Showing 151-200 of 49,491 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอจังหวัด
 
1511081010156โรงเรียนบ้านโละใหญ่เกาะลันตาน้อยเกาะลันตากระบี่
1521081010157โรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์เกาะลันตาน้อยเกาะลันตากระบี่
1531081010158โรงเรียนบ้านคลองโตนดเกาะลันตาน้อยเกาะลันตากระบี่
1541081010159โรงเรียนบ้านหลังสอดเกาะลันตาน้อยเกาะลันตากระบี่
1551081010160โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่านศาลาด่านเกาะลันตากระบี่
1561081010161โรงเรียนบ้านพระแอะศาลาด่านเกาะลันตากระบี่
1571081010162โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่วปลายพระยาปลายพระยากระบี่
1581081010163โรงเรียนวัดนทีมุขารามปลายพระยาปลายพระยากระบี่
1591081010164โรงเรียนบ้านบางเหียนปลายพระยาปลายพระยากระบี่
1601081010165โรงเรียนบ้านปากหยาปลายพระยาปลายพระยากระบี่
1611081010166โรงเรียนบ้านคลองพระยาปลายพระยาปลายพระยากระบี่
1621081010167โรงเรียนบ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุงปลายพระยาปลายพระยากระบี่
1631081010168โรงเรียนบ้านคลองพวนประทีปบำรุงปลายพระยาปลายพระยากระบี่
1641081010170โรงเรียนบ้านคลองปัญญาเขาเขนปลายพระยากระบี่
1651081010171โรงเรียนบ้านนาเทาเขาเขนปลายพระยากระบี่
1661081010172โรงเรียนวัดช่องแบกเขาเขนปลายพระยากระบี่
1671081010173โรงเรียนบ้านบกเก้าห้องคีรีวงปลายพระยากระบี่
1681081010174โรงเรียนวัดบางเหลียวคีรีวงปลายพระยากระบี่
1691081010175โรงเรียนวิทยาประชาคมเขาเขนปลายพระยากระบี่
1701081010176โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศปลายพระยาปลายพระยากระบี่
1711081010177โรงเรียนสหกรณ์ประชาอุทิศคีรีวงปลายพระยากระบี่
1721081010178โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านควนเขียวปลายพระยาปลายพระยากระบี่
1731081010179โรงเรียนวัดเขาต่อเขาต่อปลายพระยากระบี่
1741081010180โรงเรียนโคกยอเขาต่อปลายพระยากระบี่
1751081010181โรงเรียนวัดบ้านนาเขาต่อปลายพระยากระบี่
1761081010182โรงเรียนบ้านบางโสกเขาต่อปลายพระยากระบี่
1771081010183โรงเรียนบ้านบางหอยเขาต่อปลายพระยากระบี่
1781081010184โรงเรียนบ้านลำทับลำทับลำทับกระบี่
1791081010185โรงเรียนบ้านนาพรุลำทับลำทับกระบี่
1801081010186โรงเรียนบ้านเกาะไทรทุ่งไทรทองลำทับกระบี่
1811081010187โรงเรียนบ้านย่านอุดมลำทับลำทับกระบี่
1821081010188โรงเรียนบ้านสะพานพนทุ่งไทรทองลำทับกระบี่
1831081010189โรงเรียนบ้านไร่พัฒนาลำทับลำทับกระบี่
1841081010190โรงเรียนบ้านเสม็ดจวนดินอุดมลำทับกระบี่
1851081010191โรงเรียนบ้านหนองจูดดินอุดมลำทับกระบี่
1861081010192โรงเรียนบ้านควนแดงดินอุดมลำทับกระบี่
1871081010193โรงเรียนบ้านดินแดงดินแดงลำทับกระบี่
1881081010194โรงเรียนบ้านเขาดินประชาพัฒน์ดินอุดมลำทับกระบี่
1891081010195โรงเรียนบ้านเกาะจำเกาะศรีบอยาเหนือคลองกระบี่
1901081010196โรงเรียนบ้านเกาะปูเกาะศรีบอยาเหนือคลองกระบี่
1911081010197โรงเรียนบ้านเกาะศรีบอยาเกาะศรีบอยาเหนือคลองกระบี่
1921081010198โรงเรียนบ้านเกาะฮั่งเกาะศรีบอยาเหนือคลองกระบี่
1931081010199โรงเรียนบ้านคลองเตาะเกาะศรีบอยาเหนือคลองกระบี่
1941081010200โรงเรียนบ้านติงไหรเกาะศรีบอยาเหนือคลองกระบี่
1951081010201โรงเรียนบ้านแหลมกรวดคลองขนานเหนือคลองกระบี่
1961081010202โรงเรียนบ้านควนเกาะจันทร์โคกยางเหนือคลองกระบี่
1971081010203โรงเรียนบ้านควนนกหว้าโคกยางเหนือคลองกระบี่
1981081010204โรงเรียนวัดโคกยางโคกยางเหนือคลองกระบี่
1991081010205โรงเรียนบ้านทุ่งสาครปกาสัยเหนือคลองกระบี่
2001081010206โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒โคกยางเหนือคลองกระบี่