Showing 601-700 of 43,604 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
601มหานิกาย580210307วัดโพเตมีย์กะหรอนบพิตำนครศรีธรรมราช1 นาป่า
602มหานิกาย580210308วัดอู่ทองกะหรอนบพิตำนครศรีธรรมราช3 อู่ทอง
603มหานิกาย436150301วัดกะฮาดกะฮาดเนินสง่าชัยภูมิ6
604มหานิกาย436150302วัดขี้เหล็กกะฮาดเนินสง่าชัยภูมิ5
605มหานิกาย436150303วัดบ้านกะฮาดน้อยกะฮาดเนินสง่าชัยภูมิ1 กะฮาดน้อย
606มหานิกาย436150304วัดมณีรัตนารามกะฮาดเนินสง่าชัยภูมิ10 หนองดินดำ
607มหานิกาย436150305วัดหนองกระเทืองกะฮาดเนินสง่าชัยภูมิ7
608มหานิกาย436150306วัดหนองไข่น้ำกะฮาดเนินสง่าชัยภูมิ9
609มหานิกาย436150307วัดหนองตาโพธิ์กะฮาดเนินสง่าชัยภูมิ4 หนองตาโพธิ์
610มหานิกาย585030201วัดธรรมาวุธารามกะเปอร์กะเปอร์ระนอง4 ฝายท่า
611มหานิกาย585030202วัดปทุมธารารามกะเปอร์กะเปอร์ระนอง5 กงษี
612มหานิกาย584080601วัดโกศาวาสกะเปาคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานีม.2
613มหานิกาย584080602วัดพระมหาธาตุคีรีอินทรวิหารกะเปาคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานีม.5
614มหานิกาย580040601วัดกะเปียดกะเปียดฉวางนครศรีธรรมราช6
615มหานิกาย580040602วัดนาเขลียงกะเปียดฉวางนครศรีธรรมราช4
616ธรรมยุต680040601วัดเพ็ญญาติกะเปียดฉวางนครศรีธรรมราช5 กะเบียด
617มหานิกาย584020301วัดกรวดกะแดะกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.8
618มหานิกาย584020302วัดดอนยากะแดะกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.2
619มหานิกาย584020303วัดถนนสุวรรณประดิษฐ์กะแดะกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.3
620มหานิกาย584020304วัดสนธิ์กะแดะกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.4
621ธรรมยุต684020301วัดกาญจนารามกะแดะกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีม.1
622มหานิกาย582040301วัดเจริญรมณาวาสกะไหลตะกั่วทุ่งพังงา4 กะไหล
623มหานิกาย582040302วัดมณีศรีมหาธาตุกะไหลตะกั่วทุ่งพังงา2 กะไหล
624มหานิกาย582040303วัดศรีรัตนารามกะไหลตะกั่วทุ่งพังงา7 เชียงใหม่
625ธรรมยุต682040301วัดควนกะไหลกะไหลตะกั่วทุ่งพังงา2 กะไหล
626มหานิกาย432050101วัดตาลวกกังแอนปราสาทสุรินทร์16 ตาลวก
627มหานิกาย432050102วัดป่ารันแดงกังแอนปราสาทสุรินทร์18 ปลูงใต้
628มหานิกาย432050103วัดสีโคกังแอนปราสาทสุรินทร์9 สีโค
629มหานิกาย432050104วัดสุวรรณวิจิตรกังแอนปราสาทสุรินทร์1 ปะอาว
630มหานิกาย432050105วัดปราสาทชลธารกังแอนปราสาทสุรินทร์4
631ธรรมยุต632050101วัดปราการชัยพัฒนารามกังแอนปราสาทสุรินทร์11 ตาลวก
632ธรรมยุต632050102วัดป่าสวายทองกังแอนปราสาทสุรินทร์12 สวายทอง
633ธรรมยุต632050103วัดป่าปราสาทศีลคุณกังแอนปราสาทสุรินทร์10 ตาเสาร์
634ธรรมยุต632050104วัดห่อชื่อกังแอนปราสาทสุรินทร์14 อัดแดก
635ธรรมยุต632050105วัดตาลวกกังแอนปราสาทสุรินทร์16
636มหานิกาย367080401วัดโคกกรวดกันจุบึงสามพันเพชรบูรณ์13
637มหานิกาย367080402วัดโคกสะอาดกันจุบึงสามพันเพชรบูรณ์9 โคกสะอาด
638มหานิกาย367080403วัดซับบอนกันจุบึงสามพันเพชรบูรณ์10
639มหานิกาย367080404วัดทุ่งนางามกันจุบึงสามพันเพชรบูรณ์5 ทุ่งนางาม
640มหานิกาย367080405วัดทุ่งสีทมกันจุบึงสามพันเพชรบูรณ์19 ทุ่งสีทม
641มหานิกาย367080406วัดเนินเสรีกันจุบึงสามพันเพชรบูรณ์11 เนินเสรี
642มหานิกาย367080407วัดพิกุลบุญนาคกันจุบึงสามพันเพชรบูรณ์1
643มหานิกาย367080408วัดรัตนารามกันจุบึงสามพันเพชรบูรณ์7
644มหานิกาย367080409วัดราษฎร์เจริญสามัคคีธรรมกันจุบึงสามพันเพชรบูรณ์6 ราษฎร์เจริญ
645มหานิกาย367080410วัดสิริรัตนารามกันจุบึงสามพันเพชรบูรณ์4
646มหานิกาย367080411วัดหนองแดงกันจุบึงสามพันเพชรบูรณ์12
647มหานิกาย367080412วัดหนองพลวงกันจุบึงสามพันเพชรบูรณ์3
648ธรรมยุต667080401วัดสังกิจจธรรมาวาสกันจุบึงสามพันเพชรบูรณ์10 เตาถ่าน
649มหานิกาย432051601วัดกันทรารามกันตวจระมวลปราสาทสุรินทร์1 กันตวจระมวล
650มหานิกาย432051602วัดบ้านทำนบกันตวจระมวลปราสาทสุรินทร์4 ทำนบ
651มหานิกาย592020101วัดตรังคภูมิพุทธาวาสกันตังกันตังตรังกันตัง
652มหานิกาย433080901วัดกันทรอมใต้กันทรอมขุนหาญศรีสะเกษ4 กันทรอมใต้
653มหานิกาย433080902วัดกันทรอมน้อยกันทรอมขุนหาญศรีสะเกษ6 กันทรอมน้อย
654มหานิกาย433080903วัดกันทรอมอุดมกันทรอมขุนหาญศรีสะเกษ1 กันทรอม
655มหานิกาย433080904วัดตาเอกกันทรอมขุนหาญศรีสะเกษ5
656มหานิกาย433080905วัดหลักศิลาวนารามกันทรอมขุนหาญศรีสะเกษ2 จองกอ
657ธรรมยุต633080901วัดป่าภูดินสอกันทรอมขุนหาญศรีสะเกษ4 กันทรอมใต้
658มหานิกาย431031001วัดคันธารมย์กันทรารมย์กระสังบุรีรัมย์1 กันธารมย์
659มหานิกาย431031002วัดดอนยาวกันทรารมย์กระสังบุรีรัมย์3 ดอนยาว
660มหานิกาย431031003วัดท่าประชุมวารีกันทรารมย์กระสังบุรีรัมย์5 โคกยาง
661มหานิกาย431031004วัดระกาเสม็ดกันทรารมย์กระสังบุรีรัมย์6 ระกาเสม็ด
662มหานิกาย431031005วัดหนองขอนกันทรารมย์กระสังบุรีรัมย์7
663ธรรมยุต631031001วัดบ้านปลายกันทรารมย์กระสังบุรีรัมย์4 ปลาย
664มหานิกาย433050101วัดโคกโพนกันทรารมย์ขุขันธ์ศรีสะเกษ3
665มหานิกาย433050102วัดโคกสูงกันทรารมย์ขุขันธ์ศรีสะเกษ5
666มหานิกาย433050103วัดบ่อทองกันทรารมย์ขุขันธ์ศรีสะเกษ13
667มหานิกาย433050104วัดโสภณวิหารกันทรารมย์ขุขันธ์ศรีสะเกษ1
668มหานิกาย354012001วัดกาญจนารามกาญจนาเมืองแพร่แพร่6
669มหานิกาย354012002วัดดอนแก้วกาญจนาเมืองแพร่แพร่2
670มหานิกาย354012003วัดดอนดีกาญจนาเมืองแพร่แพร่1
671มหานิกาย354012004วัดศุภศิริกาญจนาเมืองแพร่แพร่5 กวาว
672มหานิกาย354012005วัดหนองบ่อกาญจนาเมืองแพร่แพร่4
673มหานิกาย354012006วัดหัวฝายกาญจนาเมืองแพร่แพร่8
674มหานิกาย440140201วัดเกาะศิริก้านเหลืองแวงน้อยขอนแก่น10
675มหานิกาย440140202วัดจิตวิเวกก้านเหลืองแวงน้อยขอนแก่น8
676มหานิกาย440140203วัดจุมพลก้านเหลืองแวงน้อยขอนแก่น1 บ้านก้านเหลือง
677มหานิกาย440140204วัดประชาสามัคคีก้านเหลืองแวงน้อยขอนแก่น7 หนองสองห้อง
678มหานิกาย440140205วัดพรมประสิทธิ์ก้านเหลืองแวงน้อยขอนแก่น6
679มหานิกาย440140206วัดมงคลนิมิตรก้านเหลืองแวงน้อยขอนแก่น9 หนองแก
680มหานิกาย440140207วัดมหาวันก้านเหลืองแวงน้อยขอนแก่น5
681มหานิกาย440140208วัดวิชัยชนารามก้านเหลืองแวงน้อยขอนแก่น3
682มหานิกาย440140209วัดโสกสว่างอารมณ์ก้านเหลืองแวงน้อยขอนแก่น4
683มหานิกาย448070701วัดจำปาทองก้านเหลืองนาแกนครพนม8 จำปาทอง
684มหานิกาย448070702วัดถนนตาลก้านเหลืองนาแกนครพนม10
685มหานิกาย448070703วัดประดิษฐถาวรก้านเหลืองนาแกนครพนม7
686มหานิกาย448070704วัดโพธิ์ชัยก้านเหลืองนาแกนครพนม4 บ้านโพนตูม
687มหานิกาย448070705วัดโพธิ์ชัยก้านเหลืองนาแกนครพนม9 บ้านจำปา
688มหานิกาย448070706วัดศรีสำราญจิตก้านเหลืองนาแกนครพนม5
689มหานิกาย448070707วัดสว่างแจ้งก้านเหลืองนาแกนครพนม2
690มหานิกาย448070708วัดจำปาศรีก้านเหลืองนาแกนครพนม12 จำปาศรี
691มหานิกาย448070709วัดหนองแคนสุนทรารามก้านเหลืองนาแกนครพนม1 หนองแคน
692ธรรมยุต648070701วัดป่ามโนศรีทองก้านเหลืองนาแกนครพนม11 โคกศรีทอง
693มหานิกาย431041501วัดก้านเหลืองเก่าก้านเหลืองนางรองบุรีรัมย์10
694มหานิกาย431041502วัดป่าหนองหญ้าวัวก้านเหลืองนางรองบุรีรัมย์7 หนองหญ้าวัว
695มหานิกาย431041503วัดสหมิตรรังสรรค์ก้านเหลืองนางรองบุรีรัมย์4
696มหานิกาย433100301วัดกงพานก้านเหลืองอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ5
697มหานิกาย433100302วัดขนวนก้านเหลืองอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ3
698มหานิกาย433100303วัดธาตุน้อยก้านเหลืองอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ10
699มหานิกาย433100304วัดโนนแดงพัฒนารามก้านเหลืองอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ14 โนนแดง
700มหานิกาย433100305วัดโพธิ์ศรีก้านเหลืองก้านเหลืองอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ1 บ้านก้านเหลือง