Showing 101-150 of 6,671 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
101คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440039วัดทุ่งสว่างทุ่งใหญ่กันทรลักษ์ศรีสะเกษ---
102คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440050โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่กระแชงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ---
103คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี4140005วัดน้ำอ้อมน้ำอ้อมกันทรลักษ์ศรีสะเกษ---
104คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440038โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคมสังเม็กกันทรลักษ์ศรีสะเกษ---
105คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440051โรงเรียนสว่างคูณวิทยาน้ำอ้อมกันทรลักษ์ศรีสะเกษ---
106คณะจังหวัดมหาสารคามธรรมศึกษา435011วัดสว่างวารีท่าขอนยางกันทรวิชัยมหาสารคาม---
107คณะจังหวัดมหาสารคามนักธรรมชั้นตรี4135001วัดศรีมหาโพธิ์คันธารราษฎร์กันทรวิชัยมหาสารคาม---
108คณะจังหวัดมหาสารคามธรรมศึกษา435059วัดศรีมหาโพธิ์คันธารราษฎร์กันทรวิชัยมหาสารคาม---
109คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440018โรงเรียนแวงแก้ววิทยาหนองแก้วกันทรารมย์ศรีสะเกษ---
110คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440019โรงเรียนบ้านผึ้งทามกันทรารมย์ศรีสะเกษ---
111คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440020โรงเรียนบ้านเมืองน้อย-หนองมุขเมืองน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ---
112คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี6140004วัดประชารังสฤษฏิ์ดูนกันทรารมย์ศรีสะเกษ---
113คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440114โรงเรียนกันทรารมณ์ดูนกันทรารมย์ศรีสะเกษ---
114คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440022โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ดูนกันทรารมย์ศรีสะเกษ---
115คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440023โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ ๒๒๖ดู่กันทรารมย์ศรีสะเกษ---
116คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440122วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษดูนกันทรารมย์ศรีสะเกษ---
117คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440024โรงเรียนละทายวิทยาละทายกันทรารมย์ศรีสะเกษ---
118คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440027โรงเรียนผักแพววิทยาผักแพวกันทรารมย์ศรีสะเกษ---
119คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440123โรงเรียนบ้านคำเนียม (คำเนียมวิทยาคาร)คำเนียมกันทรารมย์ศรีสะเกษ---
120คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440028โรงเรียนกระดุมทองวิทยาหนองหัวช้างกันทรารมย์ศรีสะเกษ---
121คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440029โรงเรียนบ้านโนนสังโนนสังกันทรารมย์ศรีสะเกษ---
122คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี4140003วัดกันทรารมณ์ดูนกันทรารมย์ศรีสะเกษ---
123คณะจังหวัดเชียงใหม่ธรรมศึกษา325094โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติแม่แดดกัลยาณิวัฒนาเชียงใหม่---
124คณะจังหวัดเชียงใหม่นักธรรมชั้นตรี3125026วัดจันทร์บ้านจันทร์กัลยาณิวัฒนาเชียงใหม่---
125คณะจังหวัดเชียงใหม่ธรรมศึกษา325112โรงเรียนบ้านจันทร์แม่แดดกัลยาณิวัฒนาเชียงใหม่---
126คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนักธรรมชั้นตรี5166002วัดท่าไทรท่าทองใหม่กาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี---
127คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566133โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ตะเคียนทองกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี---
128คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566132โรงเรียนวัดบ้านในท่าอุแทกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี---
129คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566120โรงเรียนท่าเฟืองวิทยากรูดกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี---
130คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566104โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานีตะเคียนทองกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี---
131คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566076โรงเรียนวัดปากคูช้างซ้ายกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี---
132คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566017โรงเรียนกาญจนดิษฐ์กะแดะกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี---
133คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566016โรงเรียนวัดท่าไทรท่าทองใหม่กาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี---
134คณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีธรรมศึกษา566001เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานีพลายวาสกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี---
135คณะจังหวัดยะลาธรรมศึกษา576019โรงเรียนบ้านบาละบาละกาบังยะลา---
136คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา447139โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยาโคกตะเคียนกาบเชิงสุรินทร์---
137คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา447207โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)โคกตะเคียนกาบเชิงสุรินทร์---
138คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา447170โรงเรียนประชาสามัคคีแนงมุดกาบเชิงสุรินทร์---
139คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา447141โรงเรียนปราสาทเบงวิทยากาบเชิงกาบเชิงสุรินทร์---
140คณะจังหวัดสุรินทร์นักธรรมชั้นตรี4147014วัดอุดมพรหมวิหารคูตันกาบเชิงสุรินทร์---
141คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา447111โรงเรียนกาบเชิงวิทยากาบเชิงกาบเชิงสุรินทร์---
142คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา447112โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนโคกตะเคียนกาบเชิงสุรินทร์---
143คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา647010โรงเรียนบ้านแนงมุดแนงมุดกาบเชิงสุรินทร์---
144คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา647009โรงเรียนแนงมุดวิทยาแนงมุดกาบเชิงสุรินทร์---
145คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา447113วัดอุดมพรหมวิหารคูตันกาบเชิงสุรินทร์---
146คณะจังหวัดสุรินทร์ธรรมศึกษา447140โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคีโคกตะเคียนกาบเชิงสุรินทร์---
147คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256043โรงเรียนวัดกำแพงแสนห้วยหมอนทองกำแพงแสนนครปฐม---
148คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256050วัดลาดหญ้าไทรห้วยขวางกำแพงแสนนครปฐม---
149คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256049โรงเรียนวัดวังน้ำเขียววังน้ำเขียวกำแพงแสนนครปฐม---
150คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256040โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนกระตีบกำแพงแสนนครปฐม---