Showing 1,501-1,600 of 43,606 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
1501มหานิกาย446160104วัดสว่างโพธิ์ชัยบ้านชาดนาคูนาคูกาฬสินธุ์4
1502มหานิกาย446160103วัดโพธิ์ศรีแก้วนาคูนาคูกาฬสินธุ์6
1503ธรรมยุต646160401วัดคำสร้างไก่บ่อแก้วนาคูกาฬสินธุ์4 ดอนแคน
1504มหานิกาย446160401วัดนางามบ่อแก้วนาคูกาฬสินธุ์4
1505มหานิกาย446160402วัดบ่อแก้วบ่อแก้วนาคูกาฬสินธุ์1
1506มหานิกาย446160403วัดบ้านม่วงกุลบ่อแก้วนาคูกาฬสินธุ์6
1507มหานิกาย446160404วัดป่าตาลอุดมบ่อแก้วนาคูกาฬสินธุ์7
1508มหานิกาย446160405วัดป่าอัมพวันบ้านหินลาดบ่อแก้วนาคูกาฬสินธุ์12 หินลาด
1509มหานิกาย446160406วัดหินลาดบ่อแก้วนาคูกาฬสินธุ์2
1510มหานิกาย446160407วัดอินทรารามบ่อแก้วนาคูกาฬสินธุ์8
1511มหานิกาย446160501วัดกลางภูแล่นช้างภูแล่นช้างนาคูกาฬสินธุ์1
1512ธรรมยุต646160501วัดคูหาผานิพพานภูแล่นช้างนาคูกาฬสินธุ์8
1513มหานิกาย446160502วัดน้ำปุ้นภูแล่นช้างนาคูกาฬสินธุ์9
1514ธรรมยุต646160502วัดปทุมรังษีภูแล่นช้างนาคูกาฬสินธุ์6 น้ำคำ
1515มหานิกาย446160503วัดศรีวิชัยภูแล่นช้างนาคูกาฬสินธุ์3
1516ธรรมยุต646160503วัดอุดมคงคานิมิตภูแล่นช้างนาคูกาฬสินธุ์5 โนนนาคำ
1517มหานิกาย446160201วัดกุดตาใกล้สายนาวังนาคูกาฬสินธุ์10 นาคู
1518มหานิกาย446160202วัดจอมศรีสายนาวังนาคูกาฬสินธุ์2
1519มหานิกาย446160203วัดนากระเดาสายนาวังนาคูกาฬสินธุ์5
1520มหานิกาย446160204วัดนากุดสิมสายนาวังนาคูกาฬสินธุ์3 นากุดสิม
1521มหานิกาย446160302วัดบ้านจานโนนนาจานนาคูกาฬสินธุ์8
1522มหานิกาย446160303วัดบ้านนายอโนนนาจานนาคูกาฬสินธุ์2 นายอ
1523มหานิกาย446160304วัดบ้านม่วงนาดีโนนนาจานนาคูกาฬสินธุ์8 นาขาม
1524มหานิกาย446160305วัดป่าเรไรสามัคคีโนนนาจานนาคูกาฬสินธุ์6 โคกยาว
1525มหานิกาย446160306วัดม่วงนาดีโนนนาจานนาคูกาฬสินธุ์5 ม่วงนาดี
1526มหานิกาย446160307วัดสว่างคงคาโนนนาจานนาคูกาฬสินธุ์3
1527มหานิกาย446160308วัดหนองห้างโนนนาจานนาคูกาฬสินธุ์4
1528มหานิกาย446160301วัดโนนสูงโนนนาจานนาคูกาฬสินธุ์7
1529ธรรมยุต646020101วัดคำก้าวมงคลนามนนามนกาฬสินธุ์2 โนนเที่ยง
1530มหานิกาย446020101วัดชัยประชาราษฎร์นามนนามนกาฬสินธุ์3 นามน
1531ธรรมยุต646020102วัดบ้านโนนเที่ยงนามนนามนกาฬสินธุ์15 โนนเที่ยง
1532ธรรมยุต646020103วัดศรีชมพูนามนนามนกาฬสินธุ์7 นาขวัญเมือง
1533มหานิกาย446020102วัดศรีสะอาดนามนนามนนามนกาฬสินธุ์1
1534มหานิกาย446020103วัดสะอาดสมศรีนามนนามนกาฬสินธุ์2
1535ธรรมยุต646020201วัดป่าพัฒนารามยอดแกงนามนกาฬสินธุ์4 พัฒนาอนามัย
1536ธรรมยุต646020202วัดป่าหวังมนตรียอดแกงนามนกาฬสินธุ์3 แห่
1537มหานิกาย446020202วัดหนองหญ้าปล้องยอดแกงนามนกาฬสินธุ์7 หนองหญ้าปล้อง
1538ธรรมยุต646020203วัดหนองหญ้าปล้องยอดแกงนามนกาฬสินธุ์7
1539มหานิกาย446020203วัดอรัญญิกาวาสยอดแกงนามนกาฬสินธุ์17 หนองโพนสูง
1540มหานิกาย446020204วัดอโศการามยอดแกงนามนกาฬสินธุ์1
1541มหานิกาย446020201วัดโนนสำราญยอดแกงนามนกาฬสินธุ์8 โนนสำราญ
1542มหานิกาย446020301วัดดงสวางสงเปลือยนามนกาฬสินธุ์6
1543ธรรมยุต646020301วัดป่าบุญญาภรณ์ถาวรนิมิตสงเปลือยนามนกาฬสินธุ์16 หนองน้อย
1544มหานิกาย446020304วัดศรีสุมังคลารามสงเปลือยนามนกาฬสินธุ์4
1545มหานิกาย446020305วัดสว่างวารีหนองน้อยสงเปลือยนามนกาฬสินธุ์7
1546มหานิกาย446020306วัดสุวรรณวารีหนองแวงสงเปลือยนามนกาฬสินธุ์8 หนองแวง
1547มหานิกาย446020307วัดอนงค์สงเปลือยสงเปลือยนามนกาฬสินธุ์2 สงเปลือย
1548มหานิกาย446020303วัดโพธิ์ชัยวนารามสงเปลือยนามนกาฬสินธุ์5 หัววัว
1549มหานิกาย446020302วัดใต้โพธิ์ทองสงเปลือยนามนกาฬสินธุ์9 สงเปลือย
1550มหานิกาย446020503วัดป่าหนองบัวหนองบัวนามนกาฬสินธุ์3 หนองบัวนอก
1551ธรรมยุต646020501วัดป่าโพธิ์กุศลหนองบัวนามนกาฬสินธุ์1 โนนยิ่งสันต์
1552มหานิกาย446020501วัดโนนยิ่งสันต์หนองบัวนามนกาฬสินธุ์1 โนนยิ่งสันต์
1553มหานิกาย446020502วัดโนนหนองเบ็ญหนองบัวนามนกาฬสินธุ์5 โนนหนองเบ็ญ
1554มหานิกาย446020504วัดโพธิ์ชัยหนองบัวกลางหนองบัวนามนกาฬสินธุ์5 หนองบัวกลาง
1555มหานิกาย446020402วัดโพธิ์ทองหนองบัวนอกหนองบัวนามนกาฬสินธุ์5
1556มหานิกาย446020403วัดโพธิ์ศรีหนองบัวในหนองบัวนามนกาฬสินธุ์6
1557มหานิกาย446020401วัดจินดามณีหลักเหลี่ยมนามนกาฬสินธุ์7
1558ธรรมยุต646020401วัดป่าอรุณธรรมหลักเหลี่ยมนามนกาฬสินธุ์8 สังคมพัฒนา
1559มหานิกาย446020404วัดวิเศษชัยศรีหลักเหลี่ยมหลักเหลี่ยมนามนกาฬสินธุ์1
1560มหานิกาย446020405วัดสังคมพัฒนาหลักเหลี่ยมนามนกาฬสินธุ์2
1561มหานิกาย446071101วัดบูรพาโคกสีคลองขามยางตลาดกาฬสินธุ์6
1562ธรรมยุต646071101วัดปทุมคงคาคลองขามยางตลาดกาฬสินธุ์2
1563ธรรมยุต646071102วัดป่าบึงอร่ามคลองขามยางตลาดกาฬสินธุ์8 บึงอร่าม
1564มหานิกาย446071102วัดสระบัวบ้านสาคลองขามยางตลาดกาฬสินธุ์7
1565มหานิกาย446071105วัดสว่างโพธิ์ศรีคลองขามยางตลาดกาฬสินธุ์11
1566มหานิกาย446071103วัดสว่างโพธิ์ศรี (สว่างโพธิ์ศรีหนองแวงฮี)คลองขามยางตลาดกาฬสินธุ์11
1567มหานิกาย446071104วัดสว่างโพธิ์ศรีหนองแวงฮีคลองขามยางตลาดกาฬสินธุ์11
1568มหานิกาย446071106วัดสามัคคีบ้านขามคลองขามยางตลาดกาฬสินธุ์1 ขาม
1569มหานิกาย446070901วัดดงเค็งดอนสมบูรณ์ยางตลาดกาฬสินธุ์4
1570มหานิกาย446070902วัดดอนยานางดอนสมบูรณ์ยางตลาดกาฬสินธุ์1
1571มหานิกาย446070903วัดป่าแดงดอนสมบูรณ์ยางตลาดกาฬสินธุ์2
1572มหานิกาย446070905วัดสว่างโพธิ์ทองดอนสมบูรณ์ยางตลาดกาฬสินธุ์1
1573มหานิกาย446070904วัดสว่างโพธิ์ทอง (ดอนยานาง)ดอนสมบูรณ์ยางตลาดกาฬสินธุ์1
1574มหานิกาย446070906วัดหนองขามดอนสมบูรณ์ยางตลาดกาฬสินธุ์15
1575ธรรมยุต646071301วัดกลางสีมารามนาดียางตลาดกาฬสินธุ์9 นาดี
1576ธรรมยุต646071303วัดป่าราชธรรมานุวัตรนาดียางตลาดกาฬสินธุ์9 นาดี
1577ธรรมยุต646071304วัดสว่างชัยศรีนาดียางตลาดกาฬสินธุ์4 ปอแดง
1578ธรรมยุต646071305วัดอัมพวันหนองม่วงนาดียางตลาดกาฬสินธุ์7
1579ธรรมยุต646071302วัดโนนสะอาดวารีนาดียางตลาดกาฬสินธุ์5
1580ธรรมยุต646071001วัดดุสิตอินทารามนาเชือกยางตลาดกาฬสินธุ์2 นาเชือก
1581ธรรมยุต646071002วัดป่านุกูลสันติรัตนารามนาเชือกยางตลาดกาฬสินธุ์9 โนนภักดี
1582ธรรมยุต646071003วัดป่าสว่างอารมณ์นาเชือกยางตลาดกาฬสินธุ์7 เลิงทุ่ม
1583มหานิกาย446071001วัดราษฎร์บำรุงหนองกาวนาเชือกยางตลาดกาฬสินธุ์5
1584มหานิกาย446071002วัดสว่างนิวรณ์นาเชือกยางตลาดกาฬสินธุ์6
1585ธรรมยุต646071004วัดสุวรรณชัยศรีนาเชือกยางตลาดกาฬสินธุ์1 นาเชือกใต้
1586ธรรมยุต646071005วัดอุดมคงคาท่าเรือนาเชือกยางตลาดกาฬสินธุ์3
1587มหานิกาย446070401วัดบุญเรืองศรีบัวบานยางตลาดกาฬสินธุ์10
1588ธรรมยุต646070401วัดป่าโปร่งแคกุดน้ำใสบัวบานยางตลาดกาฬสินธุ์8 โปร่งแค
1589มหานิกาย446070406วัดศรีสว่างวงค์บัวบานยางตลาดกาฬสินธุ์14 โนนนาค
1590ธรรมยุต646070402วัดศรีสว่างอารมณ์บัวบานยางตลาดกาฬสินธุ์8 โป่งแค
1591มหานิกาย446070407วัดสระบัวเชียงสาบัวบานยางตลาดกาฬสินธุ์9
1592มหานิกาย446070408วัดสว่างคำแมดบัวบานยางตลาดกาฬสินธุ์13
1593มหานิกาย446070409วัดสว่างบ้านเหล่าบัวบานยางตลาดกาฬสินธุ์5
1594มหานิกาย446070410วัดสว่างบูรพาคำขันอาสาบัวบานยางตลาดกาฬสินธุ์12 คำขันอาสา
1595มหานิกาย446070411วัดสามัคคีพัฒนาบ้านแดงบัวบานยางตลาดกาฬสินธุ์3
1596มหานิกาย446070412วัดสายทองโคกก่องบัวบานยางตลาดกาฬสินธุ์7
1597มหานิกาย446070404วัดโพธิ์ชัยบ้านตูมบัวบานยางตลาดกาฬสินธุ์4
1598มหานิกาย446070405วัดโพธิ์ชัยบ้านเว่อบัวบานยางตลาดกาฬสินธุ์2
1599มหานิกาย446070403วัดโพธิ์ชัยเชียงงามบัวบานยางตลาดกาฬสินธุ์6
1600มหานิกาย446070402วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่บัวบานยางตลาดกาฬสินธุ์1