรมชาติ๔  ๒  ๒  ๑๓๓  ๑๐๙  -๗๘  ๓๖  -๔๔  ๓๓  -
ส่วนกลางคณะเขตคลองสาน๖  ๑๐  ๐  ๑๐๖  ๒๑  ๔  ๖๒  ๒๗  -๑๙  ๕  -
ส่วนกลางคณะเขตราษฎร์บูรณะ๗  ๑๐  ๔  ๖๙๑  ๓๖๓  ๔  ๕๓๒  ๒๖๖  ๙  ๒๗๖  ๒๒๖  ๑๑  
ส่วนกลางคณะเขตทุ่งครุ๑๘  ๗  ๔  ๒๙๗  ๓๑๑  -๒๙๐  ๑๗๔  ๓  ๗๕  ๑๔๑  ๗  
ส่วนกลางคณะเขตบางขุนเทียน๓๐  ๓๔  ๑๑  ๙๒๓  ๒๙๗  ๙๙  ๕๓๖  ๑๙๔  ๔๘  ๑๓๒  ๑๔๙  ๒๔  
ส่วนกลางคณะเขตบางบอน๑๐  ๕  ๔  ๑๓๙  -๓  ๑๖๕  -๖  ๗๑  ๑  ๐  
ส่วนกลางวัดราชโอรสาราม๒๖  ๒๗  ๑๑  ๘๗๔  ๙๕๔  ๑๖๙  ๕๔๑  ๗๐๙  ๒๘  ๓๐๕  ๕๘๖  ๓๒  
ส่วนกลางคณะเขตบางกอกใหญ่-๑  ๒  ๘๓  ๔๗  ๑๔  ๓๒  ๔๔  ๑  ๑๕  ๑๙  ๔  
ส่วนกลางวัดราชสิทธาราม๙  ๗  ๐  ๖๗  -๕  ๒๗  -๖  ๑๒  ๐  -
ส่วนกลางวัดอรุณราชวราราม๓  ๒  ๓  ๖๗  ๗๕  ๓  ๕๖  ๕๓  ๓  ๙  ๗๖  ๔  
ส่วนกลางวัดหงส์รัตนาราม๑๕  ๗  ๗  ๒๙  -๑๑  ๑๓  -๓  ๕  -๑  
ส่วนกลางวัดโมลีโลกยาราม๙  ๒๗  ๓๖  -๐  ๑๕  --๙  --๓  
ส่วนกลางวัดนาคกลาง-๐  ๐  ๔  --๑  -----
ส่วนกลางวัดสังข์กระจาย-๒  -๓๐  ๗๒  -๒๓  ๗  ๒  ๓  ๒  ๐  
ส่วนกลางคณะเขตบางกอกน้อย---๒๗๙  ๑๗๔  ๕  ๒๒๑  ๕๖  ๑๕  ๑๒๒  ๑  ๔  
ส่วนกลางวัดระฆังโฆสิตาราม๒๕  ๗  ๒  ๑๔๕  ๕๙  ๓  ๕๗  ๙  ๖  ๒๕  ๑๗  ๑๒  
ส่วนกลางวัดศรีสุดาราม------------
ส่วนกลางวัดดุสิดาราม--๐  ๑๑  ๐  ๕  ๖  ๐  ๓  ๔  -๓  
ส่วนกลางวัดสุวรรณาราม๖  ๒  ๐  ๔๖  ๑๑๕  ๐  ๓๗  ๒  ๑  ๘  ๖  -
ส่วนกลางคณะเขตบางพลัด------------
ส่วนกลางวัดอมรคีรี๓  ๗  ๓  ๑๑  -๐  ๑๐  -๒  ๗  -๑  
ส่วนกลางวัดคฤหบดี-๒  ๑  ---------
ส่วนกลางวัดดาวดึงษาราม๑๐  ๙  ๒  ๑๒๖  ๒๗  ๑  ๘๔  ๖๘  ๑  ๒๔  ๓๗  ๒  
ส่วนกลางวัดภคินีนาถ๕  ๔  ๒  ---------
ส่วนกลางวัดเทพากร๒  ๓  ๓  ๑๔  --๐  -----
ส่วนกลางวัดกาญจนสิงหาสน์๑๕  ๕  ๕  ๑๓๕  ๑๔๐  ๙  ๗๒  ๕๗  ๘  ๒๔  ๗๙  ๓  
ส่วนกลางวัดรัชฎาธิษฐาน๙  ๓  ๑  ๑๔๐  ๙๕  ๕  ๑๖๓  ๘๐  ๓  ๒๒  ๑๒  ๒  
ส่วนกลางวัดชัยพฤกษมาลา๒๗  ๕  ๐  ๑๒๐  ๘  -๑๒๒  ๑๑  ๑  ๒๕  ๓๖  -
ส่วนกลางคณะเขตภาษีเจริญ๑๕  ๕  ๕  ๔๙  ๔  ๑  ๓๕  ๑๒  ๑๘  ๑๘  ๑๑  ๘  
ส่วนกลางวัดปากน้ำ๑๖  ๑๐  ๗  ---------
ส่วนกลางวัดนิมมานรดี๒๐  ๙  ๑๐  ๓๔  --๒๒  --๕  --
ส่วนกลางวัดบุณยประดิษฐ์๕  ๒  ๑  ๔๑  ๒  -๒๒  ๑๑  ๒  ๑  ๓  ๒  
ส่วนกลางคณะเขตบางแค๑๙  ๘  ๓  ๑๕๗  --๑๖๓  -๐  ๗๒  -๑  
ส่วนกลางวัดชัยฉิมพลี๒  ๔  ๒  ---------
ส่วนกลางคณะเขตหนองแขม๖  ๖  ๓  ---------
ส่วนกลางคณะเขตทวีวัฒนา๘  ๑๐  ๑  ๖๔๓  ๓๑๐  ๙  ๒๓๖  ๑๐๐  ๔  ๔๓  ๑๑๗  -
ส่วนกลางวัดชัยชนะสงคราม๕  ๕  ๒  ๒๔  --๑๘  --๙  --
ส่วนกลางคณะเขตบึงกุ่ม๑๕  ๑๙  ๙  ๘๘๙  ๗๒๘  ๑๑  ๖๐๙  ๘๒๒  ๑๘  ๓๘๙  ๒๖  ๑๔  
ส่วนกลางวัดเรืองยศสุทธาราม๑๙  ๗  ๑  ๘๒  ๑๒  ๘  ๘๗  -๕  ๒๖  -๐  
ส่วนกลางวัดกระทุ่ม------------
ส่วนกลางวัดบวรนิเวศวิหาร๖๑  ๑๗  ๘  ๓๑๓  ๖๙๔  ๑๒๐  ๒๓๑  ๒๘๖  ๕๙  ๑๓๖  ๑๕๑  ๔๖  
ส่วนกลางวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม๑๑๑  ๙๖  ๓๒  ๓๙๑  ๕๙๐  ๖๑  ๑๕๖  ๓๗๓  ๔๒  ๑๐๒  ๑๓๕  ๓๓  
ส่วนกลางวัดมกุฏกษัตริยาราม๑๓  ๓  ๓  ๔๔  ๔๘  ๑๖  ๒๙  ๑๗  ๒  -๑๙  ๒  
ส่วนกลางวัดนรนาถสุนทริการาม๑  ๑  ----------
ส่วนกลางวัดโสมนัสวิหาร๑  ๑  ๑  ๒๕  -๒  ๑๒  -๒  ๙  -๕  
ส่วนกลางวัดเทพศิรินทราวาส๕  ๗  ๔  -๔๐๘  ๑๐  -๑๓๔  --๓๕  ๑๔  
ส่วนกลางวัดสัมพันธวงศ์๐  ๐  ๑  ๑๕๖  -๕  ๗๙  -๓  ๒๗  -๓  
ส่วนกลางวัดราชาธิวาสวิหาร๒  ๓  ๑  -๗๗  --๑๕  --๙  -
ส่วนกลางวัดปทุมวนาราม๖  ๑๗  ๔  ---------
ส่วนกลางวัดบรมนิวาส๕  ๕  ๑  ๘๘  ๔๒  ๒  ๔๐  ๒  ๔  ๒๒  ๑  ๒  
ส่วนกลางวัดธาตุทอง๑  ๓  ๔  ๒๑๗  ๔๕  ๑  ๕๒  ๗๔  -๑๖  ๑๒๐  -
ส่วนกลางวัดธรรมมงคล๗๑  ๔๒  ๑๕  ๕๗  ๐  ๗๗  ๑๑  ๑  ๘๓  ๗  ๑  ๙๗  
ส่วนกลางวัดพระศรีมหาธาตุ๖  ๓  ๓  ๓๕๑  ๖๑๖  ๒๐๘  ๑๒๒  ๑๓๖  ๕๕  ๑๙  ๑๒๕  ๗๓  
ส่วนกลางวัดบุปผาราม๖  ๒  ๔  ---------
ส่วนกลางวัดอาวุธวิกสิตาราม๙  ๑๑  ๙  ๗๖  ๕  ๗๖  ๑๘  ๑๗  ๗  ๒  ๑๓  ๙  
ส่วนกลางวัดราษฎร์บำรุง๑๑  ๘  ๖  ๑๐๕  ๓๗  ๔  ๗๘  ๗๔  ๗  ๐  ๖๙  ๖  
นนทบุรี๒๖๙  ๑๔๖  ๑๒๒  ๓,๙๐๒  ๑,๘๕๒  ๖๘๑  ๒,๐๑๐  ๕๗๒  ๓๖๐  ๘๓๙  ๕๓๓  ๓๐๙  
ปทุมธานี๓๐๙  ๒๗๕  ๑๗๐  ๘๐๙  ๑๙๙  ๔๒๗  ๓๗๕  ๑๕๓  ๑๔๒  ๘๕  ๘๒  ๗๘  
สมุทรปราการ๒๙๐  ๑๗๖  ๑๑๕  ๓,๙๑๙  ๔,๕๑๗  ๔๓๙  ๒,๒๒๐  ๑,๘๗๘  ๓๐๒  ๖๘๔  ๙๐๐  ๑๔๘  
พระนครศรีอยุธยา๓๒๙  ๑๖๔  ๑๒๖  ๔,๓๐๑  ๘๓๖  ๙๐๗  ๒,๑๕๕  ๑,๑๑๓  ๒๑๓  ๗๖๗  ๗๐๕  ๑๓๑  
อ่างทอง๑๓๗  ๖๕  ๔๒  ๒,๕๑๖  ๕๗๗  ๒๗๐  ๑,๗๘๐  ๓๓๑  ๑๒๑  ๗๐๔  ๔๗๖  ๕๘  
สระบุรี๓๐๔  ๑๔๒  ๙๒  ๔,๒๗๕  ๑,๗๒๖  ๒๕๒  ๒,๑๕๕  ๙๗๖  ๗๔  ๗๐๓  ๙๐๕  ๖๐  
ลพบุรี๓๘๗  ๑๒๒  ๘๘  ๓,๔๔๘  ๓,๕๘๘  ๒๗๐  ๑,๕๕๑  ๒,๗๔๒  ๗๑  ๖๑๒  ๑,๗๔๑  ๕๐  
สิงห์บุรี๑๐๒  ๕๕  ๑๘  ๖๗๔  ๖๗๗  ๑๐๘  ๓๔๐  ๓๙๒  ๘๔  ๒๙  ๒๓๕  ๓๔  
ชัยนาท๒๐๑  ๖๗  ๔๑  ๑,๓๖๗  ๑,๓๖๙  ๑๗๑  ๗๕๘  ๕๗๑  ๗๓  ๓๘๑  ๓๔๙  ๔๔  
อุทัยธานี๒๔๘  ๖๒  ๓๑  ๒,๕๐๙  ๖๒๗  ๒๕๔  ๑,๔๙๕  ๘๐๒  ๑๑๐  ๕๒๘  ๗๒๐  ๕๐  
นครสวรรค์๖๔๖  ๓๖๙  ๒๖๔  ๓,๒๘๖  ๑,๘๘๕  ๒๓๕  ๑,๖๐๒  ๑,๙๘๑  ๑๐๑  ๒๘๘  ๑,๖๔๖  ๓๗  
กำแพงเพชร๔๔๖  ๘๔  ๘๑  ๔,๘๓๕  ๓,๐๘๗  ๓๒๑  ๒,๔๒๓  ๑,๙๒๑  ๑๖๗  ๘๗๑  ๑,๓๘๓  ๑๑๙  
พิจิตร๒๙๓  ๑๓๑  ๘๘  ๓,๑๙๑  ๑,๑๔๒  ๑๕๕  ๑,๒๔๖  ๑,๐๕๖  ๖๗  ๒๕๖  ๗๘๕  ๖๐  
เพชรบูรณ์๔๘๗  ๑๘๐  ๑๑๒  ๔,๔๔๖  ๑,๕๕๒  ๒๙๙  ๒,๑๐๐  ๒,๐๐๔  ๑๐๔  ๕๙๘  ๒,๑๐๕  ๖๗  
พิษณุโลก๔๒๗  ๑๖๘  ๑๖๔  ๒,๙๖๗  ๑,๙๐๘  ๔๑๓  ๑,๔๐๐  ๑,๕๑๑  ๓๑๐  ๑๗๔  ๑,๑๕๕  ๑๖๖  
สุโขทัย๔๐๑  ๑๓๓  ๙๓  ๒,๘๓๗  ๑,๑๗๑  ๒๔๓  ๒,๐๖๙  ๑,๒๑๐  ๑๑๑  ๙๔๖  ๑,๓๓๕  ๕๓  
อุตรดิตถ์๒๐๐  ๑๒๔  ๗๖  ๒,๐๗๑  ๕๘๘  ๒๒๕  ๑,๑๕๕  ๖๗๐  ๖๐  ๔๖๑  ๓๓๐  ๑๑  
ตาก๓๑๑  ๑๕๖  ๑๐๘  ๑,๓๖๖  ๗๑๙  ๑๓๑  ๘๗๕  ๖๑๕  ๔๓  ๓๐๐  ๗๕๑  ๑๕  
ลำปาง๓๘๗  ๓๕๘  ๒๐๖  ๘๙๔  ๑,๑๙๗  ๒๔๐  ๔๑๐  ๔๙๕  ๘๑  ๔๖  ๓๓๐  ๔๓  
เชียงราย๖๓๘  ๔๐๖  ๓๓๔  ๓,๒๒๐  ๑,๖๗๕  ๖๗๓  ๙๖๘  ๑,๐๙๐  ๓๒๕  ๔๖๘  ๕๕๔  ๒๗๓  
พะเยา๒๖๒  ๒๔๔  ๗๖  ๑,๒๔๓  ๕๓๘  ๑๐๑  ๔๓๑  ๖๐๑  ๘๒  ๕๒  ๔๗๙  ๔๐  
แพร่๒๖๙  ๑๕๗  ๑๓๗  ๒,๑๐๘  ๑,๔๕๘  ๑๘๔  ๗๙๐  ๑,๓๘๒  ๙๔  ๓๒๓  ๑,๒๒๙  ๒๒  
น่าน๓๒๗  ๑๘๓  ๙๔  ๖๐๙  ๒๕๐  ๙๗  ๒๔๕  ๑๔๔  ๓๓  ๓๗  ๑๑๑  ๑๖  
เชียงใหม่๑,๒๒๕  ๕๒๕  ๓๔๐  ๔,๖๙๔  ๒,๕๗๖  ๗๙๗  ๑,๙๗๙  ๒,๖๙๙  ๓๙๙  ๔๕๖  ๑,๕๙๔  ๒๒๗  
ลำพูน๒๙๔  ๑๓๐  ๑๔๑  ๒,๓๓๕  ๖๒๒  ๑๒๒  ๑,๐๔๙  ๘๒๓  ๖๑  ๓๐๘  ๖๑๘  ๓๔  
แม่ฮ่องสอน๑๕๗  ๑๒๕  ๖๑  ๔๓๙  ๗๒๑  ๗๐  ๒๓๔  ๒๕๘  ๓๕  ๖๔  ๑๕๖  ๒๓  
อุดรธานี๙๗๗  ๔๙๙  ๓๕๓  ๒,๓๕๗  ๙๒๓  ๑๘๓  ๑,๐๖๒  ๙๐๙  ๑๒๙  ๕๖๔  ๕๓๔  ๙๑  
หนองคาย๖๓๐  ๓๖๐  ๑๙๑  ๒,๖๒๗  ๑,๕๑๐  ๒๖๔  ๑,๑๒๘  ๑,๔๐๙  ๘๘  ๑๗๔  ๘๐๕  ๕๑  
บึงกาฬ๓๗๕  ๑๕๒  ๑๑๒  ๑,๙๖๗  ๑,๑๔๐  ๑๔๘  ๗๕๘  ๘๗๓  ๔๓  ๒๒๒  ๘๒๓  ๑๕  
เลย๔๒๐  ๒๗๕  ๑๙๒  ๑,๐๙๐  ๙๙๑  ๑๑๘  ๔๗๙  ๕๔๒  ๔๘  ๑๑๔  ๔๓๑  ๑๔  
สกลนคร๔๙๒  ๑๔๑  ๖๗  ๒,๕๐๕  ๑,๓๓๕  ๒๑๕  ๑,๒๓๕  ๑,๑๘๓  ๔๑  ๑๙๑  ๑,๐๒๓  ๗๔  
หนองบัวลำภู๒๙๔  ๑๘๒  ๑๑๔  ๒,๖๖๕  ๕๘๕  ๒๘๔  ๑,๑๕๓  ๙๓๓  ๑๔๘  ๓๗๐  ๑,๕๑๖  ๑๐๔  
ขอนแก่น๑,๒๕๖  ๕๒๑  ๔๔๗  ๓,๘๕๓  ๓,๒๐๗  ๖๓๘  ๑,๗๗๙  ๑,๓๗๐  ๖๐  ๕๗๕  ๙๘๒  ๓๕  
มหาสารคาม๔๔๘  ๒๐๙  ๑๘๓  ๑,๕๕๐  ๖๐๑  ๒๓  ๘๙๖  ๓๙๑  ๔  ๔๔๕  ๔๒๕  ๓  
กาฬสินธุ์๗๘๙  ๓๒๔  ๒๒๔  ๓,๐๐๐  ๒,๕๗๔  ๓๗๔  ๑,๔๓๙  ๒๘๓  ๑๐๖  ๔๔๔  ๒๕๐  ๘๐  
ร้อยเอ็ด๙๘๐  ๔๗๘  ๓๒๗  ๓,๘๔๙  ๒,๓๒๕  ๕๙  ๒,๘๐๔  ๑,๑๗๗  ๓๖  ๑,๓๘๑  ๑,๐๒๕  ๑๓  
๑๐อุบลราชธานี๑,๖๒๐  ๕๙๘  ๔๑๘  ๑๐,๑๓๐  ๒,๖๖๐  ๓๑๖  ๖,๓๐๗  ๑,๙๒๒  ๑๓๓  ๒,๙๘๓  ๒,๘๑๑  ๑๐๔  
๑๐ยโสธร๓๘๔  ๘๓  ๔๓  ๒,๑๘๐  ๑,๓๙๕  ๑๐๐  ๒,๖๘๐  ๘๒๐  ๒๓  ๑,๐๘๐  ๑,๑๙๔  ๓๘  
๑๐ศรีสะเกษ๑,๑๒๔  ๓๒๔  ๒๐๕  ๘,๘๑๓  ๒,๔๐๔  ๑๘๑  ๒,๗๗๔  ๒,๐๕๗  ๑๑๔  ๑,๒๑๕  ๒,๓๗๙  ๓๒  
๑๐นครพนม๔๕๗  ๑๗๒  ๙๒  ๔,๘๘๒  ๒,๑๓๑  ๑๘๑  ๓,๐๔๗  ๑,๘๒๙  ๑๑๗  ๑,๒๕๑  ๑,๘๙๗  ๘๒  
๑๐มุกดาหาร๑๔๙  ๔๑  ๓๑  ๑,๖๔๑  ๕๘๔  ๗๓  ๑,๑๔๓  ๕๕๕  ๓๔  ๕๒๖  ๖๘๐  ๓๐  
๑๐อำนาจเจริญ๒๕๑  ๙๙  ๗๔  ๑,๔๘๔  ๔๘๗  ๑๘๐  ๑,๖๕๖  ๓๓๖  ๓๘  ๗๕๑  ๕๑๗  ๒๔  
๑๑นครราชสีมา๑,๓๕๙  ๗๑๐  ๕๐๙  ๘,๒๙๙  ๖,๑๕๘  ๑,๕๘๑  ๒,๙๐๗  ๕,๗๘๙  ๙๗๑  ๙๑๗  ๓,๖๒๑  ๖๙๘  
๑๑บุรีรัมย์๑,๑๑๕  ๓๙๕  ๒๘๗  ๑๒,๑๔๔  ๔,๕๐๙  ๗๓๑  ๔,๖๐๕  ๔,๓๓๒  ๔๓๖  ๗๙๑  ๓,๘๐๕  ๔๑๒  
๑๑ชัยภูมิ๗๖๘  ๓๔๘  ๒๓๙  ๔,๘๑๕  ๑,๔๔๘  ๖๘๐  ๑,๒๗๓  ๑,๗๕๘  ๘๙  ๑๗๗  ๑,๑๓๒  ๗๕  
๑๑สุรินทร์๑,๐๕๒  ๓๒๓  ๑๓๘  ๖,๙๖๓  ๓,๔๐๕  ๔๕๕  ๓,๒๔๑  ๕,๒๓๒  ๙๘  ๖๓๗  ๓,๙๔๘  ๖๔  
๑๒ปราจีนบุรี๔๔๑  ๑๕๙  ๘๗  ๔,๓๐๙  ๑,๖๗๒  ๑๑๕  ๓,๒๖๐  ๑,๘๘๖  ๖๔  ๑,๓๕๔  ๑,๖๒๔  ๕๖  
๑๒สระแก้ว๔๑๗  ๕๗  ๓๒  ๒,๙๑๕  ๑,๔๘๐  ๑๗๕  ๑,๓๖๒  ๑,๓๙๐  ๖๘  ๓๗๓  ๑,๑๘๓  ๓๖  
๑๒นครนายก๑๒๕  ๘๓  ๔๕  ๑,๖๖๓  ๔๘๙  ๑๖๔  ๑,๐๕๗  ๒๔๑  ๔๔  ๓๗๒  ๒๗๙  ๓๑  
๑๒ฉะเชิงเทรา๔๔๔  ๒๐๔  ๑๓๘  ๓,๒๖๑  ๓,๒๒๕  ๒๖๖  ๑,๑๗๓  ๑,๕๕๑  ๑๔๔  ๓๘๐  ๙๕๘  ๓๙  
๑๓ชลบุรี๖๙๘  ๒๔๑  ๑๗๐  -๕,๘๙๒  ๑,๓๓๖  -๓,๓๘๘  ๕๗๘  -๑,๘๔๑  ๓๕๖  
๑๓ระยอง๔๒๖  ๑๖๓  ๙๗  ๕๖๕  ๓,๐๗๐  ๗๑๔  ๕๕  ๑,๙๑๙  ๓๗๗  ๑๕  ๑,๐๑๐  ๓๑๘  
๑๓จันทบุรี๓๐๐  ๔๘  ๓๒  ๙๘๖  ๘๖๐  ๒๓  ๑๔๑  ๑,๐๒๘  ๒๗  ๒๓  ๘๖๐  ๒๙  
๑๓ตราด๑๒๗  ๑๙  ๑๐  ๑๔๗  ๙๐๖  ๕๙  ๒  ๔๘๙  ๒๔  -๒๔๖  ๑๕  
๑๔นครปฐม๓๒๑  ๑๖๙  ๙๖  ๔,๕๔๕  ๖๖๐  ๘๓  ๒,๘๕๘  ๙๗๕  ๗๓  ๑,๐๑๙  ๑,๒๔๙  ๑๔๒  
๑๔สุพรรณบุรี๔๑๙  ๑๖๔  ๑๑๘  ๗,๑๗๕  ๙๗๑  ๔๐๓  ๕,๑๓๗  ๑,๒๐๒  ๑๗๘  ๒,๕๔๒  ๒,๑๗๑  ๖๙  
๑๔กาญจนบุรี๕๐๘  ๑๒๖  ๘๗  ๗,๒๐๗  ๓,๔๖๗  ๒๙๗  ๕,๑๖๔  ๒,๘๕๘  ๑๐๘  ๒,๓๓๑  ๒,๙๓๖  ๙๒  
๑๔สมุทรสาคร๑๖๓  ๖๕  ๑๔  ---------
๑๕ราชบุรี๔๓๐  ๑๓๙  ๗๔  ๔,๐๖๕  ๒,๒๖๒  ๕๐๐  ๑,๙๙๓  ๑,๔๓๙  ๒๐๙  ๗๗๓  ๑,๖๕๙  ๑๓๔  
๑๕เพชรบุรี๒๕๑  ๕๐  ๓๓  ---------
๑๕สมุทรสงคราม๑๐๕  ๖๗  ๔๗  ๙๑๘  ๑๘๐  ๑๕๗  ๓๖๖  ๒๖๔  ๕๓  ๑๒๙  ๑๔๔  ๓๐  
๑๕ประจวบคีรีขันธ์๒๐๒  ๑๐๓  ๔๑  ๒,๔๗๕  ๖๗๑  ๑๙๕  ๙๘๐  ๙๒๑  ๕๐  ๔๒๑  ๕๓๓  ๔๖  
๑๖นครศรีธรรมราช๖๓๔  ๑๕๙  ๗๙  ๓,๓๕๙  ๒,๖๖๙  ๒๒๔  ๑,๐๙๑  ๑,๗๘๑  ๕๗  ๒๗๓  ๑,๓๑๘  ๔๘  
๑๖ชุมพร๒๐๕  ๕๔  ๕๒  ๑,๙๔๑  ๑,๑๖๗  ๓๓๓  ๗๔๕  ๑,๐๙๖  ๘๘  ๒๐๗  ๗๘๕  ๓๑  
๑๖สุราษฎร์ธานี๓๕๙  ๔๘  ๘๑  ๔,๗๒๔  ๕,๒๖๖  ๖๓๓  ๒,๘๒๖  ๒,๘๓๕  ๓๗๐  ๕๒๔  ๒,๓๐๖  ๒๔๙  
๑๗ภูเก็ต๑๓  ๑๕  ๑๔  ๙๗๔  ๑,๕๓๐  ๑๑๖  ๕๐๖  ๑,๐๙๔  ๒๒  ๓  ๗๒๔  ๑๔  
๑๗ตรัง๑๒๓  ๒๓  ๒๓  ๕๔๑  ๓,๓๖๒  ๑๓๙  ๒๐๔  ๒,๓๐๕  ๒๕  ๕  ๑,๑๑๗  ๑๑  
๑๗กระบี่๑๐๗  ๕๒  ๑๙  ๒๕๙  ๑,๕๓๙  ๓๑  ๒๒๓  ๘๗๓  ๖  ๕๖  ๔๒๕  ๑  
๑๗พังงา๖๐  ๒๑  ๑๕  ๓๘๘  ๕๔๖  ๓๓๐  ๔๑  ๔๐๕  ๓๐  ๙  ๑๙๗  ๑๓  
๑๗ระนอง๘๑  ๑๖  ๗  ๒๓๔  ๕๕๐  ๓๖  ๒๓  ๑๙๙  ๑๖  -๘๙  ๑๐  
๑๘สงขลา๔๔๘  ๑๘๓  ๕๙  ๕,๖๘๒  ๒,๖๔๑  ๑๒๘  ๓,๘๗๖  ๒,๗๕๐  ๗๒  ๙๕๙  ๑,๙๑๖  ๗๖  
๑๘พัทลุง๑๔๒  ๔๖  ๓๖  ๒,๑๘๑  ๑,๔๑๔  ๓๕  ๘๔๕  ๖๘๘  ๓๖  ๒๑๕  ๒๙๔  ๕  
๑๘สตูล๖๗  ๒๗  ๑๔  ๗๙๕  ๒๗๐  ๔  ๓๙๒  ๔๘๓  ๘  ๑๐๐  ๒๔๕  ๖  
๑๘ปัตตานี๙๑  ๖  ๑๗  ๘๕  ๑๖๓  ๓๐  ๖๖  ๑๑๗  ๕  ๑  ๖๘  -
๑๘ยะลา๕๓  ๗  ๕  ๑๗๙  ๑๑๖  ๖๘  ๕๓  ๒๐๕  ๓๒  ๒๑  ๑๕๓  ๒๔  
๑๘นราธิวาส๘๑  ๑๐  ๑๑  ๔๕๖  ๑๖๑  ๓๑  ๒๙๒  ๑๓๓  ๙  ๖๘  ๗๙  ๑๕  
๑-๒-๓ (ธ)นนทบุรี๒๖  ๕  ๓  ๒๗  ๑๔๒  ๑๐  ๓๒  ๑๖๑  ๑๓  -๗๒  ๘  
๑-๒-๓ (ธ)ปทุมธานี๓๖  ๓๓  ๑๒  ---------
๑-๒-๓ (ธ)พระนครศรีอยุธยา๙๑  ๕๐  ๕๔  ๑๘๗  ๑,๐๘๒  ๑๙  ๑๒๐  ๘๒๕  ๒๙  ๑๑  ๙๕๖  ๒๑  
๑-๒-๓ (ธ)อ่างทอง๓  ๔  ๑  ๙๒  ๑๗๙  -๖๖  ๒๘  -๐  ๓๐  -
๑-๒-๓ (ธ)สระบุรี๑๘  ๑๘  ๖  ๕๐  ๒๓  -๓๖  ๘  -๖  ๑๐  ๘  
๑-๒-๓ (ธ)ลพบุรี๔๐  ๗  ๕  ๓๕๔  ๑๕๑  ๑๐  ๑๐๐  ๑๗๗  ๘  ๓๙  ๑๑๐  -
๑-๒-๓ (ธ)สิงห์บุรี๕๗  ๓๙  ๒๙  ๑๘๔  ๑๕๒  ๒๐  ๖๔  ๕๖  ๑๖  ๒  ๙๔  ๑๑  
๑-๒-๓ (ธ)ชัยนาท๕  ๔  ๔  ๓๔๔  ๒๘  ๓  ๒๗๒  ๘๗  ๒  ๘๕  ๔๘  ๓  
๑-๒-๓ (ธ)อุทัยธานี๔  ๓  ๔  ๒๓  ๓๒  -๔๑  ๕๖  --๓๖  -
๔-๕ (ธ)นครสวรรค์๑๗  ๑๔  ๖  ๑๒๓  ๕๗  ๑  ๓๘  ๗๕  ๑  ๖  ๘๒  ๒๐  
๔-๕ (ธ)เพชรบูรณ์๕๒  ๑๑  ๒๗  ๔๐๘  ๘๓๗  ๑๔  ๓๑๒  ๓๓๓  ๑๔  ๑๓๗  ๔๖๐  ๑๕  
๔-๕ (ธ)กำแพงเพชร๕  ๑  ๑  ๖๙  ๕๐๖  ๓๙๗  ๔๗  ๒๘๔  ๗๔  ๑๗  ๓๑  -
๔-๕ (ธ)พิจิตร------------
๔-๕ (ธ)สุโขทัย๑๑  ๕  ๒  ---------
๔-๕ (ธ)ตาก๒  ๒  ๒  ---------
๔-๕ (ธ)พิษณุโลก๑๐  ๘  ๑  ๔๘  ๒๙  ๒  ๒๙  ๒๔  -๑๕  ๕๔  -
๔-๕ (ธ)อุตรดิตถ์๑  ๑  ๓  ๙๓  ๒๘๑  -๑๓  ๑๑๖  ๐  -๑๒๘  ๐  
๖-๗ (ธ)ลำปาง๒๘  ๑๒  ๘  ๙๕  ๓๗๗  ๘  ๒๗  ๓๙  ๑  -๔  -
๖-๗ (ธ)แพร่๙  ๓  ๒  ---------
๖-๗ (ธ)พะเยา๖  ๒  ๐  ---------
๖-๗ (ธ)น่าน๑๙  ๑๒  ๑๔  ---------
๖-๗ (ธ)เชียงราย๔๕  ๒๕  ๒๕  ๑๖๒  ๒๒๔  ๕๓  ๑๑  ๖๓  ๕๘  -๖  ๔  
๖-๗ (ธ)เชียงใหม่๙๕  ๕๕  ๕๕  ๑๔๘  ๙๔  ๘๗  ๗๐  ๑๒๓  ๑๖  ๓๓  ๑๓๗  ๑๑  
๖-๗ (ธ)ลำพูน๑๗  ๕  ๓  ---------
๖-๗ (ธ)แม่ฮ่องสอน๗  ๒  ๑  ๘  ๑  ๑  ๙  ๔  -๕  ๙  ๑  
๘ (ธ)อุดรธานี๓๐๙  ๘๙  ๓๖  ๕๘๗  ๒,๒๕๗  ๑๑๔  ๑๘๐  ๖๔๔  ๔๘  ๓๔  ๔๐๔  ๑๕  
๘ (ธ)หนองคาย๑๒๓  ๔๗  ๙  ๑๕๖  ๑๘๙  ๑๑  ๘๖  ๑๕๓  ๔  ๑๗  ๑๗๖  ๑๖  
๘ (ธ)บึงกาฬ๓๖  ๒๒  ๑๘  ๑๐๗  ๐  -๑๑  ๐  ๐  ๑๗  -๕  
๘ (ธ)เลย๑๑๘  ๖๐  ๕๙  ๔๒  ๑,๔๙๓  ๗๒  ๗  ๑๔๕  ๔๗  -๗๑  ๑๘  
๘ (ธ)สกลนคร๒๔๓  ๑๑๔  ๗๑  ๘๐๐  ๒,๓๕๕  ๔๖๔  ๖๒๗  ๑,๔๘๗  ๑๐๙  ๑๕๕  ๘๖๓  ๕๓  
๘ (ธ)หนองบัวลำภู๗๖  ๗๐  ๓๕  ๑๘๐  ๒๖๖  ๑๙  ๙๐  ๔๗  ๒๑  ๑๐  ๑๔๑  ๕  
๙ (ธ)ขอนแก่น๒๒๒  ๘๐  ๔๑  ๒๙๔  ๙๗  ๓๐๕  ๙๘  ๗๒  ๑๒๔  ๗๒  ๔๘  ๑๑๓  
๙ (ธ)มหาสารคาม๘  ๙  ๔  ๖๑  ๐  -๓๐  ๐  --๐  -
๙ (ธ)กาฬสินธุ์๑๑๗  ๗๒  ๘๖  ๘๐๗  ๔๙๒  ๒๔๒  ๓๙๗  ๒๓๕  ๙๓  ๓๘  ๑๗๑  ๕๔  
๙ (ธ)ร้อยเอ็ด๖๓  ๖๔  ๓๑  ๑,๗๐๐  ๑,๑๘๒  ๔๙๑  ๑,๒๐๖  ๕๐๑  ๙๘  ๒๖๗  ๖๕๒  ๗๓  
๑๐ (ธ)อุบลราชธานี๑๕๓  ๔๘  ๑๗  ๗๓๒  ๙๒๘  ๑๙๐  ๒๘๗  ๒๖๙  ๖๓  ๒๑๒  ๒๔๐  ๓๒  
๑๐ (ธ)ยโสธร๙๙  ๑๙  ๒๙  ๔๓๙  ๑๒๓  ๒๙  ๔๙๑  ๒๗๒  ๒๒  ๒๔๒  ๒๕๘  ๑๓  
๑๐ (ธ)ศรีสะเกษ๑๓๐  ๒๐  ๑๒  ๑,๐๔๐  ๘๗๙  ๑๘  ๓๓๒  ๕๓๓  ๔  ๖๑  ๕๘๔  ๑๐  
๑๐ (ธ)นครพนม๕๘  ๓๕  ๒๐  ๕๑๐  ๑๘๒  ๕๒๒  ๓๒๗  ๑๘๘  ๓๔๗  ๗๗  ๑๑๐  ๒๙๐  
๑๐ (ธ)มุกดาหาร๔๖  ๑๙  ๒๖  ๒๗๗  ๑๘๖  ๘  ๒๘๕  ๑๗๔  ๒  ๕  ๓๒๕  -
๑๐ (ธ)อำนาจเจริญ๖๑  ๒๗  ๑๖  ๕๘๓  ๔๗๒  ๒๖  ๑๒๐  ๑๑๖  ๒๒  ๖๔  ๑๓๒  ๑  
๑๑ (ธ)นครราชสีมา๑๖๘  ๖๙  ๕๑  ๑,๕๒๗  ๖,๑๓๖  ๗๑๑  ๑๔๗  ๒,๐๖๔  ๑๑๐  ๑๗  ๑,๒๙๑  ๘๓  
๑๑ (ธ)ชัยภูมิ๓๘  ๑๖  ๓๕  ๑๔๔  ๑๐๓  ๓  ๕๑  ๑๙  ๒  ๒๒  ๔๘  ๒  
๑๑ (ธ)บุรีรัมย์๓๗  ๘  ๙  ๒๒๙  ๔๐๘  ๖๓  ๓๘  ๑๔๑  ๑๗  ๒๓  ๑๖๕  ๑๒  
๑๑ (ธ)สุรินทร์๑๑๘  ๓๒  ๒๐  ๖๖๒  ๒๗๗  ๑๖  ๑๘๗  ๑๗๒  ๑๒  ๔๘  ๓๓๑  ๕  
๑๒-๑๓ (ธ)ปราจีนบุรี๒๔  ๑๖  ๙  ๑๒๗  ๓๗  ๓๔  ๗๖  ๕๘  ๑๒  ๓๒  ๖๔  ๖  
๑๒-๑๓ (ธ)สระแก้ว๕  -----------
๑๒-๑๓ (ธ)นครนายก๑๘  ๑๕  ๒  ๔๐  ๕  -๒๘  ๔๙  -๔  ๒๓  -
๑๒-๑๓ (ธ)ฉะเชิงเทรา๑๔  ๔  ๔  ๑๙  ๓๐  ๑๕  ๒  ๒๒  ๔  ๒  ๓๐  ๐  
๑๒-๑๓ (ธ)ชลบุรี๖๐  ๖  ๕  ๑๙๓  ๓๒๑  ๓๕  ๒๔  ๕๘  ๓๓  -๕๗  ๓๒  
๑๒-๑๓ (ธ)ระยอง๖๘  ๒๗  ๑๑  ๔๗๔  -๑๖  ๑๖๒  -๙  ๙๖  -๖  
๑๒-๑๓ (ธ)จันทบุรี๗๔  ๒๑  ๑๙  ๖๖๑  ๑๙๖  ๑๕  ๓๙๓  ๓๒๙  ๒๐  ๑๘  ๒๘๒  ๕  
๑๒-๑๓ (ธ)ตราด๑๒  ๕  ๔  ๙๖  ๗๗  ๑๔  ๒๗  ๓๓  ๑๑  ๕  ๔๐  ๖  
๑๔-๑๕ (ธ)นครปฐม๑๘  ๓  ๑  ๑๒๑  ๖๑  ๐  ๑๑๐  ๑๕๐  ๖  ๑๖  ๔๙  ๗  
๑๔-๑๕ (ธ)สุพรรณบุรี๑๐  ๕  ๑  -๒  --๖  ๖  -๒๕  -
๑๔-๑๕ (ธ)กาญจนบุรี๒๒  ๘  ๘  ๑๐  ๒๔  ๑๐  ๑  ๒๙  ๐  ๔  ๔๗  ๒  
๑๔-๑๕ (ธ)สมุทรสาคร๒๐  ๕  ๑  ---------
๑๔-๑๕ (ธ)สมุทรสงคราม๑๔  ๓  ๑  ๑๗  ๖  ๐  ๓  ๐  ๑๒  ๑  ๒  ๓  
๑๔-๑๕ (ธ)ราชบุรี๕๔  ๑๖  ๗  ๑๐๔  ๓๑๙  ๑๕  ๖๔  ๑๙๑  ๑๓  ๖  ๒๓๙  ๑๗  
๑๔-๑๕ (ธ)เพชรบุรี๒๖  ๙  ๑๒  ๑๒๑  ๔  ๓๓  ๗๒  ๙  ๓  ๔๓  ๓  ๒  
๑๔-๑๕ (ธ)ประจวบคีรีขันธ์๒๔  ๑๐  ๘  ๑๘๙  ๑๒๒  ๑๑๑  ๖๔  ๑๗๔  ๕๑  ๑๕  ๒๒๗  ๒๔  
๑๖ (ธ)นครศรีธรรมราช๙๐  ๑๘  ๑๘  ๕๓๔  ๑,๘๙๔  ๖๙๑  ๒๕๓  ๗๓๑  ๑๗๐  ๕๒  ๗๗๓  ๗๐  
๑๖ (ธ)สุราษฎร์ธานี๒๘  ๑๑  ๑๓  ๔๑  ๑,๒๑๘  ๖๗  -๗๙๗  ๓๒  -๕๘๙  ๑๖  
๑๖ (ธ)ชุมพร๓๒  ๑๐  ๒๑  ๔๘๙  ๕๖๐  ๓  ๕๒  ๙๒๗  ๑๒  ๑๔  ๘๕๗  ๑๐  
๑๗-๑๘ (ธ)ภูเก็ต๔  ๓  --๔๙  ๑๗  -๔๖  ๖  -๓๗  ๖  
๑๗-๑๘ (ธ)พังงา๑๖  ๓  ๒  -๑  --๐  --๒  ๑  
๑๗-๑๘ (ธ)กระบี่------------
๑๗-๑๘ (ธ)ระนอง๒  ๐  ----------
๑๗-๑๘ (ธ)สงขลา๔๕  ๑๔  ๖  ๖๕๙  ๔๓๘  ๒๕๒  ๓๓๗  ๔๘๔  ๙๙  ๔๔  ๓๖๔  ๘๕  
๑๗-๑๘ (ธ)สตูล๓  ๐  ๐  ---------
๑๗-๑๘ (ธ)พัทลุง๑๗  ๐  ๐  ๑๗๒  ๔๗๘  -๑๒๔  ๑๓๕  -๓๔  ๖๐  -
๑๗-๑๘ (ธ)ปัตตานี๔  ๑  -๑๘๒  ๓๒  ๓  ๔๑  ๑๗  --๒๐  ๓  
๑๗-๑๘ (ธ)ยะลา๗  ๒  ๐  ๔๕  --๒๒  ----๕  
๑๗-๑๘ (ธ)นราธิวาส๐  ๑  ----------