Showing 151-200 of 6,671 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
151คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256041โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนกระตีบกำแพงแสนนครปฐม---
152คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256042โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสนกำแพงแสนกำแพงแสนนครปฐม---
153คณะจังหวัดนครปฐมนักธรรมชั้นตรี2156002วัดวังน้ำเขียววังน้ำเขียวกำแพงแสนนครปฐม---
154คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256048โรงเรียนวัดห้วยม่วงห้วยม่วงกำแพงแสนนครปฐม---
155คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256051โรงเรียนวัดหนองศาลาทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐม---
156คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256044โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ห้วยหมอนทองกำแพงแสนนครปฐม---
157คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256045โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืดดอนข่อยกำแพงแสนนครปฐม---
158คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256046โรงเรียนวัดสระสี่มุมสระพัฒนากำแพงแสนนครปฐม---
159คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256047โรงเรียนวัดทะเลบกกระตีบกำแพงแสนนครปฐม---
160คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256058โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐม---
161คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา656006โรงเรียนกำแพงแสนวิทยาทุ่งกระพังโหมกำแพงแสนนครปฐม---
162คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256057โรงเรียนวัดท่าเสาห้วยม่วงกำแพงแสนนครปฐม---
163คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256056โรงเรียนวัดนิยมธรรมวรารามทุ่งบัวกำแพงแสนนครปฐม---
164คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256055โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุงรางพิกุลกำแพงแสนนครปฐม---
165คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256054โรงเรียนศาลาตึกวิทยาทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐม---
166คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256052โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาลทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐม---
167คณะจังหวัดนครปฐมธรรมศึกษา256053โรงเรียนบ้านหนองพงนกสระพัฒนากำแพงแสนนครปฐม---
168คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นตรี4136005วัดสิมนาโกนาโกกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์---
169คณะจังหวัดกาฬสินธุ์นักธรรมชั้นโท-เอก4236004วัดสิมนาโกนาโกกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์---
170คณะจังหวัดกาฬสินธุ์ธรรมศึกษา436005วัดสิมนาโกนาโกกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์---
171คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438016โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวางโนนสวางกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี---
172คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438015โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์โนนสวางกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี---
173คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438014โรงเรียนบ้านแก่งเค็งแก่งเค็งกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี---
174คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438013โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำหนองทันน้ำกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี---
175คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438212โรงเรียนดุสิตคามนครกาบินกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี---
176คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438011โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์)ข้าวปุ้นกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี---
177คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438216โรงเรียนขุมคำวิทยาคารแก่งเค็งกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี---
178คณะจังหวัดอุบลราชธานีธรรมศึกษา438009วัดไชยธราวาสกาบินกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี---
179คณะจังหวัดอุบลราชธานีนักธรรมชั้นตรี4138005วัดไชยธราวาสกาบินกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี---
180คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นตรี6128007วัดพุทธนิมิตเมืองเพียกุดจับอุดรธานี---
181คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นตรี4128009วัดสระบัวเชียงเพ็งกุดจับอุดรธานี---
182คณะจังหวัดอุดรธานีธรรมศึกษา428008วัดสระบัวเชียงเพ็งกุดจับอุดรธานี---
183คณะจังหวัดอุดรธานีธรรมศึกษา628014วัดพุทธนิมิตเมืองเพียกุดจับอุดรธานี---
184คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439035โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคมหนองแหนกุดชุมยโสธร---
185คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439057โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้างคำน้ำสร้างกุดชุมยโสธร---
186คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439058โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)กุดชุมกุดชุมยโสธร---
187คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา639017โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดประชาชุมพลกุดชุมกุดชุมยโสธร---
188คณะจังหวัดยโสธรนักธรรมชั้นตรี4139004วัดสามัคคีวนารามกุดชุมกุดชุมยโสธร---
189คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439038โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลาห้วยแก้งกุดชุมยโสธร---
190คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439067โรงเรียนโพนงามพิทยาคารโพนงามกุดชุมยโสธร---
191คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439037โรงเรียนบ้านโนนยางกำแมดกุดชุมยโสธร---
192คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439036โรงเรียนโพนงามเกี้ยงเก่าโพนงามกุดชุมยโสธร---
193คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439034โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูลกุดชุมกุดชุมยโสธร---
194คณะจังหวัดยโสธรธรรมศึกษา439033โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกุดชุมกุดชุมยโสธร---
195คณะจังหวัดสกลนครนักธรรมชั้นตรี4132005วัดกุดบากกุดบากกุดบากสกลนคร---
196คณะจังหวัดมหาสารคามนักธรรมชั้นตรี4135013วัดโสกคลองเลิงแฝกกุดรังมหาสารคาม---
197คณะจังหวัดมหาสารคามธรรมศึกษา435075โรงเรียนบ้านหนองแหนนาโพธิ์กุดรังมหาสารคาม---
198คณะจังหวัดมหาสารคามธรรมศึกษา435070โรงเรียนเลิงแฝกประชาบำรุงเลิงแฝกกุดรังมหาสารคาม---
199คณะจังหวัดมหาสารคามธรรมศึกษา435017โรงเรียนบ้านหนองแสงห้วยเตยกุดรังมหาสารคาม---
200คณะจังหวัดอุดรธานีนักธรรมชั้นโท-เอก4228002วัดศรีนครารามกุมภวาปีกุมภวาปีอุดรธานี---