Showing 351-400 of 49,491 items.

รายชื่อสถานศึกษา/องค์กร

#รหัสสถานศึกษา/องค์กรสถานศึกษา/องค์กรตำบลอำเภอจังหวัด
 
3511058420097โรงเรียนบ้านใหม่ปางหมูเมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน
3521058420096โรงเรียนบ้านสบป่องปางหมูเมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน
3531058420095โรงเรียนบ้านไม้สะเป่ปางหมูเมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน
3541058420094โรงเรียนบ้านในสอยปางหมูเมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน
3551058420093โรงเรียนบ้านสบสอยปางหมูเมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน
3561058420092โรงเรียนบ้านทุ่งกองมูปางหมูเมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน
3571058420091โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ ๙๘ปางหมูเมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน
3581058420090โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมูปางหมูเมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน
3591058420088โรงเรียนบ้านห้วยมะเขือส้มหมอกจำแป่เมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน
3601058420087โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริหมอกจำแป่เมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน
3611058420086โรงเรียนบ้านห้วยโป่งอ่อนหมอกจำแป่เมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน
3621058420085โรงเรียนบ้านรักไทยหมอกจำแป่เมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน
3631058420084โรงเรียนบ้านนาป่าแปกหมอกจำแป่เมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน
3641058420083โรงเรียนบ้านห้วยขานหมอกจำแป่เมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน
3651058420082โรงเรียนบ้านแม่สะงาหมอกจำแป่เมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน
3661058420081โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่หมอกจำแป่เมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน
3671058420080โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวงโป่งสาปายแม่ฮ่องสอน
3681058420079บ้านห้วยเดื่อโป่งสาปายแม่ฮ่องสอน
3691058420078โรงเรียนบ้านขุนสาในโป่งสาปายแม่ฮ่องสอน
3701058420077โรงเรียนปางตองประชาสรรค์โป่งสาปายแม่ฮ่องสอน
3711058420075โรงเรียนบ้านโป่งสาโป่งสาปายแม่ฮ่องสอน
3721058420073โรงเรียนบ้านป่ายางแม่นาเติงปายแม่ฮ่องสอน
3731058420072โรงเรียนบ้านหมอแปงแม่นาเติงปายแม่ฮ่องสอน
3741058420070โรงเรียนบ้านดอยผีลู สาขาบ้านในของแม่นาเติงปายแม่ฮ่องสอน
3751058420069โรงเรียนบ้านดอยผีลูแม่นาเติงปายแม่ฮ่องสอน
3761058420068โรงเรียนบ้านไทรงามแม่นาเติงปายแม่ฮ่องสอน
3771058420067โรงเรียนบ้านปางแปกแม่นาเติงปายแม่ฮ่องสอน
3781058420066โรงเรียนบ้านนาจลองแม่นาเติงปายแม่ฮ่องสอน
3791058420064โรงเรียนบ้านแม่นาเติงแม่นาเติงปายแม่ฮ่องสอน
3801058420063โรงเรียนบ้านสบสาเมืองแปงปายแม่ฮ่องสอน
3811058420062บ้านเหมืองแร่เมืองแปงปายแม่ฮ่องสอน
3821058420061โรงเรียนบ้านหมากพริกเมืองแปงปายแม่ฮ่องสอน
3831058420060โรงเรียนบ้านแกงหอม สาขาบ้านม้งเมืองแปงปายแม่ฮ่องสอน
3841058420059โรงเรียนบ้านแกงหอมเมืองแปงปายแม่ฮ่องสอน
3851058420058โรงเรียนบ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์เมืองแปงปายแม่ฮ่องสอน
3861058420057โรงเรียนบ้านผาสำราญเมืองแปงปายแม่ฮ่องสอน
3871058420056โรงเรียนบ้านเมืองแปงเมืองแปงปายแม่ฮ่องสอน
3881058420055โรงเรียนบ้านลุกป่าก๊อสบป่องปางมะผ้าแม่ฮ่องสอน
3891058420054โรงเรียนบ้านแม่ปิง สาขาบ้านหวายแม่ฮี้ปายแม่ฮ่องสอน
3901058420053โรงเรียนบ้านแม่ปิงแม่ฮี้ปายแม่ฮ่องสอน
3911058420052โรงเรียนบ้านปางปึงราษฎร์บำรุงทุ่งยาวปายแม่ฮ่องสอน
3921058420050โรงเรียนบ้านแม่อีแลบทุ่งยาวปายแม่ฮ่องสอน
3931058420049โรงเรียนบ้านสบแพมทุ่งยาวปายแม่ฮ่องสอน
3941058420047โรงเรียนบ้านแพมบกทุ่งยาวปายแม่ฮ่องสอน
3951058420045โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ ๗๘ทุ่งยาวปายแม่ฮ่องสอน
3961058420044โรงเรียนบ้านทุ่งยาวทุ่งยาวปายแม่ฮ่องสอน
3971058420043โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้แม่ฮี้ปายแม่ฮ่องสอน
3981058420042โรงเรียนบ้านน้ำปลามุงแม่นาเติงปายแม่ฮ่องสอน
3991058420040โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๓เวียงเหนือปายแม่ฮ่องสอน
4001058420039โรงเรียนบ้านเวียงเหนือเวียงเหนือปายแม่ฮ่องสอน