Showing 1,601-1,700 of 43,606 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
1601มหานิกาย446070101วัดกลางโคกค้อยางตลาดยางตลาดกาฬสินธุ์3 ค้อ
1602ธรรมยุต646070101วัดขวัญเมืองยางตลาดยางตลาดกาฬสินธุ์2 ขวัญเมือง
1603มหานิกาย446070102วัดชัยเจริญยางตลาดยางตลาดกาฬสินธุ์13
1604มหานิกาย446070103วัดชุมทางยางตลาดยางตลาดกาฬสินธุ์18
1605มหานิกาย446070104วัดดอนตาปู่ยางตลาดยางตลาดกาฬสินธุ์4 โคก
1606มหานิกาย446070105วัดบ้านยางน้อยยางตลาดยางตลาดกาฬสินธุ์6 ยางน้อย
1607มหานิกาย446070106วัดยางน้อยสามัคคียางตลาดยางตลาดกาฬสินธุ์6
1608มหานิกาย446070107วัดศรีนวลหัวงัวยางตลาดยางตลาดกาฬสินธุ์7
1609มหานิกาย446070109วัดสว่างอุทัยดอนยูงยางตลาดยางตลาดกาฬสินธุ์16
1610มหานิกาย446070108วัดสว่างโพธิ์ศรียางตลาดยางตลาดกาฬสินธุ์5 เปลือย
1611มหานิกาย446070110วัดสามัคคีดงบ่อยางตลาดยางตลาดกาฬสินธุ์10
1612มหานิกาย446070111วัดอร่ามมงคลยางตลาดยางตลาดกาฬสินธุ์9
1613มหานิกาย446071503วัดสุธรรมารามหนองตอกแป้นยางตลาดกาฬสินธุ์4 หนองตอกแป้น
1614มหานิกาย446071502วัดสว่างอุทัยหนองตอกแป้นยางตลาดกาฬสินธุ์3
1615มหานิกาย446071501วัดโพธิ์ศรีคำไฮหนองตอกแป้นยางตลาดกาฬสินธุ์1
1616มหานิกาย446070802วัดบรมผาสุขหนองอิเฒ่ายางตลาดกาฬสินธุ์6
1617มหานิกาย446070803วัดป่าบุญญาวาสหนองอิเฒ่ายางตลาดกาฬสินธุ์1 หนองอิเฒ่า
1618มหานิกาย446070805วัดสว่างคำน้อยหนองอิเฒ่ายางตลาดกาฬสินธุ์5
1619มหานิกาย446070806วัดสว่างโนนชาติหนองอิเฒ่ายางตลาดกาฬสินธุ์3
1620มหานิกาย446070807วัดสว่างโนนทันหนองอิเฒ่ายางตลาดกาฬสินธุ์1
1621มหานิกาย446070808วัดสุธรรมารามหนองอิเฒ่ายางตลาดกาฬสินธุ์8
1622มหานิกาย446070801วัดโนนตาลหนองอิเฒ่ายางตลาดกาฬสินธุ์11
1623มหานิกาย446070804วัดโพธิ์ศรีดงน้อยหนองอิเฒ่ายางตลาดกาฬสินธุ์4
1624มหานิกาย446070201วัดท่าพระงามหัวงัวยางตลาดกาฬสินธุ์3
1625ธรรมยุต646070203วัดบึงบ้านเสียวหัวงัวยางตลาดกาฬสินธุ์5 เสียว
1626ธรรมยุต646070205วัดป่าสันติวาสอินทารามหัวงัวยางตลาดกาฬสินธุ์5
1627ธรรมยุต646070204วัดป่าโคกหนองแฝกหัวงัวยางตลาดกาฬสินธุ์12 หนองกุง
1628มหานิกาย446070202วัดศรีธาตุกุดสังข์หัวงัวยางตลาดกาฬสินธุ์5
1629มหานิกาย446070203วัดสว่างคงคาหัวงัวยางตลาดกาฬสินธุ์8 หนองลุมพุก
1630ธรรมยุต646070206วัดสว่างท่าไฮหนองโจดหัวงัวยางตลาดกาฬสินธุ์7
1631ธรรมยุต646070207วัดสว่างมีชัยหนองแต้หัวงัวยางตลาดกาฬสินธุ์10 หนองแต้
1632ธรรมยุต646070202วัดเจริญธรรมหัวงัวยางตลาดกาฬสินธุ์9
1633ธรรมยุต646070201วัดโคกคันจ้องบุญมีหัวงัวยางตลาดกาฬสินธุ์11
1634ธรรมยุต646070701วัดชัยมงคลโคกค่ายหัวนาคำยางตลาดกาฬสินธุ์3 โคกค่าย
1635มหานิกาย446070701วัดทุ่งสว่างดอนกลางหัวนาคำยางตลาดกาฬสินธุ์8
1636ธรรมยุต646070702วัดป่าดงบังหัวนาคำยางตลาดกาฬสินธุ์9 ดงบัง
1637ธรรมยุต646070704วัดป่าอัมพวันหัวนาคำยางตลาดกาฬสินธุ์1 หัวนาคำน้อย
1638ธรรมยุต646070703วัดป่าโนนพระหัวนาคำยางตลาดกาฬสินธุ์16 หัวนาคำ
1639มหานิกาย446070703วัดสระบัวโพนสิมหัวนาคำยางตลาดกาฬสินธุ์7
1640มหานิกาย446070704วัดสร้างหินหัวนาคำยางตลาดกาฬสินธุ์5 สร้างหิน
1641มหานิกาย446070705วัดสวนพร้าวดงบังหัวนาคำยางตลาดกาฬสินธุ์9
1642มหานิกาย446070706วัดสว่างหัวนาคำหัวนาคำยางตลาดกาฬสินธุ์1
1643มหานิกาย446070702วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่หัวนาคำยางตลาดกาฬสินธุ์6
1644มหานิกาย446070601วัดดอนสวรรค์วนารามอิตื้อยางตลาดกาฬสินธุ์5 ดอนขี
1645มหานิกาย446070602วัดประชาสามัคคีอิตื้อยางตลาดกาฬสินธุ์4 แกเหนือ
1646มหานิกาย446070607วัดหนองแวงบ่อแก้วอิตื้อยางตลาดกาฬสินธุ์8
1647มหานิกาย446070606วัดหนองแวงใต้อิตื้อยางตลาดกาฬสินธุ์18 หนองแวงใต้
1648มหานิกาย446070603วัดโพธิ์ศรีบ้านแกอิตื้อยางตลาดกาฬสินธุ์1
1649มหานิกาย446070604วัดโพธิ์ศรียางคำอิตื้อยางตลาดกาฬสินธุ์7
1650มหานิกาย446070605วัดโพธิ์ศรีหนองแวงอิตื้อยางตลาดกาฬสินธุ์8
1651ธรรมยุต646070301วัดบูรพาโคกเครืออุ่มเม่ายางตลาดกาฬสินธุ์3
1652ธรรมยุต646070305วัดสระทองดอนดู่อุ่มเม่ายางตลาดกาฬสินธุ์2
1653ธรรมยุต646070306วัดสว่างอารมณ์อุ่มเม่ายางตลาดกาฬสินธุ์1
1654ธรรมยุต646070302วัดโพธิ์ชัยคำม่วงอุ่มเม่ายางตลาดกาฬสินธุ์11
1655ธรรมยุต646070303วัดโพธิ์ชัยโคกศรีอุ่มเม่ายางตลาดกาฬสินธุ์5
1656ธรรมยุต646070304วัดโพธิ์ศรีท่างามอุ่มเม่ายางตลาดกาฬสินธุ์9
1657มหานิกาย446071202วัดวารีราษฎร์หนองกุงเขาพระนอนยางตลาดกาฬสินธุ์2 หนองกุงเหนือ
1658ธรรมยุต646071201วัดจอมทองเขาพระนอนยางตลาดกาฬสินธุ์5 โคกแง้
1659ธรรมยุต646071202วัดช้างแก้วพัฒนารามเขาพระนอนยางตลาดกาฬสินธุ์13 โนนหัวช้าง
1660มหานิกาย446071201วัดป่าเขาพระนอนเขาพระนอนยางตลาดกาฬสินธุ์4 พุทธรักษา
1661ธรรมยุต646071204วัดพิกุลเจริญเขาพระนอนยางตลาดกาฬสินธุ์7 หนองแสง
1662ธรรมยุต646071205วัดมณีสมบูรณ์เขาพระนอนยางตลาดกาฬสินธุ์8
1663ธรรมยุต646071203วัดไตรมิตรเขาพระนอนยางตลาดกาฬสินธุ์3 หนองแวง
1664ธรรมยุต646070501วัดป่าห้วยเตยเว่อยางตลาดกาฬสินธุ์6 ห้วยเตยกลาง
1665ธรรมยุต646070502วัดผลาผลเว่อยางตลาดกาฬสินธุ์1
1666มหานิกาย446070501วัดวารีราษฎร์หนองกุงเว่อยางตลาดกาฬสินธุ์1
1667ธรรมยุต646070503วัดศรีวิริยสัมมารามเว่อยางตลาดกาฬสินธุ์3 ห้วยเตยใต้
1668ธรรมยุต646070504วัดสว่างศรีบุญเรืองเว่อยางตลาดกาฬสินธุ์4
1669มหานิกาย446071402วัดบูรพาสร้างมิ่งโนนสูงยางตลาดกาฬสินธุ์2
1670มหานิกาย446071404วัดสว่างโนนสูงโนนสูงยางตลาดกาฬสินธุ์6
1671มหานิกาย446071405วัดหนองขามเหนือโนนสูงยางตลาดกาฬสินธุ์10 หนองขามเหนือ
1672มหานิกาย446071406วัดอุดมผลหนองไผ่โนนสูงยางตลาดกาฬสินธุ์3
1673มหานิกาย446071401วัดโนนสูงใต้โนนสูงยางตลาดกาฬสินธุ์5
1674มหานิกาย446071403วัดโพธิ์หนองจานโนนสูงยางตลาดกาฬสินธุ์1
1675มหานิกาย446040101วัดดอนปู่ตาร่องคำร่องคำกาฬสินธุ์10 กุดลิง
1676มหานิกาย446040102วัดปฐมแพงศรีร่องคำร่องคำกาฬสินธุ์8
1677มหานิกาย446040103วัดร่องคำร่องคำร่องคำกาฬสินธุ์4
1678มหานิกาย446040104วัดสว่างใต้ร่องคำร่องคำกาฬสินธุ์7
1679มหานิกาย446040105วัดสองห้องร่องคำร่องคำกาฬสินธุ์5
1680ธรรมยุต646040201วัดป่านาเรียงสามัคคีร่องคำกาฬสินธุ์10 นาเรียง
1681มหานิกาย446040202วัดศรีสำราญสามัคคีร่องคำกาฬสินธุ์2 โคกสำราญ
1682มหานิกาย446040203วัดสว่างธรรมรังษีสามัคคีร่องคำกาฬสินธุ์6
1683มหานิกาย446040204วัดสว่างสามัคคีสามัคคีร่องคำกาฬสินธุ์1 โนนสามัคคี
1684มหานิกาย446040205วัดสว่างโสภาเหล่าเขืองสามัคคีร่องคำกาฬสินธุ์5
1685มหานิกาย446040206วัดอุมังคละนาเรียงสามัคคีร่องคำกาฬสินธุ์4
1686มหานิกาย446040201วัดโคกสำเริงสามัคคีร่องคำกาฬสินธุ์7 โคกสำเริง
1687มหานิกาย446040301วัดกระยอมเหล่าอ้อยร่องคำกาฬสินธุ์8
1688มหานิกาย446040302วัดดงเมืองเหล่าอ้อยร่องคำกาฬสินธุ์1
1689มหานิกาย446040303วัดด่านใต้เหล่าอ้อยร่องคำกาฬสินธุ์4
1690ธรรมยุต646040301วัดป่าสันติธรรมเหล่าอ้อยร่องคำกาฬสินธุ์12 ค้อพัฒนา
1691ธรรมยุต646040302วัดป่าหนองคูเหล่าอ้อยร่องคำกาฬสินธุ์2 หนองคู
1692มหานิกาย446040304วัดสว่างเหล่าอ้อยเหล่าอ้อยร่องคำกาฬสินธุ์7
1693มหานิกาย446130601วัดสังวรวรารามผาเสวยสมเด็จกาฬสินธุ์6
1694มหานิกาย446130602วัดสีสุมังคลารามผาเสวยสมเด็จกาฬสินธุ์7
1695มหานิกาย446130603วัดแสงสว่างจิตผาเสวยสมเด็จกาฬสินธุ์4 หนองแสงน้อย
1696ธรรมยุต646130401วัดบรรพตสันติวันมหาไชยสมเด็จกาฬสินธุ์3 มหาไชย
1697มหานิกาย446130402วัดสว่างโพธิ์ชัยมหาไชยสมเด็จกาฬสินธุ์4
1698มหานิกาย446130401วัดโพธิ์ศรีมหาไชยมหาไชยสมเด็จกาฬสินธุ์2
1699ธรรมยุต646130402วัดโสภณพัฒนารามมหาไชยสมเด็จกาฬสินธุ์6 ดงบัง
1700มหานิกาย446130801วัดศรีทองโนนสมบูรณ์ลำห้วยหลัวสมเด็จกาฬสินธุ์5 โนนสมบูรณ์