Showing 301-350 of 49,491 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอจังหวัด
 
3011281010006สกร.ตำบลเขาทองเขาทองเมืองกระบี่กระบี่
3021281010011สกร.ตำบลทับปริกทับปริกเมืองกระบี่กระบี่
3031281010015สกร.ตำบลไสไทยไสไทยเมืองกระบี่กระบี่
3041281010016สกร.ตำบลอ่าวนางอ่าวนางเมืองกระบี่กระบี่
3051281010017สกร.ตำบลหนองทะเลหนองทะเลเมืองกระบี่กระบี่
3061281010018สกร.ตำบลคลองประสงค์คลองประสงค์เมืองกระบี่กระบี่
3071281010091สกร.ตำบลปากน้ำปากน้ำเมืองกระบี่กระบี่
3081281020000สกร.อำเภอเขาพนมเขาพนมเขาพนมกระบี่
3091281020001สกร.ตำบลเขาพนมเขาพนมเขาพนมกระบี่
3101281020002สกร.ตำบลเขาดินเขาดินเขาพนมกระบี่
3111281020003สกร.ตำบลสินปุนสินปุนเขาพนมกระบี่
3121281020004สกร.ตำบลพรุเตียวพรุเตียวเขาพนมกระบี่
3131281020005สกร.ตำบลหน้าเขาหน้าเขาเขาพนมกระบี่
3141281020006สกร.ตำบลโคกหารโคกหารเขาพนมกระบี่
3151281030000สกร.อำเภอเกาะลันตาเกาะกลางเกาะลันตากระบี่
3161281030001สกร.ตำบลเกาะลันตาใหญ่เกาะลันตาใหญ่เกาะลันตากระบี่
3171281030002สกร.ตำบลเกาะลันตาน้อยเกาะลันตาน้อยเกาะลันตากระบี่
3181281030003สกร.ตำบลเกาะกลางเกาะกลางเกาะลันตากระบี่
3191281030004สกร.ตำบลคลองยางคลองยางเกาะลันตากระบี่
3201281030005สกร.ตำบลศาลาด่านศาลาด่านเกาะลันตากระบี่
3211281040000สกร.อำเภอคลองท่อมคลองท่อมใต้คลองท่อมกระบี่
3221281040001สกร.ตำบลคลองท่อมใต้คลองท่อมใต้คลองท่อมกระบี่
3231281040002สกร.ตำบลคลองท่อมเหนือคลองท่อมเหนือคลองท่อมกระบี่
3241281040003สกร.ตำบลคลองพนคลองพนคลองท่อมกระบี่
3251281040004สกร.ตำบลทรายขาวทรายขาวคลองท่อมกระบี่
3261281040005สกร.ตำบลห้วยน้ำขาวห้วยน้ำขาวคลองท่อมกระบี่
3271281040006สกร.ตำบลพรุดินนาพรุดินนาคลองท่อมกระบี่
3281281040007สกร.ตำบลเพหลาเพหลาคลองท่อมกระบี่
3291281050000สกร.อำเภออ่าวลึกอ่าวลึกใต้อ่าวลึกกระบี่
3301281050001สกร.ตำบลอ่าวลึกใต้อ่าวลึกใต้อ่าวลึกกระบี่
3311281050002สกร.ตำบลแหลมสักแหลมสักอ่าวลึกกระบี่
3321281050003สกร.ตำบลนาเหนือนาเหนืออ่าวลึกกระบี่
3331281050004สกร.ตำบลคลองหินคลองหินอ่าวลึกกระบี่
3341281050005สกร.ตำบลอ่าวลึกน้อยอ่าวลึกน้อยอ่าวลึกกระบี่
3351281050006สกร.ตำบลอ่าวลึกเหนืออ่าวลึกเหนืออ่าวลึกกระบี่
3361281050007สกร.ตำบลเขาใหญ่เขาใหญ่อ่าวลึกกระบี่
3371281050008สกร.ตำบลคลองยาคลองยาอ่าวลึกกระบี่
3381281050009สกร.ตำบลบ้านกลางบ้านกลางอ่าวลึกกระบี่
3391281060000สกร.อำเภอปลายพระยาปลายพระยาปลายพระยากระบี่
3401281060001สกร.ตำบลปลายพระยาปลายพระยาปลายพระยากระบี่
3411281060002สกร.ตำบลเขาเขนเขาเขนปลายพระยากระบี่
3421281060003สกร.ตำบลเขาต่อเขาต่อปลายพระยากระบี่
3431281060004สกร.ตำบลคีรีวงคีรีวงปลายพระยากระบี่
3441281070000สกร.อำเภอลำทับลำทับลำทับกระบี่
3451281070001สกร.ตำบลลำทับลำทับลำทับกระบี่
3461281070002สกร.ตำบลดินอุดมดินอุดมลำทับกระบี่
3471281070003สกร.ตำบลทุ่งไทรทองทุ่งไทรทองลำทับกระบี่
3481281070004สกร.ตำบลดินแดงดินแดงลำทับกระบี่
3491281080000สกร.อำเภอเหนือคลองเหนือคลองเหนือคลองกระบี่
3501281080001สกร.ตำบลเหนือคลองเหนือคลองเหนือคลองกระบี่