Showing 651-700 of 49,491 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอจังหวัด
 
6511183200064โรงเรียนนานาชาติ คิว เอส ไอ ภูเก็ตกะทู้กะทู้ภูเก็ต
6521183200168โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ภูเก็ตกะทู้กะทู้ภูเก็ต
6531283020000สกร.อำเภอกะทู้กะทู้กะทู้ภูเก็ต
6541283020001สกร.ตำบลกะทู้กะทู้กะทู้ภูเก็ต
6551483101001มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ตกะทู้กะทู้ภูเก็ต
6563083100103โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านไม้เรียบกะทู้กะทู้ภูเก็ต
6573083200401โรงเรียนเทศบาล ๑ เมืองกะทู้กะทู้กะทู้ภูเก็ต
6583083200402โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านกะทู้กะทู้กะทู้ภูเก็ต
6591080210602โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ ๒๑๘กะทูนพิปูนนครศรีธรรมราช
6601080210604โรงเรียนวัดนางเอื้อยกะทูนพิปูนนครศรีธรรมราช
6611080210605โรงเรียนบ้านห้วยกลางกะทูนพิปูนนครศรีธรรมราช
6621180100228อนุบาลฉวีวรรณกะทูนพิปูนนครศรีธรรมราช
6631280050002สกร.ตำบลกะทูนกะทูนพิปูนนครศรีธรรมราช
6641018090203โรงเรียนบ้านเก่ากะบกเตี้ยเนินขามชัยนาท
6651018090204โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์กะบกเตี้ยเนินขามชัยนาท
6661018090207โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยกะบกเตี้ยเนินขามชัยนาท
6671218080002สกร.ตำบลกะบกเตี้ยกะบกเตี้ยเนินขามชัยนาท
6681082330029โรงเรียนบ้านกะปงกะปงกะปงพังงา
6691282030001สกร.ตำบลกะปงกะปงกะปงพังงา
6701080210311โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖กะปางทุ่งสงนครศรีธรรมราช
6711080210314โรงเรียนบ้านคลองตูกกะปางทุ่งสงนครศรีธรรมราช
6721080210316โรงเรียนวัดกะโสมกะปางทุ่งสงนครศรีธรรมราช
6731080210317โรงเรียนบ้านพูนกะปางทุ่งสงนครศรีธรรมราช
6741180100085โรงเรียนอนุบาลคำแหงกะปางทุ่งสงนครศรีธรรมราช
6751180100092โรงเรียนอนุบาลวัดอินทารามสงเคราะห์กะปางทุ่งสงนครศรีธรรมราช
6761280090008สกร.ตำบลกะปางกะปางทุ่งสงนครศรีธรรมราช
6771214010002สกร.ตำบลกะมังกะมังพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
6781094300005โรงเรียนบ้านกาแลบือซากะมิยอเมืองปัตตานีปัตตานี
6791094300006โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอกะมิยอเมืองปัตตานีปัตตานี
6801294010007สกร.ตำบลกะมิยอกะมิยอเมืองปัตตานีปัตตานี
6811083400015โรงเรียนบ้านกะตะ(ตรีทศยุทธอุปถัมภ์)กะรนเมืองภูเก็ตภูเก็ต
6821083400016โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขตกะรนเมืองภูเก็ตภูเก็ต
6831283010008สกร.ตำบลกะรนกะรนเมืองภูเก็ตภูเก็ต
6843083200601โรงเรียนเทศบาลวัดกิตติสังฆารามกะรนเมืองภูเก็ตภูเก็ต
6851094300305โรงเรียนบ้านวังกะพ้อ 'เพียรอนุสรณ์'กะรุบีกะพ้อปัตตานี
6861094300306โรงเรียนบ้านกะรุบีกะรุบีกะพ้อปัตตานี
6871094300307โรงเรียนบ้านบาโงยือแบ็งกะรุบีกะพ้อปัตตานี
6881094300344โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคมกะรุบีกะพ้อปัตตานี
6891294110000สกร.อำเภอกะพ้อกะรุบีกะพ้อปัตตานี
6901294110001สกร.ตำบลกะรุบีกะรุบีกะพ้อปัตตานี
6911092140198โรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกะลาเสสิเกาตรัง
6921092140199โรงเรียนบ้านโตนกะลาเสสิเกาตรัง
6931092140201โรงเรียนบ้านพรุเตยกะลาเสสิเกาตรัง
6941092140202โรงเรียนกมลศรีกะลาเสสิเกาตรัง
6951192100039ทรินิธิวิทยพัฒน์กะลาเสสิเกาตรัง
6961292050003สกร.ตำบลกะลาเสกะลาเสสิเกาตรัง
6973092200501โรงเรียนอนุบาลเทศบาลควนกุนกะลาเสสิเกาตรัง
6981096240018โรงเรียนวัดกำแพงกะลุวอเมืองนราธิวาสนราธิวาส
6991096240019โรงเรียนบ้านยาบีกะลุวอเมืองนราธิวาสนราธิวาส
7001096240020โรงเรียนบ้านไร่พญากะลุวอเมืองนราธิวาสนราธิวาส