Showing 1,301-1,400 of 43,605 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
1301มหานิกาย446050805วัดสว่างหงษ์ทองนาขามกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์1
1302ธรรมยุต646050801วัดโนนฟองแก้วนาขามกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์3
1303มหานิกาย446050802วัดโพธิสมพรนาขามกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์13 บอนเขียว
1304มหานิกาย446051001วัดกลางอุดมวารีนาโกกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์2
1305มหานิกาย446051002วัดดงหลักสิมนาโกกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์6 ชาด
1306มหานิกาย446051003วัดบ้านนาหินนาโกกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์9 หวาย
1307มหานิกาย446051005วัดสิมนาโกนาโกกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์2
1308มหานิกาย446051006วัดอรัญญิกาเสนานิคมนาโกกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์1
1309มหานิกาย446051007วัดอัมพวันบ้านชาดนาโกกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์6
1310มหานิกาย446051004วัดโพธิ์ชัยบ้านหวายนาโกกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์5
1311มหานิกาย446050101วัดธงชัยศรีอำนวยบัวขาวกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์3
1312มหานิกาย446050103วัดบ้านกกตาลบัวขาวกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์4
1313มหานิกาย446050104วัดบ้านนากระตึกบัวขาวกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์4 กกตาล
1314มหานิกาย446050105วัดบุณฑริกาวาสบัวขาวกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์9 บัวขาว
1315มหานิกาย446050106วัดป่ากุฉิธรรมาวาสบัวขาวกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์15 บัวขาว
1316มหานิกาย446050108วัดสามัคคีธรรมบัวขาวบัวขาวกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์1 บัวขาว
1317มหานิกาย446050109วัดอัมพวันบ้านดอนบัวขาวกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์8
1318มหานิกาย446050102วัดโนนสวรรค์บัวขาวกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์10 โนนสวรรค์
1319มหานิกาย446050107วัดโพธิ์ชัยบุ่งคล้าบัวขาวกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์5
1320มหานิกาย446051101วัดบ้านหนองบัวทองสมสะอาดกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์5
1321มหานิกาย446051102วัดป่าราษฎร์บำรุงดงมันสมสะอาดกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์4 ดงมัน
1322มหานิกาย446051103วัดศิริราชบำรุงสมสะอาดเหนือสมสะอาดกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์1
1323มหานิกาย446051104วัดสมสะอาดสมสะอาดกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์3 สมสะอาด
1324มหานิกาย446051105วัดสมสะอาดเหนือสมสะอาดกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์3 สมสะอาด
1325มหานิกาย446050701วัดทุ่งสว่างโนนสมบูรณ์สามขากุฉินารายณ์กาฬสินธุ์5 โนนสมบูรณ์
1326ธรรมยุต646050701วัดป่าคำโพนทองสามขากุฉินารายณ์กาฬสินธุ์13 คำโพนทอง
1327มหานิกาย446050703วัดศรีสมสนุกบ้านคุยสามขากุฉินารายณ์กาฬสินธุ์6
1328มหานิกาย446050704วัดสว่างบึงทองสามขากุฉินารายณ์กาฬสินธุ์7
1329มหานิกาย446050705วัดแสงอรุณวรารามสามขากุฉินารายณ์กาฬสินธุ์8
1330มหานิกาย446050706วัดแสนสำราญสามขากุฉินารายณ์กาฬสินธุ์10 แสนสำราญ
1331มหานิกาย446050702วัดโพธิ์ชัยสามขาสามขากุฉินารายณ์กาฬสินธุ์3
1332มหานิกาย446050901วัดบ้านหนองสระพังหนองห้างกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์3
1333มหานิกาย446050902วัดบูรพาวนารามหนองห้างกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์6 หนองห้าง
1334มหานิกาย446050905วัดศิลาอาสน์จิตราษฎร์รังสรรค์หนองห้างกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์6
1335มหานิกาย446050903วัดโพธิ์ชัยหนองห้างกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์2
1336มหานิกาย446050904วัดโพธิ์ศรีแก้วห้วยม่วงหนองห้างกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์4
1337มหานิกาย446050301วัดจอมทองเหล่าใหญ่กุฉินารายณ์กาฬสินธุ์5 จอมทอง
1338มหานิกาย446050302วัดป่าพุทธารามเหล่าใหญ่กุฉินารายณ์กาฬสินธุ์10 คำกั้ง
1339มหานิกาย446050304วัดมะนาวเหล่าใหญ่กุฉินารายณ์กาฬสินธุ์3
1340มหานิกาย446050305วัดสีสุกกุดฝั่งแดงเหล่าใหญ่กุฉินารายณ์กาฬสินธุ์6
1341มหานิกาย446050306วัดหอคำกั้งเหล่าใหญ่กุฉินารายณ์กาฬสินธุ์4
1342มหานิกาย446050307วัดหอไตรเหล่าใหญ่เหล่าใหญ่กุฉินารายณ์กาฬสินธุ์1
1343มหานิกาย446050308วัดเหล่าใหญ่เหนือเหล่าใหญ่กุฉินารายณ์กาฬสินธุ์7
1344มหานิกาย446050303วัดโพธิ์ชัยดงเหนือเหล่าใหญ่กุฉินารายณ์กาฬสินธุ์2
1345มหานิกาย446050501วัดท่าสินเธาว์เหล่าไฮงามเหล่าไฮงามกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์2 เหล่าไฮงาม
1346มหานิกาย446050503วัดบ้านหนองเม็กเหล่าไฮงามกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์5
1347มหานิกาย446050502วัดบ้านโนนยางเหล่าไฮงามกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์3
1348มหานิกาย446050504วัดป่าท่าแสงจันทร์เหล่าไฮงามกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์6
1349มหานิกาย446050506วัดสันติการามเหล่าไฮงามกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์4 สวนผึ้ง
1350มหานิกาย446050505วัดโพธิ์ชัยศรีเหล่าไฮงามกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์7
1351มหานิกาย446050204วัดบ้านหนองโง้งแจนแลนกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์4
1352มหานิกาย446050205วัดป่าบ้านหม้อแจนแลนกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์8 แจนแลน
1353มหานิกาย446050206วัดหนองฟ้าเลื่อนแจนแลนกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์5
1354มหานิกาย446050202วัดแจนแลนเหนือแจนแลนกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์1
1355มหานิกาย446050201วัดแจนแลนใต้แจนแลนกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์6
1356มหานิกาย446050203วัดแช่มชื่นพรมประสิทธิ์แจนแลนกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์3 แจนแลน
1357มหานิกาย446100501วัดป่าศรีไพรวัลย์โพนแพงดินจี่คำม่วงกาฬสินธุ์5
1358มหานิกาย446100503วัดสว่างโพธิ์ชัยโพนแพงดินจี่คำม่วงกาฬสินธุ์4
1359มหานิกาย446100502วัดโพธิ์ชัยดินจี่ดินจี่คำม่วงกาฬสินธุ์1
1360มหานิกาย446100101วัดบูรพาสีหราษฎร์ทุ่งคลองคำม่วงกาฬสินธุ์10
1361ธรรมยุต646100101วัดภูผักหวานทุ่งคลองคำม่วงกาฬสินธุ์4
1362มหานิกาย446100102วัดศรีสันเมืองทุ่งคลองคำม่วงกาฬสินธุ์2
1363มหานิกาย446100103วัดศรีสุมังคลารามทุ่งคลองคำม่วงกาฬสินธุ์2
1364มหานิกาย446100104วัดสว่างคงคาทุ่งคลองคำม่วงกาฬสินธุ์1
1365มหานิกาย446100105วัดสว่างโพธิ์ศรีทองทุ่งคลองคำม่วงกาฬสินธุ์6
1366มหานิกาย446100106วัดสะอาดสมศรีทุ่งคลองคำม่วงกาฬสินธุ์3
1367มหานิกาย446100107วัดอุทัยทิพพาวาสทุ่งคลองคำม่วงกาฬสินธุ์9 คำม่วงใต้
1368มหานิกาย446100701วัดจำปาทองนาทันคำม่วงกาฬสินธุ์2
1369มหานิกาย446100702วัดทุ่งผาเพชรนาทันคำม่วงกาฬสินธุ์5 นาตาล
1370มหานิกาย446100703วัดนาตาลนาทันคำม่วงกาฬสินธุ์5
1371มหานิกาย446100705วัดศรีษะเกษวรารามนาทันคำม่วงกาฬสินธุ์8
1372มหานิกาย446100706วัดสีดาวรารามนาทันคำม่วงกาฬสินธุ์6
1373มหานิกาย446100707วัดอุทัยธารามนาทันคำม่วงกาฬสินธุ์4 โจด
1374มหานิกาย446100704วัดโพธิ์ชัยแสงสว่างนาทันนาทันคำม่วงกาฬสินธุ์1
1375มหานิกาย446100601วัดจอมศรีอัมพวันนาบอนคำม่วงกาฬสินธุ์9
1376มหานิกาย446100602วัดทิพพาวาสทุ่งมนนาบอนคำม่วงกาฬสินธุ์8
1377มหานิกาย446100608วัดสว่างคำสมบูรณ์ศิลาอาสน์นาบอนคำม่วงกาฬสินธุ์4 บ้านคำสมบูรณ์
1378ธรรมยุต646100601วัดอรุณราษฎร์บำรุงนาบอนคำม่วงกาฬสินธุ์7
1379มหานิกาย446100603วัดเทพรังษีศิลารามนาบอนคำม่วงกาฬสินธุ์3
1380มหานิกาย446100605วัดโพธิ์ชัยศรีสว่างนาบอนคำม่วงกาฬสินธุ์1 บ้านนาบอน
1381มหานิกาย446100604วัดโพธิ์ชัยศรีสว่าง (โพธิ์ไชยศรีสว่าง)นาบอนคำม่วงกาฬสินธุ์1 บ้านนาบอน
1382มหานิกาย446100606วัดโพธิ์ไชยศรีสว่างนาบอนคำม่วงกาฬสินธุ์1 บ้านนาบอน
1383มหานิกาย446100607วัดโพธิ์ไทรนาบอนนาบอนคำม่วงกาฬสินธุ์1
1384ธรรมยุต646100901วัดป่าสุประเสริฐเนินยางคำม่วงกาฬสินธุ์8 หนองม่วง
1385มหานิกาย446100904วัดศรีจันทร์สว่างคงคาเนินยางคำม่วงกาฬสินธุ์2 บ้านหนองม่วง
1386มหานิกาย446100906วัดหนองยางเหนือเนินยางคำม่วงกาฬสินธุ์4
1387มหานิกาย446100905วัดหนองยางใต้เนินยางคำม่วงกาฬสินธุ์7
1388มหานิกาย446100901วัดโพธิ์ชัยปฐมพรเนินยางคำม่วงกาฬสินธุ์6
1389มหานิกาย446100902วัดโพธิ์ชัยศรีทองโคกน้อยเนินยางคำม่วงกาฬสินธุ์7
1390มหานิกาย446100903วัดโพธิ์พิพัฒนารามสูงเนินเนินยางคำม่วงกาฬสินธุ์5
1391ธรรมยุต646100201วัดรังษีปาลิวันโพนคำม่วงกาฬสินธุ์3
1392มหานิกาย446100202วัดโพธิ์ชัยโพนคำม่วงกาฬสินธุ์9
1393มหานิกาย446100201วัดโพธิ์ชัยบ้านโพนโพนคำม่วงกาฬสินธุ์4
1394มหานิกาย446100203วัดโพธิ์ศรีวิลัยโพนคำม่วงกาฬสินธุ์4
1395มหานิกาย446100204วัดใหม่แสงอุทัยสามัคคีโพนคำม่วงกาฬสินธุ์14 ใหมชัยมงคล
1396มหานิกาย446180101วัดดอนแคนฆ้องชัยพัฒนาฆ้องชัยกาฬสินธุ์2
1397มหานิกาย446180102วัดบ้านชาดฆ้องชัยพัฒนาฆ้องชัยกาฬสินธุ์11
1398มหานิกาย446180104วัดหัวบึงฆ้องชัยพัฒนาฆ้องชัยกาฬสินธุ์9
1399มหานิกาย446180107วัดอุทัยโนนขวาฆ้องชัยพัฒนาฆ้องชัยกาฬสินธุ์4
1400มหานิกาย446180105วัดเหล่าแดงฆ้องชัยพัฒนาฆ้องชัยกาฬสินธุ์9