Showing 901-950 of 49,491 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอจังหวัด
 
9011110100450โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมยานนาวาสาทรกรุงเทพมหานคร
9021110100451โรงเรียนอนุบาลอนันตศานติศึกษายานนาวาสาทรกรุงเทพมหานคร
9031110100452โรงเรียนอนุบาลอารีวิทย์ทุ่งวัดดอนสาทรกรุงเทพมหานคร
9041110100453โรงเรียนพระแม่มารีทุ่งวัดดอนสาทรกรุงเทพมหานคร
9051110100454โรงเรียนโกศลภัทรวิทย์ยานนาวาสาทรกรุงเทพมหานคร
9061110100455โรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้าทุ่งมหาเมฆสาทรกรุงเทพมหานคร
9071110100457โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณพระนครยานนาวาสาทรกรุงเทพมหานคร
9081110100458โรงเรียนศิลปวัฒนายานนาวาสาทรกรุงเทพมหานคร
9091110100460โรงเรียนอนุบาลแสงเรืองศึกษาทุ่งวัดดอนสาทรกรุงเทพมหานคร
9101110100461โรงเรียนเธียรประสิทธิ์ศาสตร์ทุ่งมหาเมฆสาทรกรุงเทพมหานคร
9111110100463โรงเรียนอนุบาลพิรินทรทุ่งวัดดอนสาทรกรุงเทพมหานคร
9121110100464โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ลยานนาวาสาทรกรุงเทพมหานคร
9131110100465โรงเรียนนิพัทธ์วิทยายานนาวาสาทรกรุงเทพมหานคร
9141110100466โรงเรียนตรอกจันทน์วิทยาทุ่งวัดดอนสาทรกรุงเทพมหานคร
9151110100467โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษายานนาวาสาทรกรุงเทพมหานคร
9161110100468โรงเรียนเบญจวรรณศึกษาทุ่งวัดดอนสาทรกรุงเทพมหานคร
9171110100469โรงเรียนนวพัฒน์วิทยาบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานคร
9181110100470โรงเรียนชูธรรมานุสรณ์บางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานคร
9191110100471โรงเรียนอนุบาลบวรพรรณบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานคร
9201110100472โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยาบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานคร
9211110100474โรงเรียนประชาราษฎร์พิทยาบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานคร
9221110100475โรงเรียนปิ่นวัฒนาบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานคร
9231110100476โรงเรียนอนุบาลจุฬาสิริบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานคร
9241110100477โรงเรียนพิริยะโยธินวงศ์สว่างบางซื่อกรุงเทพมหานคร
9251110100479โรงเรียนวีระพิทยาบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานคร
9261110100480โรงเรียนอนุบาลแสงโสมวงศ์สว่างบางซื่อกรุงเทพมหานคร
9271110100482โรงเรียนกุลวรรณศึกษาบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานคร
9281110100483อนุบาลศักดิ์สงวนวิทยาบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานคร
9291110100484โรงเรียนสมศรีรื่นศึกษาบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานคร
9301110100485อนุบาลเจริญจรัมพรวิทยาบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานคร
9311110100486โรงเรียนรัตนวิทยาบางซื่อบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานคร
9321110100487โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานคร
9331110100489โรงเรียนซินไตท้งบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานคร
9341110100490โรงเรียนอนุบาลเศรษฐบุตรลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร
9351110100491โรงเรียนเพชรรัชต์ในพระอุปถัมภ์ฯลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร
9361110100492โรงเรียนมาลากฤตยวิทยาลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร
9371110100495โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขนจอมพลจตุจักรกรุงเทพมหานคร
9381110100496สมิทธิโชติลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร
9391110100497โรงเรียนทับทองจันทรเกษมจตุจักรกรุงเทพมหานคร
9401110100498โรงเรียนอนุบาลไสวตาแตงเสนานิคมจตุจักรกรุงเทพมหานคร
9411110100499โรงเรียนแย้มสอาดจอมพลจตุจักรกรุงเทพมหานคร
9421110100500โรงเรียนอนุบาลเซนต์จอห์นจอมพลจตุจักรกรุงเทพมหานคร
9431110100501โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์ บางเขนเสนานิคมจตุจักรกรุงเทพมหานคร
9441110100502โรงเรียนอนุบาลพุทธรักษาลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร
9451110100503โรงเรียนอนุบาลหทัยสยามลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร
9461110100504โรงเรียนพีระยา นาวิน ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร
9471110100506โรงเรียนดาราทรลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร
9481110100508โรงเรียนอนุบาลแย้มสอาดจอมพลจตุจักรกรุงเทพมหานคร
9491110100509โรงเรียนอรรถมิตรลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร
9501110100512โรงเรียนอนุบาลโชติมาลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร