Showing 751-800 of 49,491 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอจังหวัด
 
7511082330076โรงเรียนบ้านกะไหลกะไหลตะกั่วทุ่งพังงา
7521082330077โรงเรียนวัดศรีรัตนารามกะไหลตะกั่วทุ่งพังงา
7531082330078โรงเรียนบ้านป่ายางกะไหลตะกั่วทุ่งพังงา
7541082330079โรงเรียนบ้านบางนุกะไหลตะกั่วทุ่งพังงา
7551082330082โรงเรียนบ้านสามช่องกะไหลตะกั่วทุ่งพังงา
7561082330083โรงเรียนบ้านเกาะกลางกะไหลตะกั่วทุ่งพังงา
7571082330179โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมกะไหลตะกั่วทุ่งพังงา
7581032650265โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคารกังแอนปราสาทสุรินทร์
7591032650270โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)กังแอนปราสาทสุรินทร์
7601032650271โรงเรียนบ้านตาเสาะกังแอนปราสาทสุรินทร์
7611032650272โรงเรียนบ้านสีโคกังแอนปราสาทสุรินทร์
7621032650273โรงเรียนปราสาทกังแอนปราสาทสุรินทร์
7631032650791โรงเรียนประสาทวิทยาคารกังแอนปราสาทสุรินทร์
7641132100011โรงเรียนอนุบาลกมลนิตย์กังแอนปราสาทสุรินทร์
7651132100012โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยากังแอนปราสาทสุรินทร์
7661232050000สกร.อำเภอปราสาทกังแอนปราสาทสุรินทร์
7671232050001สกร.ตำบลกังแอนกังแอนปราสาทสุรินทร์
7681067380506โรงเรียนบ้านกันจุกันจุบึงสามพันเพชรบูรณ์
7691067380507โรงเรียนบ้านลำตะคร้อกันจุบึงสามพันเพชรบูรณ์
7701067380508โรงเรียนบ้านโคกกรวดกันจุบึงสามพันเพชรบูรณ์
7711067380509โรงเรียนบ้านซับบอนกันจุบึงสามพันเพชรบูรณ์
7721067380510โรงเรียนบ้านหนองพลวงกันจุบึงสามพันเพชรบูรณ์
7731067380513โรงเรียนบ้านโคกสะอาดกันจุบึงสามพันเพชรบูรณ์
7741067380515โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญกันจุบึงสามพันเพชรบูรณ์
7751067380614โรงเรียนซับบอนวิทยาคมกันจุบึงสามพันเพชรบูรณ์
7761167100048โรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์กันจุบึงสามพันเพชรบูรณ์
7771167100053โรงเรียนวัดซับบอนวิทยากันจุบึงสามพันเพชรบูรณ์
7781267080004สกร.ตำบลกันจุกันจุบึงสามพันเพชรบูรณ์
7799921670801ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดรัตนารามกันจุบึงสามพันเพชรบูรณ์
7801032650281โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)กันตวจระมวลปราสาทสุรินทร์
7811032650284โรงเรียนบ้านทำนบกันตวจระมวลปราสาทสุรินทร์
7821032650794โรงเรียนไทรแก้ววิทยากันตวจระมวลปราสาทสุรินทร์
7831232050016สกร.ตำบลกันตวจระมวลกันตวจระมวลปราสาทสุรินทร์
7843032200801โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลกันตวจระมวลกันตวจระมวลปราสาทสุรินทร์
7851092140336โรงเรียนกันตังพิทยากรกันตังกันตังตรัง
7861192100019โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษากันตังกันตังตรัง
7871192100021โรงเรียนประชาวิทยากันตังกันตังตรัง
7881192100022โรงเรียนจุ๋งฮัวโชะเซียวกันตังกันตังตรัง
7891292020000สกร.อำเภอกันตังกันตังกันตังตรัง
7901292020001สกร.ตำบลกันตังกันตังกันตังตรัง
7913092200201โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษีกันตังกันตังตรัง
7921092140074โรงเรียนบ้านแตะหรำกันตังใต้กันตังตรัง
7931092140077โรงเรียนบ้านกันตังใต้กันตังใต้กันตังตรัง
7941092140078โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมกันตังใต้กันตังตรัง
7951092140079โรงเรียนบ้านจุปะกันตังใต้กันตังตรัง
7961292020006สกร.ตำบลกันตังใต้กันตังใต้กันตังตรัง
7971392026401วิทยาลัยการอาชีพกันตังกันตังใต้กันตังตรัง
7981033530491โรงเรียนบ้านตาเอกกันทรอมขุนหาญศรีสะเกษ
7991033530492โรงเรียนบ้านตานวนกันทรอมขุนหาญศรีสะเกษ
8001033530493โรงเรียนบ้านกันทรอมกันทรอมขุนหาญศรีสะเกษ