Showing 1,201-1,300 of 43,606 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
1201มหานิกาย442080403วัดศรีชมภูน้ำแคมท่าลี่เลย1 บ้านน้ำแคม
1202มหานิกาย442080401วัดดอยเฉลิมพระเกียรติวนารามน้ำแคมท่าลี่เลย
1203มหานิกาย442080605วัดโพนหนองน้ำทูนท่าลี่เลย5 บ้านหนองบง
1204มหานิกาย442080604วัดโพนสว่างน้ำทูนท่าลี่เลย1 น้ำมี
1205มหานิกาย442080603วัดโพนทองน้ำทูนท่าลี่เลย3
1206มหานิกาย442080602วัดจอมแจ้งน้ำทูนท่าลี่เลย4 บ้านแก่งม่วง
1207มหานิกาย442080601วัดคลองทูลน้ำทูนท่าลี่เลย5 บ้านวังเป่ง
1208มหานิกาย442080104วัดโพธิ์ศรีท่าลี่ท่าลี่เลย3 บ้านท่าลี่
1209มหานิกาย442080109วัดอุโมงมังคลารามท่าลี่ท่าลี่เลย5 บ้านยาง
1210มหานิกาย442080108วัดสว่างอารมณ์ท่าลี่ท่าลี่เลย9 บ้านกกก้านเหลือง
1211มหานิกาย442080107วัดศรีสว่างท่าลี่ท่าลี่เลย7 บ้านวังขนม
1212มหานิกาย442080106วัดวุฒารามท่าลี่ท่าลี่เลย1 บ้านโนนสว่าง
1213มหานิกาย442080105วัดลาดปู่ทรงธรรมท่าลี่ท่าลี่เลย2 บ้านท่าลี่
1214มหานิกาย442080103วัดป่าเลไลยก์ท่าลี่ท่าลี่เลย3 บ้านท่าลี่
1215มหานิกาย442080102วัดน้ำกระโทมท่าลี่ท่าลี่เลย8 บ้านน้ำกระโทม
1216มหานิกาย442080101วัดชลประทานท่าลี่ท่าลี่เลย7 บ้านชลประมาณ
1217มหานิกาย442050507วัดโพนสามเสร็จหางนาโพนสูงด่านซ้ายเลย8 บ้านหางนา
1218มหานิกาย442050505วัดโพนสามเสร็จ (โพนสามเสร็จหางนา)โพนสูงด่านซ้ายเลย8 บ้านหางนา
1219มหานิกาย442050506วัดโพนสามเสร็จโพนสูงด่านซ้ายเลย8 บ้านหางนา
1220มหานิกาย442050504วัดโนนสว่างโพนสูงด่านซ้ายเลย6 บ้านหนองอุมลัว
1221มหานิกาย442050503วัดเนินสรวงโพนสูงด่านซ้ายเลย2 หัวฝาย
1222มหานิกาย442050502วัดชัยนามโพนสูงด่านซ้ายเลย8 บ้านหางนา
1223มหานิกาย442050501วัดจอมศรีโพนสูงด่านซ้ายเลย1 บ้านโพนสูง
1224ธรรมยุต642050501วัดป่ากกโพธิ์วังกำโพนสูงด่านซ้ายเลย4
1225มหานิกาย442050801วัดเครือหงษ์ (บ้านโป่งใหญ่)โป่งด่านซ้ายเลย1 บ้านโป่ง
1226มหานิกาย442050802วัดเครือหงษ์โป่งด่านซ้ายเลย1 บ้านโป่ง
1227มหานิกาย442050808วัดสว่างวัฒนา (สว่างพัฒนา)โป่งด่านซ้ายเลย4 บ้านกกจำปา
1228มหานิกาย442050809วัดสว่างวัฒนาโป่งด่านซ้ายเลย4 บ้านกกจำปา
1229มหานิกาย442050807วัดสว่างพัฒนาโป่งด่านซ้ายเลย4 บ้านกกจำปา
1230มหานิกาย442050806วัดศรีสว่างโป่งด่านซ้ายเลย5 บ้านทุ่งเทิง
1231มหานิกาย442050805วัดศรีพรหมโป่งด่านซ้ายเลย5 บ้านทุ่งเทิง
1232มหานิกาย442050804วัดศรัทธาธรรมโป่งด่านซ้ายเลย3 บ้านน้ำพุง
1233มหานิกาย442050803วัดบ้านโป่งใหญ่โป่งด่านซ้ายเลย1 บ้านโป่ง
1234มหานิกาย442050401วัดโคกงามโคกงามด่านซ้ายเลย1 บ้านโคกงาม
1235มหานิกาย442050403วัดมัชฌิมารามโคกงามด่านซ้ายเลย2 บ้านห้วยหาด
1236ธรรมยุต642050401วัดตรีสวัสดิ์วนารามโคกงามด่านซ้ายเลย7 หนองสนุ่น
1237มหานิกาย442050402วัดจอมแจ้งโคกงามด่านซ้ายเลย3 บ้านนาเจียง
1238มหานิกาย442050405วัดสุวรรณวนารามโคกงามด่านซ้ายเลย6 หนองแซง
1239มหานิกาย442050406วัดสว่างอรุณโคกงามด่านซ้ายเลย4 หนองหลวง
1240มหานิกาย442050404วัดป่าลาดหินอินทร์แปลงโคกงามด่านซ้ายเลย2 ห้วยตาด
1241มหานิกาย442050601วัดราษฎร์สามัคคีอิปุ่มด่านซ้ายเลย2 บ้านวังบอน
1242มหานิกาย442050901วัดราษฎร์บำรุงวังยาวด่านซ้ายเลย3 บ้านวังยอ
1243ธรรมยุต642050901วัดป่าผาซำแคนวังยาวด่านซ้ายเลย2 ผึ้ง
1244มหานิกาย442050210วัดใหม่สามัคคีชายแดนปากหมันด่านซ้ายเลย5 นาข่า
1245มหานิกาย442050203วัดโพนแท่นปากหมันด่านซ้ายเลย4 บ้านปากหมัน
1246มหานิกาย442050204วัดโพนสว่างนาทองปากหมันด่านซ้ายเลย1 บ้านนาทอง
1247มหานิกาย442050205วัดโพนสว่างปากหมันด่านซ้ายเลย7 บ้านห้วยน้ำเมย
1248มหานิกาย442050201วัดโนนสว่าง (โพนสว่างนาทอง)ปากหมันด่านซ้ายเลย1 บ้านนาทอง
1249มหานิกาย442050202วัดโนนสว่างปากหมันด่านซ้ายเลย1 บ้านนาทอง
1250มหานิกาย442050209วัดห้วยน้ำมีปากหมันด่านซ้ายเลย3 บ้านห้วยน้ำมี
1251มหานิกาย442050208วัดศรีชมภูปากหมันด่านซ้ายเลย2 บ้านเครือคู้
1252มหานิกาย442050206วัดศรีชมชื่น (ห้วยน้ำมี)ปากหมันด่านซ้ายเลย3 บ้านห้วยน้ำมี
1253มหานิกาย442050207วัดศรีชมชื่นปากหมันด่านซ้ายเลย3 บ้านห้วยน้ำมี
1254มหานิกาย442051007วัดสว่างอารมณ์นาหอด่านซ้ายเลย7
1255มหานิกาย442051002วัดศรีเจริญพัฒนานาหอด่านซ้ายเลย9 บ้านหัวนาแหลม
1256มหานิกาย442051006วัดศรีสะอาดนาหอด่านซ้ายเลย5 บ้านเก่า
1257มหานิกาย442051005วัดศรีมงคลนาหอด่านซ้ายเลย1 บ้านบุ่งกุ่ม
1258มหานิกาย442051004วัดศรีภูมินาหอด่านซ้ายเลย2 บ้านนาหอ
1259มหานิกาย442051003วัดศรีบุญเรืองนาหอด่านซ้ายเลย6 บ้านนาฮี
1260มหานิกาย442051001วัดดอนตูมนาหอด่านซ้ายเลย3 บ้านหนองผือ
1261มหานิกาย442050306วัดโพนศรีสว่างนาดีด่านซ้ายเลย7 บ้านแก่งม่วง
1262มหานิกาย442050305วัดโพนศรีนาดีด่านซ้ายเลย5 บ้านกกแหน
1263มหานิกาย442050304วัดโพนงามนาดีด่านซ้ายเลย3 บ้านห้วยปลาฝา
1264มหานิกาย442050303วัดโพธิ์ศรีนาดีด่านซ้ายเลย5 บ้านกกแหนเก่า
1265มหานิกาย442050307วัดสว่างอารมณ์วัฒนานาดีด่านซ้ายเลย1
1266มหานิกาย442050302วัดชายแดนสามัคคีนาดีด่านซ้ายเลย8 บ้านห้วยลาด
1267มหานิกาย442050301วัดจอมมณีนาดีด่านซ้ายเลย2 บ้านนาหมูม่น
1268มหานิกาย442050105วัดโพนลานด่านซ้ายด่านซ้ายเลย4 บ้านนาหว้า
1269มหานิกาย442050104วัดโพนชัยด่านซ้ายด่านซ้ายเลย3 บ้านเดิ่น
1270มหานิกาย442050103วัดโพธิ์ศรีนาเวียงด่านซ้ายด่านซ้ายเลย12 บ้านนาเวียง
1271มหานิกาย442050101วัดเนรมิตวิปัสสนาด่านซ้ายด่านซ้ายเลย14 หัวนายูง
1272มหานิกาย442050106วัดศรีสะอาดด่านซ้ายด่านซ้ายเลย7 บ้านหนามแท่ง
1273มหานิกาย442050102วัดพระธาตุศรีสองรักด่านซ้ายด่านซ้ายเลย14 บ้านหัวนายุง
1274ธรรมยุต642050101วัดป่าเขาแก้วด่านซ้ายด่านซ้ายเลย10 นาสีเทียน
1275มหานิกาย442050703วัดโนนสว่างสามัคคีกกสะทอนด่านซ้ายเลยบ้าน ห้วยมุ่น หมู่ที่ 5
1276มหานิกาย442050701วัดเย็นศรีระธรรมประทีปกกสะทอนด่านซ้ายเลย4 บ้านหมากแข้ง
1277มหานิกาย442050702วัดสันติธรรมกกสะทอนด่านซ้ายเลย4 บ้านหนองแข้ง
1278มหานิกาย442050706วัดแก่งครกศรัทธาธรรมกกสะทอนด่านซ้ายเลย9 แก่งครก
1279มหานิกาย442050705วัดสามัคคีธรรมกกสะทอนด่านซ้ายเลย10 หัวนา
1280มหานิกาย442050707วัดราษฎร์ศรีสว่างกกสะทอนด่านซ้ายเลย2 น้ำเย็น
1281มหานิกาย442050708วัดนาหว้าศรัทธาวนารามกกสะทอนด่านซ้ายเลย3 นาหว้าน้อย
1282มหานิกาย442050704วัดกกจานกกสะทอนด่านซ้ายเลย7 กกจาน
1283มหานิกาย367010102วัดไตรภูมิในเมืองเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
1284มหานิกาย367010106วัดโพธิ์เย็นในเมืองเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
1285ธรรมยุต667010101วัดเพชรวรารามในเมืองเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
1286มหานิกาย367010108วัดมหาธาตุในเมืองเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
1287มหานิกาย367010107วัดภูเขาดินในเมืองเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
1288มหานิกาย367010105วัดพระแก้วในเมืองเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
1289มหานิกาย367010104วัดประตูดาวในเมืองเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
1290มหานิกาย367010103วัดทุ่งสะเดียงในเมืองเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
1291มหานิกาย367010101วัดช้างเผือกในเมืองเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
1292มหานิกาย367011603วัดห้วยทรายใต้ห้วยใหญ่เมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์6 น้ำเดื่อใต้
1293มหานิกาย367011602วัดสะแกงามห้วยใหญ่เมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์3
1294มหานิกาย367011601วัดศรีสญชัยห้วยใหญ่เมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์2
1295ธรรมยุต667011601วัดบุ่งกกเรียงห้วยใหญ่เมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์1 บุ่งกกเรียง
1296ธรรมยุต667011602วัดป่าโนนสะอาดห้วยใหญ่เมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์14 โนนสะอาด
1297มหานิกาย367011512วัดใหม่ชัยมงคลห้วยสะแกเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์1
1298มหานิกาย367011504วัดเนินสบายห้วยสะแกเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์5
1299มหานิกาย367011503วัดเนินสง่าห้วยสะแกเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์9
1300มหานิกาย367011511วัดห้วยนาคห้วยสะแกเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์4