Showing 1,301-1,400 of 43,513 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
1301มหานิกาย435030707วัดธาตุทองโพนงามกุดชุมยโสธร4
1302มหานิกาย435030708วัดธาตุทอง (เกี้ยงเก่า)โพนงามกุดชุมยโสธร4
1303มหานิกาย435030709วัดนางามโพนงามกุดชุมยโสธร6
1304มหานิกาย435030710วัดนางาม (ศรีทองแสงสว่าง)โพนงามกุดชุมยโสธร6
1305มหานิกาย435030711วัดนาทมโพนงามกุดชุมยโสธร2 นาทม
1306มหานิกาย435030712วัดนาประเสริฐโพนงามกุดชุมยโสธร14 นาประเสริฐ
1307มหานิกาย435030713วัดบ้านคำไหลโพนงามกุดชุมยโสธร12 คำไหล
1308มหานิกาย435030714วัดโพธารามโพนงามกุดชุมยโสธร1
1309มหานิกาย435030715วัดโพธาราม (เกี้ยงใหม่)โพนงามกุดชุมยโสธร1
1310มหานิกาย435030716วัดม่วงใหญ่ (อัมพวัน)โพนงามกุดชุมยโสธร5
1311มหานิกาย435030717วัดม่วงใหญ่โพนงามกุดชุมยโสธร5
1312มหานิกาย435030718วัดศรีครสายโพนงามกุดชุมยโสธร8
1313มหานิกาย435030719วัดศรีทองแสงสว่างโพนงามกุดชุมยโสธร6
1314มหานิกาย435030720วัดสระบัวโพนงามกุดชุมยโสธร10
1315มหานิกาย435030721วัดสร้างแต้ (ศรีครสาย)โพนงามกุดชุมยโสธร8
1316มหานิกาย435030722วัดสร้างแต้โพนงามกุดชุมยโสธร8
1317มหานิกาย435030723วัดสันตินิมิตโพนงามกุดชุมยโสธร13 ดอนตาแต้ม
1318มหานิกาย435030724วัดสันตินิมิต (ดอนตาแต้ม)โพนงามกุดชุมยโสธร13 ดอนตาแต้ม
1319มหานิกาย435030725วัดสิงห์ทองโพนงามกุดชุมยโสธร3
1320มหานิกาย435030726วัดหนองหว้า (สระบัว)โพนงามกุดชุมยโสธร10
1321มหานิกาย435030727วัดหนองหว้าโพนงามกุดชุมยโสธร10
1322มหานิกาย435030728วัดอัมพวันโพนงามกุดชุมยโสธร5
1323มหานิกาย435030801วัดคำน้ำสร้างคำน้ำสร้างกุดชุมยโสธร3
1324มหานิกาย435030802วัดคำหนองยางคำน้ำสร้างกุดชุมยโสธร1
1325มหานิกาย435030803วัดดงสำราญคำน้ำสร้างกุดชุมยโสธร2
1326มหานิกาย435030804วัดดงเหนือคำน้ำสร้างกุดชุมยโสธร4 ดงเหนือ
1327มหานิกาย435030805วัดตอบากคำน้ำสร้างกุดชุมยโสธร7 ตอบาก
1328มหานิกาย435030806วัดถ้ำไทรทองคำน้ำสร้างกุดชุมยโสธร9 ทรายทอง
1329มหานิกาย435030807วัดเที่ยงนาเรียงคำน้ำสร้างกุดชุมยโสธร6
1330มหานิกาย435030808วัดบ้านพรเจริญคำน้ำสร้างกุดชุมยโสธร8 พรเจริญ
1331มหานิกาย435030809วัดป่าทรายทองคำน้ำสร้างกุดชุมยโสธร9 ทรายทอง
1332มหานิกาย435030810วัดป่าโพธิ์ทองคำน้ำสร้างกุดชุมยโสธร2 ดงสำราญ
1333มหานิกาย435030811วัดภูถ้ำพระคำน้ำสร้างกุดชุมยโสธร5 ภูถ้ำพระ
1334มหานิกาย435030812วัดศรีบุญเรืองคำน้ำสร้างกุดชุมยโสธร3
1335มหานิกาย435030813วัดศรีบุญเรือง (คำน้ำสร้าง)คำน้ำสร้างกุดชุมยโสธร3
1336มหานิกาย435030901วัดคำผักกูดหนองแหนกุดชุมยโสธร2
1337มหานิกาย435030902วัดคำผักหนามหนองแหนกุดชุมยโสธร4
1338มหานิกาย435030903วัดโนนประทายหนองแหนกุดชุมยโสธร5
1339มหานิกาย435030904วัดป่าพุทธิคุณหนองแหนกุดชุมยโสธร7 หนองแหน
1340มหานิกาย435030905วัดโพนดินแดงหนองแหนกุดชุมยโสธร3
1341มหานิกาย435030906วัดหนองแหนหนองแหนกุดชุมยโสธร1
1342ธรรมยุต635030101วัดประชาชุมพลกุดชุมกุดชุมยโสธร14
1343ธรรมยุต635030102วัดป่าหนองเมืองกลางกุดชุมกุดชุมยโสธร10
1344ธรรมยุต635030103วัดภูหมากพริกกุดชุมกุดชุมยโสธร15 ทองสัมฤทธิ์
1345ธรรมยุต635030301วัดอินทรารามกำแมดกุดชุมยโสธร8 คำเอ็นอ้า
1346ธรรมยุต635030701วัดป่าสันติธรรมโพนงามกุดชุมยโสธร4 เกี้ยงเก่า
1347ธรรมยุต635030801วัดศรีสุพรรณคำน้ำสร้างกุดชุมยโสธร1 ศรีสุพรรณ
1348ธรรมยุต635030901วัดภูทางเกวียนหนองแหนกุดชุมยโสธร1 หนองแหน
1349ธรรมยุต635030902วัดภูผาขาวหนองแหนกุดชุมยโสธร5 โนนประทาย
1350มหานิกาย447030101วัดกุดบากกุดบากกุดบากสกลนครเลขที่ ๑๗๔ หมู่ที่ ๑
1351มหานิกาย447030102วัดกุดแฮดกุดบากกุดบากสกลนครเลขที่ ๒๖ หมู่ที่ ๗
1352มหานิกาย447030103วัดบ้านบัวกุดบากกุดบากสกลนคร2
1353มหานิกาย447030104วัดมงคลวีระพันธ์กุดบากกุดบากสกลนคร2
1354มหานิกาย447030105วัดศรีสะอาดกุดบากกุดบากสกลนคร3 หนองสองหาง
1355มหานิกาย447030301วัดเชิงดอยนาม่องกุดบากสกลนคร6
1356มหานิกาย447030302วัดนาขามนาม่องกุดบากสกลนคร9
1357มหานิกาย447030303วัดนาม่องดงนิมิตรนาม่องกุดบากสกลนคร7
1358มหานิกาย447030304วัดนาม่องนาม่องกุดบากสกลนคร1
1359มหานิกาย447030305วัดโนนสวรรค์นาม่องกุดบากสกลนคร3
1360มหานิกาย447030306วัดโพธิสมพรนาม่องกุดบากสกลนคร5
1361มหานิกาย447030307วัดโพนงามนาม่องกุดบากสกลนคร5
1362มหานิกาย447030308วัดศรีแก้วนาม่องกุดบากสกลนคร8 กุดน้ำใส
1363มหานิกาย447030309วัดหนองค้านาม่องกุดบากสกลนคร2
1364มหานิกาย447030310วัดหนองสะไนนาม่องกุดบากสกลนครเลขที่ ๔ถ หมู่ ๑๑
1365มหานิกาย447030501วัดกลางภูกุดไหกุดบากสกลนคร3
1366มหานิกาย447030502วัดกุดไหกุดไหกุดบากสกลนครเลขที่ ๑๖๔ หมู่ที่ ๑
1367มหานิกาย447030503วัดค้อน้อยกุดไหกุดบากสกลนคร5
1368มหานิกาย447030504วัดค้อใหญ่กุดไหกุดบากสกลนคร4
1369มหานิกาย447030505วัดเทพวิสุทธารามกุดไหกุดบากสกลนครเลขที่ ๒ หมู่ที่ ๖
1370มหานิกาย447030506วัดบ้านงิ้วกุดไหกุดบากสกลนครหมู่ที่ ๒
1371มหานิกาย447030507วัดป่าคูณคำวิปัสสนากุดไหกุดบากสกลนครเลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑๐
1372ธรรมยุต647030301วัดป่าถิราวาสนาม่องกุดบากสกลนคร9 นาขาม
1373ธรรมยุต647030302วัดอุดมธรรมวนารามนาม่องกุดบากสกลนคร2 หนองค้า
1374ธรรมยุต647030501วัดป่าญาณสัมมานุสรณ์กุดไหกุดบากสกลนคร1 กุดไห
1375มหานิกาย444120101วัดกลางกุดรังกุดรังกุดรังมหาสารคาม1 กุดรัง
1376มหานิกาย444120102วัดกุดเม็กกุดรังกุดรังมหาสารคาม8 กุดเม็ก
1377มหานิกาย444120103วัดโคกลี่กุดรังกุดรังมหาสารคาม5 โคกลี่
1378มหานิกาย444120104วัดหนองคลองกุดรังกุดรังมหาสารคาม6 หนองคลอง
1379มหานิกาย444120105วัดหนองบัวกุดรังกุดรังมหาสารคาม2
1380มหานิกาย444120106วัดหนองป้านกุดรังกุดรังมหาสารคาม3
1381มหานิกาย444120107วัดหัวขัวกุดรังกุดรังมหาสารคาม9
1382มหานิกาย444120108วัดหัวช้างกุดรังกุดรังมหาสารคาม4
1383มหานิกาย444120201วัดนาโพธิ์นาโพธิ์กุดรังมหาสารคาม1 นาโพธิ์
1384มหานิกาย444120202วัดโนนสะอาดนาโพธิ์กุดรังมหาสารคาม9 โนนสะอาด
1385มหานิกาย444120203วัดป่าโพธิ์ชัยนาโพธิ์กุดรังมหาสารคาม3 คูชัย
1386มหานิกาย444120204วัดสว่างอารมณ์หนองโดนนาโพธิ์กุดรังมหาสารคาม2 หนองโดน
1387มหานิกาย444120205วัดหนองกุงนาโพธิ์กุดรังมหาสารคาม10 หนองกุง
1388มหานิกาย444120206วัดหนองโดนนาโพธิ์กุดรังมหาสารคาม2 หนองโดน
1389มหานิกาย444120207วัดหนองโดน (สว่างอารมณ์หนองโดน)นาโพธิ์กุดรังมหาสารคาม2 หนองโดน
1390มหานิกาย444120208วัดหนองแหนนาโพธิ์กุดรังมหาสารคาม13 หนองแหน
1391มหานิกาย444120301วัดบ่อแกเลิงแฝกกุดรังมหาสารคาม10 บ่อแก
1392มหานิกาย444120302วัดปทุมรัตนารามเลิงแฝกกุดรังมหาสารคาม3 บัวแก้ว
1393มหานิกาย444120303วัดปอแดงเลิงแฝกกุดรังมหาสารคาม2 ปอแดง
1394มหานิกาย444120304วัดเลิงแฝกเลิงแฝกกุดรังมหาสารคาม1 เลิงแฝก
1395มหานิกาย444120305วัดโสกกาวเลิงแฝกกุดรังมหาสารคาม6 โสกกาว
1396มหานิกาย444120306วัดโสกคลองเลิงแฝกกุดรังมหาสารคาม9 โสกคลอง
1397มหานิกาย444120307วัดหนองบอนเลิงแฝกกุดรังมหาสารคาม8
1398มหานิกาย444120401วัดจอมทองหนองแวงกุดรังมหาสารคาม8 จอมทอง
1399มหานิกาย444120402วัดบ้านห้วยแคนหนองแวงกุดรังมหาสารคาม5 ห้วยแคน
1400มหานิกาย444120403วัดป่าวรกิจโสภณหนองแวงกุดรังมหาสารคาม7 หนองแวง