Showing 601-650 of 49,491 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอจังหวัด
 
6011210140001สกร.เขตพญาไทสามเสนในพญาไทกรุงเทพมหานคร
6021210140091สกร.แขวงสามเสนในสามเสนในพญาไทกรุงเทพมหานคร
6033110010801โรงเรียนวัดไผ่ตันสามเสนในพญาไทกรุงเทพมหานคร
6045601000004โรงเรียนดุริยางค์ทหารบกสามเสนในพญาไทกรุงเทพมหานคร
6055610000004โรงเรียนดุริยางค์ทหารบกสามเสนในพญาไทกรุงเทพมหานคร
6061010720021โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาสวัดกัลยาณ์ธนบุรีกรุงเทพมหานคร
6071010720076โรงเรียนศึกษานารีวัดกัลยาณ์ธนบุรีกรุงเทพมหานคร
6081110100202โรงเรียนแสงอรุณวัดกัลยาณ์ธนบุรีกรุงเทพมหานคร
6091110100205โรงเรียนอนุบาลวรรณบูรณ์ศึกษาวัดกัลยาณ์ธนบุรีกรุงเทพมหานคร
6101110100206โรงเรียนอนุบาลซางตาครู้สวัดกัลยาณ์ธนบุรีกรุงเทพมหานคร
6111110100207โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณวัดกัลยาณ์ธนบุรีกรุงเทพมหานคร
6121110100208โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ ธนบุรีวัดกัลยาณ์ธนบุรีกรุงเทพมหานคร
6131110100209โรงเรียนอนุบาลพัชรินทร์พรวัดกัลยาณ์ธนบุรีกรุงเทพมหานคร
6141110100219โรงเรียนซางตาครู้สศึกษาวัดกัลยาณ์ธนบุรีกรุงเทพมหานคร
6151110100229โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์วัดกัลยาณ์ธนบุรีกรุงเทพมหานคร
6161210150001สกร.แขวงวัดกัลยาณ์วัดกัลยาณ์ธนบุรีกรุงเทพมหานคร
6173110012201โรงเรียนวัดประยุรวงศ์วัดกัลยาณ์ธนบุรีกรุงเทพมหานคร
6183110012205โรงเรียนวัดกัลยาณมิตรวัดกัลยาณ์ธนบุรีกรุงเทพมหานคร
6191110100212โรงเรียนสหบำรุงวิทยาหิรัญรูจีธนบุรีกรุงเทพมหานคร
6201210150002สกร.แขวงหิรัญรูจีหิรัญรูจีธนบุรีกรุงเทพมหานคร
6211410114600มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีหิรัญรูจีธนบุรีกรุงเทพมหานคร
6221410117400มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาหิรัญรูจีธนบุรีกรุงเทพมหานคร
6231410151201โรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาหิรัญรูจีธนบุรีกรุงเทพมหานคร
6243110012207โรงเรียนวัดประดิษฐารามหิรัญรูจีธนบุรีกรุงเทพมหานคร
6253110012216โรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณหิรัญรูจีธนบุรีกรุงเทพมหานคร
6269920101501มูลนิธิกลุ่มแสงเทียน วัดบางไส้ไก่หิรัญรูจีธนบุรีกรุงเทพมหานคร
6271010720077โรงเรียนวัดอินทารามบางยี่เรือธนบุรีกรุงเทพมหานคร
6281110100215โรงเรียนน้ำชลชนานุกูลบางยี่เรือธนบุรีกรุงเทพมหานคร
6291110100216โรงเรียนสหนิยมวิทยาบางยี่เรือธนบุรีกรุงเทพมหานคร
6301110100218โรงเรียนจรวยพรวิทยาบางยี่เรือธนบุรีกรุงเทพมหานคร
6311110100220โรงเรียนดรุณวิทย์วิทยาบางยี่เรือธนบุรีกรุงเทพมหานคร
6321110100920โรงเรียนกงลี้จงซันบางยี่เรือธนบุรีกรุงเทพมหานคร
6331210150003สกร.แขวงบางยี่เรือบางยี่เรือธนบุรีกรุงเทพมหานคร
6343110012206โรงเรียนวัดราชคฤห์บางยี่เรือธนบุรีกรุงเทพมหานคร
6353110012209โรงเรียนวัดเวฬุราชิณบางยี่เรือธนบุรีกรุงเทพมหานคร
6363110012211โรงเรียนวัดโพธินิมิตรบางยี่เรือธนบุรีกรุงเทพมหานคร
6379921101501ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดเวฬุราชิณบางยี่เรือธนบุรีกรุงเทพมหานคร
6381110100204อำนวยวงศ์วิทยาบุคคโลธนบุรีกรุงเทพมหานคร
6391110100223โรงเรียนมณีวิทยาบุคคโลธนบุรีกรุงเทพมหานคร
6401110100957โรงเรียนอนุบาลโรจน์จิราภาบุคคโลธนบุรีกรุงเทพมหานคร
6411210150004สกร.แขวงบุคคโลบุคคโลธนบุรีกรุงเทพมหานคร
6423110012203โรงเรียนวัดบุคคโลบุคคโลธนบุรีกรุงเทพมหานคร
6433110012213โรงเรียนวัดกระจับพินิจบุคคโลธนบุรีกรุงเทพมหานคร
6443110012217โรงเรียนวัดบางน้ำชนบุคคโลธนบุรีกรุงเทพมหานคร
6455710000002วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือบุคคโลธนบุรีกรุงเทพมหานคร
6465710000007โรงเรียนนาวิกเวชกิจบุคคโลธนบุรีกรุงเทพมหานคร
6471010720079โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ตลาดพลูธนบุรีกรุงเทพมหานคร
6481110100203โรงเรียนอำนวยศิษย์ศึกษาตลาดพลูธนบุรีกรุงเทพมหานคร
6491110100221โรงเรียนพรประสาทวิทยาตลาดพลูธนบุรีกรุงเทพมหานคร
6501110100224โรงเรียนมนตรีวิทยาตลาดพลูธนบุรีกรุงเทพมหานคร