Showing 301-400 of 43,604 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
301มหานิกาย214120802วัดกลางบ้านโพธิ์เสนาพระนครศรีอยุธยา11
302มหานิกาย214151001วัดกลางบ้านขวางมหาราชพระนครศรีอยุธยา3 บ้านขวางกลาง
303มหานิกาย215010901วัดกลางหัวไผ่เมืองอ่างทองอ่างทอง6 บ้านคราม
304มหานิกาย215040301วัดกลางบางพลับโพธิ์ทองอ่างทอง3 บางพลับ
305มหานิกาย215041101วัดกลางบ่อแร่โพธิ์ทองอ่างทอง3
306มหานิกาย217060801วัดกลางทองเอนอินทร์บุรีสิงห์บุรี2
307มหานิกาย218050301วัดกลางห้วยกรดสรรคบุรีชัยนาท7
308มหานิกาย220010201วัดกลางมะขามหย่งเมืองชลบุรีชลบุรี
309มหานิกาย222010201วัดกลางวัดใหม่เมืองจันทบุรีจันทบุรี
310มหานิกาย222030401วัดกลางบ่อพุท่าใหม่จันทบุรี7
311มหานิกาย222060501วัดกลางคลองน้ำเค็มแหลมสิงห์จันทบุรี2
312มหานิกาย223010101วัดกลางบางพระเมืองตราดตราดบางพระ
313มหานิกาย270071001วัดกลางคลองข่อยโพธารามราชบุรี4
314มหานิกาย272040101วัดกลางโคกครามบางปลาม้าสุพรรณบุรี6
315มหานิกาย353010101วัดกลางท่าอิฐเมืองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์เกาะ
316มหานิกาย354060201วัดกลางบ้านกลางสองแพร่5
317มหานิกาย355090401วัดกลางพระธาตุเชียงกลางน่าน4
318มหานิกาย357110601วัดกลางแม่เจดีย์เวียงป่าเป้าเชียงราย1
319มหานิกาย357130201วัดกลางปอเวียงแก่นเชียงราย9
320มหานิกาย358030101วัดกลางเวียงใต้ปายแม่ฮ่องสอน1
321มหานิกาย365020101วัดกลางนครไทยนครไทยพิษณุโลก11 โนนจันทร์
322มหานิกาย424040101วัดกลางบางปะกงบางปะกงฉะเชิงเทรา8
323มหานิกาย431040101วัดกลางนางรองนางรองบุรีรัมย์5
324มหานิกาย431070101วัดกลางประโคนชัยประโคนชัยบุรีรัมย์3
325มหานิกาย432010101วัดกลางในเมืองเมืองสุรินทร์สุรินทร์1
326มหานิกาย432070101วัดกลางรัตนบุรีรัตนบุรีสุรินทร์9
327มหานิกาย433050901วัดกลางห้วยเหนือขุขันธ์ศรีสะเกษ6
328มหานิกาย433090101วัดกลางเมืองคงราษีไศลศรีสะเกษ3
329มหานิกาย434010101วัดกลางในเมืองเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานี
330มหานิกาย434190101วัดกลางพิบูลพิบูลมังสาหารอุบลราชธานี
331มหานิกาย437010901วัดกลางน้ำปลีกเมืองอำนาจเจริญอำนาจเจริญ2
332มหานิกาย440010101วัดกลางในเมืองเมืองขอนแก่นขอนแก่น
333มหานิกาย440051001วัดกลางหนองเขียดชุมแพขอนแก่น4 ธาตุ
334มหานิกาย443070101วัดกลางพานพร้าวศรีเชียงใหม่หนองคาย2
335มหานิกาย444090102วัดกลางหนองแสงวาปีปทุมมหาสารคาม2 หนองแสง
336มหานิกาย445020101วัดกลางเกษตรวิสัยเกษตรวิสัยร้อยเอ็ด1
337มหานิกาย445040101วัดกลางหัวช้างจตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด3
338มหานิกาย445080201วัดกลางเชียงใหม่โพธิ์ชัยร้อยเอ็ด9
339มหานิกาย445100101วัดกลางกลางเสลภูมิร้อยเอ็ด4
340มหานิกาย445110101วัดกลางสระคูสุวรรณภูมิร้อยเอ็ด1
341มหานิกาย445140401วัดกลางหน่อมอาจสามารถร้อยเอ็ด7
342มหานิกาย446010101วัดกลางกาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
343มหานิกาย447020101วัดกลางกุสุมาลย์กุสุมาลย์สกลนครหมู่ ๘
344มหานิกาย447040301วัดกลางพอกน้อยพรรณานิคมสกลนคร1
345มหานิกาย447110101วัดกลางอากาศอากาศอำนวยสกลนครหมู่ที่ ๑๖
346มหานิกาย448010102วัดกลางในเมืองเมืองนครพนมนครพนม
347มหานิกาย448030101วัดกลางท่าอุเทนท่าอุเทนนครพนม1
348มหานิกาย448040101วัดกลางบ้านแพงบ้านแพงนครพนม2 แพง
349มหานิกาย448071201วัดกลางบ้านแก้งนาแกนครพนม1
350มหานิกาย580140301วัดกลางฉลองสิชลนครศรีธรรมราช11
351มหานิกาย584010101วัดกลางตลาดเมืองสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี
352มหานิกาย590020202วัดกลางกระดังงาสทิงพระสงขลา5
353มหานิกาย593011201วัดกลางร่มเมืองเมืองพัทลุงพัทลุง6 ป่าตอ
354ธรรมยุต616011701วัดกลางบางขันหมากเมืองลพบุรีลพบุรี3 กลาง
355ธรรมยุต647110101วัดกลางอากาศอากาศอำนวยสกลนคร16 อากาศ
356มหานิกาย431010102วัดกลาง (กลางบุรีรัมย์)ในเมืองเมืองบุรีรัมย์บุรีรัมย์
357มหานิกาย215041102วัดกลาง (กลางพุฒนิมิต)บ่อแร่โพธิ์ทองอ่างทอง3
358มหานิกาย445100102วัดกลาง (ศรีทองนพคุณ)กลางเสลภูมิร้อยเอ็ด4
359มหานิกาย221030501วัดกลางกร่ำกร่ำแกลงระยอง5 หนองสัก
360มหานิกาย444120101วัดกลางกุดรังกุดรังกุดรังมหาสารคาม1 กุดรัง
361มหานิกาย446060101วัดกลางกุดสิมคุ้มเก่าคุ้มเก่าเขาวงกาฬสินธุ์1 คุ้มเก่า
362มหานิกาย446060601วัดกลางกุดสิมคุ้มใหม่กุดสิมคุ้มใหม่เขาวงกาฬสินธุ์2 กุดสิม
363มหานิกาย445140901วัดกลางขี้เหล็กขี้เหล็กอาจสามารถร้อยเอ็ด4
364มหานิกาย214140501วัดกลางขุยหนองไม้ซุงอุทัยพระนครศรีอยุธยา5 บ้านกลางขุย
365มหานิกาย426040701วัดกลางคลอง ๓๐บางปลากดองครักษ์นครนายก4
366มหานิกาย214121701วัดกลางคลองวัฒนารามเจ้าเสด็จเสนาพระนครศรีอยุธยา1
367มหานิกาย214011801วัดกลางคลองสระบัวคลองสระบัวพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา3
368มหานิกาย213020301วัดกลางคลองสามคลองสามคลองหลวงปทุมธานี9 บ้านคลองสาม
369มหานิกาย213060201วัดกลางคลองสี่ลาดสวายลำลูกกาปทุมธานี5 บ้านคลองสี่สายกลาง
370มหานิกาย220062101วัดกลางคลองหลวงไร่หลักทองพนัสนิคมชลบุรี9 คลองหลวง
371มหานิกาย273031502วัดกลางคูเวียงสัมปทวนนครชัยศรีนครปฐม3
372มหานิกาย432020101วัดกลางชุมพลบุรีชุมพลบุรีชุมพลบุรีสุรินทร์1
373มหานิกาย217020701วัดกลางชูศรีเจริญสุขพักทันบางระจันสิงห์บุรี7
374มหานิกาย364090401วัดกลางดงกลางดงทุ่งเสลี่ยมสุโขทัย2
375มหานิกาย430210201วัดกลางดงกลางดงปากช่องนครราชสีมา12 กลางดง
376มหานิกาย449040105วัดกลางดงหลวงวนารามดงหลวงดงหลวงมุกดาหาร3 ดงหลวง
377มหานิกาย426010701วัดกลางดอนศรีจุฬาเมืองนครนายกนครนายก5
378มหานิกาย110150402วัดกลางดาวคนองบุคคโลธนบุรีกรุงเทพมหานครถนนเจริญนคร
379มหานิกาย436100801วัดกลางตาลหนองตูมภูเขียวชัยภูมิ2
380มหานิกาย217030401วัดกลางท่าข้ามท่าข้ามค่ายบางระจันสิงห์บุรี3
381มหานิกาย214150901วัดกลางทุ่งบ้านนามหาราชพระนครศรีอยุธยา2 บ้านนา
382มหานิกาย350040301วัดกลางทุ่งเมืองงายเชียงดาวเชียงใหม่10 สัน
383มหานิกาย350090101วัดกลางทุ่งเวียงฝางเชียงใหม่9 บ้านสันป่าไหน่
384มหานิกาย350121001วัดกลางทุ่งทุ่งต้อมสันป่าตองเชียงใหม่2
385มหานิกาย358010101วัดกลางทุ่งจองคำเมืองแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน
386มหานิกาย362011315วัดกลางทุ่งเทพนครเมืองกำแพงเพชรกำแพงเพชร8 สระสิงห์โต
387มหานิกาย222030101วัดกลางทุ่งท่าระแนะท่าใหม่ท่าใหม่จันทบุรี10
388มหานิกาย220060101วัดกลางทุมมาวาสพนัสนิคมพนัสนิคมชลบุรี
389มหานิกาย217040501วัดกลางธนรินทร์บ้านแป้งพรหมบุรีสิงห์บุรี2
390มหานิกาย447080701วัดกลางธรรมคุณหนองแวงวานรนิวาสสกลนคร1 ห้วยหิน
391ธรรมยุต640090101วัดกลางธรรมนิมิตหนองโกกระนวนขอนแก่น18 โนนราศรี
392มหานิกาย434040301วัดกลางน้อยค้อทองเขื่องในอุบลราชธานี6 กลางน้อย
393มหานิกาย434041301วัดกลางน้อยกลางใหญ่เขื่องในอุบลราชธานี3 กลางใหญ่
394มหานิกาย435040701วัดกลางนาดงแคนใหญ่คำเขื่อนแก้วยโสธร3
395มหานิกาย435040702วัดกลางนา (สว่างกลางนา)ดงแคนใหญ่คำเขื่อนแก้วยโสธร3
396มหานิกาย432130101วัดกลางบัวเชดบัวเชดบัวเชดสุรินทร์10 โนนสังข์
397มหานิกาย212010401วัดกลางบางซื่อบางกระสอเมืองนนทบุรีนนทบุรี6 ถนนนนทบุรี 1
398มหานิกาย424040102วัดกลางบางปะกงบางปะกงบางปะกงฉะเชิงเทรา8
399มหานิกาย424040103วัดกลางบางปะกง (กลาง)บางปะกงบางปะกงฉะเชิงเทรา8
400มหานิกาย273032001วัดกลางบางพระบางพระนครชัยศรีนครปฐม4