Showing 751-800 of 49,491 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอจังหวัด
 
7511014310123โรงเรียนวัดไม้ตราสมาชิการามไม้ตราบางไทรพระนครศรีอยุธยา
7521014310124โรงเรียนวัดเชิงเลนราชครามบางไทรพระนครศรีอยุธยา
7531014310125โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัยราชครามบางไทรพระนครศรีอยุธยา
7541014310126โรงเรียนวัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)บ้านกุ่มบางบาลพระนครศรีอยุธยา
7551014310127โรงเรียนวัดโคกบางชะนีบางบาลพระนครศรีอยุธยา
7561014310128โรงเรียนวัดโบสถ์บางบาลบางบาลพระนครศรีอยุธยา
7571014310129โรงเรียนวัดบางบาลบางบาลบางบาลพระนครศรีอยุธยา
7581014310130โรงเรียนวัดบุญกันนาวาสไทรน้อยบางบาลพระนครศรีอยุธยา
7591014310131โรงเรียนวัดไทรน้อยไทรน้อยบางบาลพระนครศรีอยุธยา
7601014310132โรงเรียนวัดปราสาททองไทรน้อยบางบาลพระนครศรีอยุธยา
7611014310133โรงเรียนวัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)วัดยมบางบาลพระนครศรีอยุธยา
7621014310134โรงเรียนวัดไผ่ล้อมสะพานไทยบางบาลพระนครศรีอยุธยา
7631014310135โรงเรียนวัดโพธิ์กบเจาบางบาลพระนครศรีอยุธยา
7641014310136โรงเรียนวัดแจ้งมหาพราหมณ์บางบาลพระนครศรีอยุธยา
7651014310138โรงเรียนวัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)มหาพราหมณ์บางบาลพระนครศรีอยุธยา
7661014310139โรงเรียนวัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)น้ำเต้าบางบาลพระนครศรีอยุธยา
7671014310140โรงเรียนวัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต)น้ำเต้าบางบาลพระนครศรีอยุธยา
7681014310142โรงเรียนวัดขวิด (สำนักงานลากกินแบ่งงเคราะห์๑๒๓)บ้านคลังบางบาลพระนครศรีอยุธยา
7691014310144โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)พระขาวบางบาลพระนครศรีอยุธยา
7701014310145โรงเรียนวัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร)ทางช้างบางบาลพระนครศรีอยุธยา
7711014310146โรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ)วัดตะกูบางบาลพระนครศรีอยุธยา
7721014310147โรงเรียนประชากรรังสฤษฏ์บางหลวงบางบาลพระนครศรีอยุธยา
7731014310148โรงเรียนวัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร)กบเจาบางบาลพระนครศรีอยุธยา
7741014310149โรงเรียนวัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)บางหักบางบาลพระนครศรีอยุธยา
7751014310150โรงเรียนวัดกอไผ่(ปฏิพัทธ์สหราษฎร์)บางหลวงโดดบางบาลพระนครศรีอยุธยา
7761014310151โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์)บ้านขล้อบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
7771014310152โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์)เสาธงบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
7781014310153โรงเรียนวัดแก้วตาบางเพลิงบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
7791014310154โรงเรียนวัดบางเพลิงบางเพลิงบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
7801014310155โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์)ตาลเอนบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
7811014310156โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)ทางกลางบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
7821014310157โรงเรียนวัดอินกัลยาบ้านลี่บางปะหันพระนครศรีอยุธยา
7831014310158โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์)บ้านลี่บางปะหันพระนครศรีอยุธยา
7841014310159โรงเรียนวัดนาคบางปะหันบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
7851014310162โรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์)ขวัญเมืองบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
7861014310164โรงเรียนวัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์)บางนางร้าบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
7871014310165โรงเรียนวัดศรีภวังค์ทับน้ำบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
7881014310166โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)ทับน้ำบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
7891014310167โรงเรียนวัดบ้านม้าบ้านม้าบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
7901014310168โรงเรียนวัดโพธิ์ทองบ้านม้าบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
7911014310169โรงเรียนวัดตลาดหันสังบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
7921014310170โรงเรียนวัดไก่หันสังบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
7931014310171โรงเรียนวัดดอกไม้หันสังบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
7941014310173โรงเรียนวัดเทพอุปการาม(อุป อุ่นพัฒนาประชาสรรค์)ตานิมบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
7951014310174โรงเรียนวัดเกาะเลิ่งบางปะหันบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
7961014310175โรงเรียนวัดจอมเกษขยายบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
7971014310176โรงเรียนวัดนนทรีย์พุทเลาบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
7981014310177โรงเรียนวัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์)พุทเลาบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
7991014310178โรงเรียนวัดพระงามบางเดื่อบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
8001014310179โรงเรียนวัดบางเดื่อบางเดื่อบางปะหันพระนครศรีอยุธยา