Showing 501-550 of 6,671 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
501คณะจังหวัดมหาสารคามนักธรรมชั้นตรี4135011วัดโพธารามหนองไฮวาปีปทุมมหาสารคาม53--
502คณะจังหวัดมหาสารคามนักธรรมชั้นตรี4135012วัดอภิสิทธิ์ตลาดเมืองมหาสารคามมหาสารคาม89--
503คณะจังหวัดมหาสารคามนักธรรมชั้นตรี4135013วัดโสกคลองเลิงแฝกกุดรังมหาสารคาม29--
504คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136001วัดกลางกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์104--
505คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136003วัดชัยมงคลนาจำปาดอนจานกาฬสินธุ์21--
506คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136004วัดอโศการามยอดแกงนามนกาฬสินธุ์31--
507คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136005วัดสิมนาโกนาโกกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์76--
508คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136006วัดหนองอีบุตรหนองอีบุตรห้วยผึ้งกาฬสินธุ์35--
509คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136007วัดกุดปลาค้าวกุดปลาค้าวเขาวงกาฬสินธุ์21--
510คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136008วัดกลางภูแล่นช้างภูแล่นช้างนาคูกาฬสินธุ์24--
511คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136009วัดดอนทองวรารามโพนงามกมลาไสยกาฬสินธุ์41--
512คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136010วัดสว่างชัยศรีโนนชัยโคกสะอาดฆ้องชัยกาฬสินธุ์35--
513คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136011วัดสว่างหัวนาคำหัวนาคำยางตลาดกาฬสินธุ์63--
514คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136012วัดธรรมพิทักษ์ห้วยเม็กห้วยเม็กกาฬสินธุ์39--
515คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136013วัดกัลยาณบริหารสหัสขันธ์สหัสขันธ์กาฬสินธุ์21--
516คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136014วัดหนองยางเหนือเนินยางคำม่วงกาฬสินธุ์83--
517คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136015วัดอโศกธรรมารามสำราญใต้สามชัยกาฬสินธุ์29--
518คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136016วัดนาตาลนาตาลท่าคันโทกาฬสินธุ์40--
519คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136017วัดหนองหินหนองหินหนองกุงศรีกาฬสินธุ์44--
520คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136018วัดมัชฌิมาวาสหนองแวงสมเด็จกาฬสินธุ์43--
521คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136019วัดสว่างใต้ร่องคำร่องคำกาฬสินธุ์33--
522คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137001วัดสระทองในเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด70--
523คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137002วัดป่ายางเกษตรวิสัยเกษตรวิสัยร้อยเอ็ด129--
524คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137003วัดหงส์สุวรรณาวาสเมืองหงส์จตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด86--
525คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137004วัดราษฎร์บำรุงดงสิงห์จังหารร้อยเอ็ด42--
526คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137005วัดดอนวิเวกพระธาตุเชียงขวัญร้อยเอ็ด70--
527คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137006วัดดอนเกลือบึงงามทุ่งเขาหลวงร้อยเอ็ด25--
528คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137007วัดนิเวศน์นิเวศน์ธวัชบุรีร้อยเอ็ด47--
529คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137008วัดสระปทุมบัวแดงปทุมรัตต์ร้อยเอ็ด58--
530คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137009วัดบ้านชาตินานวลพนมไพรร้อยเอ็ด45--
531คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137010วัดป่าประสารอำไพวงษ์เชียงใหม่โพธิ์ชัยร้อยเอ็ด68--
532คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137011วัดวารีกุฏารามโพนทรายโพนทรายร้อยเอ็ด56--
533คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137012วัดโพธิ์ร้อยต้นโพธิ์ทองโพนทองร้อยเอ็ด53--
534คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137013วัดสว่างอรุณชุมพรเมยวดีร้อยเอ็ด21--
535คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137014วัดเมืองสรวงเก่าหนองผือเมืองสรวงร้อยเอ็ด26--
536คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137015วัดหนองใหญ่หนองใหญ่ศรีสมเด็จร้อยเอ็ด30--
537คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137016วัดกลางสระคูสุวรรณภูมิร้อยเอ็ด118--
538คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137017วัดเหนือเสลภูมิกลางเสลภูมิร้อยเอ็ด82--
539คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137018วัดแสงอรุณภูเขาทองหนองพอกร้อยเอ็ด43--
540คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137019วัดดงเย็นมหาวิหารหนองฮีหนองฮีร้อยเอ็ด29--
541คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137020วัดอุบลบรทิพย์อาจสามารถอาจสามารถร้อยเอ็ด68--
542คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138001วัดมณีวนารามในเมืองเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี123--
543คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138005วัดไชยธราวาสกาบินกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี42--
544คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138006วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์)แก้งเหนือเขมราฐอุบลราชธานี120--
545คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138007วัดเขื่องกลางเขื่องในเขื่องในอุบลราชธานี68--
546คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138008วัดยางน้อยก่อเอ้เขื่องในอุบลราชธานี46--
547คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138011วัดโพธารามนาโพธิ์กลางโขงเจียมอุบลราชธานี32--
548คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138012วัดหนองหินคำไฮใหญ่ดอนมดแดงอุบลราชธานี24--
549คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138018วัดแสงเกษมเมืองเดชเดชอุดมอุบลราชธานี176--
550คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138020วัดศรีโพธิ์ชัยขุหลุตระการพืชผลอุบลราชธานี66--