Showing 151-200 of 49,491 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอจังหวัด
 
1511210030000สกร.เขตหนองจอกกระทุ่มรายหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1521210030001สกร.แขวงกระทุ่มรายกระทุ่มรายหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1531410206100มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครกระทุ่มรายหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1543110013301โรงเรียนวัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ)กระทุ่มรายหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1553110013302โรงเรียนสุเหร่าหะยีมินากระทุ่มรายหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1563110013308โรงเรียนสามแยกท่าไข่กระทุ่มรายหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1573110013309โรงเรียนหลวงแพ่ง (บำรุงรัฐกิจ)กระทุ่มรายหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1583110013310โรงเรียนนีลราษฎร์อุปถัมภ์กระทุ่มรายหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1593110013328โรงเรียนผลลีรุ่งเรืองกระทุ่มรายหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1601110100043โรงเรียนวิทยปัญญาหนองจอกหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1611110100044โรงเรียนอนุบาลธนามาศหนองจอกหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1621110100045โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยมหนองจอกหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1631110100927โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวหนองจอกหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1641110101186โรงเรียนอิสลามสวนสันติหนองจอกหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1651110106748อนุบาลบ้านสวนหมากหนองจอกหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1661110201014โรงเรียนศาสนวิทยาหนองจอกหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1671110201019วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจหนองจอกหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1681210030002สกร.แขวงหนองจอกหนองจอกหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1691310201019วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจหนองจอกหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1703110013303โรงเรียนสุเหร่าบ้านเกาะหนองจอกหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1713110013306โรงเรียนสุเหร่าศาลาแดงหนองจอกหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1723110013307โรงเรียนสุเหร่าใหม่หนองจอกหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1733110023305โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์หนองจอกหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1741110103019โรงเรียนอนุบาลอุมาร์ศิริคลองสิบหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1751210030003สกร.แขวงคลองสิบคลองสิบหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1763110013304โรงเรียนลำบุหรี่พวงคลองสิบหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1773110013321โรงเรียนวัดสีชมพูคลองสิบหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1783110013323โรงเรียนสุเหร่าคลองเก้าคลองสิบหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1793110013324โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบคลองสิบหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1803110013325โรงเรียนสุเหร่าคลองสิบเอ็ดคลองสิบหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1811210030004สกร.แขวงคลองสิบสองคลองสิบสองหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1823110013317โรงเรียนวัดพระยาปลาคลองสิบสองหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1833110013318โรงเรียนวัดแสนเกษมคลองสิบสองหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1843110013319โรงเรียนวัดใหม่เจริญราษฎร์คลองสิบสองหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1859999100301ศูนย์การเรียนรู้วิชาพระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาชีวิตคลองสิบสองหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1861110100046โรงเรียนสุเหร่าคู้วิทยาโคกแฝดหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1871110101022โรงเรียนอนันตาโคกแฝดหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1881110101049โรงเรียนสวนสันติโคกแฝดหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1891210030005สกร.แขวงโคกแฝดโคกแฝดหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1903110013311โรงเรียนบ้านเจียรดับโคกแฝดหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1913110013312โรงเรียนวัดทรัพย์สโมสรโคกแฝดหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1923110013313โรงเรียนสุเหร่านาตับโคกแฝดหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1933110013314โรงเรียนสุเหร่าอีรั้วโคกแฝดหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1943110013315โรงเรียนอิสลามลำไทรโคกแฝดหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1953110013316โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วยโคกแฝดหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1961110200002โรงเรียนนานาชาติเกาหลี กรุงเทพคู้ฝั่งเหนือหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1971210030006สกร.แขวงคู้ฝั่งเหนือคู้ฝั่งเหนือหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1983110013322โรงเรียนลำเจดีย์คู้ฝั่งเหนือหนองจอกกรุงเทพมหานคร
1993110013326โรงเรียนสุเหร่าสนามกลางลำคู้ฝั่งเหนือหนองจอกกรุงเทพมหานคร
2003110023320โรงเรียนวัดสามง่ามคู้ฝั่งเหนือหนองจอกกรุงเทพมหานคร