Showing 751-800 of 49,491 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอจังหวัด
 
7511054390148โรงเรียนบ้านนาฝาย(ประชาสงเคราะห์)สะเอียบสองแพร่
7521054390146โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ)สะเอียบสองแพร่
7531054390145ดอนแก้ววิทยาคารสะเอียบสองแพร่
7541054390144โรงเรียนบ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์)สะเอียบสองแพร่
7551054390143โรงเรียนบ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ ๑๓)แม่ยางตาลร้องกวางแพร่
7561054390141โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง(ประชานิมิตร)ร้องเข็มร้องกวางแพร่
7571054390140โรงเรียนบ้านใหม่จัดสรรร้องเข็มร้องกวางแพร่
7581054390139โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร)ร้องเข็มร้องกวางแพร่
7591054390138โรงเรียนบ้านบุญแจ่ม(ประชาสามัคคี)น้ำเลาร้องกวางแพร่
7601054390137โรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์)น้ำเลาร้องกวางแพร่
7611054390136โรงเรียนบ้านน้ำเลา(น้ำเลาวิทยาคาร)น้ำเลาร้องกวางแพร่
7621054390134โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอกห้วยโรงร้องกวางแพร่
7631054390132โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะไผ่โทนร้องกวางแพร่
7641054390131โรงเรียนบ้านวังปึ้งไผ่โทนร้องกวางแพร่
7651054390130โรงเรียนบ้านแม่กะทิงไผ่โทนร้องกวางแพร่
7661054390125โรงเรียนบ้านปางยาว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์)ไผ่โทนร้องกวางแพร่
7671054390124โรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา)ไผ่โทนร้องกวางแพร่
7681054390123โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อมบ้านเวียงร้องกวางแพร่
7691054390120โรงเรียนบ้านบุญเริง(ประชานุสรณ์)บ้านเวียงร้องกวางแพร่
7701054390119โรงเรียนบ้านห้วยอ้อยบ้านเวียงร้องกวางแพร่
7711054390118โรงเรียนบ้านป่ากล้วยบ้านเวียงร้องกวางแพร่
7721054390117โรงเรียนบ้านเวียง(เวียงราษฎร์บำรุง)บ้านเวียงร้องกวางแพร่
7731054390116โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคารบ้านเวียงร้องกวางแพร่
7741054390115โรงเรียนบ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา)แม่ยางตาลร้องกวางแพร่
7751054390114โรงเรียนบ้านโทน(ราษฎร์อุทิศ)แม่ยางตาลร้องกวางแพร่
7761054390113โรงเรียนแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล)แม่ยางตาลร้องกวางแพร่
7771054390112โรงเรียนบ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์)แม่ยางร้องร้องกวางแพร่
7781054390110โรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์)แม่ยางร้องร้องกวางแพร่
7791054390109โรงเรียนบ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์)แม่ยางร้องร้องกวางแพร่
7801054390108โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล)แม่ยางฮ่อร้องกวางแพร่
7811054390107โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งศรี(ราษฎร์รังสฤษฎ์)ทุ่งศรีร้องกวางแพร่
7821054390106โรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา)ทุ่งศรีร้องกวางแพร่
7831054390104โรงเรียนบ้านวังโป่ง(ประชาบำรุง)ร้องกวางร้องกวางแพร่
7841054390103โรงเรียนบ้านแม่ยางโพธิ์(โพธิ์ราษฎร์รังสรรค์)ร้องกวางร้องกวางแพร่
7851054390102โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์)แม่ทรายร้องกวางแพร่
7861054390101โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม)ร้องกวางร้องกวางแพร่
7871054390100โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์)น้ำชำสูงเม่นแพร่
7881054390099โรงเรียนดอนแก้ว(รัฐประชาสรรค์)น้ำชำสูงเม่นแพร่
7891054390098โรงเรียนบ้านร่องเสี้ยว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์)น้ำชำสูงเม่นแพร่
7901054390097บ้านร่องแดง(ชัยมาประชารัฐอุปถัมภ์)น้ำชำสูงเม่นแพร่
7911054390096โรงเรียนบ้านร่องแค(ป่าผึ้งสามัคคี)น้ำชำสูงเม่นแพร่
7921054390095โรงเรียนบ้านทุ่งเจริญ(เครือราษฎร์สงเคราะห์)หัวฝายสูงเม่นแพร่
7931054390094โรงเรียนวัดศรีดอก(ประชาพัฒนา)หัวฝายสูงเม่นแพร่
7941054390093โรงเรียนบ้านร่องกาศใต้(รัฐราษฎร์บูรณะ)ร่องกาศสูงเม่นแพร่
7951054390092โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ(ศรีวิทยาคาร)ร่องกาศสูงเม่นแพร่
7961054390091โรงเรียนบ้านแม่สายดอนทัน(คำแวงประชาอุทิศ)ร่องกาศสูงเม่นแพร่
7971054390090โรงเรียนบ้านปงพร้าว(ประชารัฐวิทยา)ร่องกาศสูงเม่นแพร่
7981054390089โรงเรียนบ้านวังวน(ราษฎร์พิทยา)สบสายสูงเม่นแพร่
7991054390088โรงเรียนบ้านสบสาย(จันทร์พัฒน์ประชาสรรค์)สบสายสูงเม่นแพร่
8001054390086โรงเรียนบ้านค่างาม(อัตตราษฎร์บำรุง)ดอนมูลสูงเม่นแพร่