Showing 501-550 of 49,491 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอจังหวัด
 
5011463118516มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชบึงพระเมืองพิษณุโลกพิษณุโลก
5029920730601มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีไร่ขิงสามพรานนครปฐม
5031451118514มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนต้นธงเมืองลำพูนลำพูน
5049920840101มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานีตลาดเมืองสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี
5059920610401มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานีหนองสรวงหนองฉางอุทัยธานี
5061442118513มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลยศรีสองรักเมืองเลยเลย
5079920940101มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาสงฆ์ปัตตานีรูสะมิแลเมืองปัตตานีปัตตานี
5081440118504มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นโคกสีเมืองขอนแก่นขอนแก่น
5091430118505มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมาหัวทะเลเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
5101480118502มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราชมะม่วงสองต้นเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
5119910800101มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราชมะม่วงสองต้นเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
5121460118515มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ปากน้ำโพเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์
5139932620101มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์นครชุมเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
5141473118510มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬิกศึกษาพุทธโฆสมหาสวัสดิ์พุทธมณฑลนครปฐม
5151456118509มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยาเวียงเมืองพะเยาพะเยา
5161432118508มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์นอกเมืองเมืองสุรินทร์สุรินทร์
5171443118501มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคายในเมืองเมืองหนองคายหนองคาย
5181434118506มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานีในเมืองเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี
5191450118503มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่สุเทพเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
5201454118507มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่แม่คำมีเมืองแพร่แพร่
5219932210101มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการท่าประดู่เมืองระยองระยอง
5221410118600มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยบวรนิเวศพระนครกรุงเทพมหานคร
5231473118600มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยศาลายาพุทธมณฑลนครปฐม
5249932341501มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยแสนสุขวารินชำราบอุบลราชธานี
5259932460101มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเหนือเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
5269932620102มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในเมืองเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
5279932760401มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยชะอำชะอำเพชรบุรี
5289932350101มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธรทุ่งแต้เมืองยโสธรยโสธร
5291414118601มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยสนับทึบวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
5309932250101มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยดงพระรามเมืองปราจีนบุรีปราจีนบุรี
5311445118602มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ดดงลานเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
5321450118603มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนาพระสิงห์เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
5331480118604มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราชนาพรุพระพรหมนครศรีธรรมราช
5341442118605มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้างชุมแพชุมแพขอนแก่น
5359932420101มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้างกุดป่องเมืองเลยเลย
5369932200701มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธร ศูนย์การศึกษาชลบุรีศรีราชาศรีราชาชลบุรี
5371473118606มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยอ้อมใหญ่สามพรานนครปฐม
5389920400101มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานในเมืองเมืองขอนแก่นขอนแก่น
5399932300101มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศูนย์การศึกษาโคราชในเมืองเมืองนครราชสีมานครราชสีมา
5401444102100มหาวิทยาลัยมหาสารคามขามเรียงกันทรวิชัยมหาสารคาม
5411471100601มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีไทรโยคไทรโยคกาญจนบุรี
5421471500601มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีลุ่มสุ่มไทรโยคกาญจนบุรี
5431413206800มหาวิทยาลัยรังสิตหลักหกเมืองปทุมธานีปทุมธานี
5441434208300มหาวิทยาลัยราชธานีขามใหญ่เมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี
5451412222600มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์บางขนุนบางกรวยนนทบุรี
5461471113900มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีหนองบัวเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
5471471213900มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีหนองบัวเมืองกาญจนบุรีกาญจนบุรี
5481446114000มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์สงเปลือยนามนกาฬสินธุ์
5491462114100มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรนครชุมเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร
5501410117700มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจันทรเกษมจตุจักรกรุงเทพมหานคร