Showing 1,201-1,300 of 43,606 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
1201มหานิกาย441020702วัดบ้านผังสามัคคีตาลเลียนกุดจับอุดรธานี7 ผัง 1 ใหม่
1202มหานิกาย441020703วัดบ้านเหล่าตำแยตาลเลียนกุดจับอุดรธานี6 เหล่าตำแย
1203มหานิกาย441020704วัดศิริชัยวรารามตาลเลียนกุดจับอุดรธานี2 ทุ่งป่าแพง
1204มหานิกาย441020705วัดสว่างพัฒนารามตาลเลียนกุดจับอุดรธานี8 ผัง 5 ใหม่
1205ธรรมยุต641020101วัดป่าบัวทองกุดจับกุดจับอุดรธานี2 หนองโน
1206ธรรมยุต641020201วัดโนนสูงปะโคกุดจับอุดรธานี10 โนนสูง
1207ธรรมยุต641020202วัดป่าโคกเกษตรปะโคกุดจับอุดรธานี14 โคกเกษตร
1208ธรรมยุต641020203วัดป่าดอนเหมือดแก้วปะโคกุดจับอุดรธานี13 ดอนเหมือดแก้ว
1209ธรรมยุต641020204วัดป่าบ่องีมปะโคกุดจับอุดรธานี4 หันเทา
1210ธรรมยุต641020301วัดป่าชัยคำเจริญขอนยูงกุดจับอุดรธานี14 ชัยคำเจริญ
1211ธรรมยุต641020302วัดภูแสงธรรมารามขอนยูงกุดจับอุดรธานีบ้านหนองเจริญ หมูที่ ๗
1212ธรรมยุต641020401วัดป่าโคกขานเชียงเพ็งกุดจับอุดรธานี2 สร้างแป้น
1213ธรรมยุต641020402วัดป่าดอนน้อยเชียงเพ็งกุดจับอุดรธานี8 หนองแปน
1214ธรรมยุต641020403วัดป่าบ้านถิ่นเชียงเพ็งกุดจับอุดรธานี5 ถิ่น
1215ธรรมยุต641020404วัดโนนทองเชียงเพ็งกุดจับอุดรธานี7
1216ธรรมยุต641020501วัดป่าจันทวนารามสร้างก่อกุดจับอุดรธานี1 สร้างก่อ
1217ธรรมยุต641020502วัดป่าทรงธรรมสร้างก่อกุดจับอุดรธานี10 บ่อทอง
1218ธรรมยุต641020503วัดป่ากุสลธโรปฏิปทารามสร้างก่อกุดจับอุดรธานี13 บ่อคำ
1219ธรรมยุต641020601วัดป่าเทพปัญญารามเมืองเพียกุดจับอุดรธานี8 โนนเมือง
1220ธรรมยุต641020602วัดพุทธนิมิตเมืองเพียกุดจับอุดรธานี9 โนนสำราญ
1221ธรรมยุต641020701วัดป่าถ้ำพระเทพนิมิตรตาลเลียนกุดจับอุดรธานี3 ทุ่งป่าแพง
1222ธรรมยุต641020702วัดป่าภูเขารังตาลเลียนกุดจับอุดรธานี1 ทุ่งตาลเลียน
1223มหานิกาย435030101วัดกุดชุมกุดชุมกุดชุมยโสธร4
1224มหานิกาย435030102วัดคำกลางกุดชุมกุดชุมยโสธร13 คำกลาง
1225มหานิกาย435030103วัดโชคดีวนารามกุดชุมกุดชุมยโสธร13 คกกลาง
1226มหานิกาย435030104วัดบ้านโคกสูงกุดชุมกุดชุมยโสธร9 โคกสูง
1227มหานิกาย435030105วัดป่ากุดชุมเจริญธรรมกุดชุมกุดชุมยโสธร5 สองคร
1228มหานิกาย435030106วัดป่าพุทธสถานภูหินปูนกุดชุมกุดชุมยโสธร16 นามน
1229มหานิกาย435030107วัดป่าสวนสมุนไพรบ้านเหล่าฝ้ายกุดชุมกุดชุมยโสธร11 เหล่าฝ้าย
1230มหานิกาย435030108วัดพฤกษาวรารามกุดชุมกุดชุมยโสธร7 หนองแก
1231มหานิกาย435030109วัดวินิจธรรมารามกุดชุมกุดชุมยโสธร12 เอราวัณ
1232มหานิกาย435030110วัดสองคอนกุดชุมกุดชุมยโสธร5
1233มหานิกาย435030111วัดสามัคคีวนารามกุดชุมกุดชุมยโสธร8
1234มหานิกาย435030112วัดหนองบอนกุดชุมกุดชุมยโสธร1
1235มหานิกาย435030113วัดหนองมาลากุดชุมกุดชุมยโสธร6 หนองมาลา
1236มหานิกาย435030114วัดหนองเรือกุดชุมกุดชุมยโสธร2
1237มหานิกาย435030115วัดเหล่าตำแยกุดชุมกุดชุมยโสธร3
1238มหานิกาย435030116วัดสวนขันติธรรมกุดชุมกุดชุมยโสธร7 หนองแก
1239มหานิกาย435030201วัดกุดปลาดุกโนนเปือยกุดชุมยโสธร3
1240มหานิกาย435030202วัดคำม่วงไข่โนนเปือยกุดชุมยโสธร10 คำม่วงไข่
1241มหานิกาย435030203วัดจันทร์ลับโนนเปือยกุดชุมยโสธร14 โนนเปือย
1242มหานิกาย435030204วัดชลประทานโนนเปือยกุดชุมยโสธร12 ชลประทาน
1243มหานิกาย435030205วัดดอนหวายโนนเปือยกุดชุมยโสธร4
1244มหานิกาย435030206วัดนาสะแบงโนนเปือยกุดชุมยโสธร6
1245มหานิกาย435030207วัดบ้านโนนเปือยโนนเปือยกุดชุมยโสธร1
1246มหานิกาย435030208วัดบูรพาโนนเปือยโนนเปือยกุดชุมยโสธร1
1247มหานิกาย435030209วัดบูรพาโนนเปือย (บ้านโนนเปือย)โนนเปือยกุดชุมยโสธร1
1248มหานิกาย435030210วัดผักกะย่าโนนเปือยกุดชุมยโสธร2
1249มหานิกาย435030211วัดโพธิ์ศรีสง่าพุฒาราม (เหล่าใหญ่)โนนเปือยกุดชุมยโสธร5
1250มหานิกาย435030212วัดโพธิ์ศรีสง่าพุฒารามโนนเปือยกุดชุมยโสธร5
1251มหานิกาย435030213วัดแสนสำราญโนนเปือยกุดชุมยโสธร13 แสนสำราญ
1252มหานิกาย435030214วัดเหล่าใหญ่โนนเปือยกุดชุมยโสธร5
1253มหานิกาย435030301วัดกำแมดกำแมดกุดชุมยโสธร1
1254มหานิกาย435030302วัดกำแมด (สุริโยกำแมด)กำแมดกุดชุมยโสธร1
1255มหานิกาย435030303วัดกุดหินกำแมดกุดชุมยโสธร4
1256มหานิกาย435030304วัดคำดุมกำแมดกุดชุมยโสธร1 กำแมด
1257มหานิกาย435030305วัดทุ่งสว่างร่มเย็นกำแมดกุดชุมยโสธร3 โนนยาง
1258มหานิกาย435030306วัดโนนยางกำแมดกุดชุมยโสธร11
1259มหานิกาย435030307วัดบ้านหนองเหี่ยกำแมดกุดชุมยโสธร5 บ้านหนองเหี่ย
1260มหานิกาย435030308วัดศรีนวนบ้านโคกสวาทกำแมดกุดชุมยโสธร10 โคกสวาท
1261มหานิกาย435030309วัดสว่างหัวงัวกำแมดกุดชุมยโสธร9
1262มหานิกาย435030310วัดสุริโยกำแมดกำแมดกุดชุมยโสธร1
1263มหานิกาย435030311วัดแสนศรีกำแมดกุดชุมยโสธร12 แสนศรี
1264มหานิกาย435030312วัดหนองตาไก้กำแมดกุดชุมยโสธร6
1265มหานิกาย435030313วัดหนองเหี่ย (บ้านหนองเหี่ย)กำแมดกุดชุมยโสธร5 บ้านหนองเหี่ย
1266มหานิกาย435030314วัดหนองเหี่ยกำแมดกุดชุมยโสธร5 บ้านหนองเหี่ย
1267มหานิกาย435030401วัดกุดแดงนาโส่กุดชุมยโสธร5
1268มหานิกาย435030402วัดโคกสวาทนาโส่กุดชุมยโสธร10 โคกสวาท
1269มหานิกาย435030403วัดดงเย็นนาโส่กุดชุมยโสธร9 ดงเย็น
1270มหานิกาย435030404วัดนาซึมนาโส่กุดชุมยโสธร6
1271มหานิกาย435030405วัดนาโส่นาโส่กุดชุมยโสธร1
1272มหานิกาย435030406วัดวิเชียรวนารามนาโส่กุดชุมยโสธร1 นาโส่
1273มหานิกาย435030407วัดศรีวิลัยนาโส่กุดชุมยโสธร3
1274มหานิกาย435030408วัดสันติสุขนาโส่กุดชุมยโสธร11 สันติสุข
1275มหานิกาย435030409วัดโสกขุมปูนนาโส่กุดชุมยโสธร2
1276มหานิกาย435030410วัดหนองแคนนาโส่กุดชุมยโสธร7 หนองแคน
1277มหานิกาย435030411วัดหนองผือน้อยนาโส่กุดชุมยโสธร8
1278มหานิกาย435030501วัดคำก้าวห้วยแก้งกุดชุมยโสธร4
1279มหานิกาย435030502วัดโคกสว่างห้วยแก้งกุดชุมยโสธร8 โคกสว่าง
1280มหานิกาย435030503วัดชัยชนะห้วยแก้งกุดชุมยโสธร10 ชัยชนะ
1281มหานิกาย435030504วัดโนนใหญ่ห้วยแก้งกุดชุมยโสธร9
1282มหานิกาย435030505วัดบ้านบะนางเจิมห้วยแก้งกุดชุมยโสธร7 บะนางเจิม
1283มหานิกาย435030506วัดสว่างอารมณ์ห้วยแก้งกุดชุมยโสธร3 หนองบัวบาน
1284มหานิกาย435030507วัดสุขสำราญห้วยแก้งกุดชุมยโสธร11 สุขสำราญ
1285มหานิกาย435030508วัดโสกน้ำขาวห้วยแก้งกุดชุมยโสธร5
1286มหานิกาย435030509วัดหนองบัวบานห้วยแก้งกุดชุมยโสธร3
1287มหานิกาย435030510วัดหนองศาลาห้วยแก้งกุดชุมยโสธร2
1288มหานิกาย435030511วัดห้วยแก้งห้วยแก้งกุดชุมยโสธร1
1289มหานิกาย435030512วัดหัวนาห้วยแก้งกุดชุมยโสธร6
1290มหานิกาย435030601วัดกุดไกรสรหนองหมีกุดชุมยโสธร5 บ้านกุดไกรสร
1291มหานิกาย435030602วัดคำบอนหนองหมีกุดชุมยโสธร7
1292มหานิกาย435030603วัดจวงเจริญหนองหมีกุดชุมยโสธร9 จวงเจริญ
1293มหานิกาย435030604วัดจำปาหนองหมีกุดชุมยโสธร2
1294มหานิกาย435030605วัดบะยาวหนองหมีกุดชุมยโสธร6 บะยาว
1295มหานิกาย435030606วัดป่าพุทธะนิกายหนองหมีกุดชุมยโสธร5 กุดไกรสร
1296มหานิกาย435030607วัดศรีชุมพลหนองหมีกุดชุมยโสธร11 ศรีชุมพล
1297มหานิกาย435030608วัดหนองแคนหนองหมีกุดชุมยโสธร3
1298มหานิกาย435030609วัดหนองไผ่หนองหมีกุดชุมยโสธร8 หนองไผ่
1299มหานิกาย435030610วัดหนองหมีหนองหมีกุดชุมยโสธร1
1300มหานิกาย435030611วัดคำน้อยหนองหมีกุดชุมยโสธร12 คำน้อย