Showing 901-1,000 of 43,607 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
901มหานิกาย584020603วัดปากคูช้างซ้ายกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.1
902มหานิกาย584020604วัดยางหมู่ช้างซ้ายกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.7
903มหานิกาย584020701วัดพ่วงพลายวาสกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.5
904มหานิกาย584020702วัดอุทัยชนารามพลายวาสกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.5
905มหานิกาย584020703วัดอุภัยชนารามพลายวาสกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี6 ปากกะแดะ
906มหานิกาย584020801วัดวังไทรป่าร่อนกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.1
907มหานิกาย584020901วัดวชิรประดิษฐ์ตะเคียนทองกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.4
908มหานิกาย584020902วัดแสงประดิษฐ์ตะเคียนทองกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.4
909มหานิกาย584021001วัดคูหาช้างขวากาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.1
910มหานิกาย584021002วัดนางห้าช้างขวากาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.1
911มหานิกาย584021003วัดยางหมู่ช้างขวากาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี7
912มหานิกาย584021101วัดเขาถ้ำธรรมอุทัยท่าอุแทกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.1
913มหานิกาย584021102วัดบ้านนาท่าอุแทกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.5
914มหานิกาย584021103วัดบ้านในท่าอุแทกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี5
915มหานิกาย584021104วัดป่าธรรมารามท่าอุแทกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.3
916มหานิกาย584021105วัดพระพุทธบาทศรีสุราษฎร์ท่าอุแทกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.7
917มหานิกาย584021106วัดอุทยารามท่าอุแทกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.2
918มหานิกาย584021301วัดคงคาล้อมคลองสระกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.1
919ธรรมยุต684020301วัดกาญจนารามกะแดะกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.1
920ธรรมยุต684020901วัดนิกรประสาทตะเคียนทองกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.2
921ธรรมยุต684020902วัดนิกรประสานตะเคียนทองกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีหมู่ที่ ๒
922ธรรมยุต684021001วัดเขากุมแปช้างขวากาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีหมู่ที่ ๖
923ธรรมยุต684021002วัดพุทธเจดีย์ช้างขวากาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีหมู่ที่ ๓
924ธรรมยุต684021003วัดหัวหมากช้างขวากาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีหมู่ที่ ๕
925มหานิกาย595070201วัดบาละบาละกาบังยะลา1 บาละ
926ธรรมยุต695070201วัดคชศิลาวนารามบาละกาบังยะลา4 คชศิลา
927มหานิกาย432060101วัดแก้วมณีกาบเชิงกาบเชิงสุรินทร์2 บักจรัง
928มหานิกาย432060102วัดโคกกลางสามัคคีกาบเชิงกาบเชิงสุรินทร์5 โคกกลางสามัคคี
929มหานิกาย432060103วัดบ้านกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิงสุรินทร์1
930มหานิกาย432060104วัดบ้านเขื่อนแก้วกาบเชิงกาบเชิงสุรินทร์13 เขื่อนแก้ว
931มหานิกาย432060105วัดบ้านจบกกาบเชิงกาบเชิงสุรินทร์4 จบก
932มหานิกาย432060106วัดบ้านน้อยร่มเย็นกาบเชิงกาบเชิงสุรินทร์8 น้อยร่มเย็น
933มหานิกาย432060107วัดปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิงสุรินทร์6 ปราสาทเบง
934มหานิกาย432060108วัดหมอนเจริญกาบเชิงกาบเชิงสุรินทร์7 หมอนเจริญ
935มหานิกาย432060401วัดโภคมณีราษฎร์บำรุงคูตันกาบเชิงสุรินทร์1
936มหานิกาย432060402วัดโสระประชาสรรค์คูตันกาบเชิงสุรินทร์4 โสรถาวร
937มหานิกาย432060403วัดใหม่หนองโยคูตันกาบเชิงสุรินทร์3 หนองโย
938มหานิกาย432060404วัดอุดมพรหมวิหารคูตันกาบเชิงสุรินทร์2 โคกสะอาด
939มหานิกาย432060501วัดเกษตรถาวรด่านกาบเชิงสุรินทร์5 เกษตรถาวร
940มหานิกาย432060502วัดด่านโคกเจริญด่านกาบเชิงสุรินทร์9 โคกเจริญ
941มหานิกาย432060503วัดนาเรืองธรรมารามด่านกาบเชิงสุรินทร์8 นาเรือง
942มหานิกาย432060504วัดบ้านปบัดฤาษีด่านกาบเชิงสุรินทร์10 ปลัดฤาษี
943มหานิกาย432060505วัดพัฒนาธรรมารามด่านกาบเชิงสุรินทร์14 ด่าน
944มหานิกาย432060506วัดพัฒนาสามัคคีด่านกาบเชิงสุรินทร์1 ด่าน
945มหานิกาย432060507วัดโพนทองด่านกาบเชิงสุรินทร์6 โพนทอง
946มหานิกาย432060508วัดศรีธาตุน้อยด่านกาบเชิงสุรินทร์11 ธาตุน้อย
947มหานิกาย432060601วัดโคกพยุงแนงมุดกาบเชิงสุรินทร์6 โคกพยุง
948มหานิกาย432060602วัดโคกสง่าวนารามแนงมุดกาบเชิงสุรินทร์3 โคกสง่า
949มหานิกาย432060603วัดแนงมุดแนงมุดกาบเชิงสุรินทร์1 แนงมุด
950มหานิกาย432060604วัดบ้านแนงมุดแนงมุดกาบเชิงสุรินทร์1
951มหานิกาย432060605วัดโพธิ์ศรีแนงมุดกาบเชิงสุรินทร์7 โพธิ์ศรี
952มหานิกาย432060606วัดมงคลคชารามแนงมุดกาบเชิงสุรินทร์14 ช้างหมอบพัฒนา
953มหานิกาย432060607วัดแสงอรุณแนงมุดกาบเชิงสุรินทร์10 สายทอง
954มหานิกาย432060701วัดโคกตะเคียนโคกตะเคียนกาบเชิงสุรินทร์3 โคกคะเคียน
955มหานิกาย432060702วัดอีสานพัฒนาโคกตะเคียนกาบเชิงสุรินทร์9 อีสานพัฒนา
956มหานิกาย432061001วัดราษฎร์บำรุงตะเคียนกาบเชิงสุรินทร์5 ร่มราษฎร์
957มหานิกาย432061002วัดศรีสกลตะเคียนกาบเชิงสุรินทร์8 สกล
958มหานิกาย432061003วัดสว่างอรุณตะเคียนกาบเชิงสุรินทร์3 รุน
959มหานิกาย432061004วัดสันติวิเวกตะเคียนกาบเชิงสุรินทร์9 ตะเคียน
960มหานิกาย432140303วัดป่าทับทิมตะเคียนกาบเชิงสุรินทร์4 ใหม่ดงเย็น
961ธรรมยุต632060101วัดป่าหลักชัยกาบเชิงกาบเชิงสุรินทร์7 หมอนเจริญ
962ธรรมยุต632060601วัดป่าธรรมารามแนงมุดกาบเชิงสุรินทร์7 โพธิ์ศรีเหนือ
963ธรรมยุต632060602วัดป่าประสานใจแนงมุดกาบเชิงสุรินทร์8 ประดู่
964ธรรมยุต632060603วัดป่าสระทองแนงมุดกาบเชิงสุรินทร์2 สระทอง
965ธรรมยุต632060604วัดภูแก้วพรหมมณีแนงมุดกาบเชิงสุรินทร์12 คลองเจริญ
966มหานิกาย273020101วัดหนองปลาไหลทุ่งกระพังโหมกำแพงแสนนครปฐม11
967มหานิกาย273020201วัดทะเลบกกระตีบกำแพงแสนนครปฐม
968มหานิกาย273020202วัดไผ่รื่นรมย์ทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐม4 รางลึก
969มหานิกาย273020203วัดโพธิ์งามกระตีบกำแพงแสนนครปฐม7
970มหานิกาย273020204วัดห้วยม่วงห้วยม่วงกำแพงแสนนครปฐม1
971มหานิกาย273020301วัดปฐมโพธิญาณทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐม18 ห้วยปลากดเล็ก
972มหานิกาย273020302วัดไร่แตงทองทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐม15 ไร่แตงทอง
973มหานิกาย273020303วัดศาลาตึกทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐม9
974มหานิกาย273020304วัดหนองจิกทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐม11
975มหานิกาย273020305วัดหนองศาลาทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐม1 ทุ่งลูกนก
976มหานิกาย273020306วัดห้วยผักชีทุ่งลูกนกกำแพงแสนนครปฐม12
977มหานิกาย273020401วัดลาดหญ้าไทรห้วยขวางกำแพงแสนนครปฐม10
978มหานิกาย273020402วัดสองห้องห้วยขวางกำแพงแสนนครปฐม9
979มหานิกาย273020403วัดอ้อน้อยห้วยขวางกำแพงแสนนครปฐม17 อ้อน้อย
980มหานิกาย273020501วัดปลักไม้ลายทุ่งขวางกำแพงแสนนครปฐม6
981มหานิกาย273020502วัดสุวรรณรัตนารามทุ่งขวางกำแพงแสนนครปฐม3
982มหานิกาย273020503วัดหนองขามพัฒนาทุ่งขวางกำแพงแสนนครปฐม2
983มหานิกาย273020601วัดดอนเตาอิฐสระสี่มุมกำแพงแสนนครปฐม8
984มหานิกาย273020602วัดราษฎร์ภิรมย์วรารามสระสี่มุมกำแพงแสนนครปฐม8
985มหานิกาย273020701วัดนิยมธรรมวรารามทุ่งบัวกำแพงแสนนครปฐม8
986มหานิกาย273020801วัดดอนทองดอนข่อยกำแพงแสนนครปฐม1 ดอนทอง
987มหานิกาย273020802วัดดอนมะกอกดอนข่อยกำแพงแสนนครปฐม5 ดอนมะกอก
988มหานิกาย273020803วัดบ่อน้ำจืดดอนข่อยกำแพงแสนนครปฐม9
989มหานิกาย273020804วัดสระพังดอนข่อยกำแพงแสนนครปฐม6
990มหานิกาย273020805วัดพุทธสันติธรรมดอนข่อยกำแพงแสนนครปฐมหมู่ ๒ บ้านดอนทอง
991มหานิกาย273020901วัดเจริญราษฎร์บำรุงสระพัฒนากำแพงแสนนครปฐม10
992มหานิกาย273020902วัดสระสี่มุมสระพัฒนากำแพงแสนนครปฐม1
993มหานิกาย273020903วัดหนองหมูสระพัฒนากำแพงแสนนครปฐม5 หนองหมู
994มหานิกาย273021001วัดกำแพงแสนห้วยหมอนทองกำแพงแสนนครปฐม6
995มหานิกาย273021002วัดหนองโพธิ์ห้วยหมอนทองกำแพงแสนนครปฐม8
996มหานิกาย273021101วัดท่าเสาห้วยม่วงกำแพงแสนนครปฐม9
997มหานิกาย273021102วัดปทุมทองสุทธารามห้วยม่วงกำแพงแสนนครปฐม5
998มหานิกาย273021201วัดทุ่งกระพังโหมกำแพงแสนกำแพงแสนนครปฐม8
999มหานิกาย273021202วัดสว่างชาติประชาบำรุงกำแพงแสนกำแพงแสนนครปฐม4
1000มหานิกาย273021301วัดประชาราษฎร์บำรุงรางพิกุลกำแพงแสนนครปฐม5