Showing 901-1,000 of 43,605 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
901ธรรมยุต642070605วัดป่าห้วยลาดสานตมภูเรือเลย3 ห้วยลาด
902ธรรมยุต642070604วัดป่าสานตมสานตมภูเรือเลย1 สานตม
903ธรรมยุต642070603วัดป่าม่วงไข่สานตมภูเรือเลย8
904ธรรมยุต642070601วัดป่ากุสลธโรสานตมภูเรือเลย1 สานตม
905มหานิกาย442070502วัดโพนงามลาดค่างภูเรือเลย4 บ้านลาดค่าง
906มหานิกาย442070501วัดโพธิ์ชัยลาดค่างภูเรือเลยไฮตาก
907มหานิกาย442070503วัดศรีทองพัฒนารามลาดค่างภูเรือเลย5 บ้านห้วยติ้ว
908มหานิกาย442070304วัดโพนสว่างร่องจิกภูเรือเลย6 บ้านแก่งแล่น
909มหานิกาย442070303วัดโพธิ์สว่างร่องจิกภูเรือเลย5 กกโพธิ์แสนเอื้อม
910มหานิกาย442070302วัดโพธิ์ศรีร่องจิกภูเรือเลย8 บ้านกกโพธิ์
911มหานิกาย442070301วัดเทพนิมิตร่องจิกภูเรือเลย7 บ้านแก่งเกลี้ยง
912มหานิกาย442070311วัดอัมพวันร่องจิกภูเรือเลย9 บ้านขามป้อม
913มหานิกาย442070309วัดสระแก้วสามัคคีธรรมร่องจิกภูเรือเลย4 บ้านนาด่าน
914มหานิกาย442070308วัดสระแก้ว (สระแก้วสามัคคีธรรม)ร่องจิกภูเรือเลย4 บ้านนาด่าน
915มหานิกาย442070310วัดสระแก้วร่องจิกภูเรือเลย4 บ้านนาด่าน
916มหานิกาย442070307วัดศรีพันดอนร่องจิกภูเรือเลย2 บ้านร่องจิก
917มหานิกาย442070306วัดศรีบุญเรืองร่องจิกภูเรือเลย1 บ้านแก่ง
918มหานิกาย442070305วัดศรีตรัยภูมิร่องจิกภูเรือเลย10 โนนแสงแก้ว
919ธรรมยุต642070301วัดป่าแก่งธรรมารามร่องจิกภูเรือเลย1 แก่ง
920ธรรมยุต642070302วัดป่าบ้านนาคูณร่องจิกภูเรือเลย3 นาคูณ
921มหานิกาย442070402วัดโพนสว่างปลาบ่าภูเรือเลย2 บ้านสองคอน
922มหานิกาย442070401วัดโป่งกวางปลาบ่าภูเรือเลย4 บ้านโป่งกวาง
923มหานิกาย442070405วัดเอราวัณปลาบ่าภูเรือเลย3 บ้านกลาง
924มหานิกาย442070404วัดหินสอปลาบ่าภูเรือเลย6 บ้านหินสอ
925มหานิกาย442070403วัดวารีสารปลาบ่าภูเรือเลย1 บ้านปลาบ่า
926มหานิกาย442070203วัดโพนสว่างท่าศาลาภูเรือเลย7 บ้านสำราญ
927มหานิกาย442070202วัดโพธิ์ชัยท่าศาลาภูเรือเลย5 บ้านท่าศาลา
928มหานิกาย442070201วัดโนนทองท่าศาลาภูเรือเลย3 บ้านแก่งม่วง
929มหานิกาย442110602วัดโนนทองสามัคคีแก่งศรีภูมิภูหลวงเลย1 บ้านฟากเลย
930มหานิกาย442110606วัดศรีอรุณแก่งศรีภูมิภูหลวงเลย7 บ้านสวนปอ
931มหานิกาย442110605วัดศรีภูมิพัฒนาแก่งศรีภูมิภูหลวงเลย3 บ้านแก่งศรีภูมิ
932มหานิกาย442110604วัดศรีบุญเรืองแก่งศรีภูมิภูหลวงเลย5 บ้านนาดินดำ
933มหานิกาย442110603วัดป่าพัฒนารามแก่งศรีภูมิภูหลวงเลย2 บ้านเทพนิมิต
934มหานิกาย442110601วัดตาลเดี่ยวแก่งศรีภูมิภูหลวงเลย4
935มหานิกาย442110501วัดโนนสูงเลยวังไสย์ภูหลวงเลย2 บ้านเลยตาด
936มหานิกาย442110504วัดหนองแห้วพัฒนารามเลยวังไสย์ภูหลวงเลย3 บ้านโคกหนองแห้ว
937มหานิกาย442110503วัดสันติสุขารามเลยวังไสย์ภูหลวงเลย4 บ้านไร่สุขสันต์
938มหานิกาย442110502วัดศรีสะอาดเลยวังไสย์ภูหลวงเลย1 เลยวังไสย์
939มหานิกาย442110505วัดศรีบุรินทร์เลยวังไสย์ภูหลวงเลยม.๗
940มหานิกาย442110402วัดไพรสณฑ์ห้วยสีเสียดภูหลวงเลย1 บ้านห้วยสีเสียด
941มหานิกาย442110408วัดใหม่ศรีชมภูห้วยสีเสียดภูหลวงเลย5 บ้านนามูลตุ่น
942มหานิกาย442110407วัดสามัคคีธรรมห้วยสีเสียดภูหลวงเลย2 บ้านทรัพย์เจริญ
943มหานิกาย442110406วัดสวนอัมภาวันห้วยสีเสียดภูหลวงเลย3 บ้านน้ำพุพัฒนา
944มหานิกาย442110405วัดสวนอัมพวัน (สวนอัมภาวัน)ห้วยสีเสียดภูหลวงเลย3 บ้านน้ำพุพัฒนา
945มหานิกาย442110404วัดสวนอัมพวันห้วยสีเสียดภูหลวงเลย3 บ้านน้ำพุพัฒนา
946มหานิกาย442110403วัดศรีจำปาห้วยสีเสียดภูหลวงเลย6 บ้านนาเจริญ
947ธรรมยุต642110401วัดวังเดือนห้าห้วยสีเสียดภูหลวงเลย18
948มหานิกาย442110401วัดป่าเวฬุวันห้วยสีเสียดภูหลวงเลย6 นาเจริญ
949มหานิกาย442110204วัดโพธิ์บังหนองคันภูหลวงเลย1 บ้านหนองคัน
950มหานิกาย442110208วัดแสงสว่างคงคาหนองคันภูหลวงเลย2 บ้านแก่งบง
951มหานิกาย442110207วัดสันติธรรมารามหนองคันภูหลวงเลย1 บ้านหนองคัน
952มหานิกาย442110206วัดศรีสะอาดวารีหนองคันภูหลวงเลย4 บ้านหนองเอี่ยน
953มหานิกาย442110205วัดศรีภูหลวงหนองคันภูหลวงเลย3 บ้านอุ่มมะนาว
954มหานิกาย442110203วัดดอยสวรรค์หนองคันภูหลวงเลย11 บ้านหัวนา
955มหานิกาย442110202วัดดอนหอพัฒนารามหนองคันภูหลวงเลย12 บ้านดอนหอ
956มหานิกาย442110201วัดชุมแสงหนองคันภูหลวงเลย3 บ้านอุ่มมะนาว
957มหานิกาย442110106วัดโพธิ์ชัยภูหอภูหลวงเลย8 บ้านนาโพธิ์
958มหานิกาย442110105วัดโนนสว่างภูหอภูหลวงเลย1 บ้านหนองบัว
959มหานิกาย442110104วัดโนนกอกแก้วภูหอภูหลวงเลย3 บ้านหนองบัวน้อย
960มหานิกาย442110102วัดโนนกกแก้ว (โนนกอกแก้ว)ภูหอภูหลวงเลย3 บ้านหนองบัวน้อย
961มหานิกาย442110103วัดโนนกกแก้วภูหอภูหลวงเลย3 บ้านหนองบัวน้อย
962ธรรมยุต642110103วัดอุบลวนารามภูหอภูหลวงเลย12 ศรีอุบล
963มหานิกาย442110110วัดหนองอีเก้งภูหอภูหลวงเลย7 บ้านหนองอีเก้ง
964มหานิกาย442110108วัดศรีแก้วภูหอภูหลวงเลย6 บ้านหนองเขียด
965มหานิกาย442110109วัดศรีชุมพรภูหอภูหลวงเลย9 บ้านนาฝาย
966มหานิกาย442110107วัดม่วงไข่ภูหอภูหลวงเลย7 บ้านหนองอีเก้ง
967ธรรมยุต642110102วัดป่าภูหลวงวิทยารามภูหอภูหลวงเลย7 หนองอีเก้ง
968มหานิกาย442110111วัดป่านาฝายภูหอภูหลวงเลยม.๙
969มหานิกาย442110101วัดน้ำค้อพัฒนารามภูหอภูหลวงเลย10 บ้านน้ำค้อ
970ธรรมยุต642110101วัดดอยวิเวกวนารามภูหอภูหลวงเลย2 บ้านน้ำคู่
971มหานิกาย442101009วัดสี่แยกห้วยส้มภูกระดึงเลย5 บ้านซำบ่าง
972มหานิกาย442101008วัดสะพานยาวห้วยส้มภูกระดึงเลย3 บ้านสะพานยาว
973มหานิกาย442101007วัดศิริมงคลห้วยส้มภูกระดึงเลย4 บ้านห้วยไผ่
974มหานิกาย442101006วัดศรีสะอาดห้วยส้มภูกระดึงเลย1 บ้านห้วยส้มเหนือ
975มหานิกาย442101005วัดศรีสมชาติห้วยส้มภูกระดึงเลย6 บ้านหนองตูม
976มหานิกาย442101004วัดศรีพรหมาห้วยส้มภูกระดึงเลย6
977มหานิกาย442101003วัดพุทธารามห้วยส้มภูกระดึงเลย2 บ้านมีชัย
978มหานิกาย442101002วัดพุทธราราม (พุทธาราม)ห้วยส้มภูกระดึงเลย2 บ้านมีชัย
979มหานิกาย442101001วัดพุทธรารามห้วยส้มภูกระดึงเลย2 บ้านมีชัย
980มหานิกาย442101010วัดป่าเทพนิมิตมงคลห้วยส้มภูกระดึงเลยบ้าน ห้วยส้ม หมู่ที่ 1
981ธรรมยุต642101002วัดป่าภูริทัตห้วยส้มภูกระดึงเลย3 สะพานยาว
982ธรรมยุต642101001วัดถ้ำผาฆ้องห้วยส้มภูกระดึงเลย7 บ้านผาฆ้อง
983มหานิกาย442100107วัดโพธิ์นิมิตศรีฐานภูกระดึงเลย9 บ้านนาแปนใต้
984มหานิกาย442100106วัดโพธิ์ตากศรีฐานภูกระดึงเลย2 บ้านนาแปน
985มหานิกาย442100101วัดแท่นศิลาอาสน์ศรีฐานภูกระดึงเลย7 บ้านนาน้อย
986มหานิกาย442100108วัดเวฬุวันศรีฐานภูกระดึงเลย6 บ้านนาโก
987มหานิกาย442100113วัดห้วยเดื่อวนารามศรีฐานภูกระดึงเลย8
988มหานิกาย442100111วัดสายทองศรีฐานภูกระดึงเลย3 บ้านนาอีเลิศ
989มหานิกาย442100110วัดศรีทัศน์ศรีฐานภูกระดึงเลย1 บ้านศรีฐาน
990มหานิกาย442100109วัดศรีชมภูศรีฐานภูกระดึงเลย5 บ้านพองหนีบ
991มหานิกาย442100105วัดพองโกพัฒนารามศรีฐานภูกระดึงเลย11 บ้านวังยาง
992มหานิกาย442100103วัดป่าสวนธรรมวิเวก (ป่าธรรมวิเวก)ศรีฐานภูกระดึงเลย10 บ้านหนองอีเลิง
993มหานิกาย442100104วัดป่าสวนธรรมวิเวกศรีฐานภูกระดึงเลย10 บ้านหนองอีเลิง
994ธรรมยุต642100101วัดป่าวังยางศรีฐานภูกระดึงเลย4 บ้านวังยาง
995มหานิกาย442100102วัดป่าธรรมวิเวกศรีฐานภูกระดึงเลย10 บ้านหนองอีเลิง
996มหานิกาย442100112วัดบุบผารามศรีฐานภูกระดึงเลยม.๑๑
997มหานิกาย442100702วัดเฉลียงทองภูกระดึงภูกระดึงเลย4 บ้านนายางเหนือ
998มหานิกาย442100708วัดหนองโสนภูกระดึงภูกระดึงเลย9 บ้านภูกระดึง
999มหานิกาย442100707วัดศรีสว่างภูกระดึงภูกระดึงเลย1 บ้านทุ่งใหญ่
1000มหานิกาย442100706วัดศรีภูกระดึงพัฒนารามภูกระดึงภูกระดึงเลย3 บ้านวงเวียน