Showing 1,201-1,300 of 43,606 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
1201มหานิกาย441030401วัดกุดน้ำใสกุดหมากไฟหนองวัวซออุดรธานี10 กุดน้ำใส
1202มหานิกาย441030402วัดป่าเลไลย์กุดหมากไฟหนองวัวซออุดรธานี3 โคกล่าม
1203มหานิกาย441030403วัดมงคลคำบำรุงกุดหมากไฟหนองวัวซออุดรธานี1 กุดหมากไฟ
1204มหานิกาย441030404วัดสว่างบูรพารามกุดหมากไฟหนองวัวซออุดรธานี2 โนนสว่าง
1205มหานิกาย441030405วัดแสงประทีปธัมมารามกุดหมากไฟหนองวัวซออุดรธานี6 หนองแสง
1206มหานิกาย441030406วัดอุดมศิลป์กุดหมากไฟหนองวัวซออุดรธานี7 หนองแวงจุมพล
1207ธรรมยุต641030401วัดโนนสว่างกุดหมากไฟหนองวัวซออุดรธานี2 โนนสว่าง
1208ธรรมยุต641030402วัดป่าหนองแวงพัฒนากุดหมากไฟหนองวัวซออุดรธานี9 หนองแวงพัฒนา
1209ธรรมยุต641030403วัดภูตะเภาทองกุดหมากไฟหนองวัวซออุดรธานี8 หนองแวงศรีชมภู
1210ธรรมยุต641030404วัดสังโฆญาณวิสุทธิโสภณกุดหมากไฟหนองวัวซออุดรธานี2 โนนสว่าง
1211มหานิกาย446050601วัดกกต้องกุดหว้ากุฉินารายณ์กาฬสินธุ์11
1212มหานิกาย446050602วัดกุดหว้าเก่ากุดหว้ากุฉินารายณ์กาฬสินธุ์1 กุดหว้า
1213มหานิกาย446050603วัดโนนศิลากุดหว้ากุฉินารายณ์กาฬสินธุ์6
1214มหานิกาย446050604วัดบ้านโคกโก่งกุดหว้ากุฉินารายณ์กาฬสินธุ์5
1215มหานิกาย446050605วัดบ้านวังมนกุดหว้ากุฉินารายณ์กาฬสินธุ์3
1216มหานิกาย446050606วัดป่ากุดหว้ากุดหว้ากุฉินารายณ์กาฬสินธุ์2
1217มหานิกาย446050607วัดโพธิ์ชัยบ้านค้อกุดหว้ากุฉินารายณ์กาฬสินธุ์2 ค้อ
1218มหานิกาย446050608วัดศิลาลาดติการามกุดหว้ากุฉินารายณ์กาฬสินธุ์4
1219ธรรมยุต646050601วัดป่าราชพฤกษ์กุดหว้ากุฉินารายณ์กาฬสินธุ์12 ขุมขี้ยาง
1220มหานิกาย432090404วัดบัวหวายกุดหวายศีขรภูมิสุรินทร์บ้านกุดหวาย หมู่ที่ 7
1221มหานิกาย432091101วัดดงถาวรกุดหวายศีขรภูมิสุรินทร์5
1222มหานิกาย432091102วัดไพรจิกวรารามกุดหวายศีขรภูมิสุรินทร์6
1223มหานิกาย432091103วัดสดีย์สามัคคีบำรุงกุดหวายศีขรภูมิสุรินทร์2
1224มหานิกาย432091104วัดสมบูรณ์กุดหวายศีขรภูมิสุรินทร์3 สมบูรณ์
1225ธรรมยุต632091101วัดโบสถ์กุดหวายศีขรภูมิสุรินทร์6
1226มหานิกาย440170101วัดตระคลองกุดเค้ามัญจาคีรีขอนแก่น5
1227มหานิกาย440170102วัดป่ามัญจาคีรีกุดเค้ามัญจาคีรีขอนแก่น13 หัน
1228มหานิกาย440170103วัดโพธิ์กลางกุดเค้ามัญจาคีรีขอนแก่น2
1229มหานิกาย440170104วัดโพธิ์ทองกุดเค้ามัญจาคีรีขอนแก่น9
1230มหานิกาย440170105วัดโพธิ์หอมกุดเค้ามัญจาคีรีขอนแก่น4
1231มหานิกาย440170106วัดสระทองกุดเค้ามัญจาคีรีขอนแก่น1
1232ธรรมยุต640170101วัดบ้านโจดกุดเค้ามัญจาคีรีขอนแก่น7
1233ธรรมยุต640170102วัดป่าโสรโยขุมดินกุดเค้ามัญจาคีรีขอนแก่น4 ขุมดิน
1234มหานิกาย435080701วัดชัยมงคลกุดเชียงหมีเลิงนกทายโสธร3 สวาสดิ์คุ้มไทยสามารถ
1235มหานิกาย435080702วัดท่ามงคลกุดเชียงหมีเลิงนกทายโสธร1
1236มหานิกาย435080703วัดปฐมิการามกุดเชียงหมีเลิงนกทายโสธร2
1237มหานิกาย435080704วัดศรีบุญเรืองกุดเชียงหมีเลิงนกทายโสธร5
1238มหานิกาย435080705วัดศรีมงคลกุดเชียงหมีเลิงนกทายโสธร4
1239มหานิกาย435080706วัดสวาสดิ์กุดเชียงหมีเลิงนกทายโสธร3
1240มหานิกาย435080707วัดห้วยยาง (ปฐมิการาม)กุดเชียงหมีเลิงนกทายโสธร2
1241มหานิกาย435080708วัดห้วยยางกุดเชียงหมีเลิงนกทายโสธร2
1242มหานิกาย435080709วัดป่าสระแก้วกุดเชียงหมีเลิงนกทายโสธร10 กุดเชียงหมี
1243มหานิกาย440180201วัดเทพาภิบาลกุดเพียขอมชนบทขอนแก่น7
1244มหานิกาย440180202วัดราษฎร์สามัคคีกุดเพียขอมชนบทขอนแก่น2
1245มหานิกาย440180203วัดศรีวรารามกุดเพียขอมชนบทขอนแก่น5
1246มหานิกาย440180204วัดสระแก้วกุดเพียขอมชนบทขอนแก่น3
1247มหานิกาย440180205วัดสระทองกุดเพียขอมชนบทขอนแก่น4
1248มหานิกาย440180206วัดสะอาดโนนคูณกุดเพียขอมชนบทขอนแก่น6
1249มหานิกาย440180207วัดสุทธาวาสกุดเพียขอมชนบทขอนแก่น1
1250ธรรมยุต640180201วัดแสงธรรมกุดเพียขอมชนบทขอนแก่น3 นาผาย
1251มหานิกาย433020501วัดกุดเมืองฮามกุดเมืองฮามยางชุมน้อยศรีสะเกษ5 กุดเมืองฮาม
1252มหานิกาย433020502วัดบ้านแก้งกุดเมืองฮามยางชุมน้อยศรีสะเกษ4 แก้ง
1253มหานิกาย433020503วัดยางเครือกุดเมืองฮามยางชุมน้อยศรีสะเกษ2
1254มหานิกาย433020504วัดเหมือดแอ่กุดเมืองฮามยางชุมน้อยศรีสะเกษ6 เหมือดแอ่
1255มหานิกาย434260401วัดกุดแกกุดเรือทุ่งศรีอุดมอุบลราชธานี7 กุดแก
1256มหานิกาย434260402วัดกุดปลาตองกุดเรือทุ่งศรีอุดมอุบลราชธานี4 กุดปลาตอง
1257มหานิกาย434260403วัดกุดเรือกุดเรือทุ่งศรีอุดมอุบลราชธานี1 กุดเรือ
1258มหานิกาย434260404วัดทุ่งช้างกุดเรือทุ่งศรีอุดมอุบลราชธานี6 ทุ่งช้าง
1259ธรรมยุต634260401วัดซำงูกุดเรือทุ่งศรีอุดมอุบลราชธานี5 ซำงู
1260มหานิกาย447081301วัดศรีวิลัยกุดเรือคำวานรนิวาสสกลนคร8 ห้วยน้ำเที่ยง
1261ธรรมยุต647080101วัดกุดเรือคำกุดเรือคำวานรนิวาสสกลนคร1 กุดเรือคำ
1262ธรรมยุต647081301วัดดอนสวรรค์กุดเรือคำวานรนิวาสสกลนคร6 จำปาดงเหนือ
1263ธรรมยุต647081302วัดศรีสำราญกุดเรือคำวานรนิวาสสกลนคร5 จำปาดง
1264มหานิกาย436040501วัดกุดเลาะกุดเลาะเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิ2
1265มหานิกาย436040502วัดขามเวียนกุดเลาะเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิ10
1266มหานิกาย436040503วัดท่าศาลากุดเลาะเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิ7
1267มหานิกาย436040504วัดบึงศรีษะกุญชรกุดเลาะเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิ3 บ้านระหัด
1268มหานิกาย436040505วัดบึงศีรษะกุญชรกุดเลาะเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิบ้านระหัด หมู่ 3
1269มหานิกาย436040506วัดพรมสุทธิสารกุดเลาะเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิบ้านพรมน้อย หมู่ 1
1270มหานิกาย436040507วัดมัชฌิมวาสกุดเลาะเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิ8
1271มหานิกาย436040508วัดพรมสุทธิสารกุดเลาะเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิ1 พรม
1272ธรรมยุต636040501วัดป่าโนนสว่างกุดเลาะเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิ2 โนนเขวา
1273ธรรมยุต636040502วัดป่าปุญญารามกุดเลาะเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมิ4 ศาลา
1274มหานิกาย433040201วัดกันจานกุดเสลากันทรลักษ์ศรีสะเกษ2
1275มหานิกาย433040202วัดกุดเสลากุดเสลากันทรลักษ์ศรีสะเกษ3
1276มหานิกาย433040203วัดซะวาซอกุดเสลากันทรลักษ์ศรีสะเกษ9
1277มหานิกาย433040204วัดทุ่งสว่างกุดเสลากันทรลักษ์ศรีสะเกษ6 ทุ่งสว่าง
1278มหานิกาย433040205วัดนารังกาวรารามกุดเสลากันทรลักษ์ศรีสะเกษ1
1279มหานิกาย433040206วัดโนนงามสามัคคีกุดเสลากันทรลักษ์ศรีสะเกษ8 โนนงาม
1280มหานิกาย433040207วัดป่าบึงระนามกุดเสลากันทรลักษ์ศรีสะเกษ14 โนนคูณ
1281มหานิกาย433040208วัดสามแยกพัฒนารามกุดเสลากันทรลักษ์ศรีสะเกษ11 สามแยก
1282มหานิกาย433040209วัดหนองขวางกุดเสลากันทรลักษ์ศรีสะเกษ10
1283มหานิกาย433040210วัดหินกองพันธรังษีกุดเสลากันทรลักษ์ศรีสะเกษ5 หินกอง
1284มหานิกาย433040211วัดโนนธรรมคุณกุดเสลากันทรลักษ์ศรีสะเกษ14 โนนคูณ
1285มหานิกาย433040212วัดพระทะเลกุดเสลากันทรลักษ์ศรีสะเกษ12 พระทะเล
1286มหานิกาย449011301วัดนันทวนารามกุดแข้เมืองมุกดาหารมุกดาหาร6 นันทวัน
1287มหานิกาย449011302วัดมหาวนารามกุดแข้เมืองมุกดาหารมุกดาหาร4
1288มหานิกาย449011303วัดเวฬุวนารามกุดแข้เมืองมุกดาหารมุกดาหาร3
1289มหานิกาย449011304วัดอรัญญวาสีกุดแข้เมืองมุกดาหารมุกดาหาร
1290มหานิกาย449011305วัดอรัญญะวาสีกุดแข้เมืองมุกดาหารมุกดาหาร2
1291ธรรมยุต649011301วัดกุดแข้กุดแข้เมืองมุกดาหารมุกดาหาร5 กุดแข้
1292มหานิกาย435081101วัดโพธิ์ไทรกุดแห่เลิงนกทายโสธร6
1293มหานิกาย435081102วัดลิขิตตารามกุดแห่เลิงนกทายโสธร4
1294มหานิกาย435081103วัดลิขิตารามกุดแห่เลิงนกทายโสธร4
1295มหานิกาย435081104วัดลิขิตาราม (ลิขิตตาราม)กุดแห่เลิงนกทายโสธร4
1296มหานิกาย435081105วัดโสภณารามกุดแห่เลิงนกทายโสธร5
1297ธรรมยุต635081101วัดกุดมะฮงกุดแห่เลิงนกทายโสธร6 บ้านกุดมะฮง
1298ธรรมยุต635081102วัดดอนม่วงกุดแห่เลิงนกทายโสธร3 บ้านดอนม่วง
1299ธรรมยุต635081103วัดบ้านกุดแห่กุดแห่เลิงนกทายโสธร1
1300ธรรมยุต635081104วัดป่ามันปลากุดแห่เลิงนกทายโสธร13 มันปลาเหนือ