Showing 451-500 of 6,671 items.

สนามสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา

#สำนักเรียนประเภทสนามสนามสอบตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดตรีโทเอก
 
 
 
   
451คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313026โรงเรียนบ้านหนองแดนโกสัมพีโกสัมพีนครกำแพงเพชร43264
452คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313014โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ลานดอกไม้เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร24535
453คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313013โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ๑นิคมทุ่งโพธิ์ทะเลเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร1019928
454คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313012โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยานิคมทุ่งโพธิ์ทะเลเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร231192-
455คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313011โรงเรียนชากังราววิทยาในเมืองเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร31221831
456คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313010วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยีในเมืองเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร21512258
457คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313009โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชรเทพนครเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร15519562
458คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313008โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวไตรตรึงษ์เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร681016
459คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313007วัดบ่อสามแสนหนองปลิงเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร6810619
460คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313006โรงเรียนวัชรวิทยาในเมืองเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร8126
461คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313005โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยาคลองแม่ลายเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร399540128
462คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313004โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชรนครชุมเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร63110-
463คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313003โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมนครชุมเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร289--
464คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313002โรงเรียนวัดคูยางในเมืองเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร33044427
465คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313022โรงเรียนบ้านลานหินลานดอกไม้เมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร69294
466คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา613009โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนาปางตาไวปางศิลาทองกำแพงเพชร4762-
467คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา613010โรงเรียนวัดหนองเหมือดแสนตอขาณุวรลักษบุรีกำแพงเพชร2019-
468คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา613008วัดไพรสณฑ์รัตนารามคลองน้ำไหลคลองลานกำแพงเพชร9513
469คณะจังหวัดกำแพงเพชรธรรมศึกษา313027โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนครโกสัมพีโกสัมพีนครกำแพงเพชร87162-
470คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นตรี6113001วัดนาควัชรโสภณในเมืองเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร44--
471คณะจังหวัดกำแพงเพชรนักธรรมชั้นโท-เอก6213001วัดนาควัชรโสภณในเมืองเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร-359
472คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434037วัดอัมพวันวังม่วงเปือยน้อยขอนแก่น30928914
473คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434050วัดโนนงามกุดธาตุหนองนาคำขอนแก่น418--
474คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434038วัดมิ่งเมืองพลารามเมืองพลพลขอนแก่น1942094
475คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434039วัดถ้ำเทพนิมิตวังสวาบภูผาม่านขอนแก่น149771
476คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434040วัดท่ากระบือภูผาม่านภูผาม่านขอนแก่น208865
477คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434042วัดมิ่งเมืองพัฒนารามภูเวียงภูเวียงขอนแก่น38136141
478คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434043วัดโพธิ์กลางกุดเค้ามัญจาคีรีขอนแก่น518915
479คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434044วัดนายมวนารามในเมืองเวียงเก่าขอนแก่น13210621
480คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434047วัดสระเกษแวงใหญ่แวงใหญ่ขอนแก่น337--
481คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434045วัดท่าละหานละหานนาแวงน้อยขอนแก่น15834-
482คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434046วัดจุมพลก้านเหลืองแวงน้อยขอนแก่น398--
483คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นโท-เอก4234005วัดโพธิ์ทองบ้านกงหนองเรือขอนแก่น-13274
484คณะจังหวัดขอนแก่นนักธรรมชั้นโท-เอก4234004วัดจันทร์ประสิทธิ์ในเมืองบ้านไผ่ขอนแก่น-192113
485คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434051วัดโพธิ์ทองบ้านกงหนองเรือขอนแก่น352-
486คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434036วัดพิมลธรรมารามโนนสมบูรณ์บ้านแฮดขอนแก่น1422611
487คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434035วัดเกาะแก้วหนองบัวบ้านฝางขอนแก่น545147-
488คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434034วัดจันทรประสิทธิ์ในเมืองบ้านไผ่ขอนแก่น7122-
489คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434033วัดสว่างน้ำใสบ้านหันโนนศิลาขอนแก่น99--
490คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434032วัดศรีชมชื่นสะอาดน้ำพองขอนแก่น207--
491คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434031วัดหนองกุงหนองกุงน้ำพองขอนแก่น125568968
492คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434030วัดท่าน้ำพองน้ำพองน้ำพองขอนแก่น39827544
493คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434028วัดสามัคคีชัยหนองเสาเล้าชุมแพขอนแก่น661020
494คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434027วัดอัมพวันโนนหันชุมแพขอนแก่น901243
495คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434023วัดบุญบาลประดิษฐ์ชุมแพชุมแพขอนแก่น80258
496คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434021วัดมัชฌิมาวาสโพธิ์ไชยโคกโพธิ์ไชยขอนแก่น196130-
497คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434011วัดธาตุกุดกว้างเมืองเก่าเมืองขอนแก่นขอนแก่น11148-
498คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434020วัดศิริพนปุญญาวาสดงเมืองแอมเขาสวนกวางขอนแก่น240357-
499คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434013วัดวิจารณ์สว่างโศกสำราญเมืองขอนแก่นขอนแก่น7933-
500คณะจังหวัดขอนแก่นธรรมศึกษา434012วัดนาถวนารามศิลาเมืองขอนแก่นขอนแก่น60-1