Showing 51-100 of 6,671 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
51คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566045โรงเรียนวัดชยารามตลาดไชยาไชยาสุราษฎร์ธานี---
52คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566041โรงเรียนกาญจนาภิเษกฯ สฎ.เลม็ดไชยาสุราษฎร์ธานี---
53คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566050โรงเรียนวัดสุทธาวาสโมถ่ายไชยาสุราษฎร์ธานี---
54คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566039โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชยเวียงไชยาสุราษฎร์ธานี---
55คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566103สกร.อำเภอไชยา (สกร.)ตลาดไชยาไชยาสุราษฎร์ธานี---
56คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566077โรงเรียนวัดรัตนารามเลม็ดไชยาสุราษฎร์ธานี---
57คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566042เรือนจำอำเภอไชยาตลาดไชยาไชยาสุราษฎร์ธานี---
58คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566040วิทยาลัยการอาชีพไชยาเวียงไชยาสุราษฎร์ธานี---
59คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักธรรมชั้นตรี5166016วัดพระบรมธาตุไชยาเวียงไชยาสุราษฎร์ธานี---
60คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566051โรงเรียนวัดพุมเรียงพุมเรียงไชยาสุราษฎร์ธานี---
61คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นตรี4128029วัดไชยนาถวรารามไชยวานไชยวานอุดรธานี---
62คณะจังหวัดอุดรธานีธรรมศึกษา428032วัดไชยนาถวรารามไชยวานไชยวานอุดรธานี---
63คณะจังหวัดเชียงใหม่ธรรมศึกษา325030วัดป่าไม้แดงหนองบัวไชยปราการเชียงใหม่---
64คณะจังหวัดเชียงใหม่นักธรรมชั้นตรี3125007วัดป่าไม้แดงหนองบัวไชยปราการเชียงใหม่---
65คณะจังหวัดเชียงใหม่นักธรรมชั้นโท-เอก3225013วัดป่าไม้แดงหนองบัวไชยปราการเชียงใหม่---
66คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา441045โรงเรียนบ้านโพนจานโพนจานโพนสวรรค์นครพนม---
67คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา441088โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์บ้านค้อโพนสวรรค์นครพนม---
68คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา441091โรงเรียนบ้านโพนบกโพนบกโพนสวรรค์นครพนม---
69คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา441093โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนาโพนสวรรค์โพนสวรรค์นครพนม---
70คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา441090โรงเรียนบ้านนาขมิ้นนาขมิ้นโพนสวรรค์นครพนม---
71คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา441092โรงเรียนบ้านเสาเล้าโพนสวรรค์โพนสวรรค์นครพนม---
72คณะจังหวัดนครพนมธรรมศึกษา441089โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อนาหัวบ่อโพนสวรรค์นครพนม---
73คณะจังหวัดนครพนมนักธรรมชั้นตรี4141009วัดศรีสว่างโพนจานโพนสวรรค์นครพนม---
74คณะจังหวัดหนองคายนักธรรมชั้นตรี4129012วัดท่าลี่ศรีสะอาดชุมช้างโพนพิสัยหนองคาย---
75คณะจังหวัดหนองคายธรรมศึกษา429016วัดเจริญผลเหล่าต่างคำโพนพิสัยหนองคาย---
76คณะจังหวัดหนองคายธรรมศึกษา429015วัดท่าลี่ศรีสะอาดชุมช้างโพนพิสัยหนองคาย---
77คณะจังหวัดหนองคายธรรมศึกษา429014วัดภิรมยารามจุมพลโพนพิสัยหนองคาย---
78คณะจังหวัดหนองคายนักธรรมชั้นตรี4129011วัดภิรมยารามจุมพลโพนพิสัยหนองคาย---
79คณะจังหวัดหนองคายนักธรรมชั้นตรี4129013วัดเจริญผลเหล่าต่างคำโพนพิสัยหนองคาย---
80คณะจังหวัดสกลนครนักธรรมชั้นตรี4132017วัดศรีมงคลนาตงวัฒนาโพนนาแก้วสกลนคร---
81คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137012วัดโพธิ์ร้อยต้นโพธิ์ทองโพนทองร้อยเอ็ด---
82คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437103วัดอุทกวรารามสระนกแก้วโพนทองร้อยเอ็ด---
83คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437102โรงเรียนบ้านวังม่วยวังสามัคคีโพนทองร้อยเอ็ด---
84คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437076วัดนิคมคณารามแวงโพนทองร้อยเอ็ด---
85คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437075โรงเรียนบ้านวังยาววังสามัคคีโพนทองร้อยเอ็ด---
86คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437073วัดโพธิ์ร้อยต้นโพธิ์ทองโพนทองร้อยเอ็ด---
87คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437072วัดอรุณสิงห์คารามโนนชัยศรีโพนทองร้อยเอ็ด---
88คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นโท-เอก4237002วัดโพธิ์ร้อยต้นโพธิ์ทองโพนทองร้อยเอ็ด---
89คณะจังหวัดร้อยเอ็ดนักธรรมชั้นตรี4137011วัดวารีกุฏารามโพนทรายโพนทรายร้อยเอ็ด---
90คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437119โรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์โพนทรายโพนทรายร้อยเอ็ด---
91คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437126โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยาสามขาโพนทรายร้อยเอ็ด---
92คณะจังหวัดร้อยเอ็ดธรรมศึกษา437069โรงเรียนทรายทองวิทยาโพนทรายโพนทรายร้อยเอ็ด---
93คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438112โรงเรียนบ้านนาขามสำโรงโพธิ์ไทรอุบลราชธานี---
94คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138032วัดศรีบุญเรืองโพธิ์ไทรโพธิ์ไทรอุบลราชธานี---
95คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438195โรงเรียนผอบ ณ นครสำโรงโพธิ์ไทรอุบลราชธานี---
96คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438115โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้โพธิ์ไทรโพธิ์ไทรอุบลราชธานี---
97คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438114โรงเรียนบ้านดงตาหวังเหล่างามโพธิ์ไทรอุบลราชธานี---
98คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438111โรงเรียนวุฒิศึกษาสารภีโพธิ์ไทรอุบลราชธานี---
99คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438110โรงเรียนบ้านโสกชันสารภีโพธิ์ไทรอุบลราชธานี---
100คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438109โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุงสองคอนโพธิ์ไทรอุบลราชธานี---