Showing 301-350 of 49,476 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอจังหวัด
 
3011281010006กศน.ตำบลเขาทองเขาทองเมืองกระบี่กระบี่
3021281010011กศน.ตำบลทับปริกทับปริกเมืองกระบี่กระบี่
3031281010015กศน.ตำบลไสไทยไสไทยเมืองกระบี่กระบี่
3041281010016กศน.ตำบลอ่าวนางอ่าวนางเมืองกระบี่กระบี่
3051281010017กศน.ตำบลหนองทะเลหนองทะเลเมืองกระบี่กระบี่
3061281010018กศน.ตำบลคลองประสงค์คลองประสงค์เมืองกระบี่กระบี่
3071281010091กศน.ตำบลปากน้ำปากน้ำเมืองกระบี่กระบี่
3081281020000กศน.อำเภอเขาพนมเขาพนมเขาพนมกระบี่
3091281020001กศน.ตำบลเขาพนมเขาพนมเขาพนมกระบี่
3101281020002กศน.ตำบลเขาดินเขาดินเขาพนมกระบี่
3111281020003กศน.ตำบลสินปุนสินปุนเขาพนมกระบี่
3121281020004กศน.ตำบลพรุเตียวพรุเตียวเขาพนมกระบี่
3131281020005กศน.ตำบลหน้าเขาหน้าเขาเขาพนมกระบี่
3141281020006กศน.ตำบลโคกหารโคกหารเขาพนมกระบี่
3151281030000กศน.อำเภอเกาะลันตาเกาะกลางเกาะลันตากระบี่
3161281030001กศน.ตำบลเกาะลันตาใหญ่เกาะลันตาใหญ่เกาะลันตากระบี่
3171281030002กศน.ตำบลเกาะลันตาน้อยเกาะลันตาน้อยเกาะลันตากระบี่
3181281030003กศน.ตำบลเกาะกลางเกาะกลางเกาะลันตากระบี่
3191281030004กศน.ตำบลคลองยางคลองยางเกาะลันตากระบี่
3201281030005กศน.ตำบลศาลาด่านศาลาด่านเกาะลันตากระบี่
3211281040000กศน.อำเภอคลองท่อมคลองท่อมใต้คลองท่อมกระบี่
3221281040001กศน.ตำบลคลองท่อมใต้คลองท่อมใต้คลองท่อมกระบี่
3231281040002กศน.ตำบลคลองท่อมเหนือคลองท่อมเหนือคลองท่อมกระบี่
3241281040003กศน.ตำบลคลองพนคลองพนคลองท่อมกระบี่
3251281040004กศน.ตำบลทรายขาวทรายขาวคลองท่อมกระบี่
3261281040005กศน.ตำบลห้วยน้ำขาวห้วยน้ำขาวคลองท่อมกระบี่
3271281040006กศน.ตำบลพรุดินนาพรุดินนาคลองท่อมกระบี่
3281281040007กศน.ตำบลเพหลาเพหลาคลองท่อมกระบี่
3291281050000กศน.อำเภออ่าวลึกอ่าวลึกใต้อ่าวลึกกระบี่
3301281050001กศน.ตำบลอ่าวลึกใต้อ่าวลึกใต้อ่าวลึกกระบี่
3311281050002กศน.ตำบลแหลมสักแหลมสักอ่าวลึกกระบี่
3321281050003กศน.ตำบลนาเหนือนาเหนืออ่าวลึกกระบี่
3331281050004กศน.ตำบลคลองหินคลองหินอ่าวลึกกระบี่
3341281050005กศน.ตำบลอ่าวลึกน้อยอ่าวลึกน้อยอ่าวลึกกระบี่
3351281050006กศน.ตำบลอ่าวลึกเหนืออ่าวลึกเหนืออ่าวลึกกระบี่
3361281050007กศน.ตำบลเขาใหญ่เขาใหญ่อ่าวลึกกระบี่
3371281050008กศน.ตำบลคลองยาคลองยาอ่าวลึกกระบี่
3381281050009กศน.ตำบลบ้านกลางบ้านกลางอ่าวลึกกระบี่
3391281060000กศน.อำเภอปลายพระยาปลายพระยาปลายพระยากระบี่
3401281060001กศน.ตำบลปลายพระยาปลายพระยาปลายพระยากระบี่
3411281060002กศน.ตำบลเขาเขนเขาเขนปลายพระยากระบี่
3421281060003กศน.ตำบลเขาต่อเขาต่อปลายพระยากระบี่
3431281060004กศน.ตำบลคีรีวงคีรีวงปลายพระยากระบี่
3441281070000กศน.อำเภอลำทับลำทับลำทับกระบี่
3451281070001กศน.ตำบลลำทับลำทับลำทับกระบี่
3461281070002กศน.ตำบลดินอุดมดินอุดมลำทับกระบี่
3471281070003กศน.ตำบลทุ่งไทรทองทุ่งไทรทองลำทับกระบี่
3481281070004กศน.ตำบลดินแดงดินแดงลำทับกระบี่
3491281080000กศน.อำเภอเหนือคลองเหนือคลองเหนือคลองกระบี่
3501281080001กศน.ตำบลเหนือคลองเหนือคลองเหนือคลองกระบี่