Showing 951-1,000 of 49,491 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอจังหวัด
 
9511146100007โรงเรียนชาญยุทธวิทยากาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
9521146100018โรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
9531246010001สกร.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
9541246010091สกร.ตำบลกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
9551346016101วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
9561346016501วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
9571446119904มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
9581446319904มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
9593046200101โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์กาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
9603046200102โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสว่างคงคากาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
9613046200103โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดเหนือกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
9623046200104โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต้โพธิ์ค้ำกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
9636546010807วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
9646546100337วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
9657046011002โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดกลางกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
9667046011009โรงเรียนพระปริยัติสามัญวัดประชานิยมกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
9679911460101เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
9689933460101วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
9699961460101สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
9701032650081โรงเรียนบ้านขนาดกาเกาะเมืองสุรินทร์สุรินทร์
9711032650082โรงเรียนบ้านกาเกาะ(แหลมราษฎร์นุเคราะห์)กาเกาะเมืองสุรินทร์สุรินทร์
9721032650083โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์กาเกาะเมืองสุรินทร์สุรินทร์
9731032650086โรงเรียนบ้านขามระกากาเกาะเมืองสุรินทร์สุรินทร์
9741232010026สกร.ตำบลกาเกาะกาเกาะเมืองสุรินทร์สุรินทร์
9751096240084โรงเรียนบ้านยะลูตง(ประชุมวิทยาสาร)กาเยาะมาตีบาเจาะนราธิวาส
9761096240085โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตีกาเยาะมาตีบาเจาะนราธิวาส
9771296030003สกร.ตำบลกาเยาะมาตีกาเยาะมาตีบาเจาะนราธิวาส
9781030200423โรงเรียนบัวปุ่นสันเทียะอนุสรณ์กำปังโนนไทยนครราชสีมา
9791030200424โรงเรียนบ้านกำปังกำปังโนนไทยนครราชสีมา
9801030200425โรงเรียนบ้านจานกำปังโนนไทยนครราชสีมา
9811030200426โรงเรียนบ้านนากำปังโนนไทยนครราชสีมา
9821030200428โรงเรียนบ้านอ้อไพลกำปังโนนไทยนครราชสีมา
9831030200429โรงเรียนศรีชลสินธุ์กำปังโนนไทยนครราชสีมา
9841230090003สกร.ตำบลกำปังกำปังโนนไทยนครราชสีมา
9851085460084โรงเรียนบ้านภูเขาทองกำพวนสุขสำราญระนอง
9861085460085โรงเรียนบ้านทะเลนอกกำพวนสุขสำราญระนอง
9871085460086โรงเรียนบ้านกำพวนกำพวนสุขสำราญระนอง
9881085460087โรงเรียนบ้านสุขสำราญกำพวนสุขสำราญระนอง
9891085460100โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์กำพวนสุขสำราญระนอง
9901185100009โรงเรียนดำรงศาสน์วิทยากำพวนสุขสำราญระนอง
9911285050000สกร.อำเภอสุขสำราญกำพวนสุขสำราญระนอง
9921285050002สกร.ตำบลกำพวนกำพวนสุขสำราญระนอง
9931044410329โรงเรียนบ้านฮ่องไผ่กำพี้บรบือมหาสารคาม
9941044410330โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์กำพี้บรบือมหาสารคาม
9951044410331โรงเรียนบ้านสองห้องฮ่องน้อยกำพี้บรบือมหาสารคาม
9961044410332โรงเรียนบ้านเหล่ายาวกำพี้บรบือมหาสารคาม
9971044410333โรงเรียนบ้านเป้ากำพี้บรบือมหาสารคาม
9981044410334โรงเรียนบ้านแดงน้อยกำพี้บรบือมหาสารคาม
9991044410606โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคารกำพี้บรบือมหาสารคาม
10001244060006สกร.ตำบลกำพี้กำพี้บรบือมหาสารคาม