Showing 51-100 of 49,491 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอจังหวัด
 
513110010111โรงเรียนวัดใหม่อมตรสบ้านพานถมพระนครกรุงเทพมหานคร
529921100101ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดใหม่อมตรสบ้านพานถมพระนครกรุงเทพมหานคร
531010720044โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์บางขุนพรหมพระนครกรุงเทพมหานคร
541110100001โรงเรียนสตรีวรนาถบางขุนพรหมพระนครกรุงเทพมหานคร
551210010000สกร.เขตพระนครบางขุนพรหมพระนครกรุงเทพมหานคร
561210010011สกร.แขวงบางขุนพรหมบางขุนพรหมพระนครกรุงเทพมหานคร
573110010101โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยารามบางขุนพรหมพระนครกรุงเทพมหานคร
583110010110โรงเรียนวัดอินทรวิหารบางขุนพรหมพระนครกรุงเทพมหานคร
595510130125โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหารบางขุนพรหมพระนครกรุงเทพมหานคร
607010010101โรงเรียนวชิรมกุฎบางขุนพรหมพระนครกรุงเทพมหานคร
611010720045โรงเรียนวัดสังเวชวัดสามพระยาพระนครกรุงเทพมหานคร
621210010012สกร.แขวงวัดสามพระยาวัดสามพระยาพระนครกรุงเทพมหานคร
631010720003โรงเรียนราชวินิตดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร
641010720004โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร
651010720047โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร
661110100014โรงเรียนอักษรเจริญดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร
671110100022โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร
681110100024โรงเรียนอนุบาลยุววิทย์ดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร
691110100037โรงเรียนพันธะวัฒนาดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร
701110100821วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัยดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร
711110103018โรงเรียนอนุบาลทีปังกรรัศมีโชติดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร
721210020000ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนไทยในต่างประเทศดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร
731210029990สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร
741310026101วิทยาลัยเทคนิคดุสิตดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร
751310100821วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัยดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร
761410216500มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร
772110000001สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.)ดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร
783110010606โรงเรียนเบญจมบพิตรดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร
795601000001โรงเรียนส่วนบัณฑิตศึกษา โรงเรียนเสนาธิการทหารบกดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร
808210000001สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร
818510000001สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร
829920100201กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร
839931100201โรงเรียนพระดาบสดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร
841010720046โรงเรียนวัดราชาธิวาสวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร
851110100017โรงเรียนอนุบาลธรรมภิรักษ์เทเวศร์วชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร
861110100025โรงเรียนเซนต์คาเบรียลวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร
871110100027โรงเรียนคอนเซ็ปชัญวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร
881110100029โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์วชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร
891110100035โรงเรียนพันธะศึกษาพิทยาวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร
901110100036โรงเรียนพันธะศึกษาวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร
911110100040โรงเรียนโยนออฟอาร์ควชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร
921110100820โรงเรียนโยนออฟอาร์คบริหารธุรกิจวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร
931110103002โรงเรียนอนุบาลธนสมบูรณ์ดุสิตวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร
941210020002สกร.แขวงวชิรพยาบาลวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร
951410021201โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร
961410021202โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร
971410116600มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร
981410119400มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร
993110010603โรงเรียนวัดราชผาติการามวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร
1003110010604โรงเรียนวัดเทวราชกุญชรวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร