ดาวน์โหลดรายชื่อผู้สอบได้ (ศ.๔ / ศ.๘)
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖

ภาคสำนักเรียน / คณะจังหวัดนธ.ตรีนธ.โทนธ.เอกธศ.ตรี ป.ธศ.ตรี ม.ธศ.ตรี อุ.ธศ.โท ป.ธศ.โท ม.ธศ.โท อุ.ธศ.เอก ป.ธศ.เอก ม.ธศ.เอก อุ.
ส่วนกลางวัดมหาธาตุ๓  ๐  ๓  ๔๔๖  ๔๘  ๖๒  ๓๘  ๔  ๕๑  ๒  ๔  ๔๗  
ส่วนกลางวัดชนะสงคราม๑  ๔  ๓  ๒๕๘  -๑๘  ๖๔  -๖  --๑๖  
ส่วนกลางวัดเทพธิดาราม---๘๕  --------
ส่วนกลางวัดราชบุรณะ-๑  -๑๔  ๗๘๙  -๑๐  ๓๑๘  ๓  -๒  -
ส่วนกลางวัดมหรรณพาราม๑  ๑  ๑  ๑๕  --๗  -๑  ---
ส่วนกลางวัดพระเชตุพน๘  ๒  ๗  ๑๓๕  ๘๒๖  ๗๔  ๒๐  ๑๙  ๗  --๕  
ส่วนกลางวัดสุทัศนเทพวราราม๓  ๒  ๒  ๑๒  ๑๖๙  ๗  ๒  ๔  ๒  -๓  ๒  
ส่วนกลางวัดสามพระยา๘  ๔  ๓  ๙๕  ๒๔  ๓  ๒๒  ๒๒  ๒  -๙  ๑  
ส่วนกลางวัดพระพิเรนทร์๔๕  ๑๙  ๑๘  ๔๘๙  ๒๐  ๑๘  ๑๙๓  ๑๒  ๑๕  ๓  ๗  ๔  
ส่วนกลางวัดสระเกศ-๓  ๙  ๒๙  ๒๒  ๒  ๑๐  ๑๐  --๔  ๐  
ส่วนกลางวัดไตรมิตรวิทยาราม๕  ๐  ๕  ๓๔  ๔๐  ๘  -๑๖  ๑  -๒๒  ๑  
ส่วนกลางวัดจักรวรรดิราชาวาส๓  ๒  ๒  ๓  -๒  ๔  --๑  -๑  
ส่วนกลางวัดปทุมคงคา---๒๘  ๑,๕๐๔  -๑๑  ๑๔๕  -๑  ๔๒  -
ส่วนกลางวัดบพิตรพิมุข๔  ๑  ๓  ---------
ส่วนกลางคณะเขตสัมพันธวงศ์------------
ส่วนกลางวัดเบญจมบพิตร๑๓  ๒๑  ๑๑  ๑,๐๘๘  ๒๔๒  ๘๗  ๙๓  ๓๘  ๓  -๑๙  ๖  
ส่วนกลางวัดสร้อยทอง๑๕  ๖  ๑  ๕๐๓  ๔๒๖  ๔๕  ๘๐  ๑  ๓  -๒  ๔  
ส่วนกลางวัดพรหมวงศาราม๒๒  ๔  ๑๐  ๖๖๔  ๑๐๙  ๑๙  ๑๕๕  ๔  ๗  -๕  ๒๑  
ส่วนกลางคณะเขตห้วยขวาง-พญาไท------------
ส่วนกลางวัดมหาพฤฒาราม๗  ๒  ๑  ๑๒  ๒๗๑  --๐  --๐  -
ส่วนกลางวัดหัวลำโพง๐  ๑  ๐  ๑๒๒  ๖  -๑๒  ๖  -๔  ๑๔  -
ส่วนกลางวัดยานนาวา๓๓  ๗  ๑๒  ๑,๒๙๕  ๗๔๘  ๔๐๐  ๔๐๕  ๒๐๕  ๒๕  ๑๘  ๒๖  ๓๔  
ส่วนกลางคณะเขตยานนาวา๔  ๔  ๐  ---------
ส่วนกลางวัดราชสิงขร๖  ๐  ๑  ๑๗๘  ๑๔  ๔  ๓๘  ๒๒  ๔  ๕  ๒๒  ๒  
ส่วนกลางคณะเขตบางคอแหลม------------
ส่วนกลางคณะเขตคลองเตย-วัฒนา๒๒  ๑๑  ๕  ๔๐๑  ๖๗  ๑๒  ๖๙  ๖๖  ๑๑  -๔๘  ๑๑  
ส่วนกลางวัดคลองเตยใน------------
ส่วนกลางคณะเขตพระโขนง-บางนา๑๔  ๗  ๗  ๑,๑๑๘  ๓๓๔  -๓๐๐  ๙๘  --๑๔๖  -
ส่วนกลางวัดบางนาใน๑  ๕  ๕  ๑๙๑  ๑๕๔  ๑  ๑๔  ๖  --๒๐  -
ส่วนกลางวัดศรีเอี่ยม๑๑  ๕  ๘  ---------
ส่วนกลางคณะเขตประเวศ๑๒  ๕  ๖  ๑๘๖  --๓๑  -----
ส่วนกลางคณะเขตสวนหลวง๒๕  ๑๑  ๔  ๘๓๐  ๓๕๘  ๘  ๒๐๕  ๑๓๒  ๑๙  -๑๑๒  ๘  
ส่วนกลางวัดเทพลีลา๑๒  ๖  ๓  ๑,๑๒๒  ๑,๐๔๒  ๗  ๙๔  ๗๐  ๑๐  ๑  ๘๗  ๙  
ส่วนกลางคณะเขตบางกะปิ๒๔  ๑๕  ๑๖  ๖๒  --๑๓  -----
ส่วนกลางคณะเขตลาดพร้าว๒๘  ๑๐  ๑๓  ๒,๕๕๓  ๖๓๑  ๑๓  ๗๕๖  ๑๖๓  ๙  ๑๐๑  ๙๒  ๑๑  
ส่วนกลางวัดเสมียนนารี-๑  ๑  ๗๓๖  ๑,๐๓๐  ๑,๓๗๑  ๒๗๐  ๓๐๕  ๕๖๖  -๑๑๖  ๓๕๑  
ส่วนกลางคณะเขตบางเขน-จตุจักร๑๖  ๖  ๕  ๓๕๖  ๙๐  -๑๖  ๒๗  ----
ส่วนกลางคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่๑๓  ๓  ๒  ๒,๐๓๔  ๖๓๕  ๖  ๔๒๙  ๑๘๕  ๑๗  ๑  ๑๒๒  ๓  
ส่วนกลางคณะเขตสายไหม๑๘  ๓  ๗  ๓,๖๒๕  ๒,๐๙๒  ๑๐  ๘๘๔  ๔๕๔  ๑๖  ๔๑  ๒๔๗  ๑๒  
ส่วนกลางคณะเขตมีนบุรี๒๕  ๙  ๘  ๒,๓๔๔  ๓,๘๐๓  ๖๑๓  ๗๘๐  ๕๔๗  ๑๗  ๑  ๑๒๕  ๒๑  
ส่วนกลางวัดแสนสุข๕  ๖  ๓  ---------
ส่วนกลางคณะเขตคลองสามวา๔๕  ๗  ๔  ๑,๔๐๙  ๒๙๔  ๗  ๓๗๙  ๑๔  ๕  -๗๓  ๕  
ส่วนกลางคณะเขตลาดกระบัง๔๘  ๑๕  ๖  ๒,๓๐๓  ๙๕๕  ๒๘  ๕๖๗  ๒๑๗  ๒๔  -๘๘  ๒๗  
ส่วนกลางคณะเขตหนองจอก๓๗  ๑๑  ๔  ๗๐๘  ๑๘๗  ๐  ๑๒๖  ๓๘  -๗  ๔๐  -
ส่วนกลางคณะเขตธนบุรี๑๐  ๙  ๓  ๔๑๖  ๒๑๕  -๑๒๙  ๑  ๒  ๒๓  ๑  ๑  
ส่วนกลางวัดหิรัญรูจี๒  ๑  ๑  ๕๖  -๗  ๑๐  -๔  --๘  
ส่วนกลางวัดโพธินิมิตร๒  -๐  ๓๔  --------
ส่วนกลางวัดใหญ่ศรีสุพรรณ๐  -๓  ---------
ส่วนกลางวัดประยุรวงศาวาส๒  ๓  ๐  ๕๕๕  ๑,๕๘๕  ๗๑  ๓๖  ๒๒๓  ๑๙  -๗๘  ๑๔  
ส่วนกลางวัดกัลยาณมิตร-๕  ๖  ---------
ส่วนกลางวัดอินทาราม๑  ๐  ๐  ---------
ส่วนกลางวัดอนงคาราม๐  ๒  -๓๖  -------๑  
ส่วนกลางวัดพิชยญาติการาม๔  ๖  ๐  ---------
ส่วนกลางวัดทองนพคุณ-๑  ๑  ---------
ส่วนกลางวัดทองธรรมชาติ๑  ๔  ๓  ๒๒๖  ๑๖๘  -๒๓  ๓  ----
ส่วนกลางคณะเขตคลองสาน--๐  ๑๐๘  ๓๑  -๔๒  ๑๐  ----
ส่วนกลางคณะเขตราษฎร์บูรณะ๒๔  ๑๔  ๐  ๙๕๘  ๕๖๒  ๒  ๓๗๖  ๑๕๑  ๓  ๒  ๒๒๕  ๓  
ส่วนกลางคณะเขตทุ่งครุ๒๔  ๕  ๔  ๑,๑๓๓  ๖๐๘  -๑๐๖  ๑๓๑  --๔  -
ส่วนกลางคณะเขตบางขุนเทียน๓๘  ๑๔  ๑๐  ๑,๗๖๑  ๖๕๘  ๖๐  ๑๙๖  ๑๑๘  ๘  -๑๔๔  ๒๑  
ส่วนกลางคณะเขตบางบอน๑๑  ๘  ๐  ๘๙๑  ๑๙๐  ๓  ๕๖  -๒  --๓  
ส่วนกลางวัดราชโอรสาราม๓๔  ๘  ๙  ๑,๔๕๓  ๑,๓๘๘  ๙๗  ๓๔๑  ๔๘๔  ๑๕  ๒๓  ๓๐๑  ๑๕  
ส่วนกลางคณะเขตบางกอกใหญ่---๖๗  ๔๗  -๖  ๔๘  ๔  -๑๓  ๑  
ส่วนกลางวัดราชสิทธาราม๙  ๑  ๒  ๙๔  ๐  ๖๘  ๑๓  ๐  ๒๒  --๒๐  
ส่วนกลางวัดอรุณราชวราราม๒  ๓  ๒  ๕๗  ๒๑๘  ๖  ๒๗  ๑๑  ๒  -๔  ๒  
ส่วนกลางวัดหงส์รัตนาราม๑๖  ๑๕  ๑๑  ---------
ส่วนกลางวัดโมลีโลกยาราม๑๐  ๓๔  ๓๙  ---------
ส่วนกลางวัดนาคกลาง------------
ส่วนกลางวัดสังข์กระจาย๓  -๑  ๗๘  ๘๔  ๔  ๑๓  ๑๔  ---๓  
ส่วนกลางคณะเขตบางกอกน้อย-๑  ๑  ๔๙๗  ๙๓  ๑๐  ๑๕๑  ๓  ๒  ๑๐  ๓  ๔  
ส่วนกลางวัดระฆังโฆสิตาราม๑๕  ๑๐  ๖  ๑๐๕  ๒๙  ๔  ๒๖  ๕  ๓  ๑  ๒๖  ๙  
ส่วนกลางวัดศรีสุดาราม------------
ส่วนกลางวัดดุสิดาราม---๖๑  ๓๒  ๒  ๒  -๔  --๒  
ส่วนกลางวัดสุวรรณาราม-๐  ๑  ๕๒  --๒๑  -----
ส่วนกลางคณะเขตบางพลัด------------
ส่วนกลางวัดอมรคีรี๘  ๒  ๓  ๒๔  -๔  ๗  ----๑  
ส่วนกลางวัดคฤหบดี๒  ๐  ๒  ---------
ส่วนกลางวัดดาวดึงษาราม๒  ๔  ๒  ๒๒๙  ๗๓  -๑๓  ๓  ๓  ๐  ๑๓  ๑  
ส่วนกลางวัดภคินีนาถ๕  ๖  ๐  ---------
ส่วนกลางวัดเทพากร๔  ๑  ๑  ---------
ส่วนกลางวัดกาญจนสิงหาสน์๒๕  ๔  ๒  ๑๕๑  ๑๒๕  ๒  ๒๑  ๒๖  ๓  ๔  ๖  ๓  
ส่วนกลางวัดรัชฎาธิษฐาน๑๔  ๖  ๔  ๒๓๑  ๒๔๕  ๐  ๘๗  -๑  ๑๑  -๒  
ส่วนกลางวัดชัยพฤกษมาลา๘๕  ๒๕  ๔  ๒๙๔  ๑๙  -๓๒  ๐  -๘  ๔  ๑  
ส่วนกลางคณะเขตภาษีเจริญ๑๙  ๑๑  ๔  ๖๒๕  ๔  ๗  ๑๙  ๖  ๒  ๒  ๑  ๑๔  
ส่วนกลางวัดปากน้ำ๑๑  ๔  ๑๐  ---------
ส่วนกลางวัดนิมมานรดี๑๘  ๑๐  ๑๓  ๔๙๑  ๓๐๗  ๐  ๗  ๐  ๒  ๒  ๓  ๑  
ส่วนกลางวัดบุณยประดิษฐ์๓  ๑  ๐  ๒๕  ๘  -๗  ๔  ๑  -๓  ๒  
ส่วนกลางคณะเขตบางแค๑๔  ๕  ๒  ๑๗๓  ๘๑  -------
ส่วนกลางวัดชัยฉิมพลี๒  ๑  ๑  ---------
ส่วนกลางคณะเขตหนองแขม๑๕  ๗  ๓  ๖๔๔  ๑,๒๐๗  ๘  -๑๗๓  ๕  -๖๓  ๓  
ส่วนกลางคณะเขตทวีวัฒนา๑๓  ๖  ๓  ๙๕๙  ๑,๖๑๙  ๗  ๑๔๔  ๔๓  ๑๓  -๐  ๓  
ส่วนกลางวัดชัยชนะสงคราม๒  ๐  ๔  ๔๘  --๑๕  -----
ส่วนกลางคณะเขตบึงกุ่ม๑๗  ๙  ๑๕  ๑,๓๓๕  ๑,๑๐๖  ๘  ๔๑๐  ๓๖๓  ๘  ๑๘  ๒๐  ๑๔  
ส่วนกลางวัดเรืองยศสุทธาราม๒๔  ๔  ๙  ๒๗๒  ๒๑  ๓  ๓๑  -๖  --๔  
ส่วนกลางวัดกระทุ่ม๖  ๓  ๔  ---------
ส่วนกลางคณะสงฆ์จีนนิกาย------------
ส่วนกลางวัดทองบน------------
ส่วนกลางวัดบวรนิเวศวิหาร๕๐  ๑๔  ๑๐  ๕๐๓  ๑,๑๔๔  ๓๘๓  ๑๑๒  ๑๖๑  ๙๕  ๓๓  ๑๒๓  ๑๑๓  
ส่วนกลางวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม๑๐๒  ๘๓  ๔๓  ๕๘๔  ๙๑๕  ๑๐๓  ๑๒๗  ๒๓๕  ๓๙  ๔  ๑๘  ๔๐  
ส่วนกลางวัดมกุฏกษัตริยาราม๙  ๑๐  ๑  ๘๖  ๕๖  --๑๑  ๐  ---
ส่วนกลางวัดนรนาถสุนทริการาม------------
ส่วนกลางวัดโสมนัสวิหาร๔  ๐  ๑  ๒๑  -๒  ๙  -๓  ๑  -๒  
ส่วนกลางวัดเทพศิรินทราวาส๘  ๑  ๔  -๕๖๔  ๕  -๑๔๕  ๖  --๑  
ส่วนกลางวัดสัมพันธวงศ์๐  ๑  -๓๐๑  -๑  ๒๕  ----๑  
ส่วนกลางวัดราชาธิวาสวิหาร๓  ๓  ๑  -๖๗  --๒๑  --๑๐  -
ส่วนกลางวัดปทุมวนาราม๑๘  ๑๓  ๗  ๒๐  ๔๓  ๔  ------
ส่วนกลางวัดบรมนิวาส๕  ๐  ๐  ๙๐  --๔๑  ๒  ๒  --๓  
ส่วนกลางวัดธาตุทอง๑  ๔  ๓  ๑๗๐  ๓๗๓  -๓๕  -๑  ---
ส่วนกลางวัดธรรมมงคล๓๐  ๒๘  ๑๕  ๗๐  ๐  ๔  ๕  -๒  -๑  -
ส่วนกลางวัดพระศรีมหาธาตุ๑๕  ๑  ๑  ๗๘๘  ๑,๒๒๐  ๔๑๖  ๔๐  ๑๖๙  ๗๗  -๑๖๗  ๖๔  
ส่วนกลางวัดบุปผาราม๔  ๑  ๑  ---------
ส่วนกลางวัดอาวุธวิกสิตาราม๔  ๑๒  ๒  ๑๓๒  ๑๗  ๑๖๗  ๒๒  ๘  ๒๒  -๕  ๙  
ส่วนกลางวัดราษฎร์บำรุง๑๕  ๕  ๒  ๕๒๘  ๒๖๓  ๕  ๔  ๒๖  ๖  -๔๖  ๙  
นนทบุรี๓๙๕  ๙๕  ๑๑๘  ๕,๗๗๒  ๓,๑๘๑  ๖๓๔  ๗๔๔  ๒๐๖  ๒๔๙  ๑  ๕๑  ๑๘๙  
ปทุมธานี๔๖๖  ๒๔๕  ๑๕๗  ๕,๐๙๐  ๔,๔๕๘  ๓๒๓  ๑๗๑  ๖๐๗  ๑๐๐  -๓๔๘  ๕๑  
สมุทรปราการ๓๘๕  ๑๓๔  ๗๙  ๖,๓๙๑  ๖,๕๖๙  ๖๙๖  ๖๒๖  ๑,๑๗๘  ๑๔๕  -๑๖๒  ๗๒  
พระนครศรีอยุธยา๖๓๒  ๑๗๖  ๑๑๖  ๘,๕๙๓  ๔,๐๑๗  ๖๑๗  ๙๒๐  ๖๙๕  ๑๖๐  ๔๐  ๕๖๕  ๗๗  
อ่างทอง๑๘๔  ๕๙  ๔๘  ๔,๐๗๕  ๑,๐๕๑  ๔๖  ๙๐๒  ๕๐๑  ๑๔  ๑  ๔๗๒  ๑๕  
สระบุรี๓๖๗  ๑๒๙  ๙๕  ๗,๘๕๕  ๒,๗๓๔  ๒๒  ๙๑๙  ๘๘๓  ๑๐  ๓๙  ๗๔๗  ๑๔  
ลพบุรี๕๐๗  ๑๓๔  ๖๐  ๔,๘๘๗  ๖,๕๑๐  ๒๒๔  ๗๗๖  ๑,๔๒๗  ๓๕  ๒๖  ๘๔๖  ๑๖  
สิงห์บุรี๙๑  ๒๐  ๑๕  ๖๙๔  ๑,๐๗๔  ๑๒๕  ๑๐๕  ๑๗๐  ๒๕  ๐  ๑๑๑  ๓๑  
ชัยนาท๒๗๕  ๖๒  ๔๗  ๒,๓๐๓  ๑,๒๐๘  ๑๗๗  ๓๔๒  ๒๕๓  ๓๐  ๑  ๒๔๖  ๒๙  
อุทัยธานี๓๑๔  ๔๗  ๓๘  ๓,๗๕๐  ๑,๔๖๓  ๒๔๓  ๙๔๕  ๓๙๙  ๘๕  ๑๓  ๓๙๗  ๔๗  
นครสวรรค์๙๕๐  ๓๑๖  ๒๕๘  ๕,๕๒๐  ๔,๑๕๔  ๓๒๐  ๓๒๒  ๗๔๕  ๔๘  ๑  ๕๐๘  ๕๑  
กำแพงเพชร๗๐๐  ๙๖  ๖๗  ๖,๙๕๓  ๕,๖๖๕  ๓๔๐  ๑,๐๑๖  ๑,๑๗๗  ๑๑๘  ๑๑๗  ๖๐๖  ๙๘  
พิจิตร๓๙๙  ๘๗  ๗๓  ๔,๗๒๐  ๒,๒๔๑  ๑๖๑  ๖๒๘  ๖๐๔  ๕๖  ๔  ๓๓๙  ๒๖  
เพชรบูรณ์๕๘๐  ๑๘๖  ๑๖๘  ๖,๑๐๒  ๔,๑๔๘  ๒๖๐  ๗๔๓  ๑,๐๑๑  ๖๕  ๓๕  ๘๔๒  ๓๗  
พิษณุโลก๕๒๔  ๑๘๘  ๑๕๕  ๓,๗๔๗  ๒,๖๖๔  ๕๘๓  ๓๓๔  ๖๓๕  ๑๒๒  ๓๘  ๓๙๙  ๑๐๙  
สุโขทัย๔๖๖  ๑๒๙  ๑๑๗  ๒,๐๑๕  ๒๘๙  ๑๓๒  ๓๒๑  ๙๔  ๓๒  -๑๔๑  ๒๒  
อุตรดิตถ์๒๑๐  ๘๙  ๕๐  ๓,๑๓๓  ๑,๑๕๘  ๑๙๕  ๔๙๔  ๒๙๓  ๑๓  ๑๕  ๑๔๐  ๑๕  
ตาก๓๕๑  ๑๐๒  ๑๐๓  ๒,๗๑๐  ๒,๕๕๒  ๖๓  ๔๒๐  ๔๐๕  ๒๒  ๐  ๖๘๔  ๒๔  
ลำปาง๔๓๑  ๒๖๕  ๑๖๐  ๑,๖๕๖  ๑,๕๓๔  ๓๓๑  ๑๔๒  ๓๓๗  ๖๓  ๑๐  ๑๗๖  ๓๗  
เชียงราย๖๑๑  ๔๖๗  ๓๘๔  ๔,๖๙๕  ๒,๗๒๔  ๗๕๔  ๕๑๕  ๓๒๒  ๑๕๐  ๑๘  ๒๔๘  ๑๑๙  
พะเยา๒๒๐  ๒๒๒  ๑๑๙  ๑,๓๗๕  ๑,๙๐๗  ๑๑๑  ๕๗  ๑๐๔  ๓๙  ๓  ๑๐๑  ๔๑  
แพร่๑๙๘  ๑๓๑  ๑๓๙  ๑,๘๒๘  ๒,๔๓๐  ๒๒๘  ๓๙๑  ๓๑๑  ๓๙  ๒๘  ๓๖๔  ๒๕  
น่าน๓๐๙  ๑๘๙  ๑๕๙  ๒,๓๑๓  ๑,๑๐๖  ๗๘  ๖๓  ๑๐๔  ๒๒  ๔  ๗๑  ๑๖  
เชียงใหม่๘๔๔  ๕๕๘  ๖๒๐  ๖,๐๐๙  ๖,๒๖๔  ๔๑๔  ๗๐๐  ๑,๑๒๕  ๒๙๕  ๔๐  ๘๙๘  ๑๘๗  
ลำพูน๒๕๐  ๑๙๒  ๑๒๕  ๓,๑๖๐  ๑,๙๙๕  ๒๑๒  ๖๑๑  ๓๐๘  ๒๙  ๒  ๓๒๓  ๒๕  
แม่ฮ่องสอน๒๐๓  ๙๙  ๕๔  ๔๓๑  ๙๑๔  ๓๖  ๗๖  ๑๓๓  ๓๕  -๒๓  ๑๙  
อุดรธานี๙๓๓  ๔๕๘  ๓๑๗  ๒,๑๔๓  ๑,๐๑๓  ๑๗๑  ๔๑๒  ๔๘๒  ๓๒  ๓๐  ๒๖๙  ๒๙  
หนองคาย๖๑๓  ๒๔๐  ๑๘๘  ๒,๖๒๘  ๑,๗๐๘  ๑๒๙  ๓๑๙  ๒๒๒  ๘๐  ๓๐  ๑๔๒  ๓๐  
บึงกาฬ๓๘๐  ๑๖๗  ๙๑  ๒,๖๔๕  ๒,๘๐๘  ๒๐๑  ๓๔๗  ๒๕๑  ๓๘  ๑๒  ๑๒๙  ๑๔  
เลย๔๔๒  ๑๙๗  ๑๓๘  ๑,๖๒๒  ๖๔๐  ๖๑๔  ๒๒๘  ๑๕๒  ๓๐  ๑๕  ๑๑๕  ๓๒  
สกลนคร๔๔๓  ๑๕๒  ๙๐  ๒,๘๐๑  ๓,๕๒๕  ๒๒๔  ๓๕๔  ๖๒๒  ๑๐๔  ๒๕  ๔๗๒  ๒๕  
หนองบัวลำภู๓๗๐  ๑๓๙  ๑๑๒  ๔,๐๘๗  ๑,๗๔๗  ๕๒๙  ๕๗๔  ๓๕๕  ๑๑๒  ๓๗  ๔๐๔  ๗๕  
ขอนแก่น๑,๒๗๐  ๔๗๙  ๓๗๙  ๗,๑๑๓  ๔,๓๙๒  ๕๑๐  ๓๖๓  ๓๔๘  ๕๔  ๑๗  ๑๙๖  ๒๖  
มหาสารคาม๔๖๐  ๒๓๒  ๑๙๓  ๔,๒๕๓  ๓,๖๓๘  ๖๗  ๓๘๕  ๓๔๑  ๙  ๑  ๑๕๐  ๕  
กาฬสินธุ์๖๔๐  ๒๗๑  ๒๒๕  ๓,๑๐๗  ๑,๘๕๘  ๖๑๐  ๒๗๔  ๔๕  ๑๐๔  ๒๕  ๓๒  ๗๔  
ร้อยเอ็ด๙๘๖  ๔๖๒  ๓๒๑  ๔,๙๗๘  ๔,๒๘๒  ๑๐๒  ๗๓๐  ๒๘๙  ๒๓  ๑๘๑  ๕๓๖  ๒๑  
๑๐อุบลราชธานี๑,๕๕๔  ๖๒๙  ๔๕๔  ๑๗,๙๒๒  ๔,๗๐๘  ๔๐๑  ๒,๖๙๖  ๑,๐๙๙  ๑๑๗  ๓๓๘  ๑,๓๑๘  ๙๕  
๑๐ยโสธร๓๑๘  ๑๓๓  ๗๓  ๔,๖๔๔  ๒,๕๖๐  ๒๙๐  ๙๐๖  ๕๓๓  ๔๔  ๒๖๔  ๔๕๑  ๒๐  
๑๐ศรีสะเกษ๑,๕๙๓  ๔๕๓  ๒๔๕  ๑๐,๒๓๒  ๗,๑๒๔  ๒๒๒  ๑,๒๑๑  ๑,๐๔๕  ๓๙  ๗๙  ๘๗๓  ๙๗  
๑๐นครพนม๓๑๖  ๑๖๖  ๑๘๒  ๖,๗๗๑  ๔,๕๘๘  ๒๔๗  ๑,๕๒๙  ๕๘๐  ๑๐๗  -๗๔๔  ๘๘  
๑๐มุกดาหาร๑๕๘  ๔๖  ๔๙  ๒,๒๔๑  ๘๒๓  ๙๒  ๕๗๙  ๒๗๓  ๒๑  ๔๑  ๒๕๖  ๒๑  
๑๐อำนาจเจริญ๒๓๓  ๑๑๘  ๕๔  ๒,๘๙๐  ๑,๐๑๙  ๘๑  ๒๘๘  ๙๒  ๒๐  ๑๓๐  ๑๕๘  ๘  
๑๑นครราชสีมา๑,๖๔๗  ๕๙๐  ๔๖๔  ๑๖,๕๐๙  ๒๓,๔๑๔  ๑,๔๖๙  ๗๗๑  ๓,๒๙๔  ๖๖๑  ๑๑๗  ๒,๑๒๗  ๕๔๖  
๑๑บุรีรัมย์๑,๓๑๗  ๔๒๗  ๓๒๕  ๑๔,๔๖๓  ๑๑,๙๙๑  ๖๖๗  ๑,๕๐๐  ๒,๑๖๖  ๒๕๙  ๕๐  ๑,๖๕๗  ๒๓๒  
๑๑ชัยภูมิ๘๐๔  ๓๒๘  ๒๘๖  ๕,๕๔๑  ๔,๖๓๑  ๑,๖๓๒  ๔๓๐  ๕๓๓  ๕๐  ๘  ๔๓๒  ๔๐  
๑๑สุรินทร์๑,๒๙๐  ๓๐๔  ๑๗๗  ๑๔,๘๙๐  ๑๑,๔๘๒  ๒๓๖  ๘๕๓  ๒,๒๔๗  ๕๖  ๒๕  ๑,๘๗๙  ๕๒  
๑๒ปราจีนบุรี๕๓๒  ๑๔๖  ๑๒๗  ๗,๓๓๑  ๓,๓๗๑  ๑๒๕  ๑,๔๓๐  ๙๗๒  ๗๒  ๙๕  ๑,๐๕๘  ๕๔  
๑๒สระแก้ว๕๙๐  ๑๑๐  ๕๐  ๔,๒๐๑  ๓,๕๒๑  ๑๓๓  ๓๗๓  ๑,๐๓๓  ๔๖  ๒๗  ๗๘๙  ๓๓  
๑๒นครนายก๒๔๔  ๖๒  ๔๔  ๒,๐๒๘  ๒,๔๖๑  ๑๓๖  ๔๑๐  ๑๑๖  ๘  ๐  ๑๐๓  ๒  
๑๒ฉะเชิงเทรา๗๒๙  ๑๖๓  ๑๒๕  ๓,๗๖๑  ๓,๘๗๔  ๓๔๕  ๓๕๓  ๙๘๔  ๔๗  -๒๓๐  ๕๖  
๑๓ชลบุรี๑,๑๐๘  ๒๑๑  ๒๐๓  ๒๒  ๘,๓๖๐  ๙๔๗  -๑,๙๖๖  ๒๐๑  -๕๖๖  ๑๓๕  
๑๓ระยอง๗๑๗  ๑๖๑  ๗๙  ๔๗๑  ๔,๒๑๒  ๗๐๓  -๕๘๓  ๑๓๑  -๒๐๒  ๘๖  
๑๓จันทบุรี๖๑๘  ๖๖  ๔๓  ๑,๑๐๐  ๒,๔๙๕  ๓๙  ๓๑  ๘๘๑  ๑๓  -๖๔๒  ๒๙  
๑๓ตราด๓๒๓  ๓๓  ๑๙  ๑๒๓  ๙๖๐  ๔๑  -๑๙๓  ๑๗  -๘๖  ๑๒  
๑๔นครปฐม๖๑๖  ๑๑๓  ๙๔  ๑๐,๔๑๖  ๕,๖๕๐  ๑๘๐  ๑,๒๐๑  ๑,๓๕๕  ๔๐  ๔๑  ๑,๓๐๗  ๗๗  
๑๔สุพรรณบุรี๗๐๗  ๑๓๘  ๑๐๑  ๑๓,๕๖๖  ๓,๙๘๒  ๓๓๘  ๒,๕๗๒  ๑,๒๒๘  ๑๒๐  ๓๗  ๑,๕๐๓  ๖๗  
๑๔กาญจนบุรี๗๙๙  ๑๔๐  ๗๒  ๑๒,๙๕๖  ๘,๕๓๘  ๑๑๐  ๒,๕๘๗  ๑,๘๐๒  ๑๐๗  ๑๒๖  ๑,๖๓๘  ๔๔  
๑๔สมุทรสาคร๓๖๔  ๔๔  ๓๑  ๖,๒๘๑  ๒,๑๒๒  ๓๗๒  -๓๙๕  ๔๙  -๓๑๗  ๕๑  
๑๕ราชบุรี๖๒๘  ๑๓๙  ๘๔  ๖,๒๔๘  ๕,๐๐๓  ๔๓๐  ๘๙๔  ๘๔๔  ๑๖๖  ๕๒  ๘๐๒  ๑๐๗  
๑๕เพชรบุรี๓๘๐  ๘๕  ๔๓  ๒,๔๒๗  ๑,๘๔๒  ๖๖  ๑  ๒๕๘  ๓  -๘๕  ๐  
๑๕สมุทรสงคราม๑๒๔  ๔๔  ๒๙  ๑,๖๕๑  ๔๘๓  ๙๐  ๒๒๔  ๑๒๓  ๑๒  ๖  ๘๓  ๑๐  
๑๕ประจวบคีรีขันธ์๔๐๖  ๕๒  ๑๑  ๓,๑๗๒  ๑,๘๒๒  ๑๐๖  ๔๕๖  ๔๐๖  ๓๐  ๗  ๒๙๓  ๔๒  
๑๖นครศรีธรรมราช๖๑๙  ๑๑๓  ๖๐  ๔,๑๙๑  ๔,๐๒๘  ๔๖๖  ๔๖๘  ๙๔๐  ๑๐๕  -๖๕๓  ๒๒  
๑๖ชุมพร๒๙๙  ๖๕  ๓๑  ๒,๗๗๑  ๒,๘๓๑  ๓๗๗  ๒๒๓  ๗๕๓  ๘๖  ๓  ๓๘๕  ๒๗  
๑๖สุราษฎร์ธานี๔๖๘  ๖๗  ๓๕  ๕,๗๐๐  ๔,๗๒๗  ๕๓๔  ๙๓๔  ๒,๙๑๗  ๓๒๙  -๑,๐๒๙  ๒๓๐  
๑๗ภูเก็ต๖๑  ๑๖  ๕  ๑,๕๓๙  ๒,๔๐๘  ๑๒๙  ๘  ๖๖๑  ๙  -๒๒๐  ๖  
๑๗ตรัง๑๙๐  ๕๓  ๔๒  ๖๖๔  ๕,๐๑๐  ๘๐  ๘๓  ๑,๖๓๕  ๑๔  -๑,๐๓๕  ๑๕  
๑๗กระบี่๒๕๙  ๒๙  ๑๘  ๒๒๐  ๑,๘๕๐  ๑๑  ๙๖  ๖๕๙  ๘  -๑๓๙  ๒  
๑๗พังงา๙๙  ๓๒  ๑๒  ๓๓๗  ๖๗๗  ๒๑๖  ๑๘  ๑๖๖  ๗๔  -๒๙  ๘  
๑๗ระนอง๑๑๕  ๑๔  ๑๔  ๓๙๐  ๓๙๗  ๑๐๑  ๑๓  ๒๔๒  ๘  -๑๗  ๖  
๑๘สงขลา๕๙๓  ๑๕๐  ๘๖  ๗,๑๔๗  ๓,๑๕๖  ๑๕๐  ๑,๙๑๘  ๒,๔๓๖  ๗๐  ๑๕  ๑,๘๔๐  ๔๗  
๑๘พัทลุง๒๔๖  ๒๘  ๒๐  ๒,๗๐๘  ๑,๗๘๒  ๖๘  ๕๓๐  ๗๔๗  ๑๗  -๓๔๕  ๒๓  
๑๘สตูล๘๒  ๑๘  ๗  ๙๖๑  ๔๗๙  ๔๙  ๒๓๕  ๔๗๓  ๑  ๑  ๓๓๑  ๕  
๑๘ปัตตานี๑๐๕  ๑๓  ๓  ๖๐  ๑๑๕  ๑๑  ๑๔  ๔๔  ๑  ๒  ๒๕  ๑  
๑๘ยะลา๒๘  ๕  ๖  ๗๓๗  ๒๒๒  ๙๓  ๓๕  ๑๔๗  ๓๔  ๐  ๔๐  ๑๗  
๑๘นราธิวาส๙๗  ๑๖  ๙  ๖๘๔  ๓๑๗  ๖๙  ๑๗๐  ๑๕๗  ๙  ๔  ๘๖  ๕  
๑-๒-๓ (ธ)สมุทรปราการ------------
๑-๒-๓ (ธ)นนทบุรี๒๕  ๕  ๖  ๑๓๘  ๒๘๗  ๓  ๑๗  ๔๖  ๙  -๔๑  ๗  
๑-๒-๓ (ธ)ปทุมธานี๕๒  ๑๖  ๑๐  ๑๒๐  ๒๙๙  ๔  ๕  ๒๗  ๑  -๕๒  ๓  
๑-๒-๓ (ธ)พระนครศรีอยุธยา๑๐๒  ๕๐  ๒๘  ๕๒  ๒,๑๓๔  ๒๑  ๔  ๓๕๙  ๐  -๓๙๖  ๘  
๑-๒-๓ (ธ)อ่างทอง๒  -๑  ๑๕๕  ๑๔๒  -------
๑-๒-๓ (ธ)สระบุรี๔๗  ๘  ๑๒  ๖  ๑๑  -๑๔  ๕  -๗  ๑๕  -
๑-๒-๓ (ธ)ลพบุรี๔๘  ๑๗  ๘  ๓๑๒  ๑๘๘  ๙  ๔๒  ๖๔  ๘  -๕๙  ๖  
๑-๒-๓ (ธ)สิงห์บุรี๔๗  ๒๗  ๑๕  ๑๔๗  ๘๒  ๒๓  ๒๗  ๑๑  ๔  -๑๐  ๕  
๑-๒-๓ (ธ)ชัยนาท๕  ๑  ๓  ๓๓๑  ๑๑  ๒  ๙๗  ๕  -๑  ๑๑  -
๑-๒-๓ (ธ)อุทัยธานี๗  ๒  ๐  ๐  ๖๑  -๐  ๒๑  --๕๕  -
๔-๕ (ธ)นครสวรรค์๑๙  ๓  ๙  ๙๑  ๒๐๗  ๔  ๕  ๔๔  ๑  -๒๔  ๑  
๔-๕ (ธ)เพชรบูรณ์๔๓  ๒๓  ๒๒  --๔  --๔  --๙  
๔-๕ (ธ)กำแพงเพชร๓๔  ๓  ๗  ๑๔๖  ๗๖๕  ๒  ๙  ๙๒  ๕  -๑๒  ๕  
๔-๕ (ธ)พิจิตร๓  -----------
๔-๕ (ธ)สุโขทัย๘  ๕  ๕  ---------
๔-๕ (ธ)ตาก๙  ๑  ๒  -๖๔  ๑  -๑๗  ๐  ---
๔-๕ (ธ)พิษณุโลก๑๗  ๗  ๙  ๘๗  ๗๐  ๕  ๑๓  ๕๐  ๓  -๒๑  -
๔-๕ (ธ)อุตรดิตถ์๘  ๓  ๐  ๔๑  ๑,๔๓๒  -๑๒  ๒๒  --๔๔  -
๖-๗ (ธ)ลำปาง๓๗  ๒  ๑  ๕๐  ๕๐๕  ๘  ๒๓  ๓  ๘  -๑  ๒  
๖-๗ (ธ)แพร่๓  ๑  ๑  ---------
๖-๗ (ธ)พะเยา๗  ๔  ๓  ---------
๖-๗ (ธ)น่าน๑๖  ๗  ๔  ---------
๖-๗ (ธ)เชียงราย๔๗  ๑๘  ๑๘  ๘๔  ๑๗๖  ๒๘  ๑  ๕๓  ๒๐  -๒  ๔๑  
๖-๗ (ธ)เชียงใหม่๖๑  ๔๒  ๓๘  ๑๒๕  ๒๐๘  ๑๖๗  ๒๖  ๘๖  ๕  -๗๔  ๖  
๖-๗ (ธ)ลำพูน๑๒  ๗  ๗  ---------
๖-๗ (ธ)แม่ฮ่องสอน๒  -๐  ---------
๘ (ธ)อุดรธานี๓๕๔  ๕๑  ๗๑  ๖๙๑  ๒,๖๑๖  ๕๘  ๙๑  ๔๗๔  ๒๙  -๑๕๑  ๒๓  
๘ (ธ)หนองคาย๖๘  ๓๑  ๑๗  ๕๙  ๙๖  ๑๔  ๑๕  ๒๔  ๓  -๒๐  ๒  
๘ (ธ)บึงกาฬ๔๓  ๓๕  ๒๖  ๑๐๑  ๒๖  -๑๘  ๑๙  ----
๘ (ธ)เลย๘๔  ๑๐๑  ๗๐  ๔๔  ๑,๐๖๗  ๑๘๘  ๐  ๐  ๕๒  -๐  ๓๘  
๘ (ธ)สกลนคร๒๘๔  ๗๓  ๗๕  ๘๗๒  ๒,๙๘๐  ๔๓๓  ๑๓๗  ๔๑๕  ๑๓๑  ๖๔  ๒๑๕  ๕๕  
๘ (ธ)หนองบัวลำภู๔๕  ๓๗  ๓๑  ๕๕๘  ๓๕๑  ๓๑  ๕๓  ๖๖  ๑๔  -๔๕  ๑๔  
๙ (ธ)ขอนแก่น๒๑๐  ๖๕  ๖๕  ๑๙๕  ๒๓๖  ๔๗๗  ๔๐  ๑๔  ๑๖๐  -๒๔  ๙๙  
๙ (ธ)มหาสารคาม๑๒  ๔  ๖  ---------
๙ (ธ)กาฬสินธุ์----๕๗๕  ๕  -๑๑๑  ๐  -๔๙  ๓  
๙ (ธ)ร้อยเอ็ด๕๗  ๔๕  ๓๑  ๑,๓๗๖  ๑,๓๕๑  ๒๘๗  ๓๘  ๑๗๔  ๙๒  ๑๘  ๖๙  ๕๓  
๑๐ (ธ)อุบลราชธานี๑๖๙  ๔๙  ๓๙  ๒,๖๒๘  ๑,๔๒๗  ๑๕๙  ๒๕๖  ๒๘๘  ๒๙  ๓๒  ๑๓๑  ๑๖  
๑๐ (ธ)ยโสธร๙๙  ๔๑  ๒๕  ๑,๓๗๘  ๔๘๐  ๔๙  ๒๖๖  ๖๙  ๑๙  ๖๗  ๑๖๗  ๑๓  
๑๐ (ธ)ศรีสะเกษ๑๑๖  ๕๙  ๒๖  ๑,๗๖๑  ๓,๓๕๑  ๘  ๑๗๓  ๙๐  ๙  ๒  ๑๙๖  -
๑๐ (ธ)นครพนม๕๗  ๓๐  ๓๕  ๖๒๖  ๓๙๖  ๕๗๘  ๑๒๙  ๗๒  ๑๓๔  ๑๖  ๔๑  ๑๒๗  
๑๐ (ธ)มุกดาหาร๓๗  ๒๙  ๒๒  ๒๓๗  ๖๔๗  ๑  -๐  ๐  -๓  ๑  
๑๐ (ธ)อำนาจเจริญ๓๙  ๑๗  ๓๒  ๘๒๔  ๙๓๘  ๖  ๑๗๕  ๗๑  ๑๔  ๐  ๒๘  ๑๒  
๑๑ (ธ)นครราชสีมา๑๙๖  ๒๙  ๓๙  ๑,๔๕๔  ๘,๒๗๒  ๒๔๒  ๑๔๙  ๑,๑๑๑  ๕๘  ๐  ๕๐๘  ๖๕  
๑๑ (ธ)ชัยภูมิ๕๓  ๑๐  ๒๔  -๑๖๙  ๓  -๓  ๑  -๔  ๒  
๑๑ (ธ)บุรีรัมย์๔๓  ๑๗  ๘  ๓๖๓  ๒,๔๔๕  ๖๐  ๒๖  ๘๐  ๒๘  -๔๕  ๑๓  
๑๑ (ธ)สุรินทร์๑๑๔  ๓๙  ๒๘  ๘๔๙  ๖๕๐  ๗  ๔๔  ๑๙๑  ๑๑  ๓  ๖๔  ๕  
๑๒-๑๓ (ธ)ปราจีนบุรี๒๔  ๙  ๑๑  ๑๘๑  ๙๓  ๖๗  ๖๐  ๓๕  ๗  -๒๔  ๔  
๑๒-๑๓ (ธ)สระแก้ว------------
๑๒-๑๓ (ธ)นครนายก๒๘  ๑๑  ๗  ---------
๑๒-๑๓ (ธ)ฉะเชิงเทรา๒๙  ๒๔  ๑๔  ๒๑  ๗๓  ๖  ๑  ๑๑  ๔  -๑๑  ๕  
๑๒-๑๓ (ธ)ชลบุรี๖๓  ๑๘  ๒๑  ๒๓๐  ๔๑๑  ๗๑  ๑๐  ๑๑๖  ๓๓  -๔๕  ๑๗  
๑๒-๑๓ (ธ)ระยอง๓๔  ๒๑  ๓  ๕๕๓  -๑๑  ๑๑๖  -๑๓  --๗  
๑๒-๑๓ (ธ)จันทบุรี๔๘  ๑๒  ๓  ๑,๒๐๗  ๓๙๒  ๒๔  ๑๙๙  ๑๙๘  ๑๔  -๓๑๐  ๒๓  
๑๒-๑๓ (ธ)ตราด๒๐  ๔  ๒  ๙๖  ๑๑๗  ๑๐  ๒๓  ๕๗  ๑๗  -๑๑  ๑๐  
๑๔-๑๕ (ธ)นครปฐม๒๐  ๔  ๒  ๔๒๓  ๑๒๗  ๗  ๑๖  ๗๑  --๖๐  ๓  
๑๔-๑๕ (ธ)สุพรรณบุรี๑๓  ๓  ๓  -๒๐  --๑๕  --๗  -
๑๔-๑๕ (ธ)กาญจนบุรี๑๖  ๑๒  ๔  ๖  ๑๙๑  -๑  ๒๕  --๑๖  ๑  
๑๔-๑๕ (ธ)สมุทรสาคร๑๒  ๔  ๖  ๖๔๗  ๓๕๓  ๓๗  ๔๙  ๔๙  ๘  -๔๕  ๖  
๑๔-๑๕ (ธ)สมุทรสงคราม๑๔  ๑  ๔  ๔๒  ๙  ๒  ๒  ๒  ๑  --๙  
๑๔-๑๕ (ธ)ราชบุรี๓๔  ๙  ๑๒  ๓๕๖  ๕๗๕  ๔  ๑๓  ๒๘  ๑๐  ๑  ๔๘  ๙  
๑๔-๑๕ (ธ)เพชรบุรี๔๐  ๑๒  ๑๗  ๑๘๔  ๒๑  ๖๗  ๔๙  --๑  ๒  ๑  
๑๔-๑๕ (ธ)ประจวบคีรีขันธ์๒๔  ๑๕  ๒  ๑๕๒  ๓๖๑  ๕๗  ๗  ๑๓๒  ๑๓  -๖๒  ๑๑  
๑๖ (ธ)นครศรีธรรมราช๑๑๖  ๑๑  ๑๐  ๕๐๙  ๒,๓๔๐  ๖๙๒  ๓๑  ๗๙๖  ๗๙  ๐  ๒๔๕  ๓๘  
๑๖ (ธ)สุราษฎร์ธานี๒๐  ๕  ๑๐  ๕๗๕  ๒,๐๖๕  ๗๒  -๖๗๙  ๓๕  -๒๒๐  ๑๐  
๑๖ (ธ)ชุมพร๓๙  ๑๒  ๑๒  ๕๐๓  ๑,๒๑๗  ๖  ๑๘  ๕๒๘  ๗  -๔๕๑  ๕  
๑๗-๑๘ (ธ)ตรัง------------
๑๗-๑๘ (ธ)ภูเก็ต๓  ๒  ๒  --๑๒  --๖  --๖  
๑๗-๑๘ (ธ)พังงา๑๒  ๕  ๗  -๒๙  --๖  ----
๑๗-๑๘ (ธ)กระบี่------------
๑๗-๑๘ (ธ)ระนอง๐  ๒  ----------
๑๗-๑๘ (ธ)สงขลา๕๖  ๒๐  ๖  ๗๔๖  ๑,๐๑๖  ๒๓๑  ๑๓๔  ๑๒๓  ๔๑  ๔  ๑๐๕  ๑๖  
๑๗-๑๘ (ธ)สตูล------------
๑๗-๑๘ (ธ)พัทลุง๒๖  ๑๑  ๖  ๓๘๕  ๓๕๙  -๑๑๑  ๙๖  --๔  -
๑๗-๑๘ (ธ)ปัตตานี๘  ๐  ๑  ---------
๑๗-๑๘ (ธ)ยะลา๘  -๒  ---------
๑๗-๑๘ (ธ)นราธิวาส-๑  ๐  ---------