Showing 501-550 of 49,491 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอจังหวัด
 
5019920600106สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์ตกเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
5029920600105สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนครสวรรค์ตกเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
5039920600104สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์ตกเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
5049920600103ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์ตกเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
5059920600102สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์ตกเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
5069920600101สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1ปากน้ำโพเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
5079920530301โรงเรียนร่วมจิตวิเทศศีกษาร่วมจิตท่าปลาอุตรดิตถ์
5089920520801ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดล้อมแรดล้อมแรดเถินลำปาง
5099920480501วิทยาลัยธาตุพนมธาตุพนมเหนือธาตุพนมนครพนม
5109920450115สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดในเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
5119920450114องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดในเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
5129920450113สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ดในเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
5139920450112สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดในเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
5149920450111สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ดในเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
5159920450110สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ดในเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
5169920450109สำนักงาน สกร.จังหวัดร้อยเอ็ดในเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
5179920450108สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 270 โรงพยาบาลร้อยเอ็ดในเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
5189920450107สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ดในเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
5199920450106สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดในเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
5209920450105สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ดในเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
5219920450104สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ดในเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
5229920450103สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ดในเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
5239920450102สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ดในเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
5249920450101สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ดในเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
5259920430201วิทยาลัยเทคโนโลยีท่าบ่อบัณฑิตกองนางท่าบ่อหนองคาย
5269920420103มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเมืองเมืองเลยเลย
5279920400102สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นในเมืองเมืองขอนแก่นขอนแก่น
5289920400101มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานในเมืองเมืองขอนแก่นขอนแก่น
5299920390301สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสังโนนสังโนนสังหนองบัวลำภู
5309920370202โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้องป่าก่อชานุมานอำนาจเจริญ
5319920370201โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยกระแสนป่าก่อชานุมานอำนาจเจริญ
5329920370101โรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญบุ่งเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
5339920361101โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือบำรุงวิทย์หนองคูบ้านแท่นชัยภูมิ
5349920340701โรงเรียนมุทิตาศึกษากุดประทายเดชอุดมอุบลราชธานี
5359920340501โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตาเขมราฐเขมราฐเขมราฐอุบลราชธานี
5369920331701วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนาไพรพัฒนาภูสิงห์ศรีสะเกษ
5379920320301โรงเรียนเทศบาลท่าตูมท่าตูมท่าตูมสุรินทร์
5389920310402โรงเรียนเทศบาล ๒ เทศบาลเมืองนางรองนางรองนางรองบุรีรัมย์
5399920310401เรือนจำอำเภอนางรองนางรองนางรองบุรีรัมย์
5409920301501กรมการปกครองและอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน อำเภอพิมายในเมืองพิมายนครราชสีมา
5419920220701โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์สเฉลิมพระเกียรติ์ฯทุ่งขนานสอยดาวจันทบุรี
5429920220101พุทธสมาคมจังหวัดจันทบุรีวัดใหม่เมืองจันทบุรีจันทบุรี
5439920190301โรงเรียนเทศบาลหินกองห้วยทรายหนองแคสระบุรี
5449920150602สำนักแม่ชีไทยพัฒนาจิตศาลเจ้าโรงทองวิเศษชัยชาญอ่างทอง
5459920150601อบต.หลักแก้วหลักแก้ววิเศษชัยชาญอ่างทอง
5469920150401อบต.บางพลับบางพลับโพธิ์ทองอ่างทอง
5479920150104อบจ.อ่างทองป่างิ้วเมืองอ่างทองอ่างทอง
5489920150103โรงพยาบาลอ่างทองบางแก้วเมืองอ่างทองอ่างทอง
5499920150102ศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดอ่างทองบางแก้วเมืองอ่างทองอ่างทอง
5509920150101สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดบางแก้วเมืองอ่างทองอ่างทอง