Showing 901-1,000 of 43,611 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
901มหานิกาย213070804วัดสองพี่น้องบ้านงิ้วสามโคกปทุมธานี2 บ้านสองพี่น้อง
902มหานิกาย213070805วัดอัมพุวรารามบ้านงิ้วสามโคกปทุมธานี5 บ้านสวนมะม่วง
903มหานิกาย213070901วัดคลองขุดเชียงรากน้อยสามโคกปทุมธานี4 บ้านคลองขุด
904มหานิกาย213071001วัดกร่างบางกระบือสามโคกปทุมธานี1 บ้านกร่าง
905มหานิกาย213071002วัดเชิงท่าบางกระบือสามโคกปทุมธานี3 บ้านบางกระบือ
906มหานิกาย213071003วัดมหิงษารามบางกระบือสามโคกปทุมธานี2 บางกระบือ
907มหานิกาย214010201วัดกล้วยกะมังพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา11 บ้านกล้วย
908มหานิกาย214010202วัดเกาะแก้วกะมังพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา12
909มหานิกาย214010203วัดพิชัยสงครามกะมังพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา11 บ้านบาตร
910มหานิกาย214010301วัดประสาทหอรัตนไชยพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา1 บ้านเกาะเมือง
911มหานิกาย214010302วัดรัตนชัยหอรัตนไชยพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา1 ถนนอู่ทอง
912มหานิกาย214010303วัดสุวรรณดารารามหอรัตนไชยพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา2
913มหานิกาย214010401วัดแคหัวรอพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา2 บ้านเกาะลอย
914มหานิกาย214010402วัดเจดีย์แดงหัวรอพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา4 บ้านแดง
915มหานิกาย214010403วัดธรรมนิยมหัวรอพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา1
916มหานิกาย214010404วัดมณฑปหัวรอพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา2
917มหานิกาย214010405วัดมหาโลกหัวรอพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา3 บ้านม้าโรจน์
918มหานิกาย214010406วัดแม่นางปลื้มหัวรอพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา5 บ้านคลองเมือง
919มหานิกาย214010407วัดราชประดิษฐานหัวรอพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา8 ถนนอู่ทอง
920มหานิกาย214010408วัดวงษ์ฆ้องหัวรอพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา5 บ้านคลองสระบัว
921มหานิกาย214010409วัดสามวิหารหัวรอพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา4 บ้านคลองบางขวด
922มหานิกาย214010410วัดอินทารามหัวรอพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา6 บ้านคลองเมือง
923มหานิกาย214010501วัดกุฎีทองท่าวาสุกรีพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา5 บ้านกุฎีทอง
924มหานิกาย214010502วัดเชิงท่าท่าวาสุกรีพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา3 บ้านเชิงท่า
925มหานิกาย214010503วัดญาณเสนท่าวาสุกรีพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา3 ถนนอู่ทอง
926มหานิกาย214010504วัดตึกท่าวาสุกรีพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา1 ถนนอู่ทอง
927มหานิกาย214010505วัดธรรมิกราชท่าวาสุกรีพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา3 ถนนอู่ทอง
928มหานิกาย214010506วัดพนมยงค์ท่าวาสุกรีพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา4
929มหานิกาย214010507วัดพรหมนิวาสท่าวาสุกรีพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา4
930มหานิกาย214010508วัดวรโพธิ์ท่าวาสุกรีพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา2 บ้านคลองท่อ ถนนอู่ทอง
931มหานิกาย214010509วัดศาลาปูนท่าวาสุกรีพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา3
932มหานิกาย214010510วัดหน้าพระเมรุราชิการามท่าวาสุกรีพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา5
933มหานิกาย214010601วัดประดู่ทรงธรรมไผ่ลิงพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา4 บ้านบาตร
934มหานิกาย214010602วัดพระญาติการามไผ่ลิงพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา5 บ้านไผ่ลิง
935มหานิกาย214010603วัดสมณโกฎฐารามไผ่ลิงพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา7 บ้านคลองกุฎีดาว
936มหานิกาย214010604วัดสมณโกฏฐารามไผ่ลิงพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา62/2 ม.7
937มหานิกาย214010701วัดกลางปากกรานปากกรานพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา13 บ้านกลางคลองตะเคียน
938มหานิกาย214010702วัดช้างปากกรานพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา3 บ้านช้าง
939มหานิกาย214010703วัดปากกรานปากกรานพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา1 คลองปราการ
940มหานิกาย214010704วัดสำเภาล่มปากกรานพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา4 บ้านสำเภาล่ม
941มหานิกาย214010801วัดภูเขาทองภูเขาทองพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา2 บ้านภูเขาทอง
942มหานิกาย214010901วัดขุนพรหมสำเภาล่มพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา5 บ้านขุนพรหม
943มหานิกาย214010902วัดนางกุยสำเภาล่มพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา5 บ้านนางกุย
944มหานิกาย214010903วัดบางกะจะสำเภาล่มพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา4 บางกะจะ
945มหานิกาย214010904วัดพุทไธศวรรย์สำเภาล่มพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา8 บ้านคลองวัดพุทไธศวรรย์
946มหานิกาย214011001วัดกลางรามัญสวนพริกพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา5 บ้านกลาง
947มหานิกาย214011002วัดบรมวงศ์อิศรวรารามสวนพริกพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา2
948มหานิกาย214011003วัดป้อมรามัญสวนพริกพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา4 บ้านบางขวด
949มหานิกาย214011004วัดสว่างอารมณ์สวนพริกพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา1 สวนพริก
950มหานิกาย214011101วัดโคกจินดารามคลองตะเคียนพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา7 บ้านโคกแขก
951มหานิกาย214011201วัดช้างใหญ่วัดตูมพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา1 บ้านช้างใหญ่
952มหานิกาย214011202วัดชุมพลวัดตูมพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา3
953มหานิกาย214011203วัดตูมวัดตูมพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา3 บ้านวัดตูม
954มหานิกาย214011204วัดท่าโขลงวัดตูมพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา4 บ้านป่า
955มหานิกาย214011301วัดดุสิดารามหันตราพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา5
956มหานิกาย214011302วัดป่าโคหันตราพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา7
957มหานิกาย214011303วัดมเหยงคณ์หันตราพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา2
958มหานิกาย214011304วัดหันตราหันตราพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา2 บ้านหันตรา
959มหานิกาย214011305วัดอโยธยาหันตราพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา5
960มหานิกาย214011501วัดกุฎีลายบ้านใหม่พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา7
961มหานิกาย214011502วัดเกตุบ้านใหม่พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา3 บ้านใหม่
962มหานิกาย214011503วัดจันทร์ประเทศบ้านใหม่พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา6
963มหานิกาย214011504วัดบำรุงธรรมบ้านใหม่พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา4 บ้านสะพานขาว
964มหานิกาย214011505วัดโพธิ์เผือกบ้านใหม่พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา2 บ้านใหม่มะขามหยอง
965มหานิกาย214011506วัดราชบัวขาวบ้านใหม่พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา1 บ้านหัวดุม
966มหานิกาย214011601วัดตองปุบ้านเกาะพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา5 ตองปุ
967มหานิกาย214011602วัดไผ่โสมนรินทร์บ้านเกาะพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา2 บ้านไผ่
968มหานิกาย214011701วัดพนัญเชิงคลองสวนพลูพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา2
969มหานิกาย214011702วัดใหญ่ชัยมงคลคลองสวนพลูพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา3
970มหานิกาย214011801วัดกลางคลองสระบัวคลองสระบัวพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา3
971มหานิกาย214011802วัดครุธารามคลองสระบัวพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา5 บ้านคลองสระบัว
972มหานิกาย214011803วัดศรีโพธิ์คลองสระบัวพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา2 คลองสระบัว
973มหานิกาย214011901วัดช่างทองเกาะเรียนพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา1 บ้านช่างทอง
974มหานิกาย214011902วัดทรงกุศลเกาะเรียนพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา6 บ้านโคกหม้อ
975มหานิกาย214012001วัดกษัตราธิราชบ้านป้อมพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา7
976มหานิกาย214012002วัดขนอนบ้านป้อมพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา1 บ้านขนอน
977มหานิกาย214012003วัดท่าการ้องบ้านป้อมพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา6 บ้านท่า
978มหานิกาย214012004วัดธรรมารามบ้านป้อมพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา6
979มหานิกาย214012005วัดป้อมใหญ่บ้านป้อมพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา3 ป้อม
980มหานิกาย214012006วัดพระงามบ้านป้อมพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา3 บ้านป้อม
981มหานิกาย214012007วัดลอดช่องบ้านป้อมพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา8 บ้านลอดช่อง
982มหานิกาย214012008วัดวรเชตบ้านป้อมพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา8
983มหานิกาย214012009วัดสนามไชยบ้านป้อมพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา10
984มหานิกาย214012101วัดไก่เตี้ยบ้านรุนพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา2 บ้านมอญ
985มหานิกาย214020101วัดกลางท่าเรือท่าเรือพระนครศรีอยุธยาบ้านเทศบาล 7
986มหานิกาย214020102วัดแคท่าเรือท่าเรือท่าเรือพระนครศรีอยุธยาบ้านโคกมะนาว
987มหานิกาย214020103วัดไม้รวกท่าเรือท่าเรือพระนครศรีอยุธยาบ้านโคกศาลา
988มหานิกาย214020104วัดหนองแห้วท่าเรือท่าเรือพระนครศรีอยุธยาบ้านเทศบาล
989มหานิกาย214020201วัดจำปาจำปาท่าเรือพระนครศรีอยุธยา4 บ้านจำปา
990มหานิกาย214020202วัดชุมแสงจำปาท่าเรือพระนครศรีอยุธยา2
991มหานิกาย214020203วัดบัวงามจำปาท่าเรือพระนครศรีอยุธยา6 บ้านบัวงาม ถนนท่าเรือ-ท่าลาน
992มหานิกาย214020204วัดโบสถ์พัทธสีมาจำปาท่าเรือพระนครศรีอยุธยา8 บ้านโคกมะนาว
993มหานิกาย214020205วัดโพธิ์ไทรจำปาท่าเรือพระนครศรีอยุธยา5 จำปาใต้
994มหานิกาย214020301วัดไก่จ้นท่าหลวงท่าเรือพระนครศรีอยุธยา10 บ้านไก่จ้น
995มหานิกาย214020302วัดถลุงเหล็กท่าหลวงท่าเรือพระนครศรีอยุธยา4 บ้านถลุงเหล็ก
996มหานิกาย214020303วัดบึงลัฎฐิวันท่าหลวงท่าเรือพระนครศรีอยุธยา1
997มหานิกาย214020304วัดยางนมท่าหลวงท่าเรือพระนครศรีอยุธยา4 บ้านยางนม
998มหานิกาย214020305วัดเวียงท่าหลวงท่าเรือพระนครศรีอยุธยา1 บ้านเวียง
999มหานิกาย214020306วัดสะตือท่าหลวงท่าเรือพระนครศรีอยุธยา6 บ้านท่างาม
1000มหานิกาย214020307วัดหัวหินท่าหลวงท่าเรือพระนครศรีอยุธยา2 บ้านหัวหิน