Showing 1,301-1,400 of 43,513 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
1301ธรรมยุต647100303วัดศิริมงคลดงหม้อทองบ้านม่วงสกลนคร6 ซ่อมดู่
1302ธรรมยุต647100302วัดป่าสามัคคีอุปถัมภ์ดงหม้อทองบ้านม่วงสกลนคร1 ขี้เหล็ก
1303ธรรมยุต647100301วัดป่าท่ากระดันดงหม้อทองบ้านม่วงสกลนคร8 ท่ากระดัน
1304ธรรมยุต647100203วัดป่าสันติธรรมวนารามมายบ้านม่วงสกลนคร1 มาย
1305ธรรมยุต647100202วัดป่าด่านไชโยมายบ้านม่วงสกลนคร6 ด่านไชโย
1306ธรรมยุต647100201วัดเจริญราษฎร์บำรุงมายบ้านม่วงสกลนคร1 มาย
1307ธรรมยุต647100102วัดป่าแสงธรรมม่วงบ้านม่วงสกลนคร6 ดงยาง
1308ธรรมยุต647100101วัดป่าดงหวายม่วงบ้านม่วงสกลนคร5 จาร
1309ธรรมยุต647090301วัดสระแก้วพัฒนารามนาแต้คำตากล้าสกลนคร11 สระแก้ว
1310ธรรมยุต647090201วัดป่าหนองบัวสิมหนองบัวสิมคำตากล้าสกลนคร12 หนองบัวสิม
1311ธรรมยุต647081408วัดศรีมงคลหนองแวงใต้วานรนิวาสสกลนคร1 หนองแวง
1312ธรรมยุต647081407วัดรุ่งพนาไพรหนองแวงใต้วานรนิวาสสกลนคร10 รุ่งพนาไพร
1313ธรรมยุต647081406วัดป่าสามัคคีธรรมหนองแวงใต้วานรนิวาสสกลนคร7 บะทอง
1314ธรรมยุต647081405วัดป่าปัจฉิมวนารามหนองแวงใต้วานรนิวาสสกลนคร14 โนนสามเศียร
1315ธรรมยุต647081404วัดป่าเทพพิทักษ์หนองแวงใต้วานรนิวาสสกลนคร13 โนนจำปาหอม
1316ธรรมยุต647081403วัดป่าดอนกลอยหนองแวงใต้วานรนิวาสสกลนคร3 ดอนกลอย
1317ธรรมยุต647081402วัดบ้านโพนสว่างหนองแวงใต้วานรนิวาสสกลนคร4 โพนสว่าง
1318ธรรมยุต647081401วัดคีรีวงกตหนองแวงใต้วานรนิวาสสกลนคร6 วังเยี่ยม
1319ธรรมยุต647081302วัดศรีสำราญกุดเรือคำวานรนิวาสสกลนคร5 จำปาดง
1320ธรรมยุต647081301วัดดอนสวรรค์กุดเรือคำวานรนิวาสสกลนคร6 จำปาดงเหนือ
1321ธรรมยุต647081101วัดป่าหนองแฝกนาคำวานรนิวาสสกลนคร5 หนองแฝก
1322ธรรมยุต647081001วัดป่าหัวนาอินทร์แปลงวานรนิวาสสกลนคร3 หัวนา
1323ธรรมยุต647080906วัดอรัญวิเวกนาซอวานรนิวาสสกลนคร2 กุดเรือใหญ่
1324ธรรมยุต647080905วัดหนองแวงดอนดู่นาซอวานรนิวาสสกลนคร8 หนองแวงน้อย
1325ธรรมยุต647080904วัดป่าอรัญญาวาสนาซอวานรนิวาสสกลนคร3 กุดเรือน้อย
1326ธรรมยุต647080903วัดจำปาศิลาวาสนาซอวานรนิวาสสกลนคร1 นาซอ
1327ธรรมยุต647080902วัดกุดยางชุมนาซอวานรนิวาสสกลนคร10 นาซอ
1328ธรรมยุต647080901วัดกัลยาณธัมโมนาซอวานรนิวาสสกลนคร7 สมสนุก
1329ธรรมยุต647080809วัดอินทรไชยวาสีศรีวิชัยวานรนิวาสสกลนคร4 หัวนา
1330ธรรมยุต647080808วัดหัวนาศรีวิชัยวานรนิวาสสกลนคร4 หัวนา
1331ธรรมยุต647080807วัดสามัคคีปัญญารามศรีวิชัยวานรนิวาสสกลนคร5 ขัวสูง
1332ธรรมยุต647080806วัดป่าศรีวิชัยศรีวิชัยวานรนิวาสสกลนคร1 ศรีวิชัย
1333ธรรมยุต647080805วัดป่าศรีบุญเรืองศรีวิชัยวานรนิวาสสกลนคร3 แก้ง
1334ธรรมยุต647080804วัดป่าบ้านแก้งศรีวิชัยวานรนิวาสสกลนคร3 แก้ง
1335ธรรมยุต647080803วัดป่าโคกสะอาดศรีวิชัยวานรนิวาสสกลนคร7 โคกสะอาด
1336ธรรมยุต647080802วัดดอนแดงประชาอุทิศศรีวิชัยวานรนิวาสสกลนคร10 ดอนแดงน้อย
1337ธรรมยุต647080801วัดขัวสูงศรีวิชัยวานรนิวาสสกลนคร5 ขัวสูง
1338ธรรมยุต647080605วัดศรีสะอาดธาตุวานรนิวาสสกลนคร12 โคกกลาง
1339ธรรมยุต647080604วัดป่าอุดมสังฆกิจธาตุวานรนิวาสสกลนคร16 ท่าศรีไคล
1340ธรรมยุต647080603วัดป่าหนองนาแซงธาตุวานรนิวาสสกลนคร20 หนองนาแซง
1341ธรรมยุต647080602วัดป่าโนนแต้ธาตุวานรนิวาสสกลนคร6 โนนแต้
1342ธรรมยุต647080601วัดธาตุศรีทองธาตุวานรนิวาสสกลนคร14 ธาตุใหม่พัฒนา
1343ธรรมยุต647080504วัดป่าอรัญญิการามคูสะคามวานรนิวาสสกลนคร3 หาดทรายมูล
1344ธรรมยุต647080503วัดป่าแก้วเจริญธรรมคูสะคามวานรนิวาสสกลนคร4 คำเจริญ
1345ธรรมยุต647080502วัดโคกแสงคูสะคามวานรนิวาสสกลนคร5 โคกแสง
1346ธรรมยุต647080501วัดคำปลาขาวคูสะคามวานรนิวาสสกลนคร6 สามแยกขันอาสา
1347ธรรมยุต647080402วัดป่าหนองสนมหนองสนมวานรนิวาสสกลนคร5 หนองสนม
1348ธรรมยุต647080401วัดป่าทุ่งโพธิ์หนองสนมวานรนิวาสสกลนคร9 ทุ่งโพธิ์
1349ธรรมยุต647080302วัดโคกผักหวานขัวก่ายวานรนิวาสสกลนคร2 โคกผักหวาน
1350ธรรมยุต647080301วัดขัวก่ายขัวก่ายวานรนิวาสสกลนคร1 ขัวก่าย
1351ธรรมยุต647080207วัดศรีไพรวัลย์เดื่อศรีคันไชยวานรนิวาสสกลนคร10 ปานเจริญ
1352ธรรมยุต647080206วัดป่าศรีสมพรเดื่อศรีคันไชยวานรนิวาสสกลนคร7 โคกก่อง
1353ธรรมยุต647080205วัดป่าศรีไพรวัลย์เดื่อศรีคันไชยวานรนิวาสสกลนคร9 โคกไพศาล
1354ธรรมยุต647080204วัดป่าวงค์พนาวัลย์เดื่อศรีคันไชยวานรนิวาสสกลนคร5 ขุนภูมิ
1355ธรรมยุต647080203วัดป่ามงคลธรรมเดื่อศรีคันไชยวานรนิวาสสกลนคร12 ขุนเจริญ
1356ธรรมยุต647080202วัดโนนแพงเดื่อศรีคันไชยวานรนิวาสสกลนคร4 โนนแพง
1357ธรรมยุต647080201วัดคำสำราญเดื่อศรีคันไชยวานรนิวาสสกลนคร8 โคกสำราญ
1358ธรรมยุต647080103วัดป่าติ้ววานรนิวาสวานรนิวาสสกลนคร5 ป่าติ้ว
1359ธรรมยุต647080102วัดธรรมนิเวศวนารามวานรนิวาสวานรนิวาสสกลนคร4 วานรนิวาส
1360ธรรมยุต647080101วัดกุดเรือคำกุดเรือคำวานรนิวาสสกลนคร1 กุดเรือคำ
1361ธรรมยุต647070201วัดป่าหนองปลิงหนองปลิงนิคมน้ำอูนสกลนคร2 โคกมะนาว
1362ธรรมยุต647060501วัดป่าแสงสว่างค้อเขียววาริชภูมิสกลนคร2
1363ธรรมยุต647060401วัดอ่างข้าวทิพย์คำบ่อวาริชภูมิสกลนคร6 คำบิด
1364ธรรมยุต647060302วัดป่าราษฎร์สามัคคีหนองลาดวาริชภูมิสกลนคร1 หนองลาด
1365ธรรมยุต647060301วัดป่าบ้านขาวหนองลาดวาริชภูมิสกลนคร4 ขาว
1366ธรรมยุต647060206วัดป่ารัตนโสภณปลาโหลวาริชภูมิสกลนคร4
1367ธรรมยุต647060205วัดป่ามุจจลินทร์ปลาโหลวาริชภูมิสกลนคร12 หนองท่ม
1368ธรรมยุต647060204วัดป่าโนนตูมปลาโหลวาริชภูมิสกลนคร16
1369ธรรมยุต647060203วัดดงเชียงเครือปลาโหลวาริชภูมิสกลนคร9
1370ธรรมยุต647060202วัดดงคำโพธิ์ปลาโหลวาริชภูมิสกลนคร11 ดงคำโพธิ์
1371ธรรมยุต647060201วัดชลประทานน้ำอูนปลาโหลวาริชภูมิสกลนคร13 พรสวรรค์
1372ธรรมยุต647060103วัดป่าสุขุมวารีวาริชภูมิวาริชภูมิสกลนคร1
1373ธรรมยุต647060102วัดป่าบ้านโพนทองวาริชภูมิวาริชภูมิสกลนคร12
1374ธรรมยุต647060101วัดกุดตะกาบวาริชภูมิวาริชภูมิสกลนคร5 กุดตะกาบ
1375ธรรมยุต647050502วัดเกตุแก้วหนองสมุทรต้นผึ้งพังโคนสกลนคร7 นาล้อม
1376ธรรมยุต647050501วัดป่าวิสุทธิมรรคต้นผึ้งพังโคนสกลนคร8 โคกสามัคคี
1377ธรรมยุต647050403วัดหนองนกกดไฮหย่องพังโคนสกลนคร10 หนองนกกด
1378ธรรมยุต647050402วัดวีระธรรมไฮหย่องพังโคนสกลนคร6
1379ธรรมยุต647050401วัดป่าเจติยานุสรณ์ไฮหย่องพังโคนสกลนคร4 สงเปลือย
1380ธรรมยุต647050202วัดอรัญญิกาวาสม่วงไข่พังโคนสกลนคร1
1381ธรรมยุต647050201วัดประชาพินิจม่วงไข่พังโคนสกลนคร2 ดง
1382ธรรมยุต647050103วัดป่าหนองกุงพังโคนพังโคนสกลนคร7 หนองหญ้าปล้อง
1383ธรรมยุต647050102วัดสามัคคีธรรมพังโคนพังโคนสกลนคร2
1384ธรรมยุต647050101วัดศรีจำปาชนบทพังโคนพังโคนสกลนคร9
1385ธรรมยุต647041002วัดสันติวนารามเชิงชุมพรรณานิคมสกลนคร7 นาขาม
1386ธรรมยุต647041001วัดท่าวังหินเชิงชุมพรรณานิคมสกลนคร5 สายร่องข่า
1387ธรรมยุต647040905วัดศิริดำรงวนารามบะฮีพรรณานิคมสกลนคร1
1388ธรรมยุต647040904วัดป่าแสนสุขบะฮีพรรณานิคมสกลนคร7 หลักเจ็ด
1389ธรรมยุต647040903วัดป่ายอดแก้วบะฮีพรรณานิคมสกลนคร5
1390ธรรมยุต647040902วัดป่าผาอินทร์บะฮีพรรณานิคมสกลนคร6 ผาอินทร์
1391ธรรมยุต647040901วัดบะหัวเมยบะฮีพรรณานิคมสกลนคร2
1392ธรรมยุต647040806วัดสันติสังฆารามสว่างพรรณานิคมสกลนคร5
1393ธรรมยุต647040805วัดสันติวิมุตยารามสว่างพรรณานิคมสกลนคร3 บัวใหญ่
1394ธรรมยุต647040804วัดศรีปทุมวนารามสว่างพรรณานิคมสกลนคร9 บัวใหม่พัฒนา
1395ธรรมยุต647040803วัดศรีกบิลพรหมสว่างพรรณานิคมสกลนคร10 สว่าง
1396ธรรมยุต647040802วัดป่าบุญไสวสว่างพรรณานิคมสกลนคร9 บัวใหม่พัฒนา
1397ธรรมยุต647040801วัดคำประมงสว่างพรรณานิคมสกลนคร4
1398ธรรมยุต647040702วัดภูริทัตตถิราวาสนาในพรรณานิคมสกลนคร2
1399ธรรมยุต647040701วัดถ้ำพระนาในนาในพรรณานิคมสกลนคร5
1400ธรรมยุต647040602วัดโสตถิผลช้างมิ่งพรรณานิคมสกลนคร11 หนองโดก