Showing 651-700 of 49,491 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอจังหวัด
 
6511014310014โรงเรียนวัดปากกรานปากกรานพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
6521014310015โรงเรียนประชาสามัคคีคลองตะเคียนพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
6531014310016โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ ๒คลองตะเคียนพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
6541014310017โรงเรียนวัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร)บ้านรุนพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
6551014310018โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี)ปากกรานพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
6561014310019โรงเรียนวัดกษัตราธิราชบ้านป้อมพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
6571014310020โรงเรียนวัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ)บ้านป้อมพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
6581014310021โรงเรียนสุดินสหราษฎร์ภูเขาทองพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
6591014310022วัดเกตุ (ประชาราษฎร์บำรุง)บ้านใหม่พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
6601014310023โรงเรียนปฐมวิทยาคารบ้านใหม่พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
6611014310024โรงเรียนวัดกุฎีลายบ้านใหม่พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
6621014310025โรงเรียนวัดช้างใหญ่วัดตูมพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
6631014310026โรงเรียนวัดตูมวัดตูมพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
6641014310027โรงเรียนประตูชัยท่าวาสุกรีพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
6651014310028โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยาท่าวาสุกรีพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
6661014310029โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัวคลองสระบัวพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
6671014310030โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ลุมพลีพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
6681014310032โรงเรียนตำหนักเพนียดสวนพริกพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
6691014310033โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์สวนพริกพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
6701014310034โรงเรียนวัดสะตือท่าหลวงท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
6711014310036โรงเรียนวัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์)ท่าหลวงท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
6721014310037โรงเรียนวัดหัวหินท่าหลวงท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
6731014310038โรงเรียนวัดบัวงามจำปาท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
6741014310039โรงเรียนวัดจำปาจำปาท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
6751014310040โรงเรียนวัดเทพคันธารามโพธิ์เอนท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
6761014310041โรงเรียนวัดแคปากท่าท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
6771014310042โรงเรียนวัดศาลาลอยศาลาลอยท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
6781014310043โรงเรียนวัดจงกลณี(ประสิทธิ์วิทยา)ท่าเจ้าสนุกท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
6791014310044โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ)หนองขนากท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
6801014310045โรงเรียนบ่อแร่หนองขนากท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
6811014310046โรงเรียนวัดทุ่งมนหนองขนากท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
6821014310047โรงเรียนวัดบ้านแถวหนองขนากท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
6831014310048หนองขนาก "ตุรงค์เรือง"หนองขนากท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
6841014310049โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อมบ้านร่อมท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
6851014310050โรงเรียนวัดดอนประดู่บ้านร่อมท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
6861014310051โรงเรียนวัดสามเรือนโพธิ์เอนท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
6871014310052โรงเรียนวัดโพธิ์เอนโพธิ์เอนท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
6881014310053โรงเรียนวัดบึงวังแดงท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
6891014310054โรงเรียนวัดวังแดงเหนือวังแดงท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
6901014310055วัดศักดิ์ศาลาลอยท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
6911014310056โรงเรียนวัดนางคุ่มศาลาลอยท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
6921014310057โรงเรียนวัดสฎางค์ท่าเจ้าสนุกท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
6931014310058โรงเรียนวัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ)สามไถนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
6941014310059โรงเรียนวัดมเหยงค์ท่าช้างนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
6951014310060โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์)ท่าช้างนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
6961014310061โรงเรียนวัดทอง (สามัคคยานุสรณ์)พระนอนนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
6971014310062โรงเรียนวัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง)แม่ลานครหลวงพระนครศรีอยุธยา
6981014310063โรงเรียนวัดปรีดารามแม่ลานครหลวงพระนครศรีอยุธยา
6991014310064โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา)บางพระครูนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
7001014310065โรงเรียนวัดตะโหนด (ประชารักษ์เวสสถิตวิทยา)นครหลวงนครหลวงพระนครศรีอยุธยา