Showing 851-900 of 49,491 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอจังหวัด
 
8511110100391โรงเรียนทิวไผ่งามบางยี่ขันบางพลัดกรุงเทพมหานคร
8521110100392โรงเรียนอนุบาลแสงทองอนุสรณ์บางอ้อบางพลัดกรุงเทพมหานคร
8531110100394โรงเรียนบางอ้อศึกษาบางอ้อบางพลัดกรุงเทพมหานคร
8541110100395โรงเรียนธรรมภิรักษ์บางบำหรุบางพลัดกรุงเทพมหานคร
8551110100396โรงเรียนสตรีบูรณวิทย์บางพลัดบางพลัดกรุงเทพมหานคร
8561110100397โรงเรียนอนุบาลจินกาญจณ์ดาบางพลัดบางพลัดกรุงเทพมหานคร
8571110100398โรงเรียนบูรณวิทย์บางพลัดบางพลัดกรุงเทพมหานคร
8581110100399โรงเรียนประมุขวิทยาบางอ้อบางพลัดกรุงเทพมหานคร
8591110100400พัฒนวิทย์บางบำหรุบางพลัดกรุงเทพมหานคร
8601110100401โรงเรียนพิมลวิทย์บางพลัดบางพลัดกรุงเทพมหานคร
8611110100402โรงเรียนศานติวิทยาบางอ้อบางพลัดกรุงเทพมหานคร
8621110100403โรงเรียนศิริมงคลศึกษาบางยี่ขันบางพลัดกรุงเทพมหานคร
8631110100404โรงเรียนศิริมงคลศึกษา แผนกอนุบาลบางยี่ขันบางพลัดกรุงเทพมหานคร
8641110100405โรงเรียนศรีอุลัยบางยี่ขันบางพลัดกรุงเทพมหานคร
8651110100406โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์บางยี่ขันบางพลัดกรุงเทพมหานคร
8661110100407โรงเรียนจำนงค์วิทยาดินแดงดินแดงกรุงเทพมหานคร
8671110100409โรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์ดินแดงดินแดงกรุงเทพมหานคร
8681110100410โรงเรียนอำนวยพิทยาดินแดงดินแดงกรุงเทพมหานคร
8691110100411โรงเรียนกอบวิทยารัชดาภิเษกดินแดงกรุงเทพมหานคร
8701110100412โรงเรียนปัญจทรัพย์ดินแดงดินแดงกรุงเทพมหานคร
8711110100413โรงเรียนอนุบาลเอกลักษณ์ดินแดงดินแดงกรุงเทพมหานคร
8721110100414โรงเรียนนิธิปริญญาดินแดงดินแดงกรุงเทพมหานคร
8731110100415โรงเรียนอนุบาลปานตาดินแดงดินแดงกรุงเทพมหานคร
8741110100417โรงเรียนอนุบาลสมใจดินแดงดินแดงกรุงเทพมหานคร
8751110100418โรงเรียนสามัคคีบำรุงวิทยาดินแดงดินแดงกรุงเทพมหานคร
8761110100419โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยาดินแดงดินแดงกรุงเทพมหานคร
8771110100421โรงเรียนแม่พระฟาติมาดินแดงดินแดงกรุงเทพมหานคร
8781110100422โรงเรียนประไพพัฒน์ดินแดงดินแดงกรุงเทพมหานคร
8791110100423โรงเรียนจำนงค์พิทยาดินแดงดินแดงกรุงเทพมหานคร
8801110100424โรงเรียนอนุบาลจิราวิทย์คลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร
8811110100425โรงเรียนอนุบาลสายสุดาคลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร
8821110100426อนุบาล ณ ฤดีคลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร
8831110100427โรงเรียนชินวรคลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร
8841110100428โรงเรียนอนุบาลแก้วฤทัยคลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร
8851110100429โรงเรียนโสมาภาคลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร
8861110100430อนุบาลรังรองคลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร
8871110100431โรงเรียนเบญจมินทร์คลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร
8881110100433โรงเรียนอนุบาลพุทธชาดคลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร
8891110100435โรงเรียนอนุบาลศรีนครพัฒนาคลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร
8901110100436โรงเรียนอนุบาลอินทรารักษ์คลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร
8911110100437โรงเรียนปัฐวิกรณ์วิทยาคลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร
8921110100438โรงเรียนภัสสรานุบาลคลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร
8931110100439โรงเรียนอนุบาลชินวรคลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร
8941110100440โรงเรียนอนุบาลมารีนิรมลคลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร
8951110100441โรงเรียนอนุบาลลูกหนูคลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร
8961110100442โรงเรียนสายอักษรนวลจันทร์บึงกุ่มกรุงเทพมหานคร
8971110100443โรงเรียนยุวทูตศึกษาคลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร
8981110100445โรงเรียนอนุบาลเครือคล้ายคลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร
8991110100446อนุบาลเกษมสุขคลองกุ่มบึงกุ่มกรุงเทพมหานคร
9001110100448โรงเรียนศุภวิทย์ยานนาวาสาทรกรุงเทพมหานคร