Showing 251-300 of 6,671 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
251คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640034โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ ๒โสนขุขันธ์ศรีสะเกษ---
252คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440153โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์สะเดาใหญ่ขุขันธ์ศรีสะเกษ---
253คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440055โรงเรียนบ้านกันจานดองกำเม็ดขุขันธ์ศรีสะเกษ---
254คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440056โรงเรียนบ้านขนุนโสนขุขันธ์ศรีสะเกษ---
255คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440156โรงเรียนสวงษ์วิทยาคมหัวเสือขุขันธ์ศรีสะเกษ---
256คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440057โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคมลมศักดิ์ขุขันธ์ศรีสะเกษ---
257คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440060โรงเรียนบ้านภูมิศาลาโคกเพชรขุขันธ์ศรีสะเกษ---
258คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440058โรงเรียนบ้านตาสุดจะกงขุขันธ์ศรีสะเกษ---
259คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นโท-เอก4240002วัดกลางห้วยเหนือขุขันธ์ศรีสะเกษ---
260คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440059โรงเรียนขุขันธ์วิทยาห้วยเหนือขุขันธ์ศรีสะเกษ---
261คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440174โรงเรียนบ้านป่าใต้กฤษณาขุขันธ์ศรีสะเกษ---
262คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440171โรงเรียนบ้านจันลมลมศักดิ์ขุขันธ์ศรีสะเกษ---
263คณะจังหวัดเชียงรายนักธรรมชั้นตรี3121015วัดป่าตาลใต้ป่าตาลขุนตาลเชียงราย---
264คณะจังหวัดเชียงรายธรรมศึกษา321057วัดป่าตาลใต้ป่าตาลขุนตาลเชียงราย---
265คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนธรรมศึกษา327035โรงเรียนขุนยวมวิทยาขุนยวมขุนยวมแม่ฮ่องสอน---
266คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนธรรมศึกษา327047โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอนเมืองปอนขุนยวมแม่ฮ่องสอน---
267คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนธรรมศึกษา327048โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยาแม่เงาขุนยวมแม่ฮ่องสอน---
268คณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนนักธรรมชั้นตรี3127002วัดม่วยต่อขุนยวมขุนยวมแม่ฮ่องสอน---
269คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440063โรงเรียนกันทรอมวิทยาคมกันทรอมขุนหาญศรีสะเกษ---
270คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440137โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญสิขุนหาญศรีสะเกษ---
271คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440136โรงเรียนนาแก้ววิทยาภูฝ้ายขุนหาญศรีสะเกษ---
272คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440115โรงเรียนพรานวิบูลวิทยาพรานขุนหาญศรีสะเกษ---
273คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440071โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)สิขุนหาญศรีสะเกษ---
274คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา640014วัดซำตาโตงพรานขุนหาญศรีสะเกษ---
275คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440070โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติบักดองขุนหาญศรีสะเกษ---
276คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440069โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์โพธิ์กระสังข์ขุนหาญศรีสะเกษ---
277คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440067โรงเรียนวัดโพธิ์น้อยกระหวันขุนหาญศรีสะเกษ---
278คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440064โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยาขุนหาญขุนหาญศรีสะเกษ---
279คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440065โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยาไพรขุนหาญศรีสะเกษ---
280คณะจังหวัดศรีสะเกษนักธรรมชั้นตรี4140008วัดโพธิ์น้อยกระหวันขุนหาญศรีสะเกษ---
281คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440066โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยาบักดองขุนหาญศรีสะเกษ---
282คณะจังหวัดศรีสะเกษธรรมศึกษา440068โรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยาโพธิ์วงศ์ขุนหาญศรีสะเกษ---
283คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444180วัดบ้านวัดเทพาลัยคงนครราชสีมา---
284คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444153โรงเรียนบ้านตาจั่นตาจั่นคงนครราชสีมา---
285คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444151โรงเรียนเมืองคงเมืองคงคงนครราชสีมา---
286คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา644052โรงเรียนปรางค์ทองวิทยาบ้านปรางค์คงนครราชสีมา---
287คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444227โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ดอนใหญ่คงนครราชสีมา---
288คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444214โรงเรียนหนองบัวพิทยาคมหนองบัวคงนครราชสีมา---
289คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444112วัดตะคร้อเมืองคงคงนครราชสีมา---
290คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144026วัดตะคร้อเมืองคงคงนครราชสีมา---
291คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา644022โรงเรียนชุมชนจระเข้หินจระเข้หินครบุรีนครราชสีมา---
292คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444207โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคมมาบตะโกเอนครบุรีนครราชสีมา---
293คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444212โรงเรียนบ้านใหม่พิทยาคมบ้านใหม่ครบุรีนครราชสีมา---
294คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา644045โรงเรียนครบุรีบ้านใหม่ครบุรีนครราชสีมา---
295คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444137โรงเรียนเฉลียงพิทยาคมเฉลียงครบุรีนครราชสีมา---
296คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444136โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคมครบุรีครบุรีนครราชสีมา---
297คณะจังหวัดนครราชสีมานักธรรมชั้นตรี4144008วัดสมุทรการแชะครบุรีนครราชสีมา---
298คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444050วัดสมุทรการแชะครบุรีนครราชสีมา---
299คณะจังหวัดนครราชสีมาธรรมศึกษา444051โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยาจระเข้หินครบุรีนครราชสีมา---
300คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313039วัดศรีภิรมย์คลองขลุงคลองขลุงกำแพงเพชร---