Showing 301-400 of 43,605 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
301มหานิกาย440090602วัดป่าประชาบำรุงห้วยยางกระนวนขอนแก่น2 โคกสูง
302มหานิกาย440090603วัดศรีสุพรห้วยยางกระนวนขอนแก่น5 โคกล่าม
303มหานิกาย440090604วัดสว่างแดนดินห้วยยางกระนวนขอนแก่น3 โคกกลาง
304มหานิกาย440090701วัดบูรพารามบ้านฝางกระนวนขอนแก่น6 หนองแวงคู
305มหานิกาย440090702วัดพรมประสิทธิ์บ้านฝางกระนวนขอนแก่น3 คำแมด
306มหานิกาย440090703วัดพัฒนาสีลาบ้านฝางกระนวนขอนแก่น1 ฝาง
307มหานิกาย440090901วัดนามูลพุทธาวาสดูนสาดกระนวนขอนแก่น4 นามูล
308มหานิกาย440091001วัดนาเลาะหนองโนกระนวนขอนแก่น4 นาเลาะ
309มหานิกาย440091002วัดโนนสว่างหนองโนกระนวนขอนแก่น5 โคกกลาง
310มหานิกาย440091003วัดศรีจันทร์หนองโนกระนวนขอนแก่น1 หนองโน
311มหานิกาย440091004วัดสามัคคีธรรมหนองโนกระนวนขอนแก่น2 ป่าติ้ว
312มหานิกาย440091005วัดหนองโนหนองโนกระนวนขอนแก่น1
313มหานิกาย440091006วัดเหนือสำโรงหนองโนกระนวนขอนแก่น3 กุดโง้ง
314มหานิกาย440091101วัดชุมพรชัยศรีน้ำอ้อมกระนวนขอนแก่น3 เวียงอินน์
315มหานิกาย440091102วัดไตรมิตรน้ำอ้อมกระนวนขอนแก่น6 หนองซา
316มหานิกาย440091103วัดเนกขัมมาภิรมณ์น้ำอ้อมกระนวนขอนแก่น2 หอกเกี้ย
317มหานิกาย440091104วัดประทุมคงคาน้ำอ้อมกระนวนขอนแก่น5 น้ำอ้อม
318มหานิกาย440091201วัดอิสาณหัวนาคำกระนวนขอนแก่น2 หัวนาคำ
319ธรรมยุต640090101วัดกลางธรรมนิมิตหนองโกกระนวนขอนแก่น18 โนนราศรี
320ธรรมยุต640090201วัดป่าหนองกุงใหญ่หนองกุงใหญ่กระนวนขอนแก่น6 อนามัย
321ธรรมยุต640090701วัดฝางศรีงามราษฎร์บ้านฝางกระนวนขอนแก่น7 ฝาง
322ธรรมยุต640090901วัดป่าภูน้ำป๊อกดูนสาดกระนวนขอนแก่น3 ตอประดู่
323มหานิกาย585040101วัดจันทารามน้ำจืดกระบุรีระนอง2 น้ำจืด
324มหานิกาย585040201วัดตรอกปรือน้ำจืดน้อยกระบุรีระนอง4 ตรอกปรือ
325มหานิกาย585040301วัดทับหลีมะมุกระบุรีระนอง4 ทับหลี
326มหานิกาย585040302วัดมัชฌิมเขตมะมุกระบุรีระนอง2 มะมุ
327มหานิกาย585040401วัดสุวรรณคีรีปากจั่นกระบุรีระนอง4 ปากจั่น
328มหานิกาย585040501วัดลำเลียงลำเลียงกระบุรีระนอง1 ลำเลียง
329มหานิกาย585040502วัดสองแพรกสามัคคีธรรมลำเลียงกระบุรีระนอง7 สองแพรก
330มหานิกาย585040601วัดคลองจั่นจ.ป.ร.กระบุรีระนอง8 คลองจั่นพัฒนา
331มหานิกาย585040602วัดน้ำขาวจ.ป.ร.กระบุรีระนอง6 น้ำขาว
332มหานิกาย585040603วัดนิคมปากจั่นจ.ป.ร.กระบุรีระนอง2 นิคมผัง 2
333มหานิกาย585040604วัดเวฬุวันจ.ป.ร.กระบุรีระนอง5 ทุ่งมะพร้าว
334ธรรมยุต685040101วัดป่าปลายคลองน้ำจืดกระบุรีระนอง1 ปลายคลอง
335มหานิกาย431030101วัดชุมพลมณีรัตน์กระสังกระสังบุรีรัมย์7 สุขสำราญ
336มหานิกาย431030102วัดตาเบ้ากระสังกระสังบุรีรัมย์12 ตาเบ้า
337มหานิกาย431030103วัดท่าสว่างกระสังกระสังบุรีรัมย์15 ท่าสว่าง
338มหานิกาย431030104วัดบ้านตะเคียนกระสังกระสังบุรีรัมย์8 ตะเคียน
339มหานิกาย431030105วัดหนองแขมกระสังกระสังบุรีรัมย์5
340มหานิกาย431030106วัดระโยงใหญ่กระสังกระสังบุรีรัมย์6 ระโยงใหญ่
341มหานิกาย431030107วัดเทพมงคลกระสังกระสังบุรีรัมย์4 หนองลิง
342มหานิกาย431030201วัดบ้านแซวลำดวนกระสังบุรีรัมย์6 แซว
343มหานิกาย431030202วัดบ้านแสลงพันลำดวนกระสังบุรีรัมย์2 แสลงพัน
344มหานิกาย431030203วัดยางลำดวนกระสังบุรีรัมย์7
345มหานิกาย431030204วัดยาง (ยางหินโคน)ลำดวนกระสังบุรีรัมย์7
346มหานิกาย431030205วัดยางหินโคนลำดวนกระสังบุรีรัมย์7
347มหานิกาย431030206วัดลำดวนลำดวนกระสังบุรีรัมย์1
348มหานิกาย431030207วัดหนองพลวงลำดวนกระสังบุรีรัมย์3
349มหานิกาย431030301วัดโคกแก้วสองชั้นสองชั้นกระสังบุรีรัมย์2 โคกแก้ว
350มหานิกาย431030302วัดตารามสองชั้นกระสังบุรีรัมย์8 ตาราม
351มหานิกาย431030303วัดบ้านจอมสองชั้นกระสังบุรีรัมย์7
352มหานิกาย431030304วัดบ้านติมสองชั้นกระสังบุรีรัมย์11 ติม
353มหานิกาย431030305วัดบ้านสองชั้น (โพธิ์สองชั้น)สองชั้นกระสังบุรีรัมย์1
354มหานิกาย431030306วัดบ้านสองชั้นสองชั้นกระสังบุรีรัมย์1
355มหานิกาย431030307วัดบ้านเสม็ดสองชั้นกระสังบุรีรัมย์4 เสม็ด
356มหานิกาย431030308วัดป่าสุขสมบูรณ์สองชั้นกระสังบุรีรัมย์2 สุขสมบูรณ์
357มหานิกาย431030309วัดโพธิ์สองชั้นสองชั้นกระสังบุรีรัมย์1
358มหานิกาย431030310วัดเสม็ดสองชั้นกระสังบุรีรัมย์9 เสม็ด
359มหานิกาย431030401วัดชลประทานราชดำริสูงเนินกระสังบุรีรัมย์11 กระทุ่ม
360มหานิกาย431030402วัดทุ่งสว่างสูงเนินกระสังบุรีรัมย์7 ทุ่งสว่าง
361มหานิกาย431030403วัดบัวถนนสูงเนินกระสังบุรีรัมย์4
362มหานิกาย431030404วัดบ้านตะแบกสูงเนินกระสังบุรีรัมย์2 ตะแบก
363มหานิกาย431030405วัดบ้านสูงเนินสูงเนินกระสังบุรีรัมย์9
364มหานิกาย431030406วัดปราสาททองสูงเนินกระสังบุรีรัมย์6
365มหานิกาย431030407วัดพนมดินสุวรรณารามสูงเนินกระสังบุรีรัมย์16 อังกรวง
366มหานิกาย431030408วัดจะเนียงวนารามสูงเนินกระสังบุรีรัมย์5 จะเนียง
367มหานิกาย431030501วัดคุรุราษฎร์บำรุงหนองเต็งกระสังบุรีรัมย์1
368มหานิกาย431030502วัดทุ่งชะมดหนองเต็งกระสังบุรีรัมย์4 ทุ่งชะมด
369มหานิกาย431030503วัดโนนแดงหนองเต็งกระสังบุรีรัมย์2
370มหานิกาย431030504วัดบ้านละลูนหนองเต็งกระสังบุรีรัมย์3 ละลูน
371มหานิกาย431030505วัดบ้านเสม็ดหนองเต็งกระสังบุรีรัมย์7 เสม็ด
372มหานิกาย431030506วัดบ้านหว้าหนองเต็งกระสังบุรีรัมย์9 หว้า
373มหานิกาย431030507วัดประทุมคงคาหนองเต็งกระสังบุรีรัมย์6
374มหานิกาย431030508วัดพรหมรัตนารามหนองเต็งกระสังบุรีรัมย์12 มะระ
375มหานิกาย431030509วัดหนองเต็งน้อยหนองเต็งกระสังบุรีรัมย์8 หนองเต็งน้อย
376มหานิกาย431030601วัดกทลิวนารามเมืองไผ่กระสังบุรีรัมย์7
377มหานิกาย431030602วัดแจ้งเมืองไผ่เมืองไผ่กระสังบุรีรัมย์1 เมืองไผ่
378มหานิกาย431030603วัดธรรมถาวรเมืองไผ่กระสังบุรีรัมย์6
379มหานิกาย431030604วัดโนนเมืองไผ่เมืองไผ่กระสังบุรีรัมย์2 เมืองไผ่
380มหานิกาย431030701วัดกระโดนไม้แดงชุมแสงกระสังบุรีรัมย์3
381มหานิกาย431030702วัดชัยชุมแสงชุมแสงกระสังบุรีรัมย์1
382มหานิกาย431030703วัดบ้านสวายสอชุมแสงกระสังบุรีรัมย์8 สวายสอ
383มหานิกาย431030704วัดไผ่ก้านเหลืองชุมแสงกระสังบุรีรัมย์4 ไผ่ก้านเหลือง
384มหานิกาย431030705วัดไผ่ลวกสุทธารามชุมแสงกระสังบุรีรัมย์10 ไผ่ลวก
385มหานิกาย431030801วัดกัลยาณวัฒน์บ้านปรือกระสังบุรีรัมย์5
386มหานิกาย431030802วัดปทุมคงคาบ้านปรือกระสังบุรีรัมย์1 ปรือ
387มหานิกาย431030803วัดระกามังคลารามบ้านปรือกระสังบุรีรัมย์7 ระกา
388มหานิกาย431030804วัดอินทบูรพาบ้านปรือกระสังบุรีรัมย์4 กะนัง
389มหานิกาย431030901วัดกุดโคลนห้วยสำราญกระสังบุรีรัมย์3
390มหานิกาย431030902วัดป่าครองธรรมห้วยสำราญกระสังบุรีรัมย์12 ครองสุข
391มหานิกาย431030903วัดห้วยสำราญห้วยสำราญกระสังบุรีรัมย์1
392มหานิกาย431031001วัดคันธารมย์กันทรารมย์กระสังบุรีรัมย์1 กันธารมย์
393มหานิกาย431031002วัดดอนยาวกันทรารมย์กระสังบุรีรัมย์3 ดอนยาว
394มหานิกาย431031003วัดท่าประชุมวารีกันทรารมย์กระสังบุรีรัมย์5 โคกยาง
395มหานิกาย431031004วัดระกาเสม็ดกันทรารมย์กระสังบุรีรัมย์6 ระกาเสม็ด
396มหานิกาย431031005วัดหนองขอนกันทรารมย์กระสังบุรีรัมย์7
397มหานิกาย431031101วัดบ้านตาฮ้อศรีภูมิกระสังบุรีรัมย์5 ตาฮ้อ
398มหานิกาย431031102วัดประชาศรัทธาธรรมศรีภูมิกระสังบุรีรัมย์3
399มหานิกาย431031103วัดศรีภูมิวนารามศรีภูมิกระสังบุรีรัมย์1
400ธรรมยุต631030101วัดป่าอุดมธรรมกระสังกระสังบุรีรัมย์19 อุดมธรรม