Showing 401-500 of 43,610 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
401มหานิกาย354070101วัดนาใหม่วังชิ้นวังชิ้นแพร่8 นาใหม่
402มหานิกาย354070605วัดสองแควล่างป่าสักวังชิ้นแพร่7
403มหานิกาย354070604วัดสองแควบนป่าสักวังชิ้นแพร่4
404มหานิกาย354070603วัดป่าสักป่าสักวังชิ้นแพร่8
405มหานิกาย354070602วัดปางไม้ป่าสักวังชิ้นแพร่2
406มหานิกาย354070601วัดจิตตวิเวการามป่าสักวังชิ้นแพร่10 แม่กระต๋อม
407มหานิกาย354070405วัดเปาปมนาพูนวังชิ้นแพร่7 เปาปม
408มหานิกาย354070410วัดอมรธรรมนาพูนวังชิ้นแพร่3
409มหานิกาย354070409วัดหาดรั่วนาพูนวังชิ้นแพร่6
410มหานิกาย354070408วัดสูงเหนือวรรณารามนาพูนวังชิ้นแพร่6 แม่สูงเหนือ
411มหานิกาย354070407วัดศรีสูงกลางนาพูนวังชิ้นแพร่6 แม่สูงกลาง
412มหานิกาย354070406วัดวังลึกนาพูนวังชิ้นแพร่4
413มหานิกาย354070404วัดป่าไร่หลวงนาพูนวังชิ้นแพร่6 ป่าไร่หลวง
414มหานิกาย354070403วัดนาพูนนาพูนวังชิ้นแพร่2
415มหานิกาย354070402วัดดอนกว้างนาพูนวังชิ้นแพร่5
416มหานิกาย354070401วัดดงยางนาพูนวังชิ้นแพร่7 ดงยาง
417มหานิกาย354030903วัดแม่ปานแม่ปานลองแพร่2
418มหานิกาย354030901วัดแก่งหลวงแม่ปานลองแพร่5 แก่งหลวง
419มหานิกาย354030902วัดพรหมสวรรค์แม่ปานลองแพร่6 ปงเจริญ
420มหานิกาย354030407วัดหัวฝายเวียงต้าลองแพร่7 หัวฝาย
421มหานิกาย354030406วัดศรีวิสุทธารามเวียงต้าลองแพร่5
422มหานิกาย354030405วัดผาลายคำเวียงต้าลองแพร่6 ผาลาย
423มหานิกาย354030401วัดต้าแป้นเวียงต้าลองแพร่1
424มหานิกาย354030404วัดต้าเหล่าเวียงต้าลองแพร่2
425มหานิกาย354030403วัดต้าเวียงเวียงต้าลองแพร่3
426มหานิกาย354030402วัดต้าม่อนเวียงต้าลองแพร่3
427มหานิกาย354030607วัดไผ่ล้อมหัวทุ่งลองแพร่2
428มหานิกาย354030608วัดแม่จอกหัวทุ่งลองแพร่4 แม่จอก
429มหานิกาย354030601วัดเชตวันหัวทุ่งลองแพร่3
430มหานิกาย354030609วัดศรีดอนแก้วหัวทุ่งลองแพร่5 เค็ม
431มหานิกาย354030606วัดนาบุญหัวทุ่งลองแพร่6
432มหานิกาย354030605วัดนาทุ่มหัวทุ่งลองแพร่8
433มหานิกาย354030603วัดนาตุ้ม (นาทุ่ม)หัวทุ่งลองแพร่8
434มหานิกาย354030106วัดแม่เกี่ยมห้วยอ้อลองแพร่1
435มหานิกาย354030107วัดแม่ลานใต้ห้วยอ้อลองแพร่12 แม่ลานใต้
436มหานิกาย354030108วัดแม่ลานเหนือห้วยอ้อลองแพร่11
437มหานิกาย354030110วัดสะแล่งห้วยอ้อลองแพร่4
438มหานิกาย354030109วัดศรีดอนคำห้วยอ้อลองแพร่7
439มหานิกาย354030103วัดนาแกห้วยอ้อลองแพร่3 นาแก
440มหานิกาย354030105วัดนาหลวงห้วยอ้อลองแพร่4
441มหานิกาย354030104วัดนาจอมขวัญห้วยอ้อลองแพร่5
442มหานิกาย354030102วัดดอยแก้วห้วยอ้อลองแพร่10 ดอนมูล
443มหานิกาย354030101วัดดอนมูลห้วยอ้อลองแพร่10
444มหานิกาย354030508วัดไฮสร้อยปากกางลองแพร่5
445มหานิกาย354030507วัดแหลมลี่ปากกางลองแพร่9
446มหานิกาย354030505วัดวังเคียนปากกางลองแพร่4
447มหานิกาย354030506วัดวังต้นเกลือปากกางลองแพร่7 วังต้นเกลือ
448มหานิกาย354030504วัดร่องบอนปากกางลองแพร่1
449มหานิกาย354030503วัดปากปงปากกางลองแพร่6
450มหานิกาย354030502วัดบุญเย็นปากกางลองแพร่2
451มหานิกาย354030501วัดท่าเดื่อปากกางลองแพร่3
452มหานิกาย354030206วัดโพธิบุปผารามบ้านปินลองแพร่202 หมู่ 5
453มหานิกาย354030205วัดโพธิบุบผารามบ้านปินลองแพร่5
454มหานิกาย354030208วัดแม่หีดบ้านปินลองแพร่9
455มหานิกาย354030207วัดแม่หลู้บ้านปินลองแพร่11 แม่หลู้
456มหานิกาย354030209วัดห้วยแม่ต้าบ้านปินลองแพร่7 ห้วยแม่ต้า
457มหานิกาย354030204วัดผาคันบ้านปินลองแพร่10 ผาคัน
458มหานิกาย354030203วัดบ่อแก้วบ้านปินลองแพร่2
459มหานิกาย354030202วัดนาสารบ้านปินลองแพร่1 นาสาร
460มหานิกาย354030201วัดดงลานบ้านปินลองแพร่4
461มหานิกาย354030210วัดอินทปัญญารามบ้านปินลองแพร่12 ก้องฝาย
462มหานิกาย354030802วัดแม่ลองบ่อเหล็กลองลองแพร่4 แม่ลอง
463มหานิกาย354030801วัดแขมบัณฑิตตะนารามบ่อเหล็กลองลองแพร่5 แม่แขม
464มหานิกาย354030604วัดนาตุ้มบ่อเหล็กลองลองแพร่8
465มหานิกาย354030602วัดต้นม่วงคีรีบ่อเหล็กลองลองแพร่7 ต้นม่วง
466มหานิกาย354030708วัดใหม่เจริญธรรมทุ่งแล้งลองแพร่4 ใหม่ปากจอก
467มหานิกาย354030704วัดโพธิสารทุ่งแล้งลองแพร่5
468มหานิกาย354030707วัดหาดผาคันทุ่งแล้งลองแพร่8 หาดผาคัน
469มหานิกาย354030706วัดศรีดอนไชยทุ่งแล้งลองแพร่1 ศรีดอนไชย
470มหานิกาย354030705วัดวังเลียงทุ่งแล้งลองแพร่7
471มหานิกาย354030703วัดผาจั๊บทุ่งแล้งลองแพร่6 ผาจั๊บ
472มหานิกาย354030702วัดปากจอกทุ่งแล้งลองแพร่3
473มหานิกาย354030701วัดทุ่งแล้งทุ่งแล้งลองแพร่2
474มหานิกาย354030305วัดใหม่พม่าต้าผามอกลองแพร่6 ใหม่พม่า
475มหานิกาย354030304วัดผามอกต้าผามอกลองแพร่1 ผามอก
476มหานิกาย354030303วัดบ้านอิมต้าผามอกลองแพร่5
477มหานิกาย354030302วัดบ้านปงต้าผามอกลองแพร่3
478มหานิกาย354030301วัดน้ำรินต้าผามอกลองแพร่2
479มหานิกาย354021003วัดไผ่โทนไผ่โทนร้องกวางแพร่2
480มหานิกาย354021001วัดไทรพร้าวไผ่โทนร้องกวางแพร่1
481มหานิกาย354021004วัดแม่กระทิงไผ่โทนร้องกวางแพร่3
482มหานิกาย354021007วัดห้วยเอียดไผ่โทนร้องกวางแพร่7 ห้วยเอียด
483มหานิกาย354021006วัดวิเวกไผ่โทนร้องกวางแพร่8
484มหานิกาย354021005วัดวังพึ่งไผ่โทนร้องกวางแพร่4
485มหานิกาย354021002วัดปางยาวไผ่โทนร้องกวางแพร่6 ปางยาว
486มหานิกาย354020902วัดแม่ยางเปี้ยวแม่ยางฮ่อร้องกวางแพร่4
487มหานิกาย354020903วัดแม่ยางพัฒนาแม่ยางฮ่อร้องกวางแพร่5 แม่ยางเตาปูน
488มหานิกาย354020901วัดแพร่แสงเทียนแม่ยางฮ่อร้องกวางแพร่11 แม่ยางเปี้ยว
489มหานิกาย354021503วัดแม่ยางยวงแม่ยางร้องร้องกวางแพร่2
490มหานิกาย354021504วัดสันกลางแม่ยางร้องร้องกวางแพร่4
491มหานิกาย354021502วัดบุญภาคแม่ยางร้องร้องกวางแพร่2
492มหานิกาย354021501วัดดอนชุมแม่ยางร้องร้องกวางแพร่4 ดอนชุม
493มหานิกาย354020803วัดแม่ยางโทนแม่ยางตาลร้องกวางแพร่4 แม่ยางโทน
494มหานิกาย354020802วัดแม่ยางตาลแม่ยางตาลร้องกวางแพร่3
495มหานิกาย354020801วัดแม่ยางกวาวแม่ยางตาลร้องกวางแพร่7
496มหานิกาย354020804วัดหนองเจริญแม่ยางตาลร้องกวางแพร่2
497มหานิกาย354021401วัดแม่ทรายแม่ทรายร้องกวางแพร่1
498มหานิกาย354021302วัดห้วยโรงในห้วยโรงร้องกวางแพร่4 ห้วยโรงใน
499มหานิกาย354021301วัดห้วยกี้วนารามห้วยโรงร้องกวางแพร่1 ห้วยกี้
500มหานิกาย354020403วัดสันพยอมร้องเข็มร้องกวางแพร่3