Showing 1,401-1,500 of 43,606 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
1401มหานิกาย446180106วัดเหล่าใหญ่ฆ้องชัยพัฒนาฆ้องชัยกาฬสินธุ์6
1402มหานิกาย446180103วัดโพธิ์ศรีท่าแห่ฆ้องชัยพัฒนาฆ้องชัยกาฬสินธุ์1
1403มหานิกาย446180501วัดกุดฆ้องชัยลำชีฆ้องชัยกาฬสินธุ์3
1404มหานิกาย446180502วัดทุ่งสว่างสาครลำชีฆ้องชัยกาฬสินธุ์3
1405มหานิกาย446180505วัดบวรดิตถารามลำชีฆ้องชัยกาฬสินธุ์6
1406มหานิกาย446180506วัดบวรดิตถาราม (บวรติดถาราม)ลำชีฆ้องชัยกาฬสินธุ์6
1407มหานิกาย446180507วัดบวรติดถารามลำชีฆ้องชัยกาฬสินธุ์6
1408ธรรมยุต646180501วัดลำชีศรีวนารามลำชีฆ้องชัยกาฬสินธุ์5 วังยาง
1409มหานิกาย446180509วัดศิริอัมพวันวังยางลำชีฆ้องชัยกาฬสินธุ์5
1410มหานิกาย446180510วัดหนองหวายลำชีฆ้องชัยกาฬสินธุ์4
1411มหานิกาย446180511วัดอนงคารามลำชีฆ้องชัยกาฬสินธุ์7
1412มหานิกาย446180504วัดโนนแดงเหนือลำชีฆ้องชัยกาฬสินธุ์1
1413มหานิกาย446180503วัดโนนแดงใต้ลำชีฆ้องชัยกาฬสินธุ์2
1414มหานิกาย446180508วัดโพธิ์สว่างนารามลำชีฆ้องชัยกาฬสินธุ์8
1415มหานิกาย446180201วัดตลาดแคร์หัวหนองเหล่ากลางฆ้องชัยกาฬสินธุ์7 หัวหนอง
1416มหานิกาย446180203วัดบวรนิเวศเหล่ากลางฆ้องชัยกาฬสินธุ์8 โนนทัน
1417มหานิกาย446180204วัดบวรนิเวศ (บ้านโนนทัน)เหล่ากลางฆ้องชัยกาฬสินธุ์8 โนนทัน
1418มหานิกาย446180205วัดบ้านโนนทันเหล่ากลางฆ้องชัยกาฬสินธุ์8 โนนทัน
1419ธรรมยุต646180201วัดป่าวิสุทธิธรรมารามเหล่ากลางฆ้องชัยกาฬสินธุ์6 กระเดา
1420ธรรมยุต646180202วัดป่าเหล่ากลางเหล่ากลางฆ้องชัยกาฬสินธุ์2 ตูม
1421มหานิกาย446180208วัดหัวนาคำเหล่ากลางฆ้องชัยกาฬสินธุ์4 หัวนาคำ
1422มหานิกาย446180202วัดโนนเปลือยเหล่ากลางฆ้องชัยกาฬสินธุ์5 หัวโนนเปลือย
1423มหานิกาย446180206วัดโพธิ์ศรีกระเดาเหล่ากลางฆ้องชัยกาฬสินธุ์6 กระเดา
1424มหานิกาย446180207วัดโพธิ์ศรีบ้านตูมเหล่ากลางฆ้องชัยกาฬสินธุ์9 ตูม
1425มหานิกาย446180301วัดป่าจันทนศิลาวาสโคกสะอาดฆ้องชัยกาฬสินธุ์3 หนองบัว
1426มหานิกาย446180306วัดสว่างชัยศรีโนนชัยโคกสะอาดฆ้องชัยกาฬสินธุ์1
1427มหานิกาย446180307วัดสว่างแสงจันทร์ดอนข่าโคกสะอาดฆ้องชัยกาฬสินธุ์6
1428มหานิกาย446180308วัดสายทองหนองเม็กโคกสะอาดฆ้องชัยกาฬสินธุ์4
1429มหานิกาย446180305วัดโพธิ์ศรีโคกสะอาดฆ้องชัยกาฬสินธุ์12
1430มหานิกาย446180302วัดโพธิ์ศรีบ้านน้อยโคกสะอาดฆ้องชัยกาฬสินธุ์7
1431มหานิกาย446180303วัดโพธิ์ศรีสะอาดโคกสะอาดฆ้องชัยกาฬสินธุ์2
1432มหานิกาย446180304วัดโพธิ์ศรีหนองบัวโคกสะอาดฆ้องชัยกาฬสินธุ์11 หนองบัว
1433ธรรมยุต646180401วัดดอนม่วงโนนศิลาเลิงฆ้องชัยกาฬสินธุ์8 ดอนม่วง
1434ธรรมยุต646180405วัดสว่างรัตนารามโนนศิลาเลิงฆ้องชัยกาฬสินธุ์2 สว่าง
1435ธรรมยุต646180404วัดสว่างโพธิ์ทองโนนศิลาเลิงฆ้องชัยกาฬสินธุ์6 โนนศิลาเลิง
1436ธรรมยุต646180406วัดสุวรรณหงษ์หนองคูโนนศิลาเลิงฆ้องชัยกาฬสินธุ์5 หนองคู
1437มหานิกาย446180401วัดอรุณรัตนสีสุกโนนศิลาเลิงฆ้องชัยกาฬสินธุ์3 สีสุก
1438ธรรมยุต646180402วัดโนนวังทองสามัคคีธรรมโนนศิลาเลิงฆ้องชัยกาฬสินธุ์4 วังเดือนห้า
1439ธรรมยุต646180403วัดโนนศิลาโนนศิลาเลิงฆ้องชัยกาฬสินธุ์1
1440มหานิกาย446170301วัดสุวรรณคีรีวงค์ดงพยุงดอนจานกาฬสินธุ์1
1441มหานิกาย446170101วัดบูรพาด่านแต้ดอนจานดอนจานกาฬสินธุ์5
1442ธรรมยุต646170101วัดป่าทองประดิษฐ์ดอนจานดอนจานกาฬสินธุ์1 หนองแคน
1443มหานิกาย446170102วัดพุทธสถานดอนจานดอนจานกาฬสินธุ์4 กุดครอง
1444มหานิกาย446170103วัดมณีนพรัตน์ดอนจานดอนจานกาฬสินธุ์7
1445มหานิกาย446170104วัดวิเศษไชยศรีดอนจานดอนจานกาฬสินธุ์1
1446มหานิกาย446170105วัดศิริวนารามดอนจานดอนจานกาฬสินธุ์6 หนองแวงเกษตร
1447มหานิกาย446170106วัดสะอาดไชยศรีดอนจานดอนจานกาฬสินธุ์5
1448มหานิกาย446170501วัดบูรพานาจำปาดอนจานกาฬสินธุ์8 นาจำปา
1449ธรรมยุต646170501วัดป่าสวรรค์จันทารามนาจำปาดอนจานกาฬสินธุ์1 โพนสวรรค์
1450มหานิกาย446170402วัดคำป่าหว่านม่วงนาดอนจานกาฬสินธุ์นา
1451มหานิกาย446170403วัดชัยมงคลม่วงนาดอนจานกาฬสินธุ์
1452ธรรมยุต646170401วัดป่าอัมพวันม่วงนาดอนจานกาฬสินธุ์
1453มหานิกาย446170405วัดศรีจันทร์โพธารามม่วงนาดอนจานกาฬสินธุ์2 ม่วงเหนือ
1454มหานิกาย446170406วัดอนุเขตตารามม่วงนาดอนจานกาฬสินธุ์
1455มหานิกาย446170401วัดเขตตารามม่วงนาดอนจานกาฬสินธุ์
1456มหานิกาย446170404วัดเทวาประสิทธิ์ม่วงนาดอนจานกาฬสินธุ์1
1457มหานิกาย446170201วัดสระเทพบุตรสะอาดไชยศรีดอนจานกาฬสินธุ์3 สะอาดไชยศรี
1458มหานิกาย446170202วัดอนงคาศรีสะอาดไชยศรีดอนจานกาฬสินธุ์2 หนองพอก
1459มหานิกาย446110201วัดกุงเก่ากุงเก่าท่าคันโทกาฬสินธุ์6
1460มหานิกาย446110202วัดขอนแก่นกุงเก่าท่าคันโทกาฬสินธุ์4
1461มหานิกาย446110203วัดคำแคนกุงเก่าท่าคันโทกาฬสินธุ์7
1462ธรรมยุต646110201วัดถ้ำวิมานเจียกุงเก่าท่าคันโทกาฬสินธุ์8 กุงเก่า
1463มหานิกาย446110205วัดถ้ำไม้รังกุงเก่าท่าคันโทกาฬสินธุ์2
1464มหานิกาย446110206วัดสร้างแก้วกุงเก่าท่าคันโทกาฬสินธุ์2
1465มหานิกาย446110204วัดโคกกัมภ์กุงเก่าท่าคันโทกาฬสินธุ์3
1466มหานิกาย446110401วัดกุดจิกกุดจิกท่าคันโทกาฬสินธุ์3
1467ธรรมยุต646110401วัดศิริธรรมกุดจิกท่าคันโทกาฬสินธุ์11 ภูเจริญ
1468ธรรมยุต646110402วัดสันติธรรมกุดจิกท่าคันโทกาฬสินธุ์8
1469มหานิกาย446110403วัดหนองหลวงโคกกลางกุดจิกท่าคันโทกาฬสินธุ์6
1470มหานิกาย446110402วัดแสนสุขกุดจิกท่าคันโทกาฬสินธุ์7
1471มหานิกาย446110601วัดคำจันทร์เพ็ญดงสมบูรณ์ท่าคันโทกาฬสินธุ์4
1472มหานิกาย446110602วัดดงกลางดงสมบูรณ์ท่าคันโทกาฬสินธุ์3
1473มหานิกาย446110603วัดดงจันทร์ดงสมบูรณ์ท่าคันโทกาฬสินธุ์7
1474มหานิกาย446110604วัดดงสวรรค์ดงสมบูรณ์ท่าคันโทกาฬสินธุ์6
1475มหานิกาย446110606วัดสว่างอรุณดงบังดงสมบูรณ์ท่าคันโทกาฬสินธุ์4
1476ธรรมยุต646110601วัดเขาน้อยดงสมบูรณ์ท่าคันโทกาฬสินธุ์9 ไทยเจริญ
1477มหานิกาย446110605วัดไทยเจริญดงสมบูรณ์ท่าคันโทกาฬสินธุ์7
1478ธรรมยุต646110101วัดชัยวงษ์จันทร์ท่าคันโทท่าคันโทกาฬสินธุ์9 ท่าคันโท
1479มหานิกาย446110101วัดท่าคันโทท่าคันโทท่าคันโทกาฬสินธุ์1
1480มหานิกาย446110102วัดท่าเมืองท่าคันโทท่าคันโทกาฬสินธุ์4
1481ธรรมยุต646110102วัดสามัคคีธรรมท่าคันโทท่าคันโทกาฬสินธุ์1 ท่าคันโท
1482มหานิกาย446110103วัดใหม่โนนสำราญท่าคันโทท่าคันโทกาฬสินธุ์6 โนนสำราญ
1483ธรรมยุต646110509วัดอริยทรัพย์นาตาลท่าคันโทกาฬสินธุ์
1484ธรรมยุต646110501วัดคลองน้ำไหลนาตาลท่าคันโทกาฬสินธุ์11 หนองแซง
1485ธรรมยุต646110506วัดถ้ำน้ำทิพย์นาตาลท่าคันโทกาฬสินธุ์8 กุ่งเก่า
1486ธรรมยุต646110504วัดถ้ำเกิงนาตาลท่าคันโทกาฬสินธุ์6
1487ธรรมยุต646110503วัดถ้ำเกิ้งนาตาลท่าคันโทกาฬสินธุ์6
1488ธรรมยุต646110502วัดถ้ำเกิ้ง (ถ้ำเกิง)นาตาลท่าคันโทกาฬสินธุ์6
1489ธรรมยุต646110505วัดถ้ำไทรทองนาตาลท่าคันโทกาฬสินธุ์9 โนนอำนวย
1490ธรรมยุต646110507วัดทรงธรรมนาตาลท่าคันโทกาฬสินธุ์7
1491มหานิกาย446110501วัดนาตาลนาตาลท่าคันโทกาฬสินธุ์3
1492ธรรมยุต646110508วัดนิมิตสามัคคีนาตาลท่าคันโทกาฬสินธุ์5
1493มหานิกาย446110503วัดบุตรอินทรารามนาตาลท่าคันโทกาฬสินธุ์7
1494มหานิกาย446110502วัดโนนอำนวยนาตาลท่าคันโทกาฬสินธุ์8
1495มหานิกาย446110301วัดคำบอนยางอู้มท่าคันโทกาฬสินธุ์3
1496มหานิกาย446110302วัดดงสมบูรณ์ยางอู้มท่าคันโทกาฬสินธุ์5
1497มหานิกาย446110303วัดบ้านยางอู้มยางอู้มท่าคันโทกาฬสินธุ์11
1498มหานิกาย446110304วัดโพธิ์ศรีสว่างยางอู้มท่าคันโทกาฬสินธุ์4
1499มหานิกาย446160102วัดนาคูเหนือนาคูนาคูกาฬสินธุ์11
1500มหานิกาย446160101วัดนาคูใต้นาคูนาคูกาฬสินธุ์2