Showing 901-1,000 of 43,604 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
901มหานิกาย441020110วัดอัมพวันวิทยารามกุดจับกุดจับอุดรธานี2
902ธรรมยุต641020101วัดป่าบัวทองกุดจับกุดจับอุดรธานี2 หนองโน
903มหานิกาย446110401วัดกุดจิกกุดจิกท่าคันโทกาฬสินธุ์3
904มหานิกาย446110402วัดแสนสุขกุดจิกท่าคันโทกาฬสินธุ์7
905มหานิกาย446110403วัดหนองหลวงโคกกลางกุดจิกท่าคันโทกาฬสินธุ์6
906ธรรมยุต646110401วัดศิริธรรมกุดจิกท่าคันโทกาฬสินธุ์11 ภูเจริญ
907ธรรมยุต646110402วัดสันติธรรมกุดจิกท่าคันโทกาฬสินธุ์8
908มหานิกาย430181101วัดกุดจิกกุดจิกสูงเนินนครราชสีมา1
909มหานิกาย430181102วัดสลักใดกุดจิกสูงเนินนครราชสีมา5
910มหานิกาย430181103วัดสันติสีลารามกุดจิกสูงเนินนครราชสีมา4
911มหานิกาย439011101วัดประดิษฐ์ธรรมคุณกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู2 ทุ่งโปร่งเหนือ
912มหานิกาย439011102วัดป่าสามัคคีวนารามกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู9 โพธิ์ศรีสะอาดเหนือ
913มหานิกาย439011103วัดโพธิ์ทองพัฒนารามกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู6
914มหานิกาย439011104วัดมีชัยราษฎร์บำรุงกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู5
915มหานิกาย439011105วัดศรีชุมพลกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู7
916มหานิกาย439011106วัดศรีสุวรรณวนารามกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู8
917มหานิกาย439011107วัดศิริสว่างกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู1
918ธรรมยุต639011101วัดทุ่งโปร่งวนารามกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู12 ทุ่งโปร่งพัฒนา
919มหานิกาย448051101วัดกุดฉิมน้อยกุดฉิมธาตุพนมนครพนม5 กุดฉิมน้อย
920มหานิกาย448051102วัดสร้างแห่กุดฉิมธาตุพนมนครพนม3 สร้างแห่
921มหานิกาย434190201วัดแก่งเจริญทัศน์กุดชมภูพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี5 แก่งเจริญ
922มหานิกาย434190202วัดแก่งศิลากุดชมภูพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี6 หินลาด
923มหานิกาย434190203วัดคำเม็กกุดชมภูพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี2 คำเม็ก
924มหานิกาย434190204วัดโชคอำนวยกุดชมภูพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี3 โชคอำนวย
925มหานิกาย434190205วัดดอนชีกุดชมภูพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี1 ยอดดอนชี
926มหานิกาย434190206วัดโนนจิกกุดชมภูพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี14 โนนจิก
927มหานิกาย434190207วัดผาสุการามกุดชมภูพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี1
928มหานิกาย434190208วัดพุทธรักษากุดชมภูพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี4 หินสูง
929มหานิกาย434190209วัดวังดู่ทรงธรรมกุดชมภูพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี16 วังดู่
930มหานิกาย434190210วัดวิหารเจดีย์ศรีชมพูกุดชมภูพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี1 กุดชมภู
931มหานิกาย434190211วัดสระปทุมมาลัยกุดชมภูพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี9
932มหานิกาย434190212วัดห้วยกว้างกุดชมภูพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี7
933มหานิกาย434190213วัดห้วยไผ่กุดชมภูพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี12 ห้วยไผ่
934มหานิกาย434190214วัดใหม่นาคลองกุดชมภูพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี17 ใหม่นาคลอง
935มหานิกาย434190215วัดอัมพวันกุดชมภูพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี8
936มหานิกาย434190216วัดโนนโพธิ์งามกุดชมภูพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี18 โนนโพธิ์
937ธรรมยุต634190201วัดโนนโพธิ์ทองกุดชมภูพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี18 โนนโพธิ์
938มหานิกาย435030101วัดกุดชุมกุดชุมกุดชุมยโสธร4
939มหานิกาย435030102วัดคำกลางกุดชุมกุดชุมยโสธร13 คำกลาง
940มหานิกาย435030103วัดโชคดีวนารามกุดชุมกุดชุมยโสธร13 คกกลาง
941มหานิกาย435030104วัดบ้านโคกสูงกุดชุมกุดชุมยโสธร9 โคกสูง
942มหานิกาย435030105วัดป่ากุดชุมเจริญธรรมกุดชุมกุดชุมยโสธร5 สองคร
943มหานิกาย435030106วัดป่าพุทธสถานภูหินปูนกุดชุมกุดชุมยโสธร16 นามน
944มหานิกาย435030107วัดป่าสวนสมุนไพรบ้านเหล่าฝ้ายกุดชุมกุดชุมยโสธร11 เหล่าฝ้าย
945มหานิกาย435030108วัดพฤกษาวรารามกุดชุมกุดชุมยโสธร7 หนองแก
946มหานิกาย435030109วัดวินิจธรรมารามกุดชุมกุดชุมยโสธร12 เอราวัณ
947มหานิกาย435030110วัดสองคอนกุดชุมกุดชุมยโสธร5
948มหานิกาย435030111วัดสามัคคีวนารามกุดชุมกุดชุมยโสธร8
949มหานิกาย435030112วัดหนองบอนกุดชุมกุดชุมยโสธร1
950มหานิกาย435030113วัดหนองมาลากุดชุมกุดชุมยโสธร6 หนองมาลา
951มหานิกาย435030114วัดหนองเรือกุดชุมกุดชุมยโสธร2
952มหานิกาย435030115วัดเหล่าตำแยกุดชุมกุดชุมยโสธร3
953มหานิกาย435030116วัดสวนขันติธรรมกุดชุมกุดชุมยโสธร7 หนองแก
954ธรรมยุต635030101วัดประชาชุมพลกุดชุมกุดชุมยโสธร14
955ธรรมยุต635030102วัดป่าหนองเมืองกลางกุดชุมกุดชุมยโสธร10
956ธรรมยุต635030103วัดภูหมากพริกกุดชุมกุดชุมยโสธร15 ทองสัมฤทธิ์
957มหานิกาย436050201วัดชัยภูมิพิทักษ์กุดชุมแสงหนองบัวแดงชัยภูมิ8
958มหานิกาย436050202วัดโชคอำนวยกุดชุมแสงหนองบัวแดงชัยภูมิ7 โชคอำนวย
959มหานิกาย436050203วัดนาทุ่งใหญ่กุดชุมแสงหนองบัวแดงชัยภูมิ2 นาทุ่งใหญ่
960มหานิกาย436050204วัดป่าสุริยวงศ์กุดชุมแสงหนองบัวแดงชัยภูมิ3
961มหานิกาย436050205วัดป่าหนองลุมพุกกุดชุมแสงหนองบัวแดงชัยภูมิ6 หนองลุมพุก
962มหานิกาย436050206วัดพนังโสภารามกุดชุมแสงหนองบัวแดงชัยภูมิ1 นาคานหัก
963มหานิกาย436050207วัดลุมพินีกุดชุมแสงหนองบัวแดงชัยภูมิ6 หนองลุมพุก
964มหานิกาย436050208วัดศรีมงคลกุดชุมแสงหนองบัวแดงชัยภูมิ5 หนองแก
965มหานิกาย436050209วัดศาลาวรรณกุดชุมแสงหนองบัวแดงชัยภูมิ4
966มหานิกาย436050210วัดหนองบัวแดงกุดชุมแสงหนองบัวแดงชัยภูมิ6
967มหานิกาย436050211วัดแสงอรุณกุดชุมแสงหนองบัวแดงชัยภูมินาทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2
968มหานิกาย439020501วัดโพธิญาณกุดดินจี่นากลางหนองบัวลำภู4 หนองแต้
969มหานิกาย439020502วัดศรีธรรมวงศารามกุดดินจี่นากลางหนองบัวลำภู6 ทรายอุดม
970มหานิกาย439020503วัดศรีประทุมกุดดินจี่นากลางหนองบัวลำภู3
971มหานิกาย439020504วัดศรีสมพรกุดดินจี่นากลางหนองบัวลำภู9 ศรีทองพัฒนา
972มหานิกาย439020505วัดศิริบุญธรรมกุดดินจี่นากลางหนองบัวลำภู12 หนองโสน
973มหานิกาย439020506วัดสว่างวนารามกุดดินจี่นากลางหนองบัวลำภู1
974ธรรมยุต639020501วัดร่องน้ำใสกุดดินจี่นากลางหนองบัวลำภู11 ร่องน้ำใส
975มหานิกาย439030401วัดบ้านโสกช้างวนารามกุดดู่โนนสังหนองบัวลำภู8 โสกช้าง
976มหานิกาย439030402วัดบูรพากุดดู่โนนสังหนองบัวลำภู4
977มหานิกาย439030403วัดศรีแก้วกุดดู่โนนสังหนองบัวลำภู3
978มหานิกาย439030404วัดศรีจูมพรกุดดู่โนนสังหนองบัวลำภู6
979มหานิกาย439030405วัดศรีสว่างกุดดู่โนนสังหนองบัวลำภู1
980มหานิกาย439030406วัดสามัคคีธรรมกุดดู่โนนสังหนองบัวลำภู5 หนองโดน
981มหานิกาย439030407วัดสุตประดิษฐ์กุดดู่โนนสังหนองบัวลำภู7 หัวขัว
982ธรรมยุต639030401วัดกุดดู่กุดดู่โนนสังหนองบัวลำภู2
983ธรรมยุต639030402วัดป่าสายภูพานกุดดู่โนนสังหนองบัวลำภู4 กุดคอเมย
984ธรรมยุต639030403วัดสันติวันกุดดู่โนนสังหนองบัวลำภู3 หนองแวง
985มหานิกาย216100401วัดสำราญสามัคคีกุดตาเพชรลำสนธิลพบุรี4
986มหานิกาย216100402วัดหนองโกวรารามกุดตาเพชรลำสนธิลพบุรี6
987มหานิกาย216100403วัดหนองประดู่ตอกุดตาเพชรลำสนธิลพบุรี9 หนองประดู่ตอ
988มหานิกาย216100404วัดหนองปล้องกุดตาเพชรลำสนธิลพบุรี1 หนองปล้อง
989มหานิกาย216100405วัดหนองพรมกุดตาเพชรลำสนธิลพบุรี2 หนองพรม
990มหานิกาย216100406วัดใหม่กุดตาเพชรกุดตาเพชรลำสนธิลพบุรี3
991ธรรมยุต616100401วัดโนนสะอาดกุดตาเพชรลำสนธิลพบุรี12 โนนสะอาด
992ธรรมยุต616100402วัดป่าค่ายจุฬาภรณ์กุดตาเพชรลำสนธิลพบุรี9 หนองประดู่ตอ
993มหานิกาย436010601วัดแจ้งสว่างกุดตุ้มเมืองชัยภูมิชัยภูมิ6
994มหานิกาย436010602วัดบ้านผือกุดตุ้มเมืองชัยภูมิชัยภูมิ1 บ้านผือ
995มหานิกาย436010603วัดประชาสามัคคีกุดตุ้มเมืองชัยภูมิชัยภูมิ10 ใหญ่พัฒนา
996มหานิกาย436010604วัดโพธิ์กุดตุ้มเมืองชัยภูมิชัยภูมิ4
997มหานิกาย436010605วัดราชพฤกษ์กุดตุ้มเมืองชัยภูมิชัยภูมิ1
998มหานิกาย436010606วัดศรีสะอาดกุดตุ้มเมืองชัยภูมิชัยภูมิ8
999มหานิกาย436010607วัดสุลาลัยกุดตุ้มเมืองชัยภูมิชัยภูมิ2
1000มหานิกาย436010608วัดแสงอุทัยกุดตุ้มเมืองชัยภูมิชัยภูมิ9